Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:17:51, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖАЗЫЎШЫЛАР АЎҚАМЫНЫҢ ЖОЛЛАМАСЫ МЕНЕН

ӘЙЙЕМГИ  ЖУРТТЫҢ ПӘРЎАЗЫ

Ана-Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 24 жыллық байрамы қарсаңында Жазыўшылар аўқамының жолламасы менен Нөкиске дөретиўшилик сапарға бардық.

Ташкент халықаралық аэропортында узынлығы 37,6 метр, қанатының кеңлиги 34,1 метр, 25 қатарлы орынлықларда жәми 150 жолаўшыны алып ушатуғын А-320 маркалы ҳаўа кемесинде аспанға пәрўаз еттик. Саатына 850 километр тезликте, 8 мың 600 метр бәлентликте ушып баратырған ҳаўа кемесиниң еки қапталына Өзбекистан Республикасы байрағының көриниси түсирилген. Бул ғәрезсиз Өзбекистанның пәрўазы. Бул Ўатанымыз раўажланыўының пәрўазы. «Өзбекистан ҳаўа жоллары» авиакомпаниясының бундай үлкен самолётлары ана журтымыз тымсалы болып, планетамыз бойлап қаншадан-қанша мәмлекетлерге емин-еркин пәрўаз етпекте.

Даўамын окыў: ЖАЗЫЎШЫЛАР АЎҚАМЫНЫҢ ЖОЛЛАМАСЫ МЕНЕН

Сәне: 29.09.2015 11:03:45

723 мәрте оқылды


Мақала

КИНОКАДР  АРТЫНДАҒЫ  ТАРИЙХ

«Ойыншықлар образы баланың гөдек  көз қарасына мисли бир тас­қа ойылған нағыстай болып мөрленип, оның санасында бир өмир сақланып қалады», деген Президентимиздиң баҳалы пикирин кеўлиңнен өткерер екенсең, ҳақыйқый өмирде буның мәнисин аңлап жетесең. Ақлығымның қолына услап, ойнап жүрген айыў ойыншығын көрип, балалығым ядыма түсип, шийрин қыялға берилдим. Мениң де кишкене ўақтымда айыў қуўыршағым бар еди. Сол ойыншықты тап есимди билгенше жақсы көрип сақлап жүрдим. Қоңсы балаларымның да көзине ысық көринип жүрген «айыўым»ды бир күни олар жасырып алып кеткен. Маған қайтып бериўге қызғанып, таласқанымнан соң көзимниң алдында сындырып, өртеп жиберди.  Бул мениң кеўлимди қатты ренжитти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 11:00:59

619 мәрте оқылды


МӘДЕНИЙ ИЛАЖ

ДЕМ АЛЫЎШЫЛАР КЕЎЛИНЕН ШЫҚПАҚТА

Ғәрезсизлик жылларында халық ийгилиги жолында ҳәр бир тараўда раўажланыўлар гүзетилип, мийнеткеш халқымыздың азат ҳәм пәраўан, еркин ҳәм абат турмыс кешириўи ушын көплеген илажлар исленбекте.

Атап өтетуғын болсақ, түрли тараўларда тынымсыз мийнет етип атырған халқымыздың тәбият қойнында мәдений дем алыўына көмеклесиў бойынша ҳүкиметимиз тәрепинен бирқанша қарарлар қабылланбақта.

 

Даўамын окыў: МӘДЕНИЙ ИЛАЖ

Сәне: 29.09.2015 10:58:22

582 мәрте оқылды


ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНИҢ

МӘПЛЕРИН ҚОРҒАЎ ЖОЛЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 15-майдағы «Жеке мүлк, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм оның тийкарында усы жылдың 20-август күни қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине жеке мүлкти, исбилерменлик субъект­лерин исенимли қорғаўды және де күшейттириўге, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тос­қынлықларды сапластырыўға қаратылған өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы исбилерменлик тараўында әҳмийетли норматив ҳүжжетлердиң бири есапланады.

Даўамын окыў: ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 29.09.2015 10:57:18

521 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«САҚЛАНСАҢ САҚЛАЙМАН» ДЕГЕН...

Өзинен алдыңғы әўлад ўәкиллеринен қалған ҳәр қыйлы аў қуралларын өз ўақтында ҳуқық қорғаў уйым­лары ўәкиллерине тапсырмай соңғылығында пушайман болып атырғанлар арамыздан табылып турады.

Солардың бири, Кегейли районы, «Ақтуба» АПЖ аймағында жасаўшы Түўелбай Сапарниязов әкесинен қалған, ҳеш қандай ҳүжжетсиз аў мылтығын ўақтында ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлерине тапсырғанында нызам алдында бас ийип турмас еди.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.09.2015 10:47:07

601 мәрте оқылды


СПОРТ

РЕГБИ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында елимизде дене тәрбиясы ҳәм спортқа айрықша итибар берилип, көплеген спорт түрлерин кеңнен ен жайдырыў мақсетинде көлемли жумыслар алып барылмақта. Солардың ишинде спорттың регби түрин атап өтсек болады.

Хабарыңыз болса, усы жылдың 10-12-сентябрь күнлери Нөкисте регби-7 бойынша ерлер ҳәм ҳаял-қызлар арасында Өзбекистан чемпионаты ҳәм кубок ойынлары болып өткен еди. Биз чемпионат барысында Өзбекистан Регби федерациясының бас хаткери Жасур Артықов пенен сәўбетлесип, өзимизди қызықтырған сораўларға жуўап алдық.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.09.2015 10:45:51

567 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ШЕГАРА БАҚЛАЎСЫЗ БОЛМАЙДЫ

Өзбекистан Республикасының 20.08.1999-жылғы «Өзбе­кистан Республикасының мәмлекетлик шегарасы ҳаққында»ғы 821-1-санлы Нызамының 12-статьясында «Мәмлекет шегарасы арқалы шахслар, транспорт қураллары, товарлар, басқа да мал-мүлк ҳәм ҳайўанатларды өткизиў белгиленген өткизиў пунктлери арқалы әмелге асырылады. Өткизиў пунктлери саны, жайласқан жери сондай-ақ, мәмлекет шегарасы арқалы өткизиў тәртиби Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен белгилениўи», усы Нызамның 15-статья­сында болса «Мәмлекет шегарасын мәмлекет шегарасы арқалы өткизиў пунктлеринен басқа жерден яки өткизиў пунктлери арқалы болса да, лекин, шегараны кесип өтиў қағыйдаларын бузған ҳалда ҳәр қандай усыл менен кесип өткен яки кесип өтиўге ҳәрекет еткен шахс­лар мәмлекет шегарасын бузыўшылар» деп есапланатуғынлығы белгиленген.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.09.2015 10:44:17

593 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

АНА ЖУРТ ЫҒБАЛЫ

Президентимиз И.Ә.Кәримовтың «Ана журтымыздың ығбалы ҳәм уллы келешеги жолында хызмет етиў — ең жоқары бахыт» атлы китабы Өзбекистан Либерал-демократиялық партиясының VII съездинде ҳәм Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына кирисиў салтанатлы мәресимине бағышланған Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисинде сөйлеген сөзлеринен ҳәм тематикалық мазмунға ийе әғ бөлимнен турады. Оларда журтымыздың ғәрезсизлик дәўиринде басып өткен аўыр ҳәм қурамалы, қыйыншылықларға толы жолы көрсетилиўи менен бирге, бизиң туўры жол таңлағанымыз, ҳәр қандай тосқынлықлар болса да халқымыз оларды бир жағадан бас, бир жеңнен қол шығарып, белди беккем буўып жеңип өткени, буннан ке­йин де белгиленген жолымыз бенен мақсетлеримизди әмелге асырыў ушын оңға да, солға да бурылмай алға илгерилей беретуғынлығымыз анық көрсетип берилген.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.09.2015 10:43:00

580 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

БАЙРАМ КӨТЕРИҢКИ РУЎХТА БЕЛГИЛЕНДИ

Ғәрезсизлигимиздиң халқымызға инам еткен жемислериниң бири — бул миллий қәдириятларымыздың, бурынғы аўқам дәўиринде қадаған етилген үрп-әдет ҳәм салт-дәстүрлеримиздиң турмысымызға қайта енисиўи болды, десек қәтелеспеймиз. Мине, усындай имканиятлардың нәтийжесинде журтласларымыз дин ҳәм ҳүждан еркинлигинен пайдаланған ҳалда мусылманшылық шәртлерин орынлап, жыл сайын жүзлеп пуқараларымыз Ҳажы сапарына барып келмекте. Мусылман дүньясының муқаддес байрамларынан есапланған Қурбан ҳайты байрамы ҳәр жылы көтериңки руўхта белгиленбекте.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 29.09.2015 10:41:00

557 мәрте оқылды


Мақала

FӘРЕЗСИЗЛИК МЕНИҢ ӨМИРИМДЕ

«Fәрезсизлик кимге не берди? Маған-ше?!» деген саўалды өзиме-өзим беремен. Fәрезсизлик маған жоқары оқыў орнында оқыў имканиятын берди. Жоқары мағлыўматлы, белгили бир қәнигелигим бар болғаны ушын өмирден өз орнымды табыўға миясар болдым.

Мен атам менен әжемниң тәрбиясын көбирек алғанман. Атам: «Үш заманды көрдим, балам, бундай тоқшылық, тынышлық заманды көрмегенмен, бул сизлердиң бахтыңыз» дер еди. Жоқары оқыў орнын питкерип, дипломымды алып барып, ең биринши атама көрсеттим.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:39:29

527 мәрте оқылды


Кекселерге Ҳүрмет

ҚУЎАНЫШ УЛАСҚАН КҮНЛЕР

Жыллар изинен жыллар, күнлер изинен күнлер өткенине иш-ишимизден қыйналсақ та, лекин бүгинги күнде елимизде жүргизип атырған ири қурылысларды, жүз берип атырған жаңаланыўларды көзимиз көрип, қуўанғанымыздан төбемиз көкке жетеди. Себеби, бурынлары қула майдан даланлықлар бүгинлиги пайызлы орынларға айланған. Әсиресе, пайтахтымыздың дәл ортасынан бурқып ағып өтип турған «Дослық» каналының еки бойын айтпайсыз ба?

Даўамын окыў: Кекселерге Ҳүрмет

Сәне: 29.09.2015 10:37:36

579 мәрте оқылды


Жаслар фестивалы

ЖАМАН ИЛЛЕТЛЕРДЕН АЎЛАҚ БОЛАЙЫҚ!

Нөкисте Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 24 жыллығына бағышланып «Не иследик Ўатан ушын! яки Биз жаслар нәшебентликке ҳәм терроризмге қарсымыз» сүрени астында жаслар фестивалы болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги, усы министрлик жанындағы «Жаслар клубы» тәрепинен шөлкемлестирген илаждың тийкарғы мақсети жасларда Ўатанға муҳаббат, ғәрезсизлик идеяларына садықлық, миллий қәдириятларымызға ҳүрмет ҳәм пидайылық руўхында тәрбия­лаўдан, терроризм, диний экстремизм ҳәм нәшебентликке қарсы гүресиўде олардың белсендилигин арттырыўдан ибарат.

Даўамын окыў: Жаслар фестивалы

Сәне: 29.09.2015 10:35:36

584 мәрте оқылды


Мақала

ТАТЫЎЛЫҚТЫҢ ТЫМСАЛЫ

Елликқала районының «Қырыққыз» аўыл пуқаралар жыйынына узақ-жақыннан келип кетиўшилер елаттың көркемлиги, таза ҳәм азадалығына ҳәўес етеди. Кең, тегис жоллардан жүргенлер қурылысшылардың мийнетине рийза. Аўылдың шетки көшелерине жол салыныўында тур­ғынлардың бир жағадан бас шығарып жәмлесиўи, қолы ашық сақый фермерлердиң ел ушын қабырғасы қайысыўы қол келди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:33:26

593 мәрте оқылды


Мақала

ЖУЎМАҚЛАР ШЫҒАРЫЛЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Нөкисте Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық кеңестиң мәжилиси болып, оны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары, Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баслығы А.Ҳамраев басқарып барды. Мәжилиске кеңес ағзалары, қала ҳәм район ҳәкимлериниң орынбасарлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң басшылары қатнасты.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:30:47

608 мәрте оқылды


АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ

НЫЗАМСЫЗ МИГРАЦИЯНЫҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Бүгин мәмлекетимизде пуқаралардың сырт еллерге барып, нызамлы ислеўи ушын имканиятлар бар. Бирақ, ҳуқықый саўатлылық жетиспеўи ҳәм базыбир кимселердиң алдаўларына ерип, нызамға қайшы рәўиште шет елге жумысқа кетип, қуллыққа гирипдар болып атырғанлар баршылық. Усы айтқанымыздай, бийтаныс журт­ларға жумыс излеп, нызамсыз жол менен кетип атырғанлардың саламатлығы, я ҳуқық-еркинликлери, яки мийнет ҳақы төлеми кепиллестирилмеген. Булардың барлығы тек жалған ўәделерден ибарат. Себеби, сырт елде олардың өмири ҳаққында қайғыратуғын бир де шөлкем жоқ.

 

Даўамын окыў: АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ

Сәне: 29.09.2015 10:29:33

576 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF