Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:50:11, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Информационно-коммуникационные технологии

КАДРЫ — ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ

Широкий размах приобретает практика внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных и педагогических технологий, электронных учебников и мультимедийных средств. Во многом этому способствует тесное взаимодействие специальных технических служб по внедрению и развитию ИКТ с представителям педагогического  актива на местах.

Даўамын окыў: Информационно-коммуникационные технологии

Сәне: 20.01.2014 09:58:49

866 мәрте оқылды


Люди искусства

ДАРЯЩАЯ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

Над сценической площадкой звучит сильный, переливающийся различными оттенками голос певицы. Слушая его, словно видишь раздолье степей, красоту родного края, о чем с такой любовью поет певица. Ее восторженно принимают зрители. Успех закономерен: глубокое понимание музыки, проникновенность, исповедь и высокая культура, красивый тембр — все это не оставляет равнодушным слушателей, которых с каждым годом становится все больше.

Даўамын окыў: Люди искусства

Сәне: 20.01.2014 09:55:00

2934 мәрте оқылды


ЯДНАМА

Елдиң атын шығарған

ерлердиң бири

Академик Чаржаў Абдировтың жарқын естелигине

Биреўлер аңбаса, биреўлер аңлар,

Дүньяға көп келмес гөззал инсанлар.

Әжел наймыт ол ҳәм жақсыны таңлар,

Дийдарың мөр басқан ядыма мениң.

И.Юсупов.

«Марат Нурмухамедовты еслеў» қосығынан.

 

Ҳақыйқый шайыр болып жаратылған инсанлардың сезимтал жүреги адамның ишки ҳәм сыртқы дүньясы қосындысынан пайда болған қубылысларды мүлтиксиз байқайды, баҳалайды.

Бир сапары, белгили жасы үлкенлер менен дастурхан әтирапында отырғанымызда, өз-ара гүрриңниң бағдары елди елге танытыўда, халық мәпи жолында күни-түни «ат үстинде» жүрген жигитлердиң хызметлери ҳаққында кетип атыр еди. Уллы ша­йырымыз Ибрайым аға Юсупов басын көтерип, тамағын бир қырынып қойды. Өзи ара-тура сөйлейтуғын, сөйлегенде де айтқан гәпин ойып, тымсал менен орнықтыратуғын адамның бир нәрсе айтпақшы екенин байқап, оған қарадық.

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 14.01.2014 06:44:38

959 мәрте оқылды


ИТИБАРСЫЗЛЫҚ

ОЙЛАНБАСТЫҢ СОҢЫ ЎАЙРАН...

Бизиң қатықтай уйыған тынышлығымызға, абадан турмысымызға, мийтиндей аўызбиршилигимизге,  дүнья ҳәўес етерлик  берекетимизге ишлери күйгенинен тислерин қайрап,  сырттан иритки салыўға ҳәрекет етип атырған қара күшлер аз емес. Олар бизиң  дүзимимизге, менталитетимизге пүткиллей жат болған, сиясатымызға кери хызмет ететуғын диний әдебиятлардың мәмлекет ишкерисине алып өтилиўине ерисиў арқалы парахат турмысымызды бузыўға урынып атыр. Тилекке қарсы, айрым заманласларымыздың бизиң мәмлекетимизде қадаған етилген диний әдебиятларды  биле тура  шегарадан алып кирип, жеке мәпи ушын мәмлекет тәғдирин  қәўип астында қалдырып атырғаны өкинишли. Мәселен, 1992-жылы  Самарқанд ўәлаятында туўылған Өзбекстан  пуқарасы Комилжон Fуломов 2013-жылдың  14- сентябри күни саат 05.40 лар шамасында “Каракалпакия” темир жол  станциясында  №334 “Саратов-Ургениш-Ташкент” жолаўшы поездының 9-вагонында өзи толтырған Т-6 декларациясында көрсетпестен жәми 108 дана файлдан ибарат, ядында ҳәр қыйлы диний мазмундағы әдебиятлар сақланған “LENOVO” маркалы ноутбукты өзи менен алып киятырғанда бажыхана хызметкерлери тәрепинен иркилген.

 

Даўамын окыў: ИТИБАРСЫЗЛЫҚ

Сәне: 25.12.2013 06:44:25

758 мәрте оқылды


Қырағылық

ҚӘЛБЕКИ ҲҮЖЖЕТ АБЫРАЙ ӘПЕРМЕЙДИ

Мәмлекетимизде ғәрезсизликке ерискеннен ке­йинги дәўирде сырт мәмлекетлер менен дослық байланыслар күшейди. Рус, қазақ, түркмен, корец, украин  ҳәм басқа да миллет ўәкиллери аўызбиршиликте жасап келмекте. Елимиз жаслары өзлериниң имканиятларына бола шет мәмлекетлерде билим алып, айырым жаслар раўажланған мәмлекетлердиң ис-тәжирийбелерин үйренип қайтыўға миясар болмақта. Бул елимиз экономикасының раўажланыўына, айрықша исбилерменлик пенен шуғылланыўшы пуқараларға кең имканиятлар ашып бермекте. Лекин, сырт мәмлекетлерге барыў ушын белгиленген шегара аймақтан өтиў ҳәм қайтып кириў тәртиплери нызам менен белгиленген. Бул тәртиплерге бойсынбай өз басымшалыққа жол қойғанлар әлбетте, өзлерине ти­йисли жазадан қутылып кете алмайды.

Даўамын окыў: Қырағылық

Сәне: 25.12.2013 06:05:12

832 мәрте оқылды


_

ЖЕМ  САТЫП, «ЖЕМТИК» БОЛҒАНЛАР

Ҳуқық тилинде бир неше адам тәрепинен әмелге асырылған жынаяттың шөлкемлескен жынаят деп аталатуғынын көпшилик билсе керек. Топар болып исленген қылмыслы ислердиң ҳәр қандай жынаяттан қәўипли болатуғыны да бәршеге аян.

«Қоңырат ун заводы» ашық акционерлик жәмийети халқымызға сапалы ун өнимлерин жеткерип бериўге қәнигелестирилген кәрханалардың бири болып, бул жердеги жумыслар бир тегис даўам етип атыр еди. Периштениң алтын көрсе жолдан шығатуғынындай, соңғы жылларда жәмийет жумысына бир топар нәкас кимселер араласып, нызамсыз ис-ҳәрекетлердиң жүз бергенин қолымыздағы суд ҳүкими тастыйықлап турыпты.

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:17:49

859 мәрте оқылды


_

«СОТКА» АРҚАЛЫ НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТ

Бүгинги күни еки адамның биринде қол телефон. Узағымызды жақын, мүшкилимизди аңсат етип турған бул телефон арқалы алыстағы ағайинлеримиздиң, таныс-билислеримиз бенен сөйлесип, хабарымыз болса айтып, аманлығын билип отырамыз. Қандай жақсы, қәне, ҳәммемиз усындай жақсы нийетлерде пайдалансақ...

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:16:40

938 мәрте оқылды


_

«САҚЛЫҚТА  ҚОРЛЫҚ  ЖОҚ»

Елимиз пуқараларының тыныш, пәраўан турмыс кешириўи мәмлекетимизде нызам менен кепилленген. Сақлықта қорлық жоқ, дейди дана халқымыз. Пуқаралардың ҳәр-бир қәдемде тыныш-татыўлығын сақлаў, адам саўдасына қарсы гүресиў, ҳәр қыйлы ағымлардан сергек болыў турмыс талабы. Соның ушын Нызам шеңберинен шыққан ҳәр қандай адам жазасыз қалыўы мүмкин емес.

Темирбек Байжанов республикамыздың Тахта­көпир районында туўылған, енди 30 жасқа толған, бир перзенти бар азамат. Ол өзи туўылып өскен “Қара ой” аўыл пуқаралар жы­йынында үйи әтирапындағы мөлдек жерине мийўе, палыз егинлерин егип тәрбиялап өним алып, бала-шағасын бағып киятыр.

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:15:23

811 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КӨЛДЕНЕҢ ТАБЫСТЫ

ЖЕР АСТЫНАН ИЗЛЕП...

Жердиң үстиңги бетинде көзге көринип турған мәмлекет мүлклерин талан-тараж етемен деп судтың қара гүрсисине  отырғанлар ҳаққында көп мәрте еситкенбиз ҳәм олардың халық алдында шерменде болыў фактларын “көк экран”лар арқалы талай көргенбиз. Ал, көзге тасланбайтуғын, елеспесиз, жер астындағы мЇлклерди урлық жолы менен талан-тараж етиў фактларына не дейсиз?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 07.11.2013 06:14:10

902 мәрте оқылды


Хош хабар

ПАЛЎАНЛАР ӨЗИН КӨРСЕТТИ

4-6-октябрь күнлери Болгарияның Бургас қаласында самбо шеберлери арасында жәҳән чемпионаты болып өтти. Дүньяның 32 мәмлекетинен 600 ге шамалас спортшы қатнасқан бул чемпионатқа Өзбекстан сайланды командасы қурамында қатнасқан жерлеслеримиз 1 алтын, 2 қола медаль менен қайтты.

Атап айтсақ, 50-55 жастағы спортшылар арасында 82 кг. салмақта гилемге шыққан ақмаңғытлы нураный спортшы Сансызбай Юсупов дәслеп литвалы, соң россиялы, қазақстанлы, ал финалда украиналы қарсыласлары үстинен жеңиске ерисип, чемпионаттың алтын медалын қолға киргизген  болса, 45-49 жастағы спортшылар арасында 100 кг. салмақта ақмаңғытлы Азамат Юсупов ҳәм Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты дене тәрбиясы факультетиниң оқытыўшысы Амангелди Өтепбергенов +100кг. салмақта қола медалларын жеңип алыўға миясар болды.

Даўамын окыў: Хош хабар

Сәне: 29.10.2013 09:32:26

876 мәрте оқылды


_

НЫЗАМСЫЗ «ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ»

ШЕК ҚОЙЫЛДЫ

Ҳәзирги базар экономикасы дәўиринде бурынғы жатып ишерликтиң ўақты өтип, истиң көзин билген, ҳәрекетшең, исбилермен адамлардың ғана бири еки болатуғынын турмысымыздың өзи дәлиллеп бермекте. Бирақ, исбилерменликтиң де өзиниң тәртип-қағыйдалары, нызамлы тийкарлары бар. Әсиресе, ғәрезсизликтен кейинги жылларда қайсы бағдарда болмасын киши бизнес яки жеке исбилерменлик пенен шуғылланаман деген заманласларымызға бәрше имканиятлар менен қолайлылықлар жаратылып берилди.

Даўамын окыў: _

Сәне: 29.10.2013 09:24:45

803 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ХЫЗМЕТ ЛАЎАЗЫМЫНАН ПАЙДАЛАНЫП...

Турмыс...

Жүдә кең түсиникке ийе болған бул қубылыс, бизиң бәршемизге белгили болғанындай өзине сай тәшўиш ҳәм қуўанышлардан ибарат. Солай екен, оның ҳәр қыйлы сынақлардан ибарат соқпақлары көпшилик ўақытлары инсаннан ақылый жетиклик,  инсап, дия­нат, адамгершилик ҳәм шыдам сыяқлы пазыйлетлерди талап етеди. Солай болса да, гейде адам баласының билип-билмей, яки болмаса басқа себеплерге бола өз қәдемин қыя басып қоятуғын пайытлары да гезлеседи. Дурыс, олардан базылары жол қойған қәтесин түсинип, оннан тийисли жуўмақ шығарыў нийетинде ҳәрекет етеди, ал, енди базылары болса, өзлериниң қыйсық-қыңыр ислерин дүзетиў былай турсын, қайта оның орнына қылмысын жасырып, илажы барынша жуўапкершиликтен қутылыўға ҳәрекет етеди.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.10.2013 09:12:54

910 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

“АЛДЫНFЫ АРБА ҚАЙДАН ЖҮРСЕ...”

Ҳақыйқатында да соңғы ўақытлары ғалаба хабар қуралларында айырым мәкеме   басшыларының ңәпсиси өзине бәле болып жабысып атырғанлықларын оқып отырып, олардан үлги алатуғын қосшылары қалай екен, деген пикирде қаласаң.

Бүгин сөз етпекши болған “қаҳарманымыз”да сондай басшылардың қатарында болғаны, Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бо­йынша мәмлекетлик комитети баслығы лаўазымында ислеп турып, жәмәттеги қосшыларына өзи “үлги көрсеткени” жүдә өкинишли.

Гәпимиздиң дәлили ретинде оның “қазаншының ерки бар, қайдан қулақ шығарса” деген мәнисте ислеген айырым жынайы ҳәрекетлерин көрсетип өтпекшимиз.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 29.10.2013 09:08:01

895 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«ТЕК ЖҮРГЕН — ТОҚ ЖҮРЕДИ»

Халқымыз арасында жийи-жийи қолланылып туратуғын бул даналық сөздиң ҳақыйқатында да турмыслық шынлықтан келип шыққанлығын ҳеш биримиз бийкарлай алмаймыз. Сонлықтан да, ҳәр биримиз нийе­тимизди дурыс тутып, қәдемимизди туўры бассақ турмысымыз тыныш, кеўлимиз тоқ болып жүретуғынлығымызға гүман жоқ...

2009-жылдың январь айы­нан Нөкис қалалық «Кирпичный» почта байланыс бөлими баслығы лаўазымында ислеп келген Турдыбийке Абдимуратова өзиниң хызмет ўазыйпасынан нызамсыз рәўиште пайдаланып, 2013-жыл январь айында пуқара У.Суюндикованың атына жиберилген 127000 сумлық пул жөнелтпесин өз ийесине жеткерип бермеген, бирақ, алдағы ўақытта усы иси себепли жазаға тартылмаслығы ушын пулларды У.Суюндиковаға жеткерилип берилгенлиги ҳаққындағы ҳүжжетлерге алыўшының қол таңбасын қойып, бухгалтерлик есап-санақларды қәлбекилестирген.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 28.10.2013 11:28:50

757 мәрте оқылды


СПОРТ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

На днях на центральном корте города Нукуса прошел чемпионат Каракалпакстана по теннису. В нем приняли участие более 180 мастеров ракетки в четырех возрастных категориях (7-10, 11-14, 15-18 и от 18 и старше) со всех городов и районов республики.

В течение трех дней любители тенниса были свидетелями интереснейших спортивных состязаний, проходивших на центральном корте столицы. Наиболее высоких результатов добились юные теннисисты городов Нукуса и Тахиаташа, Амударьинского, Элликкалинского и Кегейлийского районов. В их числе —  пять воспитанников столичной ДЮСШ Олимпийского резерва, специализирующейся по игровым видам спорта, ставших чемпионами Каракалпакстана в своих возрастных категориях, а еще девять заняли призовые места.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 21.08.2013 06:09:17

974 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF