Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:59:33, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

2016-ЖЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

ҲУҚЫҚЫЙ  РЕФОРМАЛАР  — ПӘРАЎАН ТУРМЫС КЕПИЛИ

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан-ақ барлық тараўларда әмелге асырылып атырған реформалардың, соның ишинде ҳуқықый реформалардың нәтийжесинде инсан мәплериниң үстинлиги тән алынып алып барылып атырғанлығы әйне ҳақыйқат. Буны биз Өзбе­кистан Республикасы Конституциясының 14-бәнтинде айқын белгиленгенлигин көриўимиз мүмкин. Онда «Мәмлекет өз хызметин инсан ҳәм жәмийет пәраўанлығын гөзлеп, социаллық әдалат ҳәм нызамлылық принциплери тийкарында әмелге асырады» деп белгиленген. Ҳәммемизге мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылға атама берилиўинде ең дәслеп инсан мәплери менен тиккелей байланыслы қойылыўы буның қаншелли дәрежеде әҳмийетлилигинен дәрек береди. Итибар беретуғын болсақ, ҳәр бир атама берилген жылдың аты негизинде инсан мәпи, оның пәраўан турмысы, абаданлығын тәмийинлеў сыяқлы мақсетлер жатады.

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

Сәне: 27.07.2016 05:11:48

686 мәрте оқылды


Спорт

ТАБЫСЛАР МОЛ, МАШҚАЛАЛАР ДА ЖОҚ ЕМЕС

Соңғы жылларда, әсиресе, елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейинги дәўирде Қарақалпақстанда ең раўажланған спорт түрлериниң бири — бул ескек есиў болып табылады. Академиялық, байдарка ҳәм каноэда ескек есиў менен шуғылланыўшы спортшыларымыздың мәмлекетимиз көлеминдеги жарысларды айтпағанның өзинде жәҳән ҳәм Азия бириншиликлерине, басқа да халықаралық турнирлерге мүнәсип тәризде қатнасып, ҳәр қыйлы дәрежедеги медальлар менен қайтыўы бүгинлигинде таң болмай қалды. Булар, әлбетте, республикамызда спорттың усы түрине дыққат-итибардың күшли екенлигинен дерек береди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.07.2016 05:00:19

675 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ҚАСҚЫР ТЫРНАЎЛАРДЫҢ СЫРЫ НЕДЕ?

— Өзиме тиймеген қасқырлар мың жасасын! - деп, адам жоқ жерлерде малақайын ортаға қойып ойласқан, қытығыңа ти­йип сөйлегенди жақсы көретуғын, тақымы қатты Айназар шабандоз жақында теңиз бойындағы үйир-үйир жылқыларын түўеллеп қайтыпты.

— Жолбарыстың сүтин ишпедим-дә, сыйырда саўылғанынан жети есе майлы екени анық. Дәрья нәўпир жыллары ағып-тамып жететуғын суўға теңиз ултанындағы ой-шуқырлар толса жабайы жылқы, түйе, өгизлер менен аң-қуслардың артықмаш несийбеси екен. Екинши «Қарамуш»қа l00 шақырымдай жол басып барғанымда тис шуқлайтуғын шөп таппай, сырдандай далаңлығы  жалықтырып жибереди. Баяғының тоғайлары қандай болса, аң-қуслары да сондай еди.

 

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 27.07.2016 04:57:54

689 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

АҚҚУЎДЫ АТПАС БОЛАР...

Базарда шөп-шарлардан дәри-дәрмақ соғып сататуғын майып  ғарры ўақтында атақлы мерген атын көтерипти. Керек затыңды оңашада қулағына сыбырласаң «Сарыүйек»тей уўлы жылан, кирпитикен, қасқырдың тиси, қоянның сүтин ҳәм «пуллап бер деген биреўлерден аманат еди, ем болсын» деп өтирикти қас қақпай сулқыйтады. Аўзына келген баҳасын айтса, жаны қыйналған мүтәжлер қуўана-қуўана алып кетиўге мәжбүр.

«Күйикке аққуўдың майы керек, жақса тыртық қалмай питер екен» деп алдыңда мүләйимсиген заманласлары менен дәртлесип отырғандағы сөзлерине қулақ түрдим.

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 27.07.2016 04:56:39

728 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨТЕРИҢКИ  КЕЙПИЯТ  БАҒЫШЛАП...

Быйылғы ғәрезсизлик байрамы алдынан шөлкемлестирилип атырған салтанатлы илажлардың пүткил республика көлеминде ҳәр жылдағыдан өзгеше екенлигин айрықша атап өтиўимиз керек.

Усындай байрам илажларының бири жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында  болып өтти. Онда шегара әскерлери бөлими қосық ҳәм ойын ансамбли, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының халық артисти О.Назарбеков, «Ниҳол» сыйлығының ийеси М.Эгамбердиева ҳәм республикамыздың көркем-өнер шеберлериниң атқарыўындағы қосық ҳәм аяқ ойын концерт бағдарламасы республикамыздың шегара әскерий бөлиминиң хызметкерлерине, олардың шаңарақ ағзаларына ғәрезсизлик байрамы мүнәсибети менен инам етилди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:55:16

943 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АЙДЫН ЖОЛЛАР ­ ЕЛ ҲӘМ КЕЎИЛЛЕР АБАТЛЫҒЫ ТЫМСАЛЫ

Ҳәзир қайсы тараўды алып қарасақ та жаңаланыўлар, алға илгерилеўлер көзге тасланады. Соның ишинде жол қурылысы тараўында да усындай раўажланыўларды көриўимизге болады. Ғәрезсизлик жылларында бурынғы ески жолларымыз қайта оңлаўдан шығып, айдын ҳәм пәраўан жолларға айландырылды.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:53:11

728 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖЕРИ  БАЙДЫҢ  ЕЛИ  БАЙ...

Бийғәрез елимиздиң ҳәр күни жаңаланыўлар менен жаңалықларға толы. Жақында ғана ели-халқымызды үлкен қуўанышқа бөлеп, «Сүргил» газ кәни негизинде Корея Республикасы менен бирликте «Үстирт газ-химия» комплекси қурылысы табыслы жуўмақланғаны ҳәм салтанатлы рәсмий ашылыўына бағышланған мересим болып өткенде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамына сыйлы саўға ретинде қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:51:57

693 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨШ БАСЫНДАҒЫ ҚУРЫЛЫСШЫЛАР

Күн бир жаўса, теректиң еки жаўғанындай тас төбемиздеги шыжғырған қуяшта «Ақшолақ»тың қурлысларында көш басында жүрген қурылысшылардың көшпели темир үйин қыз­ған тандырдай лаплатқан ыссылық термометрде 42,5 градусқа шықты.

­ Төбеге 3 куб бетон керек,- деп қол телефоны ар­қалы буйыртпа берген участка баслығы Муратбай Камалов қол орамалы менен тершиген маңлайын қайта-қайта сыпырмаса суў болып ағып кетежақ.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:41:39

579 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

НӘРЕСТЕСИН  БАЎЫРЫНА  АЛҒАН АНАНЫҢ  РАХМЕТИН  ЕСИТИЎ  БАХТЫ...

«Гүлбәҳәр апа операцияда» деп қысқа жуўап қайтар­ғанның телефон трубкасын жаўғанына өкпелемедим. Кешеги ис режемиз бойынша туўыў үйиниң бас шыпакери Гүлбәҳәр Сапарбаева менен азанғы пайытта ушырасыўымыз керек еди. Биразға шекем «операция қалай өтти, ана менен баласының денсаўлығы қалай екенs» деп бийтақатланып, оның менен гезлескенше асықтым.

­­ Ул бала дүньяға келди, туңғышы қыз екен. Қан басымы жоқары, биринши баласы ҳәм операция жолы менен туўылып еди. Ҳәзир денсаўлығы жақсы, өзине келген соң баласын емизиўге бердик,-деп Гүлбәҳәрдиң жүзлери қуўаныштан жадырады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:38:15

574 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

СОДАҒА АЙЛАНҒАН ҲАСЫЛ ДУЗ

Қоңырат сода заводының екинши гезеги табыслы жуўмақланды

Ишки ҳәм сыртқы базарларда Қоңырат сода заводының кальцийнацияланған содасына талап жылдан-жылға артып бармақта. 2012-жылдың 16-ноябриндеги ҳүкиметлик қарарға муўапық, заводтың екинши гезегин қурып, l00 мың тонналық қуўатлылығын 200 мың тоннаға жеткериў жобаластырылды. Жойбар нырқы 104,4 миллион долларлық екинши гезекти қурыўды (биринши гезегин қурып пайдаланыўға берген) Қытайдың «СИТИК» компаниясы өз жуўапкершилигине алып, «Эксимбанк»тен 77,1 миллион долларлық кредит пенен тәмийинледи. Қалған үлеси елимиз пайына, соның ишинде заводтың  өз пайдасы есабынан 6,8 миллион доллар үлесин қосқан.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:29:44

652 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ШЕННЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛАЎЛАНАДЫ

Үлкемизде жетистирилетуғын тийкарғы байлықлардың бири пахта екенлигин ҳәмме тән алады. Жәҳән базарында өзиниң талшығы, сапалылығы менен ажыралып туратуғын пахта өнимин жетистириўде бәршениң мийнети, ҳадал маңлай тери бар екенлиги де ҳәммеге мәлим. Лекин, усындай мийнет пенен жетистирилген өнимниң кимлердиңдур себебинен көз боямашылыққа жол қойылып атырғанын еситкен адамның ғәзеби қайнайтуғыны турған гәп.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:26:16

617 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ШЕБЕРЛЕРДИ ЖӘМЛЕГЕН «РАНО ШЕБЕР»

Тахтакөпир районы аймағында жасаўшы ҳаял-қызлар арасында да қолында өнери барлары көпшиликти қурайды. Жасыратуғыны жоқ, өнери менен ел нәзерине түсип, тийкарғысы шаңарағын көркейтип, мийнетиниң арқасында бала-шағасына, елине пайдасын тийгизип атырғанлары әлбетте, қуўанышлы.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:25:10

571 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАШКЕНТТЕ ЖАҢЛАҒАН «ҲӘЙЙИЎ...»

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамын кең түрде байрамламақшы болып атырған тахтакөпиршилерге «Тойға тойана менен» дегениндей, районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими жанындағы «Мийрас» фольклор-этнографиялық ҳәўескерлер жәмәәти Ташкент қаласында өткерилген «Анам айтқан ҳәййиўлер» фестивалында 2-орынға ылайық деп табылып, саўға ретинде байрам алды аўылласларын үлкен қуўанышқа бөледи.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:24:04

575 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

УЛЛЫ  МӘМЛЕКЕТТИҢ БАХЫТЛЫ  ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ

Бизлер ғәрезсизлик перзентлеримиз. Уллы ҳәм түпкиликли өзгерислер бизлердиң көз алдымызда жүз бермекте. Салыстыратуғын болсақ мағлыўматлар толып атыр. Бизлер есейген бес-алты жылдың өзинде пайтахтымыздың  танымастай дәрежеде жаңаланыўы, гүллениўи, абаданласыўын-ақ алып қарайық. Бундай өзгерислер барлық тараўларда жүз берип атырғанын есап­қа алсақ, мәмлекетимиздиң күш- қүдирети қаншелли екенлигин аңлаў қыйын емес.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 26.07.2016 11:22:47

580 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ  ҚӘЛБЕКИЛЕСТИРГЕН  «АЗАМАТ»ЛАР

Халық хожалығы тараўларының тийкарғы буўыны саналған аўыл хожалығы тараўында жүргизилип атырған реформалар өз нәтийжелерин көрсетип, жетистирилип атырған өнимниң тоқсан проценттен асламы реал сектор­ға, анығырағы, фермер хожалықларының үлесине туўра келеди. Әлбетте, бул бағдарда фермерлерге туўдырылған мүмкиншиликлер, тәмийинлеўши кәрханалар­ға жаратылған қолайлылықлар, олардың төгин, жанармай ҳәм техникалық аўысық бөлеклер жеткериўдеги хызметлери өз алдына. Лекин, айырым тәмийинлеўши кәрханалардың фермер хожалықларына хызмет көрсетиўдеги көзбоямашылықлары кимди болса да тәшўишлендирмей қоймайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:21:38

628 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF