Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:14:53, 19.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

УСТАЗ МИЙНЕТИ ШӘКИРТЛЕРИНИҢ ЖЕТИСКЕНЛИГИНДЕ  КӨРИНЕДИ

7-санлы улыўма орта билим бериў мектеби «Тахтакөпир» аўыл пуқаралар жыйыны ора­йында жайласқан болып, бүгинги күни оқыў дәргайында 359 оқыўшы оқып, билим алмақта. Тәлим-тәрбия ислери тийкарынан қарақалпақ ҳәм қазақ тиллеринде жүргизилетуғын мектептиң педагогикалық жәмәәти ҳәм оқыўшылары өзлерине жаратылған мүмкиншиликлерден нәтийжели пайдаланып, район ҳәм республика көлеминде оқыўшылар арасында өткерилетуғын ҳәрқыйлы спорт жарыслары ҳәм таңлаўларға белсене қатнасып келмекте.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 22.11.2016 11:45:39

485 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

САПАР АЙЫ — СӘТСИЗ АЙ... МА?

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен миллий қәдириятларымыз қайта тикленди, елимизде дин ҳәм ҳүждан еркинлигине кең жол ашылды. Мүбәрек Рамазан ҳәм Қурбан ҳайты сыяқлы муқаддес байрамларымыз хал­қымыздың руўхый дүньясынан және орын ийеледи.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ДИН

Сәне: 22.11.2016 11:19:25

453 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ХАЛЫҚ  ТӘРЕЗИ...

Ҳәр қашан да базарлар халықтың жасаў жағдайын өзинде сәўлелендиретуғын әҳмийетли орынлардан саналады. Республикамыздың барлық қала ҳәм районларындағы дийқан базарлары менен саўда комплекслериниң жумысларын бүгинги дәўир талаплары дәрежесинде жетилистирип барыў, тутыныўшыларға қолайлы шараятлар жаратып бериў ҳүкиметимиз сиясатының баслы бағдарларының бири.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 22.11.2016 11:16:26

460 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ЖАҢАЛАНЫЎЛАР КӨРИНИСИ

Сайлаўлар нәтийжесинде жәмийет ағзаларының қәлеўи, алып барылып атырған мәмлекет сиясатына қатнасы анықланады. Сондай-ақ, сайлаўлар халықтың ерк-ықрарын сәўлелендириўши демократиялық көриниси болып, халық мәмлекет ҳәкимиятының бирден-бир дереги екенлигинин әмелде көрсетеди. Өзбекистан пуқаралары сайлаў ҳуқықларын улыўмалық тән алынған халық­аралық нормаларға сай түрде, ашықлық, улыўма тең, тиккелей ҳәм де өз пикирин еркин билдириў ҳәм жасырын даўыс бериў жолы арқалы әмелге асырады.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:23:00

497 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

САЙЛАЎ БОЙЫНША ИСЛЕРДИ СУДЛАРДА КӨРИЎ ҲӘМ НЫЗАМШЫЛЫҚТЫ ҚОЛЛАНЫЎ ТӘРТИБИ

Судлар тәрепинен сайлаў комиссиясының ис-ҳәрекетлери (қарарлары) үстинен берилген шағымлар бойынша пуқаралық ислерин көриўде Өзбекистан Республикасы Пуқаралық процессуаллық Кодекси, «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен судқа шағым етиў ҳаққында»ғы Нызам талабына ҳәм «Өзбекистан Республикасы Жоқарғы суды Пленумының 1996-жыл 19-июльдеги «Пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин бузатуғын ис-ҳәрекетлер ҳәм қарарлар үстинен келтирилген шағымларды судларда көриў әмелияты ҳаққында»ғы 18-санлы қарарына әмел етилиўи лазым.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:18:51

471 мәрте оқылды


4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

ПАЙТАХТТА ТАЯРЛЫҚ ҚЫЗҒЫН

Усы жыл 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў елимизде әмелге асырылып атыр­ған демократиялық, жәмийетлик-сиясий ҳәм социаллық-экономикалық реформаларды тереңлестириўде үлкен әҳмийетке ийе сиясий ўақыя. Сайлаўға пуқта таярлық көриў, оны нызамшылықта белгилеп қойылған демократиялық принциплерге муўапық ашық-айдын, жәриялылық ҳәм әдалатлы өткериў, сайлаў принциплериниң баслы ўазыйпаларынан саналады.

Даўамын окыў: 4-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИН САЙЛАЎ КҮНИ

Сәне: 22.11.2016 10:09:15

465 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АМНИСТИЯ АКТИ — ИНСАНЫЙЛЫҚ ҲҮЖЖЕТ

Усы жыл 12-октябрьде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлис Сенатының «Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллығы мүнәсибети менен амнистия ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 22.11.2016 10:06:52

476 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ТАРИЙХЫЙ КҮНДИ  КҮТПЕКТЕМИЗ

Елимизде жаслардың билим алыўы, кәсип-өнер сырларын ийелеўи ушын кең имканият жаратылған. Оларға қаратылған айрықша итибар ҳәм ғамқорлық ҳәр бир жастың кеўлинде келешекке үлкен үмит оятып, бәлент шоққылар­ға талпындырмақта. Өз өмиримнен мысал келтирсем, гөззал ҳәм абадан диярда жасап, тынышлықта атқан таңнан ил­ҳам алып, дөретиўшилик пенен шуғылланбақтаман. Көплеп таңлаўларға қатнасып өз билим ҳәм қәбилетимди сыннан өткердим.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 22.11.2016 10:04:04

507 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

«МЕНИҢ ДАЎЫСЫМ — ЎАТАНЫМНЫҢ КЕЛЕШЕГИН БЕЛГИЛЕЙДИ»

Усы жылы 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына елимизде пуқта таярлықлар көрилмекте. Сайлаў округлеринде сайлаў комиссиялары, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен сайлаўшылар, әсиресе, биринши мәрте даўыс беретуғын жаслардың ҳуқықый мәдениятын арттырыўға қаратылған илажлар шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 22.11.2016 10:01:17

494 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

МЕДИЦИНА  ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНИҢ БАЙРАМЫ КЕҢ ТҮРДЕ БЕЛГИЛЕНДИ

Бүгинги күнде республикамыздағы медицина мәкемелеринде 3800 ге шамалас  шыпакер, 16 мыңнан аслам орта буўындағы медицина хызметкерлери халқымызға медициналық хызмет көрсетпекте. Олардың алтаўы медицина илимлериниң докторы, 60 қа шамаласы илим кандидатлары. Тараў хызметкерлериниң мақтанышлы, соның менен бирге, жуўапкерли кәсибин қәдирлеў, нәтийжели ислеўи ушын зәрүр шараятларды жаратыў, оларды мүнәсип хошаметлеў мәмлекетимиз бенен ҳүкиметимиздиң бәрқулла дыққат-итибарында.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 16.11.2016 12:08:38

503 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТЫҢ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЙЛАЎШЫЛАРЫ МЕНЕН УШЫРАСЫЎДАҒЫ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, қәдирли ўатанласлар!

Ҳүрметли дослар!

Мине усы бийпаян, сақый қарақалпақ диярында сиз, әзизлер менен ушырасып, бәршеңизди саў-саламат, жақсы кейпиятта көрип турғанымнан оғада қуўанышлыман.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 12:02:03

751 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

ДЕРЖАТЬ  ПОД  КОНТРОЛЕМ

В 2007 году Ассоциация эндокринологов и больных диабетом совместно с Комитетом женщин Республики Узбекистан предложили вынести национальную программу по борьбе с диабетом на государственный уровень. Основной целью в настоящее время является пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности населения о профилактике сахарного диабета и его осложнениях. 14 ноября прошлого года в республике широкомасштабно был отмечен День борьбы с диабетом, а месяц ноябрь был объявлен месяцем по борьбе с этим недугом.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 16.11.2016 11:04:00

4385 мәрте оқылды


Выборы-2016

ЦЕЛЬ ВСЕХ РЕФОРМ — ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА

Выступление кандидата в Президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжона Кетмонова на встрече с избирателями Республики Каракалпакстан


Здравствуйте, уважаемые

участники собрания!

Уважаемые избиратели!

Сегодня мы встречаемся с вами в преддверии предстоящих 4 декабря этого года в нашей стране выборах Президента Республики Узбекистан.

Как известно, выборы — высшая форма волеизъявления народа, основа демократической организации органов государственной власти.

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 16.11.2016 11:01:07

637 мәрте оқылды


Экономика

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ РЕАЛИЗУЕТСЯ

В результате проведения экономических реформ, реализации намеченной стратегии развития и модернизации производства прирост валовой продукции в Республике Каракалпакстан в сравнении с 2011 годом составил 16,5 процента.

Даўамын окыў: Экономика

Сәне: 16.11.2016 10:57:10

568 мәрте оқылды


Выборы-2016

ГОЛОС МОЛОДЫХ БУДЕТ УСЛЫШАН

В Каракалпакском государственном музыкальном театре имени Бердаха прошло мероприятие "Я голосую в первый раз", собравшее учащихся столичных академических лицеев и профессиональных колледжей. Организатором мероприятия выступили Каракалпакский государственный университет имени Бердаха и  Республиканский совет ОДМ "Камолот".

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 16.11.2016 10:55:46

544 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF