Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:20:51, 09.03.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

РЕФОРМАЛАР ХАЛЫҚ МӘПИНЕ ХЫЗМЕТ ЕТЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Суд-ҳуқық системасын және де реформалаў, пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаўдың кепилликлерин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы 2016-жыл 21-октябрьдеги Пәрманы ҳуқық тараўындағы мәмлекет сиясатын сапа жағынан жаңа басқышқа көтерип, суд ҳәкимиятының шын мәниде бийғәрезлигин тәмийинлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейттириў, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин асырыўға қаратылған тийкарғы бағдарларды белгилеп берди.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 02.05.2017 11:07:20

482 мәрте оқылды


ҚАРАР

«ҲайЎанатлар дҮньясын ҚорҒаЎ ҲӘМ оннан пайдаланыЎ ҲаҚҚында»Ғы (жаҢа редакциядаҒы) ҚараҚалпаҚстан РеспубликасыныҢ Нызамы жойбары туЎралы

ҚараҚалпаҚстан Республикасы ЖоҚарҒы КеҢесиниҢ Президиумы ҚАРАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Аграр, суў хожалығы ҳәм тәбиятты қорғаў мәселелери комитети тәрепинен усынылған «Ҳайўанатлар дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы (жаңа редакциядағы) Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары тийкарынан мақуллансын.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 02.05.2017 11:03:33

463 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «2017-2021-жылларда кӨп квартиралы тураҚ жай фондын саҚлаЎ ҲӘМ оннан пайдаланыЎ системасын буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Көп квартиралы турақ жай фондының техникалық жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў ҳәм оннан нәтийжели пайдаланыў, оңлаў-тиклеў жумысларын өз ўақтында әмелге асырыў, сондай-ақ, көп  квартиралы жайларға тутас аймақларда тазалықты сақлаў ҳәм оларды абаданластырыў бундай үйлерде жасайтуғын халық ушын қолайлы шараятлар жаратыўда әҳмийетли турмыслық факторлардан бири болып табылады.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 02.05.2017 11:01:37

537 мәрте оқылды


статьи

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА КӨП КВАРТИРАЛЫ ТУРАҚ ЖАЙ ФОНДЫН САҚЛАЎ ҲӘМ ОННАН ПАЙДАЛАНЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Көп квартиралы турақ жай фондының техникалық жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў ҳәм оннан тийисли түрде пайдаланыў, оңлаў-тиклеў жумысларын өз ўақтында әмелге асырыў ушын зәрүрли шараятлар жаратыў, сондай-ақ, көп  квартиралы жайларға тутас аймақларды абаданластырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 02.05.2017 10:57:46

549 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «2018-2022-жылларда ыссылыҚ тӘмийнаты системасын раЎажландырыЎ баҒдарламасы ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Халық және социаллық тараў объектлери ушын қолайлы шараят жаратыўда ыссылық ҳәм ыссы суў тәмийнаты бойынша үзиликсиз ҳәм сапалы хызмет көрсетиў ең әҳми­йетли факторлардан саналады.

Елимизде орайластырылған ыссылық тәмийнаты системасы 1950-1970-жылларда ашық суўды бөлистириў және имарат ҳәм объектлердиң ысытыў системаларын ыссылық тармақларына жалғаў схемасы тийкарында шөлкемлестирилген.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 02.05.2017 10:51:59

555 мәрте оқылды


ҚАРАР

2018-2022-ЖЫЛЛАРДА ЫССЫЛЫҚ ТӘМИЙНАТЫ СИСТЕМАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы  Президентиниң Қарары

Тутыныўшыларға ыссылық энергиясын жеткерип бериўдиң сапасын арттырыў ҳәм үзликсизлигин тәмийинлеў илажларын избе-из әмелге асырыў, заманагөй үнемлеўши ҳәм энергияны үнемлейтуғын технологияларды енгизиў тийкарында ыссылық тәмийнаты системасының тийкарғы фондларын жаңалаў ҳәм модернизациялаў, жанылғы-энергетика ресурсларынан нәтийжели ҳәм ақылға уғрас пайдаланыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 02.05.2017 10:47:22

521 мәрте оқылды


мақала

ШЕРЕК ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

27-апрель күни Нөкис­те 2017-жылдың биринши шерегинде социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм Президентимиз тәрепинен быйылғы жылға белгилеп берилген ең әҳмийетли ўазыйпаларға бағыш­ланған мәжилис болып, оған республика ҳүкиметиниң ҳәм Жоқарғы Кеңес Президиу­мының ағзалары, минис­трликлер менен мәмлекетлик комитетлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының, мәкеме ҳәм кәрханалардың басшылары, район ҳәм қала ҳәкимлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 02.05.2017 10:43:52

628 мәрте оқылды


Қайырқомлық илажлары

ӘМИЎДӘРЬЯ РАЙОНЫНДА НЕКЕ ҲӘМ СҮННЕТ ТОЙЛАРЫ ӨТКЕРИЛДИ

Қарақалпақстан Республикасы Әмиўдәрья районы ора­йындағы «Бек» тойханасында 12 келин-күйеўдиң неке ҳәм 21 баланың сүннет тойлары өткерилди.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасын орынлаўды тәмийинлеў, халқымызға тән ийгиликли ислердиң көлемин кеңейтиў, инсан мәплерин қорғаў мақсетинде Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары федерациясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, республикалық ҳаял-қызлар комитети, Әмиўдәрья районы ҳәкимлиги, сондай-ақ, бир қатар шөлкемлердиң биргеликте өткерген салтанатлы илажға келин-күйеўлердиң ҳәм балалардың ата-аналары, туўған-туўысқанлары, өзин-өзи басқарыў уйымларының белсендилери, мийнет ветеранлары, кең жәми­йетшилик ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Қайырқомлық илажлары

Сәне: 02.05.2017 10:37:27

554 мәрте оқылды


9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

ҒАМҚОРЛЫҚТАН КЕЎЛИ ТАСЫП...

Дүнья халықларының басына аўыр мүсийбетлерди салған екинши дүнья жүзилик урыс бизиң Ўатанымыз тарийхында да мәңги мөрленип қалды. Соңғы мағлыўматларға қарағанда, Хожели районынан бул қанлы саўашларға 7867 азамат атланған болса, соннан 2252 жаўынгер урыста қазаланып, 506 сы бийдәрек кеткен. Бүгинги күнге келип, сол урыстан жеңис пенен аўылға қайта оралғанлардың саны бармақ пенен бүгип санағандай қалды десек алжаспаған боламыз.

Даўамын окыў: 9-МАЙ ­ ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 26.04.2017 10:28:04

579 мәрте оқылды


ҮШИНШИ СЕКТОР:

НЫЗАМ ҲҮЖЖЕТЛЕРИ — НӘТИЙЖЕЛИ ЖУМЫС ИСЛЕЎ КЕПИЛИ

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик минис­трлиги тәрепинен 2017-жыл 1-январь жағдайына жәми 578 мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер (МКШ) дизимге алынған болып, олар түрли тараўларда жумыс алып бармақта. Министрлик тәрепинен усы шөлкемлердиң искерлигин еле де жетилистириў, ўазыйпаларын кеңейтиў бағдарында бир қанша жумыслар алып барылмақта. Атап айт­қанда, Өзбекистан Республикасының нызам ҳүжжетлери ҳәм өз устав талапларына әмел етиўи, мүлк ҳәм пул қаржыларының мақсетли жумсалыўы бойынша турақлы түрде үйрениў жумыслары алып барылмақта. Нәтийжеде, бул шөлкемлердиң жумысларында ушырасып атырған қәте-кемшиликлерди сапластырыўға, алдына қойған мақсет ҳәм ўазыйпаларын толық әмелге асырыўда оларға әмелий жәрдемлер көрсетилмекте.

Даўамын окыў: ҮШИНШИ СЕКТОР:

Сәне: 26.04.2017 10:27:10

531 мәрте оқылды


ҚАРАР

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ТУРМЫСЛЫҚ ШЫҒЫНДЫЛАР МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛЫ ЖУМЫСЛАРДЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 21-апрельдеги «Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў саласында мәмлекетлик басқарыў системасын жетилистириў ҳаққында»ғы ПП-5024-санлы Пәрманына муўапық ҳәм шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў және раўажландырыў, мүнәсип жасаў шараятларын жаратыў, республикада санитариялық ҳәм экологиялық жағдайды жақсылаў, халықтың турмыс дәрежеси менен сапасын буннан былай да арттырыў, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша комитети, ўәлаятлардағы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша бас­қармалары жанындағы «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханаларының нәтийжели жумысын шөлкемлестириў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 26.04.2017 10:09:14

633 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ 2017-жыл 21-апрельдеги «2017-2021-жылларда турмыслыҚ шыҒынДЫлар менен байланыслы жумысларды Әмелге асырыЎ системасын тҮп-тийкарынан жетилистириЎ ҲӘм раЎажландырыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПҚ-2916-санлы Қарарына ТҮСИНИК

Соңғы жылларда елимизде елатлы пунктлердиң санитариялық жақтан тазалығын жақсылаў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Министрлер Кабинетиниң 2013-жыл 3-декабрьдеги «Республикамыздың елатлы пункт­лерин санитариялық жақтан тазалаў системасын раўажландырыў ҳәм жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 315-санлы қарарын әмелге асырыў шеңберинде 2014-2016-жылларда қалаларымызда қосымша рәўиште усы бағдарға қәнигелестирилген 41 шөлкем және районлық абаданластырыў басқармаларында турмыслық шығындылардан тазалаў бойынша 157 хожалық есабындағы участка шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 26.04.2017 10:04:32

662 мәрте оқылды


ҚАРАР

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ИШИМЛИК СУЎЫ ТӘМИЙНАТЫН ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМАЛАРЫН КОМПЛЕКСЛИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Өзбекистанда ғәрезсизлик жылларында халықты сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеўди жақсылаў бағдарында үлкен жумыслар әмелге асырылғанлығы. Ишимлик суўы тәмийнаты системасын раўажландырыў бойынша оғада әҳмийетли бағдарламалар менен жойбарларды избе-излик пенен жүзеге шығарыў қала ҳәм районларда, соның ишинде, аўыллық жерлерде суў тәмийнаты жағдайын сезилерли дәрежеде жақсылаў имканиятын бергенлиги атап өтилсин.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 26.04.2017 10:00:17

648 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ИШИМЛИК СУЎЫ ТӘМИЙНАТЫН ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМАЛАРЫН КОМПЛЕКСЛИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА ТҮСИНИК

Коммуналлық тараў елимиздиң аймақлық инфраструктурасының ең әҳмийетли бөлегин қурайды, оның хызмети болса адамларымыздың мүнәсип турмыста жасаўы ушын зәрүр шараятларды қәлиплестиреди, турақ жайлардың ҳәм елатлы пунктлердиң ҳәр тәреплеме ықшам және қолайлы болыўын тәмийинлейди.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 26.04.2017 09:58:28

635 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ЭКОЛОГИЯ ҲӘМ ҚОРШАҒАН ОРТАЛЫҚТЫ ҚОРҒАЎ САЛАСЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республикада экологиялық қәўипсизликти тәми­йинлеў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў саласында мәмлекетлик басқарыўды түп-тийкарынан жетилистириў, экологиялық жағдайды жақсылаў, шығындылардың пуқаралардың денсаўлығына зыянлы тәсириниң алдын алыў, халықтың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын арттырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў, турмыслық шығындыларды жыйнаў, сақлаў, тасыў, утилизациялаў ҳәм көмиў системасын буннан былай да жетилистириў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 26.04.2017 09:55:18

586 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF