Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:11:14, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ОХРАНЕ ТРУДА — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

На днях в Совете объединения профсоюзных организаций Каракалпакстана Федерации профессиональных союзов Узбекистана прошел семинар на тему "Охрана труда и промышленная безопасность".

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 15.12.2016 11:45:19

528 мәрте оқылды


Мероприятия

РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН

Закон Республики Узбекистан "Об обращениях физических и юридических лиц", принятый 29 октября 2014 года, призван укрепить взаимосвязь между гражданами и государственными органами управления, помочь решить возникающие проб­лемы.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 15.12.2016 11:43:47

486 мәрте оқылды


Актуальное интервью

АРХИВ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

— Расскажите о мерах, принимаемых по развитию вверенной Вам сферы, улучшению качества оказываемых услуг, обращениях, поступающих от юридических и физических лиц.

— На сегодняшний день в государственных архивах хранятся документы в 461583 тысячах единицах хранения. Из них 314778 тысяч единиц включены в Государственный архивный фонд. Учитывая ежегодное возрастающее количество обращений в архивы введены дополнительные штатные единицы, создаются возможности систематизации работ по основным показателям.

Даўамын окыў: Актуальное интервью

Сәне: 15.12.2016 11:42:56

470 мәрте оқылды


К Дню Конституции Республики Узбекистан

Основной Закон государства

Принятая в 1992 году под руководством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Конституция независимого Узбекистана открыла новую эру в развитии нашей Родины. День ее принятия — 8 декабря — объявлен Днем Конституции Республики Узбекистан — всенародным праздником.

Даўамын окыў: К Дню Конституции Республики Узбекистан

Сәне: 15.12.2016 11:41:03

503 мәрте оқылды


К Дню Конституции Республики Узбекистан

Основной Закон государства

Принятая в 1992 году под руководством Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Конституция независимого Узбекистана открыла новую эру в развитии нашей Родины. День ее принятия — 8 декабря — объявлен Днем Конституции Республики Узбекистан — всенародным праздником.

Даўамын окыў: К Дню Конституции Республики Узбекистан

Сәне: 15.12.2016 11:41:04

470 мәрте оқылды


БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗДИ ҚОРҒАЎШЫ ҚАЛҚАН

Быйыл 24 жыллық байрамы белгиленип атырған Өзбекистан Республикасы Конституциясы ғәрезсизлигимиз жемиси, соның менен бирге оны қорғаўшы қалқан, жәмийетимиздиң тийкарғы ҳуқықый фундаменти есапланады. Конституциямыздың ең әҳмийетли тәреплеринен бири соннан ибарат, онда мәмлекеттиң формасы, жәмийеттиң өзгешеликлери өзиниң ай­қын көринисин табады.

Даўамын окыў: БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

Сәне: 14.12.2016 10:45:15

486 мәрте оқылды


БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

КОНСТИТУЦИЯ — ЗАМАНЛАСЛАРЫМЫЗ ӨМИРИНДЕ

Набира ЕСЕНБАЕВА,

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты студенти

Ҳәр кимге туўылып өскен жери қәдирли. Оны гүллеп-жаснатқысы, жаман көзлерден сақлағысы келеди. Себеби, ата-бабаларымыз жасап өткен, бул теберик топырақ бизге аманат.

Даўамын окыў: БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

Сәне: 14.12.2016 10:42:44

432 мәрте оқылды


БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

ТӨРТ МИЛЛЕТТИ ЖӘМЛЕГЕН ШАҢАРАҚ

Өзбекистан Республикасы өз  аймағында жасаўшы барлық миллет ҳәм халықлардың тиллери, үрп-әдетлери ҳәм дәстүрлери ҳүрмет етилиўин тәмийинлейди, олардың раўажланыўы ушын шараятлар жаратады.

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 4-статьясы.

Даўамын окыў: БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

Сәне: 14.12.2016 10:32:02

421 мәрте оқылды


БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

ТИЙКАРҒЫ НЫЗАМ — РАЎАЖЛАНЫЎ ФАКТОРЫ

Конституция — мәмлекеттиң тийкарғы  ҳуқықый ҳүжжети болып, тек мәмлекетлик дүзим, мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўды шөлкемлестириў принциплерин ғана емес, ал, жәми­йетлик турмыс нормаларын да белгилеп берди. Елимизде 8-декабрь  сәнеси ҳәр жылы көтериңки руўхта өткерилип келинбекте.

Даўамын окыў: БАХТЫМ, ЫҒБАЛЫМ, АЛТЫН ЗАҢЫМ!

Сәне: 14.12.2016 10:28:39

471 мәрте оқылды


мақала

МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҚЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы, Муғаллимлер ҳәм устазлар күни байрамлары мүнәсибети менен мәмлекетимиздиң раўажланыўына салмақлы  үлес қосқан, республикамыздың экономикалық потенциалын арттырыў, халқымыздың тынышлығын ҳәм татыўлығын буннан былай да беккемлеўде өрнек көрсеткен, социаллық-экономикалық, тәлим-тәрбия, илимий-техникалық ҳәм руўхый-ағартыўшылық жумысларда айрықша көзге түскен бир топар жерлеслеримиз Ўатанымыздың ҳүрметли атақлары, орден ҳәм медальлары менен сыйлықланған еди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.12.2016 10:27:08

475 мәрте оқылды


мақала

АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

6-декабрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының Мәмлекетлик гимнлери жаңлады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.12.2016 10:25:40

414 мәрте оқылды


мақала

ЖАСАЛМА ЖОЛДЫҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

Күнниң ызғырған суўық күнлеринде бир күн газсиз яки электр энергиясыз отырып көр. Сонлықтан да, газге, ток­қа төлегениң тийеди. Соңғы жыллары тутыныўшылар коммунал төлемлерин өз ўақтында төлеўге үйренип те атыр. Лекин, тутыныўшылардың абонент карталарына пайдаланылмаған өнимлерин тийкарсыз рәўиште киргизип, нызам менен қорғалатуғын мәплерине зыян жеткизиў жағдайлары да айырым жуўапкер шахслар тәрепинен әмелге асырылыў фактлери ушыраспақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.12.2016 10:22:35

424 мәрте оқылды


2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ — 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ — «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

ҮГИТ- НӘСИЯТЛАР НӘТИЙЖЕЛИ БОЛСА...

Мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик жылларында елимиздиң тынышлығы ҳәм хал­қымыздың пәраўанлығын тәмийинлеўге баслы ўазыйпа деп қаралмақта. Әсиресе, халқымыздың өмири, денсаўлығы ҳәм мал-мүлкин өрт қәўпинен сақлаўға да итибар қаратылып, бул бо­йынша мәмлекетлик көлемде ис-илажлар ислеп шығылып, ҳүкиметимиз қарарлары қабыл етилген.

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ 10-НОЯБРЬ — 2017-ЖЫЛ 10-ЯНВАРЬ — «ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ КҮНЛЕРИ»

Сәне: 14.12.2016 10:12:56

405 мәрте оқылды


КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

ҲЕШ БИР БАЛА ДЫҚҚАТТАН ШЕТТЕ ЕМЕС

«Өзбекистан арнаўлы олимпиадасы» жәмийетлик бирлеспеси Қарақалпақстан Республикасы бөлими 2011-жылдан өз жумысларын баслаған еди.

Бирлеспениң алдына қойған тийкарғы мақсети — айрықша итибарға мүтәж балаларды жәмийетке тартыў ҳәм олардың ҳуқықларын қорғаўдан ибарат.

Даўамын окыў: КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

Сәне: 14.12.2016 10:11:32

438 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

«АНА ҲӘМ БАЛА САЛАМАТЛЫҒЫ БАСЛЫ ИТИБАРЫМЫЗДА»,

— ДЕЙДИ ШЫПАКЕР Р.ҚАЛБАЕВА

Соңғы жылларда республикамызда инсан саламатлығы, әсиресе, ана ҳәм бала саламатлығын беккемлеў, нәўқыран әўладты камалға келтириў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 14.12.2016 10:03:35

461 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF