Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:25:34, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ ­ 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ ­ «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

ЎАЗЫЙПАМЫЗҒА ИТИБАРЛЫ ҚАРАП

Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районы аймағында жайласқан айрықша әҳмийетли ҳәм категория­ланған объектлердиң бири Газди комплекс таярлаў қурылмасын, Сүргил газ кәнин өрттен қорғаў бойынша II санлы Әскерийлестирилген өрт қәўипсизлиги бөлимшесиниң өрттиң алдын алыў инженер-инспекторлары, жеке қурам хызметкерлери ҳәм жумысшылар арасында өрт қәўипсизлигиниң алдын алыў ҳәм оны болдырмаў мақсети үйренилип шығылып, объектлерде бул бойынша ис-режелер белгиленип, үгит-нәсият жумыслары алып барылмақта.

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ ­ 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ ­ «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

Сәне: 05.01.2017 06:09:38

457 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ҲУҚЫҚ ҲӘМ ЕРКИНЛИКЛЕРИМИЗ КЕПИЛИ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримовтың тиккелей басшылығында 1992-жылы қабыл етилген ғәрезсиз Өзбекистан Конс­титуциясы Ўатанымыз раўажланыўында жаңа дәўирди баслап берди. Бас нызамымыз қабыл етилген күн — елимизде улыўма халықлық байрам деп жәрияланады. Ол халқымыздың ғәрезсизлик ҳәм азатлық ушын алып бар­ған машақатлы гүреси нәтийжеси, миллий мәплеримиз ҳәм талпынысларымызға тийкарланған ҳәм халықаралық ҳуқық нормалары менен салыс­тырыл­ған әҳмийетли дерек болды.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 05.01.2017 06:08:30

473 мәрте оқылды


Ярмарка

ЖАҢА ЖЫЛ ЯРМАРКАСЫ ЕЛЕБЕРИН  ДАЎАМ  ЕТЕДИ

Үлкемизге Жаңа жылдың кирип келиўине де санаўлы күнлер қалды. Бул байрамды гүллән халқымыз, әсиресе, ҳәр бир шаңарақ толы дастурхан әтирапында күтип алыўы дәстүрге айландырған. Өз гезегинде халықтың азық-аўқатқа ҳәм аўыл хожалығы өнимлерине болған талабын қанаатландырыўда, базарларымыздағы баҳалардың турақлылығын тәмийинлеўде ҳәм оларға ҳәртәреплеме қолайлылықлар жаратыў мақсетинде республикамыздың барлық районлары сыяқлы «Нөкис дийқан базары»нда да Жаңа жыл ярмаркасы шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: Ярмарка

Сәне: 05.01.2017 06:05:36

474 мәрте оқылды


Сессия

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 28-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он үшинши сес­сиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнас­ты.

Даўамын окыў: Сессия

Сәне: 05.01.2017 06:01:00

506 мәрте оқылды


ЖЫЛҒА НӘЗЕР

ӨМИРИМИЗ ҲӘР КҮНИ ТАРИЙХ

Ҳәр күни шығыстан бас көтерген қуяш гөззал диярлар таман асыққан жолаўшыға уқсайды. Өзиниң жарқын нурлары менен әлемди гүлистан әйлеп, кеўилге илҳам, бойға дәрман бағышлап, бәрше тири жанды қызғын мийнетке шарлайды. Мен де ерте таңда қуяш киби жақсы нийет пенен оянаман. Бүгинги күним кешегиден де зор, жаңалықларға бай болсын, деп жақсы нийет пенен жолға шығаман. Жоллар, жүрейин деп дүньяға келген инсанлар тәғдири мени қызықтырады.

Даўамын окыў: ЖЫЛҒА НӘЗЕР

Сәне: 05.01.2017 05:56:17

506 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ — ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

КӨКТЕ ЖУЛДЫЗ ҚАЛАР, ЖЕРДЕ ЖАҚСЫЛЫҚ...

Биреўлер ийеси мийримли жүздиң,

Биреўлер ийеси тойымсыз көздиң...

И.ЮСУПОВ.

Өзгелер меҳрине мүтәж болған кеўиллерге суўсын болыўды, ҳәмме теңдей келис­тире алмайды. Бул қанға сиңген қәсийетке байланыслы. Себеби, шайыр айтқанындай, биреўлер мийримли жүздиң, биреўлер то­йымсыз көздиң ийелери. Сезимтал көзлер олардың жүзлерин көриўден-ақ, ақты қарадан, қараны ақтан дәрриў айырып алағояды. Себеби, «Инсанның көзи — қәлбиниң айнасы» деп бийкар айтпағанғой дана халқымыз.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 29.12.2016 11:13:48

766 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ТАЛАНТЛЫ ФИЛОСОФ АЛЫМ ҲӘМ  УСТАЗ

Елдиң атын ер шығарады дейди халқымыз, расында да елдиң ҳақ нийетли, пидайы ҳәм ҳадал перзентлери өзлериниң күш-жигерлериниң нәтийжесинде халықтың даңқын шығарады. Усындай инсанлардан бири — бүгинги күнде туўылғанына 80 жыл ҳәм илимий-педагогикалық хызметине 60 жыл толған Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң социаллық пәнлер кафедрасының профессоры, белгили илимпаз Якубов Мақсутбай Аширович болып табылады.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 29.12.2016 11:02:25

553 мәрте оқылды


РУЎХЫЯТ

ИСЛАМ ИЛАҲИЯТЫ ҲӘМ ҒАЗЗАЛИЙ ФИЛОСОФИЯСЫ

Ислам дини VII әсирде  пайда болып  кең  тарқала баслағанда оның менен бирге илаҳият илими де пайда болып, VIII әсирде араб  халифалығында  қәлиплесе баслады. Бул ислам дини калам (арабша: сөз, гәп) деп аталып, диний тәлийматларды филосо­фиялық тәрептен дәлиллеўди ўазыйпа етип қойды. Себеби, ислам пайда бол­ған дәслепки жылларда раўажланыўдың социаллық, экономикалық, сиясий тәреплери қатарында оның руўхый, әдеплилик, әсиресе, дүньяға көзқарас тәреплери бул тараўдағы қәнигелерди  қызықтыра баслады. Алымлардың пикиринше, калам илими 657-760-жыллар аралығында қәлиплесип барып, кейин өзиниң әҳмийетли системасы ҳәм предметин анықлап алған еди.

Даўамын окыў: РУЎХЫЯТ

Сәне: 29.12.2016 10:46:26

617 мәрте оқылды


мақала

БАХЫТ ҮЙИНИҢ ЖАҢА ИМАРАТЫ

Елимизде суд-ҳуқық системасын реформалаў ҳәм тараўдың материаллық-техникалық базасын беккемлеўге үлкен итибар қаратылып, усының нәтийжесинде республикамызда бюджет қаржылары есабынан сегиз Пуқаралық ҳалатын актлестирип жазыў бөлимлери жаңадан қурылып пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 29.12.2016 10:42:16

589 мәрте оқылды


ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИ

ТЫНЫШ ТУРМЫСТЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

«Ҳәзирги қурамалы заман тыныш-татыў турмысымызды сақлаў ҳәм беккемлеў, халқымыздың кепилленген қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселесин және де әҳмийетли етип қоймақта» деген еди Президентимиз Ш.МирзиҢев Өзбекистан Республикасы Конститу­циясы қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышлан­ған салтанатлы мәресимде жасаған баянатында.

Даўамын окыў: ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 29.12.2016 10:39:46

592 мәрте оқылды


Советы врача

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «А»

Гепатит А, или "желтуха", является острым инфекционным заболеванием. Следствием воздействия вируса гепатита А на организм является острое поражение печени. В Нукусе, среди детей, подвергшихся данной болезни, 64 процента составляют дети дошкольного, 46 процентов — школьного возрастов.

Даўамын окыў: Советы врача

Сәне: 28.12.2016 06:56:37

555 мәрте оқылды


Энергетика

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ЗАБОТА ВСЕОБЩАЯ

Всем известно, что электрическое оборудование является сложным, дорогостоящим и одновременно пожароопасным. Здесь применяются разные технические масла, кабельная продукция и горючие изоляционные материалы. И от надлежащего технического состояния, выполнения всех требований Правил пожарной безопасности и от хорошей подготовленности персонала зависит их сохранность и надежность всего электрооборудования.

Даўамын окыў: Энергетика

Сәне: 28.12.2016 06:55:09

583 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

С УСПЕХАМИ В БУДУЩЕЕ

В нашем Нукусском юридическом колледже обучаются талантливые и целеустремленные представители молодого поколения. Одна из них Азиза Байжигитова. Ей недавно исполнилось всего 16 лет,  но достигнутые ею успехи служат примером для сегодняшней молодежи. После окончания столичной специализированной школы №22 Азиза поступила в наш колледж.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 28.12.2016 06:52:38

656 мәрте оқылды


статьи

ПОЛЕЗНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ

13-15 декабря этого года группа журналистов Ферганского областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана с целью обмена опытом, а также ознакомления с происходящими преобразованиями в Приаральском регионе, посетила нашу республику.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 28.12.2016 06:50:39

623 мәрте оқылды


Экономика

НАМЕЧАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ  ВИДОВ ТОВАРОВ

Программа разгосударствления и приватизации  в стране открыла большие возможности для формирования класса собственников и развития частного предпринимательства. За годы независимости проведена широкомасштабная работа по приватизации государственного имущества, реализации его преимущественно в частную собственность. Углубление процессов приватизации, сокращение присутствия государства в экономике и повышение роли и значения частной собственности остаются важнейшим приоритетом социально-экономического развития на перспективу.

Даўамын окыў: Экономика

Сәне: 28.12.2016 06:48:38

692 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF