Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:12:56, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҲӘК  ЗАВОДЫ  ИСКЕ  ТҮСИПТИ

Ҳәзир кегейлиши қурылысшылардың мүшкили жеңиллесип атыр. Пискен ҳәм қам гербишлер ислеп шығарыўшы заводлары, әйнек-қапы соғатуғын цехлары, өткен жылдың ақырғы айларынан берли ҳәк заводы ислеп турған бул районда қурылыс материалларын узақтан тасыйтуғын заманлар артта қалып кия­тыр.

«Элитматериалсервис» ЖШЖинде 20l4-жылдан баслап гербиш ислеп шығарылған болса, 20l5-жылдың соңғы айларында өним ислеп шығара баслаған ҳәк заводы быйыл толық қуўатлылықта ислеп атыр. Бул Қарақалпақстанда Елликқала, Нөкис, Тақыятастан ке­йинги төртинши ҳәк заводы болып, бүгинги күни завод суткасына орташа l0-l2 тонна өним ислеп шығармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:43:33

472 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ТАБЫСҚА  ТАЛПЫНҒАН  ИСБИЛЕРМЕН  ҚЫЗЛАР

Елимизде шаңарақларды беккемлеў, ҳаял-қызлардың социаллық белсендилигин ҳәм бәнтлигин арттырыў, үй-руўзыгершилик жумысларын жеңиллестириў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша бир қанша жойбарлар турмысқа енгизилмекте.

Бул процессте Ҳаял-қызлар комитети бирге ислесиўши шөлкемлер менен бирликте бир қатар жойбарларды әмелге асырып атырғаны дыққатқа ылайық. «Исбилермен қыздың ең жақсы жойбары» таңлаўы усындай қызлардың қатарын кеңейтиў, ҳаял-қызларды жумыс пенен тәми­йинлеўде әҳмийетли роль атқармақта.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 26.08.2016 11:42:19

495 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«НЕ ҚЫЛАР ДЕЙСЕҢ»НИҢ АҚЫБЕТИ

Мәмлекеттиң ең киши буўыны саналған шаңарақ деп атал­ған муқаддес үйимиздиң есиги бола тура оның терезесинен кирип шыққанды бир көз алдымыз­ға келтирип көрейик. Дым ерси, ерси емес, айып. Ал енди, үлкен шаңарақ ­ ғәрезсиз мәмлекетимиздиң кирер-шығар арнаўлы дәрўазасы болса да, жасырын жоллар арқалы нызамсыз кирип шығыўға урынғанлардың ҳәрекети әлбетте, жынаят есапланады. Тилекке қарсы, елеге шекем айы­рым пуқараларымыз әмелдеги нызам талапларынан хабары болса да билмесликке алады. Соңғылығында биз сөз етпекши бол­ған, l99l-жылы Қанлыкөл районында туўылған Уббиев Нурполат Айсултановичтиң нызам алдында жуўап бериўине туўра келеди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.08.2016 11:41:05

522 мәрте оқылды


Олимпиада — 2016

ӨЗБЕКИСТАН   БАЙРАҒЫ   КӨТЕРИЛДИ

XXXI жазғы Олимпиада ойынларына қатнасыў ушын Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласына жетип барған Өзбекистан спорт делегациясының ҳүрметине Олимпиада қалашасында Өзбекистан Республикасының мәмлекетлик гимни жаңлап, мәмлекетлик байрағы көтерилди.

Өзбекистан Миллий олимпиада комитетинен мәлим етиўинше, усы мүнәсибет пенен өткерилген илажға Өзбекистан спорт делегациясының ағзалары, Олимпиада ойынлары шөлкемлестириў комитети және Рио-де-Жанейро қаласы  басшылары, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасқан.

Даўамын окыў: Олимпиада — 2016

Сәне: 26.08.2016 11:40:21

499 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МУҚАДДЕС ЎАТАНДЫ ЖЫРЛАЙМЫЗ

Өзбекистан мәмлекетлик консерваториясында Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына бағышланып өткерилип атырған «Жалғызсаң сен, муқаддес Ўатан!» таңлаўының Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трлиги системасындағы таңлап алыў басқышы болып өтти.

Онда таңлаўдың Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қалалық басқышларының жеңимпазлары қатнасты.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:38:37

542 мәрте оқылды


Спорт

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ФЕСТИВАЛЫ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде ҳаял-қызларды спортқа тартыў, олар арасында  спорттың ғалабалығын ен жайдырыў мақсетинде ҳаял тренерлер мәселесине айрықша итибар қаратылып, бул бағдарда арнаўлы  нызам-ҳүжжетлери қабыл етилди ҳәм бүгинги күни бул өз нәтийжесин   бермекте. Егер де, ҳаял-қызларымыз саламат болса, олар қур­ған  шаңарақ та  беккем болары сөзсиз.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.08.2016 11:37:06

471 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ПУҚАРАЛАР ИСЕНИМИН АҚЛАЎ ЖОЛЫНДА

Мәмлекетимиз өз ғәрезсизлигине ерискен жигирма бес жыл ишинде халқымыздың менталитети ҳәм үрп-әдетлери, тарийх сынақларынан өткен бай тәжирийбесине сүйенип, пуқаралардың ҳуқықлары, жәмийет ҳәм мәмлекеттиң нызам менен кепилленетуғын мәплерин қорғаўға қаратылған ҳуқықый орталық жаратылды. Нәтийжеде Өзбекистан Республикасы пуқараларының тийкарғы сиясий ҳуқықлары сыпатында бас нызамымыз есапланған Конститу­цияда пуқаралардың мүрәжат етиў ҳуқықлары белгилеп берилди.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.08.2016 11:36:08

447 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

НЫЗАМ ШЕҢБЕРИНДЕ БОЛҒАНЫ ЖАҚСЫ

Мәмлекетимизде соңғы жыллары суд-ҳуқық системасын либералластырыў, тараў нызамшылығын бүгинги күн талабы дәрежесинде жетилистириў ар­қалы жәмийетте нызамшылық ҳәм нызам үстинлигин тәмийинлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаўға қаратылған кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 26.08.2016 11:35:08

463 мәрте оқылды


Дөгерек сәўбети

БАЙРАМҒА  БАҒЫШЛАНҒАН  ИЛАЖ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң Нызамшылық палатасы Қорғаныў ҳәм қәўипсизлик мәселелери комитети менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен «Мәмлекетимиздеги тынышлық — ғәрезсиз Өзбекистанның бийбаҳа байлығы» темасында дөгерек сәўбети болып өтти.

Даўамын окыў: Дөгерек сәўбети

Сәне: 26.08.2016 11:34:05

461 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БЕЛСЕНДИЛИКТИ ЕЛЕ ДЕ АРТТЫРЫЎ ЗӘРҮР

«...Жоқары кәсиплик шеберликке ийе журналистлерди, талқылаўшылар ҳәм шолыўшыларды, улыўма айтқанда, өз кәсибиниң ҳақыйқый устасы болған қәнигелерди таярлаў ўазыйпасы елеге шекем әҳмийетли болып тур десек, әйне ҳақыйқатты айтқан боламыз.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 26.08.2016 11:32:25

477 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖАҢА МАЙДАН, СУЛЫЎ ИМАРАТ

Халқымыз ҳәр жылы Ғәрезсизлик байрамын үлкен жетискенликлер, мол табыслар менен күтип алыўды жақсы дәстүрге айландырған. Елимизде ең уллы, ең әзиз әййямға мүнәсип саўғалар таярлаў, халқымыз турмысын буннан былай да абат етиў ҳәм абаданластырыў мақсетинде кең көлемли дөретиўшилик жумыслар әмелге асырылмақта.

Быйыл да уллы байрамымыз қарсаңында елимиздиң барлық аймақларында жаңа кәрханалар, билимлендириў ҳәм медицина мәкемелери, көркем өнер ҳәм спорт имаратлары, турақ жайлар, кең ҳәм рәўан жоллар қурып питкерилмекте. Халқымызға тән ийгиликли дәстүрлерге муўапық быйылғы жылы да бундай объектлер бахытлы ҳәм қуўанышлы күнлерде — Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында пайдаланыўға тапсырылмақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 11:31:10

502 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

АСПАЗЛАР ҚОЛЫНДАҒЫ «АЛТЫН ПЫШАҚ»

Күн өткен сайын жақынласып киятырған ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы мүнәсибети менен орынларда мәдений илажлар ҳәм таңлаўлар шөлкемлестирилмекте. Жақында Өзбекистан Аспазлар шөлкеми менен Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикалық басқармасының шөлкемлестириўинде «Алтын пышақ» аспазлар таңлаўының Республикалық басқышы болып өтти.

Таңлаўды Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикалық Басқармасының баслығы Х.Қайыпназаров кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды. Буннан соң Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң экономикалық мәселелер бойынша секретариат баслығы С.Данияров ҳәм Өзбекистан аспазлар шөлкеми баслығының орынбасары А.Назаров сөзге шығып, таңлаўдың мақсетине кеңнен тоқтап өтти ҳәм қатнасыўшыларға  әўметлер тиледи.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 27.07.2016 05:24:28

837 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ELITE STARS TEXTILE” ӨНИМЛЕРИ  — ЖӘҲӘНДЕ

Бул жерге келгенимизде ELITE STARS TEXTILE”  фабрикасы директорының  ислеп шығарыў бойынша орынбасары Тимур Муратов усы жылы алынған пахта талшығы, ислеп шығарыў, экспортқа жебирилиў барысы ҳаққында мағлыўматлар менен таныстырды.

— Бизлер ушын барлық қолайлықлар жаратылған, арнаўлы жумыс кийимлери менен тәмийинленгенбиз, үш мезгил аўқат, мәнзилимизге апарып, алып қайтыў бийпул, медпункт, асханалар хызметимизде ,-дейди фабрика операторы Н.Муратова.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 05:22:43

735 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ИТАЛИЯ ҚОЯНЛАРЫ БАҒЫЛМАҚТА

Хожели районындағы қояншылыққа қәнигелестирилген «Plutos Lapin» ЖШЖ Италиядан 114 бас ҳасыл туқым қоян алып келип, бағып атыр.  Италиялы «қонақ­лар»дың қоныс­ланғанына бир неше күн болғанлықтан, олар еле бизиң ықлымымыз­ға бейимлесип кете қоймапты.

— Бул қоянлардың пар­қы сонда, олардың гөши аппақ болады, ең әҳмийетлиси, ол адам организми ушын оғада пайдалы. Шыпакерлердиң айтыўынша, оның гөши тез сиңимли бол­ғанлығы себепли, оны диеталық аўқат ретинде қабыл етиўге қолай, әсиресе, қант­лы диабет кеселлигиниң алдын алыўда пайдасы жоқары,-дейди усы фирманың қоян бағыўшысы Х.Абдуллаев.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 05:19:47

888 мәрте оқылды


ТЕННИС

ЖАРЫС ТАБЫСЛЫ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Соңғы жыллары спорттың теннис түри республикамызда ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Бүгинги күнде елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланыў имка­ниятларына ийе болды.

Жақында Қараөзек ра­йоны балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң ашық ҳәм жабық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы» ҳәм 26-июнь — «Халықаралық нәшебент­ликке қарсы гүресиў күни»не бағышланып 2000-2002, 2003-2004, 2005 ҳәм оннан киши жыллары туўылған балалар ҳәм қызлар арасында район ашық бириншилиги өткерилди.

Даўамын окыў: ТЕННИС

Сәне: 27.07.2016 05:14:32

711 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF