Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:47:34, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МАҚАЛА

ҚУРЫЛЫСТА «БУРЫЛЫС ЖАСАҒАН»ЛАР

Соңғы жыллары қала ҳәм аўылларымызда бой көтерип атырған қурылыс объектлери үлкемиздиң көркине-көрк, шырайына-шырай қоспақта. Әсиресе, аўыллық жерлерде қурылып атырған үлги жойбардағы турақ жайлар халқымыздың жасаў шараятының жақсыланыўына, турмысының абаданласыўына хызмет етпекте. Барлық қолайлықларға ийе заманагөй жайларға көшип өткен шаңарақлар бундай имаратларды салған қурылысшыларға рахметлер айтып, бахытлы турмыс кеширмекте.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 06.12.2016 10:59:16

525 мәрте оқылды


ТРАНСПОРТ ТАРИЙХЫНАН

АВТОМОБИЛЬЛЕР ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛҒАН?

Адамлар әййемнен баслап ат қосылмай өзи жүретуғын арба соғыўды әрман еткен. Буның ушын олар рычаг, педаль ҳәм тисли дегершиклерди де ислеген, ҳәттеки, арбаға желқом да орнатып көрген. 1770-жылы француз инженери Кюнью арбаға аттың орнына пуў машинасын бириктирип көриўге қарар еткен. Соңынан бул әжайып қурылманы «автомобиль», яғный, «өзи жүретуғын» деп атаған.

Даўамын окыў: ТРАНСПОРТ ТАРИЙХЫНАН

Сәне: 06.12.2016 10:52:01

550 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

БАҚСЫЛАР СЫНҒА ТҮСКЕНДЕ

Қарақалпақ бақсышылық көркем өнери өзиниң әжайып ўәкиллерине ийе. Ақымбет, Сүйеў, Муўса бақсылар баслап берген бақсышылық мектебин бәлент лапыз бенен даўам етип кия­тырған атқарыўшылар бүгинги күнде де көплеп табылады.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 06.12.2016 10:48:04

508 мәрте оқылды


СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

БИЗНЕСТИ РЕЖЕЛЕСТИРИЎГЕ АРНАЛДЫ

Өзбекистан Саўда-санаат палатасының тийкар­ғы мақсетлериниң бири — елимизде исбилерменликти раўажландырыў, палата ағзаларының ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў, исбилерменлердиң сырт еллердеги шериклери менен байланысларын жолға қойыўға жәрдем бериўден ибарат.

Даўамын окыў: СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

Сәне: 06.12.2016 10:44:13

458 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРЫ УЛЫҒЛАНҒАН ЖУРТ

Бүгин жәмийетимиздеги раўажланыўды ҳаял-қызларсыз көз алдымызға келтириўимиз қыйын. Әдалатлы жәмийетте ҳаял ҳуқықы, еркинлиги, теңлиги ең әҳмийетли мәселелердиң бири. Себеби, олар ҳәмийше өмиримиздиң ҳәр бир буўынында инсаныйлық меҳир-муҳаббат туйғыларынан сабақ берип, шайырлар тили менен айтқанда муқаддес ана болып қала береди.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 06.12.2016 10:43:03

496 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ҲӘР КИМНИҢ ӨЗ КӘСИБИ

Ҳаслында адам өзин бахытлы сезип жасаўы ушын көп нәрсе керек емес. Бирақ, дүньяға келгеннен өмирден бахыт излеп шаршамайды. Бул машақатлы жолда ата-бабаларымыздан жетип келген бийбаҳа мийрасларымыздан саналған кәсип-өнерге шынтлап ықлас қойса кемиси толады десек алжаспаймыз.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 06.12.2016 10:41:34

497 мәрте оқылды


СЫЙЛЫҒЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН!

ҚУРЫЛЫСТА СҮЙЕГИ ҚАТҚАН

Имарат қурғанда тырнағын муқыятлап қуйыўға итибарлы халықпыз. Тырнағы беккем имараттың өмири узақ, анаў-мынаў тәбият ҳәм сыртқы күшлер оған қәўип сала алмайды. Қурылыста сүйеги қатқан «Аязқала арнаўлы қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәми­йети баслығы Максад Сапарбаев қурған имаратларының тырнағына серли қараўды бо­йына сиңирген. Оның Еллик­қаланың жамалын өзгертиўинде мақтанарлық үлеси бар. Аўыл-аймақ, ра­йон орайы Бостанда «жүзикке қас қондырғандай» жарасықлы зәўлим имаратлар қурыўда қатнасқаны кеўлиниң жубанышы.

Даўамын окыў: СЫЙЛЫҒЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН!

Сәне: 06.12.2016 09:48:08

534 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР

ТАБЫСЛАРЫМЫЗДА ТУТҚАН ОРНЫ ГИРЕЎЛИ

Мәмлекетимизде ҳаял-қызлардың белсендилигин арттырыў, олардың руўхый қәдириятларымызды, халқымыздың үрп-әдет, дәстүрлерин сақлаў ҳәм де байытыўда белсенди қатнасыўын тәмийинлеў бағдарында барлық имканиятлар жаратылған болып, бул имканиятлардан нәтийжели пайдалан­ған ҳаял-қызларымыздың жәмийетте өз орнына ийе болып, ийгиликли ислери менен ибрат көрсетип келмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР

Сәне: 06.12.2016 09:43:16

522 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

МИЙНЕТТИ ҲУҚЫҚЫЙ ҚОРҒАЎДЫҢ ЖАҢА БАСҚЫШЫ

Өзбекистан Республикасының 2016-жылдың тоғыз айында социал-экономикалық раўажланыўдың жуўмақлары ҳаққындағы Өзбекистан Республикасы Экономика минис­трлиги, Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик статистика комитетиниң баспа­сөзде жәрия­ланған мағлыўматларына қарағанда, киши бизнестиң жалпы ишки өнимдеги үлеси 54,6 процентти қураған.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 06.12.2016 09:40:51

533 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ПӘРАЎАН ТУРМЫСЫМЫЗ ГИРЕЎИ

Ҳәр қандай жетискенлик аңсат қолға киргизилмегениндей, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң Бас нызамы болған Конституциямызды қабыл етиўде де бир қанша машақатлы жоллар басып өтилди. Буны биз тарийх бетлеринен билип алыўымыз мүмкин. Мине, бүгин ата-бабаларымыздың әрманы, пәраўан турмысымыздың гиреўи болған елимиз Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллық байрамын белгилеў қарсаңында турмыз.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:39:10

510 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

БАЙРАМҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Конституция Тийкарғы Нызамымыз болып, мәмлекеттиң келешегин белгилейди. Онда «Ҳуқықый мәмлекеттиң тийкарғы белгиси — барлық пуқаралардың нызам алдында теңлиги, Конс­титуция ҳәм нызам үстинлиги» саналады деп белгиленген. Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин инсан, оның қәдир-қымбаты, ҳуқық ҳәм еркинликлери миллий қәдирият саналып, демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийетин қурыўға айрықша итибар қаратылды. Себеби уллы сәркарда бабамыз Әмир Темур айтқанындай, «Қай жерде нызам үстин болса, сол жерде әдиллик болады.»

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:37:11

501 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ҲУҚЫҚЫЙ МӘМЛЕКЕТ ҚУРЫЎ ТИЙКАРЫ

Конституция — ҳәр қандай мәмлекеттиң баслы нызамы болып, ол мәмлекеттеги пуқаралардың ерк-ықрарын өзинде сәўлелендириўши, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўши, мәмлекет ҳәкимияты уйымлары хызметин тәртипке салыўшы ҳәм жумыс алып барыў принциплерин белгилеўши ең жоқары юридикалық күшке ийе ҳүжжет есапланады.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:35:36

541 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ТИЙКАРҒЫ НЫЗАМ — MӘМЛЕКЕТ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ КЕПИЛИ

1992-жыл 8-декабрь күни Өзбекистан Республикасы Олий Кенгашиниң XI сессиясында тарийхый әҳми­йетке ийе болған Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасының Конституциясы заманагөй жәҳән демократия цивилизациясының мақсет ҳәм ўазыйпалары, талаплары тийкарында қабыл етилди.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:30:57

518 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

САЛАМАТЛЫҚ — БӘРШЕГЕ  ДӘРКАР

Адам иммунитети жетиспеўшилиги вирусы инфекциясы тек ғана адамларда ушырасатуғын жуқпалы кеселлик. Бул инфекция адамды ҳәр түрли кеселликлерден қорғайтуғын иммунитет системасын зыянлайды. Оның жасырын дәўири бирнеше жылларға шекем даўам етиўи мүмкин. Бул дәўирде сыртқы көринисинен саў болып кеселликтиң ҳешқандай белгиси сезилмегенликтен жасырын дәўир қәўипли есапланады. Вирусты жуқтырып алған адамлар өзлери билмеген ҳалда кеселликти басқаларға да жуқтырып алыўы мүмкин.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

Сәне: 06.12.2016 09:27:56

486 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

ТИЛ — КЕЎИЛ АЙНАСЫ

Быйыл 1-декабрьде қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил  бийлиги берилгенине 27 жыл толады. Усы мүнәсибет пенен республикамыздың барлық орынларында ҳәр қыйлы илажлар ҳәм ушырасыў кешелери өткерилмекте.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

Сәне: 06.12.2016 08:30:35

533 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF