Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:53:15, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ПӘРАЎАН ТУРМЫСЫМЫЗ ГИРЕЎИ

Ҳәр қандай жетискенлик аңсат қолға киргизилмегениндей, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң Бас нызамы болған Конституциямызды қабыл етиўде де бир қанша машақатлы жоллар басып өтилди. Буны биз тарийх бетлеринен билип алыўымыз мүмкин. Мине, бүгин ата-бабаларымыздың әрманы, пәраўан турмысымыздың гиреўи болған елимиз Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллық байрамын белгилеў қарсаңында турмыз.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:39:10

540 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

БАЙРАМҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Конституция Тийкарғы Нызамымыз болып, мәмлекеттиң келешегин белгилейди. Онда «Ҳуқықый мәмлекеттиң тийкарғы белгиси — барлық пуқаралардың нызам алдында теңлиги, Конс­титуция ҳәм нызам үстинлиги» саналады деп белгиленген. Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин инсан, оның қәдир-қымбаты, ҳуқық ҳәм еркинликлери миллий қәдирият саналып, демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийетин қурыўға айрықша итибар қаратылды. Себеби уллы сәркарда бабамыз Әмир Темур айтқанындай, «Қай жерде нызам үстин болса, сол жерде әдиллик болады.»

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:37:11

524 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ҲУҚЫҚЫЙ МӘМЛЕКЕТ ҚУРЫЎ ТИЙКАРЫ

Конституция — ҳәр қандай мәмлекеттиң баслы нызамы болып, ол мәмлекеттеги пуқаралардың ерк-ықрарын өзинде сәўлелендириўши, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўши, мәмлекет ҳәкимияты уйымлары хызметин тәртипке салыўшы ҳәм жумыс алып барыў принциплерин белгилеўши ең жоқары юридикалық күшке ийе ҳүжжет есапланады.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:35:36

568 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ТИЙКАРҒЫ НЫЗАМ — MӘМЛЕКЕТ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ КЕПИЛИ

1992-жыл 8-декабрь күни Өзбекистан Республикасы Олий Кенгашиниң XI сессиясында тарийхый әҳми­йетке ийе болған Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасының Конституциясы заманагөй жәҳән демократия цивилизациясының мақсет ҳәм ўазыйпалары, талаплары тийкарында қабыл етилди.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:30:57

542 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

САЛАМАТЛЫҚ — БӘРШЕГЕ  ДӘРКАР

Адам иммунитети жетиспеўшилиги вирусы инфекциясы тек ғана адамларда ушырасатуғын жуқпалы кеселлик. Бул инфекция адамды ҳәр түрли кеселликлерден қорғайтуғын иммунитет системасын зыянлайды. Оның жасырын дәўири бирнеше жылларға шекем даўам етиўи мүмкин. Бул дәўирде сыртқы көринисинен саў болып кеселликтиң ҳешқандай белгиси сезилмегенликтен жасырын дәўир қәўипли есапланады. Вирусты жуқтырып алған адамлар өзлери билмеген ҳалда кеселликти басқаларға да жуқтырып алыўы мүмкин.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

Сәне: 06.12.2016 09:27:56

511 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

ТИЛ — КЕЎИЛ АЙНАСЫ

Быйыл 1-декабрьде қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил  бийлиги берилгенине 27 жыл толады. Усы мүнәсибет пенен республикамыздың барлық орынларында ҳәр қыйлы илажлар ҳәм ушырасыў кешелери өткерилмекте.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

Сәне: 06.12.2016 08:30:35

558 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

«ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ НЫЗАМҒА КИРГИЗИЛГЕН ӨЗГЕРИСЛЕР ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Ҳәзирги ўақытта мәмлекетимиздиң барлық аймақларында усы жылы декабрь айында белгиленген сайлаўға қызғын таярлық жумыслары алып барылмақта. Бул сайлаў мәмлекетимиз тәғдирин ҳәм келешегин белгилеўде, қалаберсе, журтымыздың халықаралық бирге ислесиўдеги абырайын және де жоқарылатыўда үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 06.12.2016 08:27:23

461 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

«НЕКСИЯ»СЫН САТЫП, ВЕЛОСИПЕД МИНГЕН ФЕРМЕР

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы ҳүрметине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары менен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген пахтакеш» атағына миясар болған, «Ташаббус-2016» таңлаўында дийқаншылық тараўы бо­йынша жеңимпаз, районлық Кеңестиң депутаты ҳәм ра­йонлық фермерлер Кеңесиниң баслығы, мийнети менен танымалы Қуўат Өтеков ҳаққында сөз.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 05.12.2016 06:06:41

647 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

УЛЛЫ АТҚА ДАҚ ТҮСИРГЕН ОҚЫТЫЎШЫ

Қайсы заманда, қайсы жәмийетте болмасын, оқытыўшылық, муғаллимшилик кәсибин ийелеп, бала тәрбиясы менен шуғылланғанлар ҳәмийше ел-халықтың ардағында болып, ҳүрмет-иззетке бөленип келген. Себеби, олар өзлериниң пидайы мийнетлери менен тек жас әўлад ўәкиллерин ғана емес, ал, пүткил мәмлекеттиң ертеңги келешегиниң ийелерин тәрбиялайды. Солай екен, ғәрезсизлик жылларында елимизде педагогика тараўының ўәкиллерине айрықша дыққат-итибар қаратылып атыр­ғаны тосыннан емес.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:58:11

609 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК СЕЗИМИН КҮШЕЙТИЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда барлық тараўларда елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов тәрепинен жәрияланған «Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципи тийкарында кең көлемли демократиялық реформалар турмысқа енгизилип атыр.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:55:19

663 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ХАТАМЖОН АБДУРАХМОНОВИЧ КЕТМОНОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан Халық демокра­тиялық партиясынан Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Хатамжон Абдурахмонович КЕТМОНОВ 1969-жылы Әндижан ўәлаятының Балиқчи районында туўылған.

Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары, 1993-жылы Әндижан мәмлекетлик тиллер педагогикалық институтын тамамлаған.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:36:53

2021 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

КОНСТИТУЦИЯ ҲӘМ САЙЛАЎ СИСТЕМАСЫ

Санаўлы күнлерден соң 24 жыллығы пүткил халқымыз тәрепинен кең түрде белгиленетуғын Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасы Конститу­циясының 107-статьясында «Өзбекистан Республикасының пуқаралары мәмлекет ҳәкимиятының ўәкилликли уйымларына сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына ийе. Ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, өз ерк-ықрарын билдириў теңлиги ҳәм еркинлиги нызам менен кепиллестириледи», деп белгиленген.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 05.12.2016 05:07:28

527 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АМНИСТИЯ АКТИ: ИНСАНЫЙЛЫҚ ПРИНЦИПИНЕ САДЫҚЛЫҚ

Жәмийетимизде жүз берип атырған түпкиликли өзгерислер, журтымызда бас­қышпа-басқыш әмелге асырылып атырған системалы реформалар, ҳәкимиятлар тармағында өз-ара теңсалмақлылықты сақлаў, әйне пайытта мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының жумысларының өз-ара тыйып турыў принципи тийкарында шөлкемлестирилгени ҳәм еки палаталы парламент жумыс баслағанлы берли жәмийетти демократияластырыў жаңа мазмун-мағана менен байыды, елимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги абырайы ҳәм орны кем-кемнен раўажланып бармақта.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 05.12.2016 05:04:59

576 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН НАРИМОН МАЖИТОВИЧ УМАРОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан «Адолат» Социал-демократиялық партиясы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Наримон Мажитович Умаров 1952-жылы Ташкент қаласында туўылған. Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары. 1974-жылы Ташкент политехника институтын тамамлаған. Қәнигелиги — инженер-геолог. Геология-минералогия илимлериниң кандидаты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 05.12.2016 05:00:16

2105 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ МИРЗИЁЕВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Похожее изображениеШавкат Миромонович Мирзиёев 1957-жылы 24-июльде Жиззах ўәлаятының Зомин районында шыпакер шаңарағында туўылған. Миллети — өзбек. Жоқары мағлыўматлы, 1981-жылы Ташкент ирригация ҳәм аўыл хожалығын механизацияластырыў инженерлери институтын тамамлаған. Инженер-механик қәнигелигине ийе. Техника илимлериниң кандидаты, доцент.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 02.12.2016 11:17:47

2170 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF