Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:08:30, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒАРЕЗСИЗЛИК — АЙДЫН КЕЛЕШЕГИМИЗ ТИЙКАРЫ

Пайтахтымыздағы Ашық театрда Ғәрезсизлигимиздиң жигирма жыллығына бағышланған «Уллы ҳәм муқаддессең, ғәрезсиз Ўатан» театрластырылған байрам тамашалары болып өтти.


Президентимиз Ислам Кәримов уллы тарийхый сәне - 1991-жыл 1-сентябрьди Ўатанымыздың ғәрезсизлиги күни, деп жәриялағанынан кейин Өзбекстан жәҳәнге, жәҳән болса Өзбекстанға жүз бурды. Дүнья жәмәәтшилиги Орайлық Азия регионында ата-бабалары дүнья цивилизациясына, илим-пән ҳәм мәденияттың раўажланыўына бийбаҳа үлес қосқан, бай тарийхый ҳәм мәдений мийрасқа, үлкен экономикалық және мәнаўий потенциалға ийе халық бар екенин, жаңа ғәрезсиз мәмлекет пайда болғанын тән алды.

Даўамын окыў: ҒАРЕЗСИЗЛИК — АЙДЫН КЕЛЕШЕГИМИЗ ТИЙКАРЫ

Сәне: 05.09.2011 17:39:00

875 мәрте оқылды


МЕКТЕПТЕГИ ҚОС БАЙРАМ

Шоманай районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы 17-санлы улыўма билим бериў мектеби республикамыздағы басқа мектеплерден оншелли парық қылмайды. Кең ҳәм жақтылы ханаларға ийе бул мектеп имараты «2004-2005-жылларда мектеп билимлендириўин раўажландырыўдың Мәмлекетлик улыўма миллий бағдарламасы» тийкарында қайта реконструкцияланып, заманагөй оқыў ҳәм спорт инвентарьлары менен толық тәмийинленген. Усы билим дәргайында райондағы «Бердибай аўыл» пуқаралар жыйыны аймағында жасайтуғын турғынлардың ул-қызлары тәлим алады.

«Дәўлетлиниң қос қонағы бир келеди» дегениндей, жақында мектеп жәмәәти қос байрам қушағына енди. Бириншиден, бул жерде ең уллы, ең әзиз байрамымыз болған Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң 20 жыллығы кең түрде нышанланған болса, екиншиден, усы мектепти 1990-1991-оқыў жылында питкерген оқыўшылардың жигирма жылдан кейинги ушырасыў кешеси шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: МЕКТЕПТЕГИ ҚОС БАЙРАМ

Сәне: 05.09.2011 17:33:00

932 мәрте оқылды


ҚӘДЕМИ ҚУТЛЫ, МӘНЗИЛИ УЗАҚ КӘРЎАН

ПУБЛИЦИСТИКА

Өткен ата-бабаларымыз әсирлер даўамында "Елиў жылда — ел жаңа” деген нақыл менен жасап кетти. Жаңа өспирим жигит болып, бул нақыл мазмунына мәни бере баслаған ўақтымыз — өткен әсирдиң алпысыншы жылларының басы еди. Ол заманда елиў деген ер адамның орташа жасы. Енди ғана қырықтан өтип жүргенлердиң сақаллары бел буўарына түсип, мерекелерде ғаррылар топарында отыратуғын еди. Сонда бизлер: "Ел, ҳәр елиў жылда жаңаланатуғын болса, оның рәҳәтин ким көреди?” деген ойларға берилгенбиз.

Бүгин, Өзбекстанның ғәрезсизликке ерисип, азат ҳәм абат Ўатан, еркин ҳәм демократиялық мәмлекет қурыў жолына түскенине 20 жыл толды. Усы уллы байрам күни нақ 20 ға толған нәўқыран жасқа елдиң енди неше жылда жаңаланыўы ҳаққындағы нақылдың зәрүрлиги болмай қалды. Ол, өз өмириниң тек соңғы, саналы он жылы ишинде ғана пайда болған таңқаларлық өзгерислер ишинде камалға келди. Мектеп партасы ҳәм жоқарғы оқыў орнының аудиторияларында өтилип атырған тарийх пәнинен өз халқының өтмиши ҳаққында оқып, оның бүгинги пайда болып атырған жаңалықлары менен салыстырыў мүмкиншилигине ийе.

Даўамын окыў: ҚӘДЕМИ ҚУТЛЫ, МӘНЗИЛИ УЗАҚ КӘРЎАН

Сәне: 05.09.2011 17:28:00

764 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚ КИНОСЫНЫҢ СӘТЛИ ҚӘДЕМЛЕРИ

Ҳәр жылы мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик байрамы жақынлаған сәнелерде "ғәрезсизлик маған не берди, мен ғәрезсизлик ушын не иследим?” деген дәстүрли бир саўал ҳәр бир ўатанласымыздың жүрек сезиминен өтетуғыны тәбийий.

Сондай-ақ, бул саўал кеңирек мәниде айтқанда елимиз халық хожалығының ҳәмме тараўларына да тийисли. Соның ишинде мине, кино тараўын алып қарайық: егер ғәрезсизлик болмағанда қарақалпақ тилинде көркем фильм дөретиў ҳаққында қыял етиўдиң өзи фантастикадай бир нәрсе еди. Ҳәттеки, "Өзбекфильм”ниң өзи шығаратуғын киносының атын қойыўға да Москвадан рухсат алыўы керек болған. Аржағын тереңлестире бермей-ақ қояйық.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚ КИНОСЫНЫҢ СӘТЛИ ҚӘДЕМЛЕРИ

Сәне: 05.09.2011 17:22:00

2971 мәрте оқылды


КӨРКЕМ-ӨНЕР: ЖАС ТАЛАНТЛЫЛАР УСТАХАНАСЫ

Қарақалпақ халқының бийтәкирар көркем өнерин, мәдениятын раўажландырыў, талантлы жасларды миллий ҳәм дүнья жүзилик көркем өнердиң жоқары үлгилери руўхында тәрбиялаў, заманагөй театр ҳәм кино, телевидение, радио бағдарлары бойынша жоқары маманлықтағы актёрлар, көркем өнер саласындағы қәнигелерди жетилистириў мақсетинде ашылған Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер институтының Нөкис филиалында бүгинги күни республикамыздың 120 дан зыят жигит-қызлары 7 жөнелис бойынша тәлим алмақта. Оларға тәжирийбели оқытыўшылар Қазақстан, Қарақалпақстан, Өзбекстан Республикаларына хызмет көрсеткен артист Р.Қутекеева, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикаларына хызмет көрсеткен артист Э.Айтниязова, белгили актриса М.Исмайылова, Л.Оразымбетова ҳәм басқа да устазлар сабақ береди. Бул жерде тәлим алып атырған жаслардың дөретиўшилик қәбилетин раўажландырыўға, жүзеге шығарыўға ҳәр тәреплеме мүмкиншиликлер бар. Ҳәр бир дөретиўшилик ханалары заманагөй әсбап-үскенелер менен тәмийинленген.

Даўамын окыў: КӨРКЕМ-ӨНЕР: ЖАС ТАЛАНТЛЫЛАР УСТАХАНАСЫ

Сәне: 05.09.2011 17:11:00

841 мәрте оқылды


АЎЫЛЫМНЫҢ ӘЖАЙЫП АЗАМАТЫ ямаса Өзбекстан Қаҳарманы Ағытай Әдилов ҳаққында бирер сөз

Аўыл таңы өзгеше. Таң шуғласы әлемге өзиниң қызғыш нурларын жайып, әтирап нурға бөленип, жерде тиришилик ояна баслады. Қыялымда қуяш мениң аўылым төбесинен шығып, дүнья усы жерден басланып турғандай. Ондағы ҳәр бир қубылыс жүрегиме жақын, көзиме ысық. Сәҳәрдеги терек жапырақларының сытырлысы, қуслардың жуғырласып сайраўы, суўлардың сылдырлысы, гүллердиң әсте тербелиўи, қоразлардың шақырыўы, ана таўық шөжелерин шүйкилдетип ертип өз несийбелерин тинте баслаўы, аўыл ҳаялларының сыйыр саўып, оларды падаға қосыўы өзгеше бир көринис. Булардың бәри қайталанбас бир гөззаллық.

Аўылым!.. Бул сөз айтар тилге де, еситер қулаққа да жағымлы. Мен бул сөзди айтсам да, еситсем де, кеўлимде әлле қандай да бир толқыўлы тебиренислер кешеди. Мениң туўылып, ойнап өскен, камалға келген жерим, муқаддес ата мәканым "Тахтакөпир” ширкет хожалығы. Аўылым ҳаққында айтқанымда, мақтанып, бул туўралы әжа¬йып сезимлер көкирегимди кернеп, жүрегим шадлыққа толып-тасып сөз етким келеди.

Даўамын окыў: АЎЫЛЫМНЫҢ ӘЖАЙЫП АЗАМАТЫ ямаса Өзбекстан Қаҳарманы Ағытай Әдилов ҳаққында бирер сөз

Сәне: 05.09.2011 17:05:00

778 мәрте оқылды


«РЕГИСТАН — САМАРҚАНД МАРЖАНЫ» ҳүжжетли фильми таңлаў жеңимпазы

"Fәрезсизлик жылнамасы ” таңлаўына Өзбекстан бойынша 20 жылдан берли түсирилген кинофильмлер ишинде "Ең жақсы ҳүжжетли фильм” номинациясы бойынша биринши орын жеңимпазы болған бизиң жерлесимиз, кинооператор Батыр Базарбаев екенлигин еситкенде бул хошхабарды кең жәмийетшиликке жеткергенше асықтық.

Тек мәмлекетимизде ғана емес, "Мосфильм”, "Одессафильм”, "Қырғызфильм”, "Қазақфильм” киношылары менен бирге ислесип, жүзлеген фильмлерге операторлық, айырымларына режиссёрлық еткен Батырдың тәжирийбеси бул таңлаўда айрықша баҳаланды. Режиссёр Махмуд Туйчиев пенен бирге сүўретке алған "Регистан-Самарқанд маржаны” атлы бул ҳүжжетли фильм усы таңлаўға усынылған 100 ден аслам фильмлер ишинде тарийхый әҳмийети, көркемлиги, сүўретке алыўдағы шеберлиги менен ажыралып турғанлығын таңлаў төрешилери болған мәмлекетимиздиң көрнекли киноматографшылары тән алды.

Даўамын окыў: «РЕГИСТАН — САМАРҚАНД МАРЖАНЫ» ҳүжжетли фильми таңлаў жеңимпазы

Сәне: 05.09.2011 16:56:00

908 мәрте оқылды


СВЯЗЫВАЯ ГОРОДА И СТРАНЫ

С каждым годом хорошеет и благоустраивается наша республика. Возводятся объекты соцкультбыта, идет активное строительство жилых домов улучшенной планировки и современного дизайна. Радуют пешеходов и автомобилистов новые автострады, которые связывают жителей столицы с районами республики и другими городами.
Как развивается и будет развиваться сеть автомобильных дорог на предстоящие годы нашему корреспонденту рассказал С.С.Мауленбердиев — директор территориальной дорожно-эксплуатационной организации "Каракалпакавтодор".


— Общая протяженность автодорог в нашей республике составляет 11735 км, из которых 664 км. — дороги международного, 1004 км — республикан¬ского, 719 — областного и 1788 — местного значения.

Даўамын окыў: СВЯЗЫВАЯ ГОРОДА И СТРАНЫ

Сәне: 27.08.2011 08:50:00

854 мәрте оқылды


ПУТИ РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА

В соответствии с постановлением Президента Ислама Каримова "О подготовке и проведении празднования двадцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан" от 6 апреля 2011 года на местах проводится активная подготовка к достойному проведению самого великого, самого дорогого праздника. Подводятся итоги широкомасштабной созидательной работы, проделанной в стране за прошедшие двадцать лет, анализируются результаты обновления, изменений в сознании и мышлении людей, духовного и культурного роста.
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов рассказал об этом корреспонденту Национального информационного агентства Узбекистана — УзА:


— К достойной встрече славного праздника — 20-летия независимости нашей Родины готовятся и жители Приаралья, твердо уверенные в светлом будущем и как высокую оценку воспринимающие слова Президента Ислама Каримова о том, что, когда речь идет о лучших качествах каракалпак¬ского народа, прежде всего перед мысленным взором встает образ стойкого и великодушного, смелого и непоколебимого народа, пережившего немало трудностей в своей долгой истории.

Даўамын окыў: ПУТИ РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА

Сәне: 27.08.2011 08:41:00

2824 мәрте оқылды


ПРИОБЩАТЬ К ИСКУССТВУ

Учреждения культуры всегда играли большую роль в воспитании людей, способствовали обогащению их духовного мира. Эту же задачу ежедневно в своей деятельности решает и Кегейлий¬ский отдел по делам культуры и спорта. В нынешнем году, объявленым — Годом малого бизнеса и частного предпринимательства, отделом было проведено немало мероприятий, в которых принимали участие представители бизнеса, предприниматели, отвечавшие на различные вопросы молодых людей, желающих начать свое дело. Был также проведен ряд встреч, организованных совместно с Центром пропаганды духовности и ОДМ "Камолот" района. К примеру, интересной и запоминающейся была встреча "Высокая духовность — непобедимая сила", на которую пригласили учащихся среднеспециальных учебных заведений.

Даўамын окыў: ПРИОБЩАТЬ К ИСКУССТВУ

Сәне: 27.08.2011 08:32:00

906 мәрте оқылды


АРАЛ СНОВА ОЖИВЕТ

Посланцы Поднебесной заявили о своей готовности проинвестировать проект, реализация которого позволит вывести нынешнее Аральское море из разряда "мертвых" в крупнейший водоем для разведения устойчивых к условиям вод с содержанием соли самой высокой концентрации ракообразных. В Каракалпакском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялась встреча с официальным представителем Китайской Торгово-экономической компании "YEMA GROUP CO.LTD" Ли Лишеном, в ходе которой обсужден вопрос о реализации проекта создания в Муйнаке предприятия по производству и обработке артемии.

Китайские предприниматели предложили сотрудничество с предпринимателями Каракалпакстана, которое в конечном итоге должно решить проблему если не возрождения Арала, то хотя бы оживление его животным миром, а также вопросы трудоустройства до 300 муйнакцев.

Даўамын окыў: АРАЛ СНОВА ОЖИВЕТ

Сәне: 27.08.2011 08:25:00

910 мәрте оқылды


МИР, ОТРАЖЕННЫЙ В КАРТИНАХ

Изобразительное искусство республики в годы независимости получило новый импульс развития. Искусство не может существовать само по себе. Оно отображает изменения, происходящие в стране. Различными выразительными средствами авторы произведений говорят о том, что их волнует, создают работы, повествующие о чаяниях и надеждах людей.
В год, когда страна готовится к большому празднику — 20-летию независимости — мастера изобразительного искусства подготовили немало различных выставок, своими работами ведя разговор с любителями живописи, знакомя с выдающимися личностями, показывая преображающийся родной край.
Об этом подробно рассказывает председатель Творческого объединения при Каракалпакском отделении Академии художеств Узбекистана, заслуженный работник культуры Республики Каракалпакстан Гулистан ТУРДЫМУРАТОВА:

Даўамын окыў: МИР, ОТРАЖЕННЫЙ В КАРТИНАХ

Сәне: 27.08.2011 08:18:00

820 мәрте оқылды


ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ — ЭТО ЗДОРОВО!

Прекрасным дополнением к многоярусной палитре разнообразия видов предпринимательской деятельности стала деятельность индивидуального предпринимателя Кристины Ким, которая вошла в элиту делового сообщества Каракалпакстана.

В реестре учета членов Торгово-промышленной палаты Узбекистана по территориальному управлению ее "Праздничное агентство "Ева" зарегистрировано под номером 113. Таким образом, сегодня в республике предпринимательство представляет весь спектр услуг, включая информационные, консалтинговые, социально-бытовые и вот теперь уже — зрелищно-развлекательные.

— В нашей стране за 20 лет независимости созданы практически все условия для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, — говорит руководитель агентства "Ева" Кристина Ким, — а для женщины-предпринимателя и того больше: нам государство дает особые привилегии в финансово-кредитном направлении, в социальной и оздоровительной сферах.

Даўамын окыў: ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ — ЭТО ЗДОРОВО!

Сәне: 27.08.2011 08:14:00

821 мәрте оқылды


ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

Технический прогресс и степень развитости отдельных стран определяется уровнем развития информационных технологий и микроэлектроники. Они определяют производительность труда и конкурентоспособность всех без исключения отраслей национальной промышленности, место, занимаемое страной в системе мирового разделения труда, а тем самым — и ее влияние в мире в целом.

В последнее время возрастает уровень разработок полупроводниковых приборов на основе полупроводниковых материалов. Как правило, успешное решение проблемы повышения качества и надежности таких приборов тесно связано с исследованием причин и механизмов отказов полупроводниковых приборов и совершенствованием на этой основе их конструкции и технологии.

Даўамын окыў: ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

Сәне: 26.08.2011 11:03:00

1184 мәрте оқылды


ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НАРОДА

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без зрелищных и спортивных мероприятий. Приобщаясь к культуре, искусству, человек становится духовно богаче, значительно расширяются рамки его восприятия действительности. И это не случайно, ведь в произведениях искусства кроется тайна необычайного воздействия искусства на человека, его нравственный мир, образ жизни, поведение.
О том, какая работа проводится для эстетического воспитания молодого поколения, духовного образования жителей республики рассказывает министр по делам культуры и спорта Республики Каракалпакстан Калбай ТУРДИЕВ:


— Основными целями работы Министерства по делам культуры и спорта являются обогащение духовного мира народа, бережное отношение к национальным ценностям, изучение истории, воспитание подрастающего поколения в духе верности Родине, пробуждение в них чувства любви к родной земле, развитие массового спорта.

Даўамын окыў: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА НАРОДА

Сәне: 26.08.2011 10:56:00

1356 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF