Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:17:44, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

 

БАҚЛАЎШЫНЫҢ ҚЫҢЫР ИСЛЕРИ

Елимизде келешегимиз болған жасларға қаратылып атырған итибар, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мақсетинде жаратылып берилип атырған жоқары дәрежедеги мүмкиншиликлерди көрип кеўлимиз толады. Олардың өзлери таңлаған қәнигеликлери бойынша билим алыўы ҳәм оқыў орынларын питкергеннен кейин ҳүкиметимиз тәрепинен шәртли түрде турақлы жумыс орынлары менен тәми­йинлеў мақсетинде дыққатқа ылайық илажлар алып барылмақта.

Бирақ, усындай итабар жаратылып берилип атыр­ған имканиятларға қарамастан ҳәр қыйлы қыйсық жоллар менен және де көбирек дәрамат топлаў, нызамсыз түрде өзгелердиң мүлкин өзлестириў сыяқлы жынаят көшесине түсип атырған жасларымыздың ҳәрекетлерин көрип, еситип оларды қалай ақлаўды да билмей ҳайран боласаң.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 05.07.2012 06:10:27

905 мәрте оқылды


ОҚЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ

ҚАЛАДА ИЙТ

САҚЛАЎҒА БОЛА МА?

Бул сораў нәрестеден баслап қарияға дейин ҳәр бир адамды қызықтырса, ойландырса ҳәм тәшўишке салса керек. Бул мәселе босқа көтерилип атырған жоқ. Себеби, Қарақалпақстан пайтахты Нөкистей әзим шәҳәрдиң айырым көшелеринде күпә-күндиз, ерте таң азанда ҳәм кешки ўақытлары көшелерде топар-топар ийтлер өткенлерге үрип, топылып жүреди.

1978-жылдың жазында мениң төрт жасар баламды үйимиздиң алдында қутырған ийт талап бес жеринен жарақатланып, 20 күннен аслам республикалық балалар емлеўханасында жатып емленип шықты. Тап сол қутырған ийт сол күни-ақ түстен кейин 6 адамды талады. Олар да аўыр жарақат алып емлеўханаларда жатып ҳәм қатнап емленди. Ал, ийттиң ийеси табылмай-ақ қойды. Ҳеш ким “мениң ийтим” деп мойынламады, оны излеген адам да жоқ. Ал, сол ийт талаған 4 нәресте, 2 Үлкен кисиниң көрген азабына ҳеш ким жуўапкер болған жоқ.

Даўамын окыў: ОҚЫЎШЫ ОЙ САЛАДЫ

Сәне: 05.07.2012 05:58:54

1006 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

Қыз бала- болажақ ана

солай екен, оны шаңарақлық турмысқа қалай таярлаў керек

ТӘШЎИШ

Жақын әтираптағы көп қабатлы үйлердиң биринде палкер ҳаял жасайтуғынын еситкеннен кейин ананың кеўли тыныш тапқандай болды. Ол «бахты байлан­ған» қызлардың жолын ашып берер емиш. Аяғын қолына алып, көпшиликтиң мүшкилин жеңиллестирип атырған палкердиң үйин сорастырып-сорастырып, зорға излеп тапты. Екинши қабатта жасайтуғын палкердиң есигине жақынласып болмайды. Тырнадай қатарласқан нәўбетти көрип, ҳаялдың ҳүррейи ушып кетти.

­ Кейини Ким? -деди наразы пишинде.

­ Мен, -деди жасы биразға барған бир киси.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

Сәне: 05.07.2012 05:43:01

1263 мәрте оқылды


Жеке пикир

САЎҒА-СЫЙДЫҢ

УЛЛЫСЫ — КИТАП

Дүньяда өзи еки байлық бар: материаллық ҳәм руўхый. Усы екеўин де инсанның жасаўы ушын ҳаўа менен суўдай зәрүр десек қәтелеспеймиз... Деген менен, биринши гезекте адам ҳеш ўақыт руўхый байлыққа мүтәж, жарлы болмаўы лазым.

Ал, енди руўхый байлықты асыраў, көтериў дәрегине келсек, биринши гезекте әдебиятты, көркем китапты тилге аламыз. Ҳүрметли Президентимиз “Әдебиятқа итибар—мәнаўиятқа, келешекке итибар” деп жүдә дурыс тастыйықлайды. Ҳақыйқатында да китап пенен дос болған, көп оқыған адам руўхый бай, саўатлы, илимли, меҳрибан, садық инсан болып жетилиседи. Китап—билим булағы, билим—илим шырағы, дейди алымлар. Китаптан жақын садық дос, ақылгөй, кеңесгөй, тәрбияшы табылмайды. Инсан қәлбине зия, жақсылық нурын қуяды.

Даўамын окыў: Жеке пикир

Сәне: 05.07.2012 05:15:18

1063 мәрте оқылды


САНААТ

ЗАМАНАГӨЙ ТЕХНОЛОГИЯ — ӨНДИРИС

ҚУЎАТЫН АРТТЫРЫЎҒА ТИЙКАР ЖАРАТАДЫ

Мәмлекетимизде Елбасшымыздың тиккелей басламасы менен жумыс алып барып атырған ири санаат кәрханаларын модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жақтан қайта үскенелеў, заманагөй, жоқары техноло­гия­ларға тийкарланған жаңа өндирис объектлерин шөлкемлестириўди тезлетиў бойынша инвестиция­лық сиясатты жүргизиўге айрықша итибар қаратылып келинбекте. Усы тийкарда соңғы жылларда республикамыздың барлық орынларындағы бир қатар ири санаат кәрханаларына инвестициялар тийкарында заманагөй технологиялар алып келинип, олардың өндирис қуўатлылығы жыл сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: САНААТ

Сәне: 05.07.2012 04:54:56

984 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

МӘмлекет мҮлкине кыянет

Халқымызда әзелден жол салыў, көпир қурыў — ең жоқарғы дәрежедеги саўаплы ислерден саналған. Себеби, ески заманларда ҳәзирги ўақыттағыдай техникалар, қурал-сайманлар, ҳүкимет тәрепинен ажыратылған арнаўлы қаржы дереклери болмағанлығы ушын бул ислерди әмелге асырыўдың машақаты аўыр бол­ғанлығы бәршемизге мәлим. Сонлықтан да, жол салған, көпир қур­ған адамларға халықтың ҳүрмети шексиз болып, көпирлер халықтың мүшкилин жеңиллестирип, айдын жоллар адамларды өз мәнзиллерине бийқәтер жетиўинде узағын жақын етип келген.

Ал, ҳәзирги дәўирде автомашиналарға отырғанда ийнимиз қыймылдамайтуғын дәрежедеги жолларды салып пайдаланыўға тапсырыўда, заманагөй көпирлерди қурыўда ҳүкиметимиз тәрепинен жетерли дәрежеде қаржы ажыратылып, бул тараўда ҳәр жыл сайын кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Тек ғана усы имканиятлардан мақсетке муўапық пайдаланып, белгилеп берилген қаржыларды өз орны менен жумсай билсек болғаны. Себеби, бул жоллар, көпирлер улыўма халықтың пайдаланатуғын мүлки, ал, оған қыянет етиўге ҳеш кимниң ҳақысы жоқ.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 04.07.2012 06:32:14

952 мәрте оқылды


БАЛАЛАР СПОРТЫ

ИМКАНИЯТ

ЖАРАТЫЛҒАН

ЖЕРДЕ

-Мына районымыздағы спорт мектебиниң ашылғаны жас өспиримлеримиз ушын дым жақсы болды. Себеби, бүгинлиги көшеде не ойнарын билмей, зеригип жүрген балаларды көрмейсең. Қайсысына қарама, формаларын асынып, шуғылланыў орынларына қарай асығып-үсигип кетип баратырғаны.

-Дурыс айтасыз, дос­тым, мениң көшеден бери келмейтуғын баламда боксқа қатнағалы берли өзгерис көп. Таң азаннан шынығыўларын жуўырыўдан баслайды. Қызыққаны соншелли, гейде азанда уйқыдан кеш турса жылаўға дейин барады,- деп гүрриңлесип атырған келиншеклердиң гәпин еситип, қыялымда келешекте бул жаслардан да елимизге белгили чемпион аға-апаларындай спорт шеберлери жетилисип шығады деген ой елеследи.

Даўамын окыў: БАЛАЛАР СПОРТЫ

Сәне: 04.07.2012 06:12:54

994 мәрте оқылды


СЕРГЕК БОЛАЙЫҚ, ЎАТАНЛАСЛАР

 

ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ҚӘЎИП — ГЛОБАЛЬ МАШҚАЛА

Әлбетте, сөз еркинлиги, баспасөз еркинлиги болмаған мәмлекетте демократия да, раўажланыў да болмайды. Себеби, ғалаба хабар қураллары жәмийетлик турмыстағы ҳәр қыйлы машқалаларды сәўлелендириўде, олардың нәтийжели шешимлерин табыўда, халықтың дыққат-итибарын қаратыўда ҳәм мәмлекетлик шөлкемлердиң ҳәрекетлерин бақлап барыўда усы баспасөз еркинлиги принциплерине сүйенип ҳәрекет етеди. Бул ҳаққында Президентимиз И.Ә.Кәримов өзиниң бир қатар шығып сөйлеўлеринде тоқталып өтип: “Ҳақый­қый баспасөз еркинлиги болған жерде ғана журналистика ҳәкимият пенен халық арасында байланыс механизми бола алады”, деп көрсетеди.


Даўамын окыў: СЕРГЕК БОЛАЙЫҚ, ЎАТАНЛАСЛАР

Сәне: 04.07.2012 06:06:36

925 мәрте оқылды


СЕРГЕК БОЛАЙЫҚ, ЎАТАНЛАСЛАР

 

ЛУДОМАНИЯ: Өрт кай жерге өрлейди

БУЛ ЖЕРДЕ НЕ

«ҮЛЕСТИРИП АТЫР?»

Россиялы бир студент өзиниң интернетке жайластырылған курс жумысында былай жазады: «Студентлерде дүньяға көзқарас ҳәм әдеп-икрамлылық кризиси кем-кемнен күшейип баратыр. Бунда сырт ел ғалаба хабар қураллары катализатор ролин ойнамақта. Олар бир тәрептен, жасларымыздың санасына батыс турмыс тәризин, эгоцентризмди сиңдирип атыр. Екинши жағынан, мәдений тарийхымыздан, әдеп-икрамлылық идеалларымыздан бизди барған сайын узақластырмақта».

ВВС Корпорациясы Англия­да 2011-жылдың август айында жүз берген өспиримлердиң ғалаба тәртипсизлигин, морадерлигин пайда еткен он себепти жәриялады. Бирақ, тийкарғы себеп ­ жаслар тәрбиясында екенлиги, бул бағдардағы социаллық бирге ислесиў еске алынбапты. Соның менен бирге, «Сен қалайынша бул иске араласып қалдың?», деген сораўға бийзарылардың басым көпшилиги «Ҳәмме усылай етти. Мен де», деп жуўап берген.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕК БОЛАЙЫҚ, ЎАТАНЛАСЛАР

Сәне: 03.07.2012 11:08:07

1215 мәрте оқылды


Сергеклик — заман талабы

МУҚАДДЕС ДИНИМИЗДИҢ ТАЗАЛЫFЫН САҚЛАЙЫҚ !

Fәрезсизлигимиздиң дәслепки дәўиринен-ақ елимизде ҳүждан еркинлиги нызам жолы менен кепилленди. Бирақ, айырым көзсиз исенимге берилген топарлар бул жаратып берилген ҳуқық ҳәм имка­ниятлардан надурыс пайдалана баслады. Олар ҳәр қыйлы ғәрезли мақсетлерди гөзлеп, муқаддес динимизге жаңа түсиниклерди киргизиў арқалы адамларды туўры жолдан адастырыўға урынып атырған жәмәәтлердиң ҳәрекетлери ушырасып атырғаны жүдә ашынарлы жағдай. Бүгинги күнде олардың ҳәрекетлерин Үйренип шығып, тийисли қарсы пикирлер билдириў жүдә әҳми­йетли. Биз сөз етпекши болған ағым, халқымыз тәбиятына жат болған идея­лық көринистеги қәўип болып табылады.

Даўамын окыў: Сергеклик — заман талабы

Сәне: 03.07.2012 10:41:46

1140 мәрте оқылды


2012-жыл «Беккем шаңарақ жылы»

 

 

Интернационал шаңарақ

Белорус қызы Плескач Тамара Ивановнаны аўыл арасындағы баспа краннан еки шелек суў толы ийнағашын асынып, үйине төте жол менен қайтып киятырғанда ушыраттық. Оның тек бет-әлпет түр-түси, сын-сымбаты ғана өзге журттың қызы екенлигин билдирип тур. Болмаса, апамыздың үстине кийген шайы көйлеги, басындағы айдынлы орамалы, қоңсы абысын-келинлери менен қушақ ашып көрисиўлери, ҳал-жағдай сорасыўлары оны айнымаған қарақалпақтың кейўаны ҳаялы етип таслаған.

 

“Жазмыштан озмыш жоқ” дейди ата-бабаларымыз. Шығысы Витебск ўәлаяты Сененская районының қызы Тамараның келешекте дуз-несийбеси алыс Кегейли районының “Аралбай” аўылына шашылатуғынлығы оның жети уйқылағанда түсине кирмеген шығар. Қам сүт емген бенде емеспиз бе? Қәне айтыңлар, ким өзиниң ата мәканынан айырылғысы, тили, дини, үрп-әдет ҳәм салт-дәстүрлери басқа-басқа ғайры журтта жасағысы келеди? Ҳешкимниң де... Лекин, муҳаббат аталмыш сезим шегара билмейди, миллет, ел таңламайды екен.

Даўамын окыў: 2012-жыл «Беккем шаңарақ жылы»

Сәне: 22.06.2012 10:27:57

974 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

“Деңгенениң үлкенин түйе сойғанда көрдик…”

Нызамлар жетилисип, әмелдеги көриниси қәдемди ойландырып бастыратуғын бүгинги күнимизде “қазаншының ерки бар, қайдан қулақ шығарса” деген нақыл гөнерген нақыллар қатарына қосылып кетти, деп ойлайтуғын едик. Ҳақыйқатында биз ойлағандай болмай шықты. “Деңгенениң үлкенин түйе сойғанда көрерсең” дегендей, былғасықтың үлкени анаў-мынаў кишигирим оқыў орнында емес, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында болыпты дегенде исенер-исенбесимизди билмей қалдық. Педагогикалық институттың есап-санақ бөлими хызметкериниң қылмыслы қылўалары ҳаққында халық арасындағы гәп сөзлер соншелли көбейип кетти, олардың қайсысы дурыс, қайсысы надурыслығын айырыў қыйын еди. Усындай қөдирең сөзлердиң бәрине институт хызметкерлериниң жынаятлы иси бойынша шығарылған суд ҳүкими ноқат қойды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 22.06.2012 10:14:06

941 мәрте оқылды


Туризм

Путеводная звезда

Успех путешествия во многом зависит от экскурсовода — от его опыта, умения интересно рассказывать о достопримечательностях, подсказывать, куда сходить — словом, он должен быть другом и партнером. В музее искусств Республики Каракалпакстан им. Савицкого усердно работают квалифицированные гиды. С одной из них автор статьи и познакомит читателей.

Даўамын окыў: Туризм

Сәне: 04.06.2012 11:14:41

994 мәрте оқылды


Социальный срез

ФЕРМЕРСКОЕ СОСЛОВИЕ СЕГОДНЯ

В современных условиях под понятием "сословие" обозначают группы людей, объединяемых между собой сходными обычаями и нравами, а также ориентированными на определенное общественное признание, в частности, артистов, ученых, юристов, врачей и т.д. За двадцать лет независимого развития в нашей стране сформировалась совершенно новая социальная прослойка — фермерство. Именно фермер является основной движущей силой на селе. Он производит подавляющие объемы растениеводства и животноводства.

Даўамын окыў: Социальный срез

Сәне: 04.06.2012 11:12:34

1275 мәрте оқылды


Эхо фестиваля

«АСРЛАР САДОСИ» — ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Фестиваль "Асрлар садоси", организованный Фондом Форум культуры и искусства Узбекистана совместно с ЮНЕСКО и прошедший в начале месяца в Каракалпакстане, имеет большое историческое и воспитательное значение. "Асрлар садоси" — это эхо прошлого, отражающее национальные ценности, передаваемые в течение многих веков из поколения в поколение. Фестиваль собрал тысячи гостей из разных областей Узбекистана и стран мира. Сегодня своими впечатлениями о празднике делится заведующий кафедрой национальной идеи, основ духовности и правового образования НГПИ имени Ажинияза, академик Жуманазар БАЗАРБАЕВ:

Глядя на участников фестиваля, на богатое бесценное историческое наследие народа, которое отражает его величие и мощь, вспоминаешь слова Президента страны, который подчеркивал, что в прошлом мы были не хуже других, и впредь будем не хуже.

Даўамын окыў: Эхо фестиваля

Сәне: 04.06.2012 11:10:11

1052 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF