Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:07:45, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АрамыздаҒы адамлар

ҲАСЛА ШАРШАМАҢ, АБАДАН АПА

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Ә.Кәримов «Өз келешегимизди өз қолымыз бенен қурып атырмыз» атлы шығармасында «... Қарақалпақ халқы өзиниң әййемги тарийхы, үрп-әдетлери, дәстүри, тили, көркем әдебияты, көркем өнери, мәдениятына тән тәкирарланбас белгилери менен ажыралып турады», - деген еди. Руўхы бай халықтың миллий мәденияты да жоқары болады. Үрп-әдет, дәстүрлери де гөззал, тили бай, сазлары сыйқырлы, аяқ ойынлары көзди қуўандыратуғын дәрежеде өзгешеликке ийе болады.

Даўамын окыў: АрамыздаҒы адамлар

Сәне: 14.02.2017 10:51:00

631 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ҒАМҚОРЛЫҚҚА ЖАРАСА ЖУЎАП

Елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов тек ғәрезсизлигимизге тийкар салып, турмысымыздың барлық тараўларын раўажландырып ғана қоймай, халықтың саламатлығын беккемлеўге, дене тәрбиясы ҳәм спортты алға илгерилетиўге де айрықша дыққат қаратқан еди. Әйне оның басламасы менен елимиз жаслары арасында өткерилип киятырған үш басқышлы спорт жарыслары системасы — «Үмит нәлшелери», «Бәркамал әўлад» ҳәм Универсиада ойынлары бүгинги күнде көплеген жеңислеримизге тийкар жаратпақта.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:49:04

531 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗДИҢ ТИЙКАРЫН САЛЫЎШЫ

Халқымыз әзелден ели ушын елеўли хызмет еткен пидайы инсанларды тилге тийек етип айтыўды, оларды келешек әўладқа үлги етип көрсетиўди ағла пазыйлетлериниң бири сыпатында бо­йында жәмлеген. Бизиң заманласымыз, елимиздиң Биринши Президенти    И.Кәримовтың да кеше ғана көз алдымызда мәмлекет келешеги ушын әмелге асырған ибратлы ислери тарийх бетлеринде унамлы көзқараста мөрленип қалары сөзсиз.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:47:08

469 мәрте оқылды


МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

ЖУРТ ТЫНЫШЛЫҒЫ ­ БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Халқымыз жүрегинен, тарийхымыз бетлеринен өшпес орын ийелеген Ислам Әбдиғаниевич Кәримов Өзбекистан Республикасы Президенти сыпатында ис баслаған биринши күнинен-ақ тынышлық мәселесин мәмлекет сиясатының жоқары дәрежесине көтерди. Усы мәселеде ең баслысы, Өзбекистан перзентлери өзге журтларды емес, тек өз журты шегараларын қорғаўы әмелге асырылды.

Даўамын окыў: МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Сәне: 14.02.2017 10:46:16

469 мәрте оқылды


Медицина

ЖАҢА ЖОЙБАР ИСКЕ ТҮСТИ

Нөкис қаласында «TB-PRACTEKAL» Клиникалық изертлеў бағдарламасы жойбары ҳәм Референс лабораториясының ашылыў мәресими болып өтти.

Оған Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў минис­трлиги Республикалық қәнигелестирилген фтизиатрия ҳәм пульмонология илимий-әмелий орайының хызметкерлери, республикалық туберкулёзге қарсы гүресиў мәкемелериниң баслықлары, қалалық ҳәм районлық медициналық бирлеспелердиң бас фтизиатрлары, «Шегарасыз шыпакерлер» ҳәм Жәҳән денсаўлықты сақлаў шөлкеминиң, АИЖС, туберкулёз ҳәм малярияға қарсы гүресиў глобал қорының қәнигелери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 14.02.2017 10:45:02

599 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ТРАНСПОРТ ХЫЗМЕТИН ЖАҚСЫЛАЎ УШЫН

Хабарыңыз болса, Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев өткен жылғы сайлаўалды ушырасыўында да, орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери Қарақалпақстан Республикасына еткен сапарында да Шоманай районында болған еди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 14.02.2017 10:40:37

518 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН

БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ПӘРМАНЫНА

ТҮСИНИК

Елимизде әзелден мәҳәлле тәрбия ошағы болып табылады. Әўладтан-әўладқа өтип киятырған миллий қәдириятларымыз, халқымыздың турмыс ҳәм ақыл-парасат тәризин көздиң қарашығындай қәстерлеп сақлаўда оның орны ҳәм әҳмийети шексиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:36:23

482 мәрте оқылды


мақала

МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысының нәтийжелилигин арттырыў, мәҳәлле институтын халыққа ең жақын ҳәм халықшыл структураға айландырыў, пуқаралар жыйынларының улыўма мәплерин сәўлелендиретуғын ассоциа­цияға бирлесиў ҳуқықларын жүзеге шығарыў, олардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў және мәмлекетлик уйым­лар ҳәм пуқаралық жәми­йети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин буннан былай да раўажландырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.02.2017 10:32:12

492 мәрте оқылды


мақала

ҚОЙҒА ТИЛ ПИТКЕНДЕ...

Жақын өтмишимиздеги «сынса колхоздың гүндеси, өлсе колхоздың малы» дегендей түсиниклерге бүгинги ғәрезсизлик дәўиримизде  санамызда орын жоқ. Ҳәр бир нәрсе усы елдики, онда халықтың үлеси бар. Солай екен, исенип тапсырылған ҳәр бир нәрсени мойныңа алдың ба, айрықша жуўапкершилик пенен қараўың шәрт.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:48:38

649 мәрте оқылды


Семинар

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Бүгинги күнде елимизде жеке исбилерменлик ҳәм киши бизнести раўажландырыўға үлкен дыққат қаратылып, мәмлекетлик бағдарламалар тийкарында тараўда нәтийжели жумыслар әмелге асырылмақта. Жыл сайын тараўдың ҳуқықый тийкарлары жетилистирилип, исбилерменлеримизге ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылып атырған имканиятлар ҳәм жеңилликлер кеңейттирилмекте.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 09.02.2017 06:46:15

547 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҚЫЗ БАЛА ЕЛДИҢ КӨРКИ

«Қыз баланы колледж питкерместен, өнер ийелеместен ким турмысқа бермекши болса, мен буған пүткиллей қарсыман. Қыз бала ең дәслеп кәсип ийелеп, өз пикирине ийе болып, турмысты аңласын. Соннан кейин ол өмирде өз  орнын табады, жолын жоғалтпайды» деген еди, Биринши Президентимиз И.Кәримов.  Шынында да, өмирде өз орнын табыў, татыў шаңарақ ийеси болыў ҳәм саламат перзент­лерди камалға келтириў ҳәр бир қыз бала ушын үлкен бахыт. Қызларымыз елдиң көрки, келешекте ана болады.  Лекин, ерте турмыс қурыў ақыбетинен жаслар арасында кеўилсиз жағдайлар еле де ушырасып атырғанлығы ашынарлы.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 09.02.2017 06:45:23

527 мәрте оқылды


мақала

ЖОЛ КӨРСЕТИЎШИ ЖУЛДЫЗ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң тийкарын салыўшы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың Ўатанымыздың раўажланыўы, журтымыздың тынышлығы, хал­қымыз турмысының пәраўанлығына қосқан үлеси, ол кисиниң мазмунлы өмири ҳәм хызметлериниң өсип киятырған жас әўлад тәрбия­сында тутқан орны ҳәм әҳмийетин инабатқа алып, бул сәнени халқымыздың уллы байрамы сыпатында белгилеў әзиз Ислам Әбдиғаниевичтиң руўхын шад етеди деп ойлаймыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:42:23

523 мәрте оқылды


ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

УЛЛЫ ЖУРТТЫҢ УЛЛЫ ПЕРЗЕНТИ

Ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшы, дүнья еллери тән алған уллы сиясий ғайраткер, тыныш ҳәм абат ел қурыўшысы Биринши Президентимиз Ислам Кәримов ҳәр бир инсанның қәлбинде мәңги жасайды. Ол мәмлекетимиздиң бүгинги ҳәм ертеңги күнниң шешиўши күшине айланып баратыр­ған жасларымыздың сана-сезими ҳәм дүнья-қарасын пүткиллей өзгертип, жаңа жол ашып берди. Нәўқыран әўладты тәрбиялап камалға жеткериўдиң жаңа принципиал системасын шөлкем­лес­тириў ҳәм турмысқа енгизиўге тиккелей басшылық етти.

Даўамын окыў: ҲӘМИЙШЕ ҚӘЛБИМИЗДЕ, ЖҮРЕГИМИЗДЕ

Сәне: 09.02.2017 06:34:14

525 мәрте оқылды


мақала

ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ  МӘСЕЛЕСИ  ҚАРАЛДЫ

Усы жылдың 1-февраль күни Нөкисте Өзбекистан ветеранларының жәмийетлик жумысын қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң кеңейтилген мәжилиси болып өтти. Оған қордың қалалық ҳәм районлық бөлимлериниң, мәпдар министрликлер менен шөлкемлердиң басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:29:34

661 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА

ТҮСИНИК

Халық пенен өткерилип атырған ашық-айдын пикирлесиўлер,  исбилерменлик субъектлери менен ушырасыўлар лицензия ҳәм рухсатнама бериў, инженерлик — коммуникация тармақларына жалғаныў процесслеринде мәмлекетлик хызметлерди «бир айна» принципи тийкарында көрсетиўди нәтийжели шөлкемлестириўге тосқынлық етип атырған бир қатар системалы машқалалар сақланып киятыр­ғанын көрсетпекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.02.2017 06:28:34

548 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF