Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:01:21, 20.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

«ЎАТАН ҲАҚҚЫНДА ЖЫРЛАЎ — ЕҢ УЛЛЫ БАХЫТ»

- дейди Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист

Жеңисбек Пиязов

— Балалығымнан көркем өнерге меҳирим күшли болған. Бул маған атамнан, әкемнен өтип киятырған кәсип. Атам — Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисти Зинел Пиязов узақ жыллар даўамында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында мийнет еткен. Үйимизге ел сүйген көркем өнер шеберлери тез-тез келип туратуғын еди. Оларға ҳәўес етип, бир мәрте сәўбетлессек, солардай үлкен көркем өнер ғайраткери болып жетилиссек, деп әрман ететуғын едик.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:43:30

448 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ТУҢҒЫШ АЛТЫН МЕДАЛЬ

БОКСШЫ  ХАСАНБАЙ ДУСМАТОВТЫҢ МОЙНЫНА  ТАҒЫЛДЫ

Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өткерилип атырған XXXI жазғы Олимпиада ойынларының тоғызыншы күни Ўатанымыз спортшылары ушын әжайып нәтийжени инам етти. Бокс бойынша беллесиўлерде 49 килограммға шекемги салмақ категориясында қатнасқан журтласымыз Хасанбай Дусматов алтын медальды жеңип алып, пүткил халқымызды үлкен қуўанышқа бөледи. Өзиниң дәслепки ушырасыўларында қазақстанлы Биржан Жақыпов, америкалы Нико Эрнандес сыяқлы күшли қарсыласларын жеңип, финалға шыққан Хасанбай шешиўши беллесиўде колумбиялы Юверген Мартинес Ривес пенен күш сынасты. Екшемби күни болып өткен бул беллесиўде үш раундта да жақсы ҳәрекет еткен ол қарсыласын упайлар есабында тәслим етти ҳәм Олимпиада чем­пионы деген атақты қолға киргизди.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 26.08.2016 12:42:19

427 мәрте оқылды


Публицистика

АЯҚ  ОЙЫН ӨНЕРИНДЕ МИЛЛЕТ РУЎХЫ ЖАСАЙДЫ

(Қарақалпақ миллий аяқ ойын өнери: кеше ҳәм бүгин)

Инсан дүньяға келер екен, өзин, туўылған ата-мәканын таный баслағаннан кейин қәлбинде өзгеше сезимлер пайда бола баслайды. Аспанды, жулдызларды, дәрья ҳәм кеңликлерди, өсип турған ҳәр бир нәл, майса шөплерди, бағларды — барлық тәбиятты кеўлине жайғастыра алады. Буларды ҳәр ким өзинше сүйеди, ардақлайды. Оларды шайыр дөретпелеринде, қосықшы қосықларында, художник түрли реңдеги сүўретлеринде жанландырады.

Даўамын окыў: Публицистика

Сәне: 26.08.2016 12:37:38

551 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҲУҚЫҚЫЙ  МӘДЕНИЯТТЫ  АРТТЫРЫЎҒА  БАҒЫШЛАНДЫ

Өзбекистан Республикасы Конс­титуциясында елимиз пуқараларының ҳуқық ҳәм миннетлери анық етип көрсетилген. Сол айтқандай, Бас нызамымыз ҳәм Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилген нызамлар нызам ҳүжжетлерине әмел етиў ҳәр бир пуқараның ўазыйпасы болып есапланады. Сондай-ақ, елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейинги дәўирде пуқараларымыздың сиясий ҳәм ҳуқықый сана-сезими раўажланып, өз ҳуқықларын жетик билиў дәрежесине жетти десек қәтелеспеймиз. Бундай нәтийжелерге ерисиўдеги факторларды атап өтетуғын болсақ, бириншиден, пуқараларымыздың өз ҳуқықларын билиўге болған қызығыўшылығы болса, екиншиден, ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери тәрепинен оқыў орынларында, мийнет жәмәәтлеринде ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларында өткерилип атырған илажлар да үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 26.08.2016 12:32:36

533 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

ҒӘРЕЗСИЗЛИКБУЛ ҲУҚЫҚ

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы алдынан байрамды көтериңки кейпиятта өткериў мақсетинде республикамыз бойлап ҳәр қыйлы илажлар шөлкемлестирилип келинбекте. Усындай байрам алды илажларының бири жақында «Камалат» ЖЖҲ Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси «Жаслар орайы»ның мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик минис­трлигиниң шөлкемлестириўинде «Ғәрезсизлик — бул ҳуқық» сүрени астында «Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлери тараўындағы нызамшылықты жетилистириў»  атамасында семинар шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 26.08.2016 12:31:37

457 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНДЫ

Усы күнлери елимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығын мүнәсип күтип алыў ушын қызғын таярлықлар, байрам ҳүрметине ҳәр қыйлы илажлар, таңлаўлар өткерилмекте.

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги, Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги, Жазыўшылар аўқамы, Телерадиокомпаниясы, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының Қарақалпақстан бөлими, «Сүўретлеў айнасы» дөретиўшилик аўқамы, «Қарақалпақфильм» киностудиясы мәмлекетлик кәрханасы тәрепинен өткерилген «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўы жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 26.08.2016 12:30:35

457 мәрте оқылды


Брифинг

МИЛЛИЙ  МИЙРАСЛАРЫМЫЗ  ИНТЕРНЕТТЕ

Өзбекистан Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминде Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Орайлық Кеңеси тәрепинен елимиз бойлап «Муқаддес орынлар — заманласлар нәзеринде» жойбары шеңберинде өткерилетуғын онлайн саяхатына бағышланған ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери ушын брифинг өткерилди.

Даўамын окыў: Брифинг

Сәне: 26.08.2016 12:28:40

485 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАҢА КИТАПТЫ ТАНЫСТЫРЫЎ МӘРЕСИМИ

Тарийхқа нәзер салар екенбиз, адамзаттың бахытлы ҳәм пәраўан жасаўы, еркин ҳәм азат, ҳақыйқый инсан сыпатында турмыс кешириўи қандай аўыр ҳәм машақатлы сынақларды басынан кеширгениниң гүўасы боламыз. Ҳәр сапары ҳақыйқый шыдам, беккем ерк-ықрар, күшли исеним ҳәм саламат пикирлеў ар­қалы инсаният өзиниң басына түскен түрли қыйыншылықларды жеңип өтип, ертеңги күни қәте ҳәм кемшиликлердиң тәкирар жүз бермеслиги ушын зәрүр жуўмақларды шығара алған.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 26.08.2016 12:27:44

467 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҒӘРЕЗСИЗЛИК  ПЕРЗЕНТИ

Еркинлик туўы көтерилген жылы туўылған перзентлер бүгинлиги тепсе темир үзетуғын, қайнап пискен, әйне жигитлик 25 жасқа шығып атыр. Соңғы жыллары Президентимиз тәрепинен жасларға қаратылып атырған итибар, көрсетилип атырған ғамқорлықлар өзиниң унамлы нәтийжелерин бермекте. Усындай жаратылған имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланып атырған қәбилетли жасларымыз илим-билим, мәденият, көркем-өнер, спорт киби тараўларда өз жетискенликлери менен дүнья ареналарында мәмлекетимиз байрағын бәлент желбиретип, елимиз абырайын шоққыларға көтермекте. Усындай жаслардың бири Элёр Машарипов.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:26:21

482 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АЎЫЛДЫҢ  АЯҚ  КИЙИМИ

Тийкарғы хызмет түри ҳәр мәўсимге сай ерлер аяқ кийимин ислеп шығарыўды жолға қойған «Байовул пойабзали» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң ис баслағанына алты жылға шамалас ўақыт болды.

— Мынаў аяғымдағыны екинши жаз кийип жүрмен, усы жәмийетте ислеп шығарылған аўылдың аяқ кийими. Еле беккем, кеткен жери жоқ,-дейди саўда орнына барғанымызда қарыйдарлардан бири.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:25:15

533 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖИГЕРЛИ ЖАСЛАР ЖӘМЛЕНГЕН ЖӘМИЙЕТ

Ғәрезсизлигимиз себеп Италия, Германия мәмлекетлеринен заманагөй технологиялар алып келинип орнатылған, 20l4-жылы иске түсирилген «AMUDARYO­TEX» жуўапкершилиги шекленген жәмийетинде ислеўшилердиң басым көпшилигин жаслар қурайды. Бүгинги күни жәмийетте жәми 420 адам жумыс пенен бәнт болса, тең ярымы жергиликли колледж питкериўши жаслардан ибарат. Сонлықтан да, бул жерди жигерли жаслар жәмленген жәмийет деп ҳеш екиленбестен айта аламыз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.08.2016 12:24:12

534 мәрте оқылды


Спорт

МАЙДАН ИЙЕЛЕРИ ЖЕҢИМПАЗ   БОЛДЫ

Нөкисте қызлар арасында футбол бойынша «Жасыл майдан маликалары» спорт жарысының регионаллық басқышы болып өтти.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2014-жыл 6-февральдағы «Өзбекистан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық жасларды спортқа кеңнен тартыў, олар арасында спорттың ғалабалығын тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.08.2016 12:22:51

472 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

БАЙРАМҒА  УЛАСЫП  ӨТКЕН  ФЕСТИВАЛЬ

Мәмлекетимизде ҳаял-қызлардың турақлы түрде спорт пенен шуғылланыўы ушын кең имканиятлар қаратылыўы нәтийжесинде спорттың барлық түрлерине қызығыўшылық күше­йип, жыл сайын спорт дөгереклерине қатнасып атырған қызлар санының артып атырғаны көзге тасланады. Олар мәмлекетлик ҳәм халықаралық көлемдеги жарысларда өзлерин мүнәсип көрсетип, елимиз байрағын көклерге көтермекте.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 26.08.2016 12:21:57

480 мәрте оқылды


ТЕННИС

КУБОК ЖАРЫСЛАРЫ ЖУЎМАҚЛАНДЫ

Соңғы жыллары спорттың теннис түри республикамызда жақсы раўажланып, ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Ҳәзирги ўақытта елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болды.

Жақында пайтахтымызда жайласқан 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебиниң ашық теннис кортларында ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығы байрамы алдынан «Саламат ана ҳәм бала жылы»на бағышланып 14 жастан жоқары болған балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан Республикасы кубоги жарысы болып өтти.

Даўамын окыў: ТЕННИС

Сәне: 26.08.2016 12:21:05

418 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

«INVEST SERVIS SHOMANAY»ДЫҢ ИБРАТЛЫ ИСЛЕРИ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010-жыл 26-ноябрьдеги «2011-2013-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Шоманай районын социаллық-экономикалық раўажландырыўға байланыслы комплексли ис-илажлар бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында ра­йонда киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға да жоқары итибар қаратылмақта. Бул тараў ўәкиллери елимиздиң экономикалық потенциалын жоқарылатыў менен бирге жаңа жумыс орынларының жаратылып, халықтың бәнтлигин тәмийинлеўге де салмақлы үлесин қосып келмекте. Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен районда жумыс баслаған усындай исбилерменлик субъектлериниң бири — «Мамый» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан «Invest servis Shomanay» жеке меншик кәрханасы болып табылады.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 26.08.2016 12:19:44

479 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF