Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:35:42, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Конференция

САНЫ КӨБЕЙИП, САПАСЫ АРТПАҚТА

Ғәрезсиз мәмлекетимизде пуқаралық жәмийети институтларын раўажландырыў бағдарында кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта. Елбасшымыз  тәрепинен алға қойылған «Күшли мәмлекеттен-күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципи күнделикли турмысымызда өз көринисин таппақта. Әсиресе, елимизди демо­кратияластырыў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясы мәмлекетлик уйымлар менен бир қатарда, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң де раўажланыўына кең жол ашып берди. Президентимиздиң 2013-жыл 12-декабрьдеги «Пуқаралық жәмийети институтларын раўажландырыўға көмеклесиў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында мәмлекетлик ­уйымлар менен өз-ара қатнасықларды жетилистириў, есабатларды тапсырыўды тәртипке салыў, мәмлекетлик дизимге алыў мүддетин қысқартыў, олардан алынатуғын жыйымларды азайтыў сыяқлы көплеген жеңилликлер нәзерде тутылған.

 

Даўамын окыў: Конференция

Сәне: 05.03.2014 05:28:41

772 мәрте оқылды


Конференция

ЖАС  ФЕРМЕРЛЕР  ФОРУМЫ

Нөкисте республика жас фермерлериниң дәстүрий форумы болып өтти. Илаж Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасы, Аўыл ҳәм суў хожалығы минис­трлиги, Фермерлер кеңеси, Өзбекстан саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикалық басқармасы, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен шөлкемлестирилди.

Илажды «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ж.Әбдижәмилов басқарып барды.

Даўамын окыў: Конференция

Сәне: 05.03.2014 05:26:54

767 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

НӘПСИН  ТЫЯ БИЛМЕГЕНЛЕР

Дүнья аз ўақтында бәрине жетер,

Инсап пақыр азға қәнәәт етер.

Дүнья болған сайын Нәпси деген ийт

Шынжырын жулқылап, қутырып кетер, - деп жазған еди Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан Қаҳарманы Ибрайым Юсупов өз төртликлериниң биринде.

Сөзимизди не ушын уллы сөз зергериниң усы бир шуўмақ қосығы менен басладықs Гәп сонда, соңғы па­йытларда халықтың ырысқы-несийбесине, өзгелердиң мүлкине көз алартыў, мәмлекет қаржыларын талан-тараж етиў жынаятлары жийи ушыраспақта. Бундай қылмыслардың өзиниң айқын раўажланыў жолына түсип, халық арасында абырай-итибарға ийе болған мәкеме ҳәм кәрханаларда жүз берип атырғаны адамгершилик жағынан да, нызамшылық тәрептен де бираз ойландырарлық жағдай.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 03.03.2014 05:31:47

795 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ПАРАХОРЛЫҚ ЕТКЕНИ АЗДАЙ...

Жынаят айырым адамлардың өз нәпсин тыя билмеўи, аңсат жол менен байлық арттырыў нийетлериниң кесиринен келип шығады. Олар ҳәр бир жынаяттың жазасы бар екенлигин билмейди дейсиз беs !лбетте биледи, буны турмыста көрип те жүрипти. Соған қарамастан, билинбей қалады, не қылар дейсең, дейди де жынаятқа қол урады.

Биз аўырғанымызда көзимизге мисли периштедей болып көринетуғын ақ халатлы шыпакерлер жынаят­қа қол урса, буған не дерсиз. Буның менен шыпакерлердиң барлығын жынаятшы деп айтыўдан аўлақпыз. Бирақ, арасында ондайлары да табылар екен.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 03.03.2014 05:29:10

849 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ИСЕНИМГЕ КИРИЎ ЖОЛЫ МЕНЕН АЛДАЎ

«Жақсылық етсең өзиңе, жаманлық етсең де өзиңе» деген халық даналығы бийкарға айтылмаған болса керек. Бүгин биз сөз етежақ болған «қаҳарман»ымыздың өзгелерге еткен қылмыслары бул пикиримизди тастыйықлайды.

Аллаяр Сабуров 1967-жылы туўылған, мағлыўматы жоқары, шаңарақлы, 4 перзенти бар. Ол 2010-жылдан баслап Қарақалпақстан Республикасы «Нызам үстинлиги» адвокатлар коллегиясының адвокаты лаўазымында ислеп келген. Ал, 2000-жылдың июлинен 2002-жылдың февраль айына шекем болса, Нөкис қаласында мәмлекетлик дизимнен өткен «САЖ» жеке ислеп шығарыў көп тармақлы қурылыс кәрханасының баслығы лаўазымында ислеген, соң усы кәрхананы ағасы Т.Сабуровтың атына рәсмийлестирген ҳалда өзи нарәсмий түрде басқарған.

 

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 03.03.2014 05:27:46

802 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

ӨЗГЕЛЕРГЕ САБАҚ БОЛСЫН...

Ҳүкиметимиз тәрепинен мәмлекет қаржысы есабынан бүгинги күнде республикамыздың барлық қала ҳәм районларында, алыс-алыс аўылларымызда кең көлемли қурылыс жумысларының алып барылып атырғанлығы жөнинде күнделикли баспасөз бетлеринде тез-тезден материаллар жәрияланып барылмақта. Соның менен бирге бул тараўдың нәтийжели жумыслары менен бир қатарда ондағы айырым лаўазымлы шахслардың жеке мәптиң қурбаны болып, ислеген нызамсыз қылмыслары да халыққа жәрияланып атыр.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 24.01.2014 05:46:44

928 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

БИЛИП- БИЛМЕСЛИККЕ САЛFАН МЕНЕН...

Елимиз пуқараларының ҳуқықый саўатлылығын асырыў, ҳуқықый мәдениятын көтериў бойынша қанша әмелий илажлар исленип атыр. Усыған қарамастан, айырым пуқаралар билмесликке салып, ислеген ҳәрекетлери ушын жынайы жуўапкершиликке тартылмақта. Пуқаралардың сырт мәмлекетлерге шығарда, кирерде алып киретуғын яки алып шығатуғын мүлклери декларацияда көрсетилмеўи нызамсыз ҳәрекет екенлигинен хабардар болмаўы мүмкин бе? Ҳәрқыйлы басылымларда, телевидение ҳәм радио еситтириўлеринде басқаларға сабақ болыўы ушын тәкирар-тәкирар жазылып ҳәм айтылып келмекте.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 20.01.2014 10:26:04

860 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

Ойнақлаған...

Ертеңги жарқын келешегимиз, абадан, тыныш-татыў турмысымыз ушын жаратылған нызамларға қатаң бойсыныўымыз ҳәр биримиздиң инсаныйлық ўазыйпамыз. Тилекке қарсы, айырым пуқаралардың итибарсызлығы нәтийжесинде нызам талаплары бузылып, соңғылығында қатты пушайман болып атырғанлықларын турақлы түрде газета бетлеринде жәрия­лап, сабақ алыўға шақырамыз.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.01.2014 10:24:41

849 мәрте оқылды


АДАМ САЎДАСЫ — ҚӘЎИПЛИ ИЛЛЕТ

«ҚЫЗ САҚЛАFАН САРЫМАЙ САҚЛАFАННАН ҚЫЙЫН» ДЕГЕН МЕНЕН...

Ата-бабаларымыздан киятырған бул гәпте үлкен даналық жатыр. Қыз ержетип киятырғанда тек ата-ана ғана емес, аўыл-ел болып көз-қулақ болыў, абырайы менен қутлы жерине қондырыў сол елдиң абырайы болған. Ҳәзир ше? Ҳәзир де усындай түсиниктемиз бе? Кимниң қызы қаяққа баратыр, дүзге шыққанда не талап ислеп жүр, қызығып, айырым ўақытларда гүман туўылса ата-аналарына ескертемиз бе?

Даўамын окыў: АДАМ САЎДАСЫ — ҚӘЎИПЛИ ИЛЛЕТ

Сәне: 20.01.2014 10:23:16

913 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҮЛГИ ЖАЙ ҚУРЫЛЫСЫНДА «ҮЛГИ» КӨРСЕТИП...

Соңғы жыллары Президентимиздиң арнаўлы қарары менен аўыллық жерлерде қурылып атырған, барлық қолайлықларға ийе заманагөй үлгидеги турақ жайларды көрип, бийықтыяр ҳәўесимиз келеди. Қала орайындағы турақ жайлар киби шараятларға ийе бул жайлар өз алдына шырай бағышламақта. Лекин, усы үлги жай қурылысларында өзгеше «үлги» көрсеткен айырым қурылысшылардың намақул ислерине түңилип кетесең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.01.2014 10:21:20

884 мәрте оқылды


Информационно-коммуникационные технологии

КАДРЫ — ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ

Широкий размах приобретает практика внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных и педагогических технологий, электронных учебников и мультимедийных средств. Во многом этому способствует тесное взаимодействие специальных технических служб по внедрению и развитию ИКТ с представителям педагогического  актива на местах.

Даўамын окыў: Информационно-коммуникационные технологии

Сәне: 20.01.2014 10:18:57

933 мәрте оқылды


Статьи

НА СТРАЖЕ МИРА И СПОКОЙСТВИЯ

В  нынешнем  году мы отмечаем 22-ю годовщину со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан. В ходе поэтапного реформирования на сегодняшний день сформирована мобильная, отвечающая современным требованиям, хорошо подготовленная и оснащенная новейшей военной техникой армия. Большое внимание уделяется повышению профессиональной подготовки и социальной поддержки военнослужащих. Служить в армии — почетно и престижно.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 20.01.2014 10:17:31

938 мәрте оқылды


Cәўбет

Гүлайша ЕСЕМУРАТОВА: «ТӘРБИЯ ҚУЛАҚТАН ДА КИРЕДИ»

Қарақалпақстан халық жазыўшысы менен сәўбет

- «Қызға қырық үйден тыйыў, бир үйден жыйыў» деген мақал бар халқымызда. Буның мәнисин қандай тәризде түсиндирип берген болар едиңиз?

­ 40 үй ­ бул жерде аўыл-аймақ деген мәниде. Бурынлары қыз бойжетип, көзге түсип қал­ғанда оның тәрбиясына пүткил аўыл-аймақ жуўапкер болған. Қыздың узатылып барған жеринде өсирген ата-ананың, өскен аўылдың атына кир келтирмеўин, «тәрбиялы орталықан шыққан екен» деп айтыўын тилеген. Аўыл адамлары қыздың жақсы тәрбиялы болып шығыўы ушын өзлериниң ақыл-кеңеслерин қыздың ата-анасына билдирип отырған. «Бир үйден жыйыў» дегенниң мәниси сол.

Даўамын окыў: Cәўбет

Сәне: 20.01.2014 10:14:18

969 мәрте оқылды


14-январь - Ўатан қорғаўшылары күни

«ЖИГИТ ҚАЛҚАН БОЛАР АНА ЖУРТЫНА»

Елимизде ҳәр жылы 14-январь — Ўатан қорғаўшылары күни байрамы халқымыз тәрепинен үлкен көтериңкилик руўхта белгиленип келинбекте. Усы байрам сәнесине бағышланып, Арқа-Батыс әскерий округинде Өзбекстан «Адолат» социал-демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси тәрепинен «Жигит қалқан болар Ана журтына» атамасындағы ушырасыў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: 14-январь - Ўатан қорғаўшылары күни

Сәне: 20.01.2014 10:10:57

963 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

АЎЫЛ БАЛАЛАРЫНА МҮНӘСИП САЎҒА

Кегейли районлық Халық билимлендириўи мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 22-санлы улыўма орта билим бериў мектебимиз «Қумшүңгил» аўыллық пуқаралар жы­йыны аймағында жайлас­қан. Мектебимиз 1976-жылы 230 оқыўшы орын­ға мөлшерленип, пайдаланыўға берилген болса, 2005-жылы мәмлекетлик улыўма миллий бағдарлама талаплары тийкарында капитал-ре­конструкция жумыслары жүргизилди. Нәтийжеде мектебимиздиң материаллық-техникалық базасы беккемленип, оқыўшыларға заманагөй мәмлекетлик билимлендириў талаплары дәрежесиндеги барлық қолайлы шараятлар жаратып берилди.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 20.01.2014 10:10:01

836 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF