Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:35:49, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПИЙШЕМБИ — ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ЖӘМИЙЕТЛИК ТӘРТИПТИ САҚЛАЎ – БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

Өткен қысқа ўақыт ишинде елимиздиң ҳуқықый-нызамшылық тараўында да бир қатар өзгерислер әмелге асырылды. Ҳуқықый демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийет қурыўда биринши нәўбетте пуқаралардың ҳуқықый саўатлылығын, мәдениятын арттырыў болып табылады. Елимизде «Пийшемби — жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күни» деп белгилениўи ҳуқық қорғаў уйымлары менен жәми­йетшиликтиң бирге ислесиўине үлкен имканиятлар жаратады. Жәмийеттиң раўажланып барғаны сыяқлы, жынаятшылық та раўажланып, қурамаласып бара береди. Сонлықтан да, бүгинги күни жынаятшылықтың алдын алыўда ишки ислер уйымларының, қалаберсе, бәрше ҳуқық қорғаў органларының жумысларын жетилистириў дәўир талабы. Әсиресе, айрықша жағдайлар ўақтында жәмийетлик тәртипти сақлаў, пуқаралар қәўипсизлигин тәмийинлеў — бул тараў қәнигелериниң баслы ўазыйпасы есапланады.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ — ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 02.06.2017 04:36:17

525 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ИНСПЕКТОРЛАРДЫҢ  МӘҲӘЛЛЕ  КОМИССИЯЛАРЫ  МЕНЕН  ИСЛЕСИЎИ

«Пийшемби — ҳуқықбузарлар профилактикасы күни» илажлары республикамыз бойлап кең көлемде өткерилмекте. Бул илажларда имканы болғанынша халықтың көпшилик бөлегин қурамына алып, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, жынаятшылыққа қарсы гүрес бойынша унамлы нәтийжелерге ерисилмекте. Соның менен бирге, жол қойылып атырған кемшиликлер де анықланып, олардың алдын алыў илажлары көрилмекте.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 02.06.2017 04:27:13

544 мәрте оқылды


20-МАЙ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК МЕТРОЛОГИЯ КҮНИ

ӨЛШЕМ  ҲӘМ ТАЛАПЛАР ҲӘММЕГЕ  ТЕҢ

«Метрология» сөзи грек тилинен алынған болып, «өлшемлер ҳаққындағы илим» деген мәнисти аңлатады. Бүгинги күни метрология — өлшемлер, олардың бирлигин тәмийинлеў, олар тәрепинен талап етилген анықлыққа ерисиў методлары ҳәм қураллары ҳаққындағы илим. Егер тарийхқа нәзер тасласақ,  XVIII әсирде-ақ салмақлар ҳәм өлшемлерди белгилеў ҳаққында комиссия дүзилип, оның улыўма ўазыйпасы өлшеў хожалығын тәртип­лес­тириў ушын беккем метрологиялық тийкарларды орнатыўдан ибарат болды. 1832-жылы Карл Гаусь абсолют бирликлер системасын жаратты.  1875-жылы халық­аралық Метрикалық конвенцияға қол қойылды. 1960-жылы болса, халықаралық бирликлер системасы (СИ) ислеп шығылды ҳәм орнатылды.

Даўамын окыў: 20-МАЙ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК МЕТРОЛОГИЯ КҮНИ

Сәне: 02.06.2017 04:20:25

517 мәрте оқылды


Депутат минбери

САЛАМАТЛЫҚ  ЖОЛЫНДАҒЫ ӘМЕЛИЙ ИСЛЕР

Мәмлектимиз тәрепинен денсаўлықты сақлаў системасын реформалаўға, аналар ҳәм балалар саламатлығын беккемлеўге, медицина тараўы жумысларын буннан былай да жетилистириў ҳәм тараў хызметкерлериниң кәсиплик шеберлигин арттырыўға, ертеңги келешегимиз саналған жас әўладтың саламат ҳәм бәркамал болып жетилисиўине барлық шараят ҳәм имканиятлар жаратылмақта. Президентимиздиң басламасы менен 2017-2021-жылларда мәмлекетимизди раўажландырыўдың бес баслы бағдары бо­йынша Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи медицина тараўы жумысларын буннан былай да жетилистириў, халыққа хызмет көрсетиў сапасын және де жақсылаў, медицина мәкеме­лери потенциалын арттырыў, тәжирийбели кадр­ларды таярлаў, денсаўлықты сақлаў тараўының перспективаларын белгилеўде  әҳмийетли болды.

Даўамын окыў: Депутат минбери

Сәне: 02.06.2017 04:15:26

491 мәрте оқылды


«БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

БЕЛСЕНДИ  ЖАСЛАРДЫ  БИРЛЕСТИРГЕН  ИЛАЖ

ШЫМБАЙ. Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Өзбекистан — муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүренлери астында республикамыздың Төр­ткүл ра­йонында басланған жаслар фестивалы 17-май күни Шымбай ра­йонында даўам етти.

Даўамын окыў: «БИЗ — УЛЛЫ ЖУРТ ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ!»

Сәне: 01.06.2017 11:31:03

571 мәрте оқылды


мақала

ТАЛАН - ТАРАЖЛЫҚ АҚЫБЕТИ

Ҳәрқандай тапсырылған исти шын кеўлиң, сап ҳүжданың, жоқары жуўапкершилик пенен атқарып барсаң халық алдында, жәмәәт арасында абырайың артып, мәртебең көтерилип бара береди. Ал, керисинше болса...

Кегейли районы «Жалпақ жап» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы пуқаралар Узақберген Дәўлетияров, Илҳам Ибадуллаев, Елибай Сапарниязов ҳәм район орайы Кегейли гүзары көшеси бойында жасаўшы Хожамберген Қосымбетовлар мәмлекет тәрепинен тапсырылған өнимлердиң талан-тараж болыўына жол қойған.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 01.06.2017 10:40:59

525 мәрте оқылды


ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ҒАМҚОРЛЫҚЛАР НӘТИЙЖЕСИН БЕРМЕКТЕ

Мектепке шекемги тәрбия саласы билимлендириў системасының дәслепки буўыны болып, ол жас әўладты тәрбия­лаўда айрықша орын тутады. Соңғы жыллары елимизде усы тараў мәкемелериниң жумыс нәтийжелилигин арттырыў ҳәм материаллық-техникалық базасын беккемлеўге бағдарланған бир қатар унамлы жумыслар әмелге асырылмақта. Усындай тәлим-тәрбия дәргайларының бири Тахтакөпир районындағы 4-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси болып табылады.

Даўамын окыў: ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 01.06.2017 10:40:08

572 мәрте оқылды


ТАЛПЫНЫС

СУЛЫЎ САЗДЫҢ АШЫҒЫ

Балалық ўақтынан баслап-ак, ерте таңда қуслардың сайраған сеслеринен, тәбияттың түрли муқамға дөнген әжайып қубылысларынан сетем алып, өзи билмеген ҳалда қыялый намаларды тоқып, ыңылдап қосық айтып жүретуғын кишкене кызды арадан жыллар өтиўи менен көркем өнер тараўында жумыс ислеп, халқымыз арасында үлкен абырайға ериседи деп ҳеш ким ойламаған еди. Қаҳарманымыз, әжайып талант ийеси Юлдузхан Атажанова ҳәзирги күнде Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжиниң улыўма форте­пиано кафедрасының басшысы сыпатында жумыс ислеп киятыр.

Даўамын окыў: ТАЛПЫНЫС

Сәне: 01.06.2017 10:29:37

543 мәрте оқылды


БАЗАР ТАЛАПЛАРЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТ НЕ?

Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилип атырған қарарлардың негизинде өнимлердиң сапасы, оның бәсекилигин тәмийинлеў, тутыныўшылар ушын қолайлы өним ислеп шығарыў көзде тутылған. Мәмлекетимизде ислеп шығарылған ҳәр қандай өнимниң жәҳән базарында мүнәсип орын ийелеўинде оның сапа көрсеткишлери базардың биринши нызамы болып есапланады.

Даўамын окыў: БАЗАР ТАЛАПЛАРЫ

Сәне: 01.06.2017 10:23:05

541 мәрте оқылды


мақала

ХЫЗМЕТЛЕР ТҮРИ КЕҢЕЙМЕКТЕ

Республикамыздың барлық аймақлары сыяқлы Шымбай районында да киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик саласы жылдан-жылға раўажланып бармақта. Әсиресе, соңғы ўақытлары район орайында халыққа турмыслық хызмет көрсетиў орайлары, шийки затты қайта ислеў кәрханалары иске түсирилип, онда жергиликли өнимлер ислеп шығарылмақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 01.06.2017 10:18:02

557 мәрте оқылды


мақала

ХЫЗМЕТЛЕР ТҮРИ КЕҢЕЙМЕКТЕ

Республикамыздың барлық аймақлары сыяқлы Шымбай районында да киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик саласы жылдан-жылға раўажланып бармақта. Әсиресе, соңғы ўақытлары район орайында халыққа турмыслық хызмет көрсетиў орайлары, шийки затты қайта ислеў кәрханалары иске түсирилип, онда жергиликли өнимлер ислеп шығарылмақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 01.06.2017 10:18:02

511 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТ ҚАРАРЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ КЕҢ ЖОЛ

Бурынлары кимде-ким исбилерменлик жумысын жолға қоймақшы болса, бир неше шөлкемлер арқалы жумысын әмелге асыратуғын еди. Енди қала ҳәм ра­йонларда шөлкемлестирилген «Бир айна» орайлары арқалы тиккелей мәмлекетлик хызметлерден пайдаланыў имканиятына ийе болды.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТ ҚАРАРЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 01.06.2017 10:09:56

620 мәрте оқылды


Қарар ҲӘм оныҢ орынланыЎы

МОЙНАҚ ЖӘНЕ ДЕ ГҮЛЛЕНЕДИ

Мойнақ районында жергиликли исбилерменлер ҳәм шет ел инвесторларының қатнасында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Экономика минис­трлиги, Мәмлекетлик салық басқармасы, Орайлық банк ҳәм Саўда-санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен Бизнес-форум өткерилди.

Даўамын окыў: Қарар ҲӘм оныҢ орынланыЎы

Сәне: 01.06.2017 10:09:02

526 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

МҮРӘЖАТЛАР ТЫҢЛАНЫП, МАШҚАЛАЛАР САПЛАСТЫРЫЛМАҚТА

Шаңарақлардағы социаллық-руўхый орталықты жақсылыў ҳәм үйме-үй кириў арқалы анықланған машқалаларды сапластырыўда Нөкис қаласы ҳәм Нөкис районларында әмелге асырылған жумыслар бойынша Пресс-Конференция болып өтти. Тийисли қәнигелер тәрепинен орынланған жумыслар туўралы кең түрде мағлыўмат берилди.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 01.06.2017 10:07:33

581 мәрте оқылды


Спорт

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

На днях в Нукусском колледже олимпийского резерва состоялось спортивное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, организатором которого стал Нукусский городской совет профсоюза работников образования, науки и культуры. В соревнованиях приняли участие более двухсот учителей, преподавателей и работников образовательных организаций и учебных заведений столицы старше 40 лет.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 01.06.2017 09:42:39

561 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF