Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:49:59, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ЖОЙБАРДЫҢ  ЎАЗЫЙПАЛАРЫ  ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Усы жылдың сентябрь айында «Мәденият ҳәм спорт» газетасы редакциясының «Тарийхыңды аңла!» темасындағы жойбары Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды тәрепинен жәрияланған таңлаўда грант жеңимпазы болған еди. Сол мүнәсибет пенен пайтахтымыздағы И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде баспасөз конференциясы болып өтти.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 16.11.2016 06:34:39

475 мәрте оқылды


КӨркем Өнер

ТАЛАНТЛЫЛАРДЫ ТАҢЛАП АЛҒАН ТАҢЛАЎ

Елимизде талантлы жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларды жәмийетшиликке кеңнен таныстырыў мақсетинде көплеген илажлар әмелге асырылмақта.

Буннан он жыл бурын Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың усынысы менен талантлы жаслардың жәми­йетимиздиң мәдений-руўхый турмысын арттырыўдағы әҳмийетли орнын есапқа ала отырып, өзиниң эстрада, музыка, миллий қосық, аяқ ойын ҳәм опера көркем өнери атқарыўшылығы саласындағы шеберлиги менен адамлардың жүрегине жетип баратуғын, жасларды гөззаллыққа ҳәм жақсылыққа баслайтуғын, оларды руўхый жақтан жетик нәўқыран инсанлар етип тәрбиялаўға хызмет ететуғын шығармалар дөретиўде белсендилик көрсетип атыр­ған 17 жастан    25 жасқа шекемги жасларды турақлы хошаметлеп барыў мақсетинде «Ниҳол» мәмлекетлик сыйлығы ушын ҳәр еки жылда болып өтетуғын таңлаў шөлкемлестирилген еди.

Даўамын окыў: КӨркем Өнер

Сәне: 16.11.2016 06:32:36

489 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

ТАЛАПШАҢ ШЫПАКЕРЛЕРДИҢ БИРИ

Ҳәр бир инсан дүньяға келгеннен кейин өмирден өз жолын таўып, бахытлы жасаўды нийет етеди. Көпшилик жүрегиниң төрине түйген мақсетлерине жетисиў ушын тынбай ислеп, түрли соқпақларды басып өтеди. Нийетине ерисиў ушын изленеди, көпти көргенлерден нелердидур үйренеди. Нәтийжеде дегенине жетип, елге пайдасын тийгизип атырған инсанлар қаншама дейсиз. Олардың пидайы мийнетлерин жарыққа шығарып, кең журтшылыққа таныстырыў болса журналистлердиң ўазыйпасы болып табылады.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 16.11.2016 06:30:10

462 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

САЛАМАТЛЫҚ САҚШЫСЫ — САЛАМАТ

— Саламат аға, Сизди кәсиплик байрамыңыз бенен қутлықлаймыз. Байрамды қалай күтип алыўды режелестирмектесиз?

— Рахмет! Байрамды қалай күтип алыўды усы ўақытқа шекем режелестирмегенмен. Анығырағы, байрам, дем алыс түсиниги шыпакерлер ушын жат. Себеби, адамның қашан наўқасланатуғынын алдынан билип болмайды. Егер зәрүрлик туўылса, 24 саат халық хызметиндемиз. Биз ушын инсанлардың саламатлығын тиклеў, өмирге қайтарыў үлкен бахыт. Олар қуўаныштан көзлерине жас алып, «Рахмет» деген ҳәр бир күн бизге байрам.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 16.11.2016 06:24:10

596 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

БИРГЕ ИСЛЕСИЎ — БАСЛЫ МАҚСЕТ

Қарақалпақстан Республикасы Прокурартурасында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының 2016-жыл 12-октябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллығы мүнәсибети менен амнистия ҳаққында»ғы қарарының орынланыўына бағышланған ведомстволараралық мәжилис болып өтти. Оған Олий Мажлис Сенатының ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, тийисли министрликлер менен шөлкемлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының, жәмийетлик қорлардың басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 16.11.2016 06:19:41

482 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӘҲМИЙЕТЛИ ИЛАЖҒА ПУҚТА ТАЯРЛЫҚ

ЕЛЛИҚАЛА. Әҳмийетли сиясий ўақыя, Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы күн сайын жақынласпақта. Усы күнлери Елликқала районында да сайлаў участ­к­аларын зәрүр техника, байланыс қураллары менен тәми­йинлеў, имаратларды даўыс бериў ушын таярлаў бағдарында жумыслар шөлкемлескенлик пенен жүргизилмекте. Атап айтқанда, районда 37 сайлаў участкасы дүзилип, 96450 сайлаўшы даўыс бериўи күтилмекте.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 06:05:26

493 мәрте оқылды


АГРОСАНААТ

ТӘЖИРИЙБЕ ДИЙҚАНҒА ПӘНТ БЕРМЕЙДИ

Гүзлик бийдай егиўдиң әдисин алған Елликқала районындағы «Зийнат-Саховат» фермер хожалығы баслығы Хурсанд Матрасулов быйылғы жылда туқым шашыўды өзиниң тәжирийбесине сүйенген ҳалда баслады. Әўеле, жерге туқым араластырыўдың қолайлы мәўрити, сентябрьдиң басында қолға алып 20-сәнесине байытты. Қуяштың қызғынынан, топырақтың ыссылығынан нәр алып көгерип шыққан нәллер бой көрсеткенде, егиске таярлық кәмине келтирилгенине исеним арттырды.

Даўамын окыў: АГРОСАНААТ

Сәне: 16.11.2016 06:02:39

451 мәрте оқылды


Қурылыс

БЛОК ПОСТТЫҢ ЖАҢА ИМАРАТЫ

Елимизде халықтың абадан ҳәм тыныш-татыў турмысын тәмийинлеў, оны көздиң қарашығындай қорғаў бағдарында бир қатар унамлы ислер әмелге асырылмақта. Әсиресе, ишки ислер уйымы тараўы хызметкерлери ушын қолайлы шараятлар жаратыўға, саланың материаллық-техникалық базасын беккемлеўге ҳәм кадрлардың кәсиплик маманлығын арттырыўға, олар ушын мүнәсип мийнет шараятын қәлиплестириўге айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Қурылыс

Сәне: 16.11.2016 05:57:29

451 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ТАЛАБАННЫҢ САЙЛАЎШЫЛАР МЕНЕН УШЫРАСЫЎЫ

8-ноябрь күни Өзбекистан Республикасы Президентлигине Өзбекистан Халық демократиялық партиясынан көрсетилген талабан Хатамжон Кетмонов Қарақалпақстан Республикасы сайлаўшылары менен ушырасты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:54:48

472 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

МИЛЛИЙ МӘПЛЕР ҲӘМ  МИЛЛИЙ ҚӘДИРИЯТЛАРЫМЫЗДЫҢ

ҚОРҒАЛЫЎЫ — БИЗИҢ БАСЛЫ ЎАЗЫЙПАМЫЗ САНАЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан
Сарвар Садуллаевич Отамуратовтың Қарақалпақстан

Республикасы сайлаўшылары менен ушырасыўындағы

БАЯНАТЫ

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли ўатанласлар!

Ўатанымыздың арқа дәрўазасы есапланған, әййемги ҳәм бай тарийхқа ийе, ғәрезсизлик жылларында гүллеп-жаснап атырған Қарақалпақстанның пидайы ҳәм мийнеткеш халқының ўәкиллери менен ушырасып турғанымнан оғада қуўанышлыман.

Топыраққала тарийхый естелиги, «Султан Увайс баба», «Мазлумхан сулыў», «Шылпық қорғаны» зиярат орынлары ҳәм тек ғана мәмлекетимизде емес, ҳәтте Орайлық Азияда бирден-бир болған Савицкий атындағы Мәмлекетлик көркем-өнер музейи мине усы муқаддес жеримиздиң узақ тарийхы, мәнаўияты ҳәм мәдениятының тымсалына айланды.

Бул үлкеден жетисип шыққан Әжинияз, Бердақ, Күнхожа, Төлепберген Қа­йыпбергенов, Ибрайым Юсупов ҳәм басқа да  көплеген сөз зергерлери қарақалпақ әдебиятының қәлиплесиўи ҳәм раўажланыўына салмақлы үлес қосты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:31:15

473 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫН ӨТКЕРИЎШИ 591-САНЛЫ САЙЛАЎ УЧАСТКАСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫН ӨТКЕРИЎШИ 1-ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАРАРЫ

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 16.11.2016 05:21:04

464 мәрте оқылды


2016-жыл — Саламат ана ҲӘМ бала жылы

НӘЎҚЫРАН   ӘЎЛАД ЕЛИМИЗ  ТАЯНЫШЫ

Нөкисте «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының ҳәм басқа да бағдарламалардың орынланыўы үстинен депутатлық қадағалаўдың нәтийжелери: жетискенликлер, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпалар» темасында регионаллық семинар болып өтти.

Даўамын окыў: 2016-жыл — Саламат ана ҲӘМ бала жылы

Сәне: 16.11.2016 05:18:49

446 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ТАЛАНТЫҢА ГӘП ЖОҚ, ЭЛЬВИРА!

(Өзин майып, — деп есапламайтуғын кишкене қыз ҳаққында көп сөзлер)

Ҳәр жылы жаңа оқыў күни басланыўдан Эльвира:

—Мен де оқыўға бараман, — деп жылайды. Оның айтқанына бола мектепке де апарып, оқытып көрди. Дослары менен мектепке барып-келиўдиң гәшти өз алдына ғой. Парта, тахта бәри-бәри сезимталлы қызды өзине соншелли тарта береди. Бирақ...

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 14.11.2016 12:36:07

536 мәрте оқылды


Экология

СОХРАНИМ ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИАРАЛЬЯ

За  годы независимости по инициативе Первого  Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова была проведена  большая работа по смягчению тяжелых последствий Аральской  катастрофы.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 10.11.2016 09:47:53

531 мәрте оқылды


Мероприятия

ПОСВЯЩЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

На днях в конференц-зале Каракалпакского Республиканского регионального отделения НИМФОГО состоялся "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы обеспечение ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защиты частной собственности". Организаторами мероприятия выступили Каракалпакское Республиканское региональное отделение НИМФОГО, Министерство юстиции Республики Каракалпакстан и Каракалпакское республиканское территориальное управление Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 10.11.2016 09:45:38

520 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF