Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:07:40, 19.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

«НЕКСИЯ»СЫН САТЫП, ВЕЛОСИПЕД МИНГЕН ФЕРМЕР

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы ҳүрметине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары менен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген пахтакеш» атағына миясар болған, «Ташаббус-2016» таңлаўында дийқаншылық тараўы бо­йынша жеңимпаз, районлық Кеңестиң депутаты ҳәм ра­йонлық фермерлер Кеңесиниң баслығы, мийнети менен танымалы Қуўат Өтеков ҳаққында сөз.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 05.12.2016 06:06:41

539 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

УЛЛЫ АТҚА ДАҚ ТҮСИРГЕН ОҚЫТЫЎШЫ

Қайсы заманда, қайсы жәмийетте болмасын, оқытыўшылық, муғаллимшилик кәсибин ийелеп, бала тәрбиясы менен шуғылланғанлар ҳәмийше ел-халықтың ардағында болып, ҳүрмет-иззетке бөленип келген. Себеби, олар өзлериниң пидайы мийнетлери менен тек жас әўлад ўәкиллерин ғана емес, ал, пүткил мәмлекеттиң ертеңги келешегиниң ийелерин тәрбиялайды. Солай екен, ғәрезсизлик жылларында елимизде педагогика тараўының ўәкиллерине айрықша дыққат-итибар қаратылып атыр­ғаны тосыннан емес.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:58:11

512 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК СЕЗИМИН КҮШЕЙТИЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда барлық тараўларда елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов тәрепинен жәрияланған «Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципи тийкарында кең көлемли демократиялық реформалар турмысқа енгизилип атыр.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:55:19

565 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ХАТАМЖОН АБДУРАХМОНОВИЧ КЕТМОНОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан Халық демокра­тиялық партиясынан Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Хатамжон Абдурахмонович КЕТМОНОВ 1969-жылы Әндижан ўәлаятының Балиқчи районында туўылған.

Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары, 1993-жылы Әндижан мәмлекетлик тиллер педагогикалық институтын тамамлаған.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:36:53

1593 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

КОНСТИТУЦИЯ ҲӘМ САЙЛАЎ СИСТЕМАСЫ

Санаўлы күнлерден соң 24 жыллығы пүткил халқымыз тәрепинен кең түрде белгиленетуғын Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасы Конститу­циясының 107-статьясында «Өзбекистан Республикасының пуқаралары мәмлекет ҳәкимиятының ўәкилликли уйымларына сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына ийе. Ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, өз ерк-ықрарын билдириў теңлиги ҳәм еркинлиги нызам менен кепиллестириледи», деп белгиленген.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 05.12.2016 05:07:28

441 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АМНИСТИЯ АКТИ: ИНСАНЫЙЛЫҚ ПРИНЦИПИНЕ САДЫҚЛЫҚ

Жәмийетимизде жүз берип атырған түпкиликли өзгерислер, журтымызда бас­қышпа-басқыш әмелге асырылып атырған системалы реформалар, ҳәкимиятлар тармағында өз-ара теңсалмақлылықты сақлаў, әйне пайытта мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының жумысларының өз-ара тыйып турыў принципи тийкарында шөлкемлестирилгени ҳәм еки палаталы парламент жумыс баслағанлы берли жәмийетти демократияластырыў жаңа мазмун-мағана менен байыды, елимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги абырайы ҳәм орны кем-кемнен раўажланып бармақта.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 05.12.2016 05:04:59

480 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН НАРИМОН МАЖИТОВИЧ УМАРОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан «Адолат» Социал-демократиялық партиясы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Наримон Мажитович Умаров 1952-жылы Ташкент қаласында туўылған. Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары. 1974-жылы Ташкент политехника институтын тамамлаған. Қәнигелиги — инженер-геолог. Геология-минералогия илимлериниң кандидаты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 05.12.2016 05:00:16

1686 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ МИРЗИЁЕВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Похожее изображениеШавкат Миромонович Мирзиёев 1957-жылы 24-июльде Жиззах ўәлаятының Зомин районында шыпакер шаңарағында туўылған. Миллети — өзбек. Жоқары мағлыўматлы, 1981-жылы Ташкент ирригация ҳәм аўыл хожалығын механизацияластырыў инженерлери институтын тамамлаған. Инженер-механик қәнигелигине ийе. Техника илимлериниң кандидаты, доцент.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 02.12.2016 11:17:47

1741 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ИТИБАРДА

Бүгинги күнде мәмлекетимиздеги үлкен сиясий ўақыя — усы жылдың 4-декабрь күни болып өтетуғын — Өзбе­кистан Республикасы Президенти сайлаўына  таярлық жумыслары елимиздиң барлық аймақларында жоқары шөлкемлескенлик пенен алып барылмақта. Солар қатары пайтахтымыздағы «Прогресс» билимлендириў ҳәм раўажландырыў орайында жайласқан 38-санлы сайлаў участкасында да жумыслар қызғын.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 02.12.2016 10:55:35

493 мәрте оқылды


Сайлаў - 2016

ПУҚТА ТАЯРЛЫҚ — ЖОҚАРЫ НӘТИЙЖЕНИ ТӘМИЙИНЛЕЙДИ

Әмиўдәрья  районы ҳәкимияты тәрепинен 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына таярлық көриў ҳәм жоқары дәрежеде, демократиялық принциплерге сай өткериў ушын зәрүр шараятлар жаратыў, нызам ҳүжжетлери талапларына муўапық округ ҳәм участка сайлаў комиссияларына көмеклесиў, сайлаўшылар ушын ҳәр тәреплеме қолайлықлар жаратыў бо­йынша бир қатар әмелий жумыслар алып барылды.

Даўамын окыў: Сайлаў - 2016

Сәне: 02.12.2016 10:40:23

478 мәрте оқылды


Медицина

ПОСЛЕДСТВИЯ РОДСТВЕННЫХ БРАКОВ

По мнению научных исследований, из 100 семей, которые состоят в родственном браке, в 60 семьях рождаются дети-инвалиды. Пока  заключаются браки  среди родственников, существует угроза рождения детей с заболеваниями, так как здесь большое значение имеет  генетический фактор.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 30.11.2016 11:47:00

476 мәрте оқылды


Спорт

ВОЗВРАТИЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

В результате предоставляемых широких возможностей для развития спорта сегодня спортсмены республики добиваются все больших успехов на международных аренах.

Это можно увидеть и на примере Федерации рукопашного боя среди правоохранительных органов Республики Каракалпакстан. В настоящее время этим видом спортивного единоборства занимаются более тысячи человек. На соревнованиях в масштабе Узбекистана лучшие из них регулярно добиваются призовых мест.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 30.11.2016 11:45:06

515 мәрте оқылды


Мероприятия

ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ КРАЯ

В Нукусском государственном педагогическом институте им.Ажинияза.  прошла  международная  научно-теоретическая  конференция на тему "Актуальные вопросы археологии, этнографии, истории и историографии Южного Приаралья". Ректор  института, доктор филологических наук, профессор К.Оразымбетов широко проинформировал участников конференции о ее цели и задачах.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 30.11.2016 11:42:34

503 мәрте оқылды


Мероприятия

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сразу два мероприятия прошли на днях в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им.И.В.Савицкого, организованных Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с Министерством по делам культуры и спорта Республики Каракалпакстан: презентация книги "Наследие Каракалпакстана" и выставки, посвященные текстилю.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 30.11.2016 11:37:34

495 мәрте оқылды


Выборы-2016

ШИРОКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ПО

Программу Шавката Мирзиёева

Считанные дни остались до самого важного общественно-политического события, имеющего большое значение для жизни страны и народа, будущего развития нашего государства — выборов Президента Республики Узбекистан. В настоящее время кандидаты активно проводят предвыборную агитацию в полном соответствии с закрепленными в национальном избирательном законодательстве демократическими принципами гласности, открытости и справедливости, и в этом им активно содействуют их доверенные лица.

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 30.11.2016 11:32:46

1524 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF