Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:02:12, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

ӨЗ ҚӘЛЕЎИ МЕНЕН ТАПСЫРҒАНДА...

Соңғы жыллары айырым пуқараларымыз тәрепинен «Әкемнен қалған мүлк еди» деп өз үйлеринде бурынғы аўқам дәўиринен қалған ҳәм тийисли ҳүжжетлер менен рәсмийлестирилмеген оқ атар қуралларын сақлап келиў жағдайы елеге шекем ушыраспақта. Бул суўық қураллар менен айырым жағдайларда пуқаралар арасында жынаят ислеў жағдайлары гүзетилмейди деп ҳешким кепиллик бере алмайды. Сонлықтан да, тийисли ҳүжжетлери болмаған аң қураллары ҳәм басқа да оқ атар қураллар бар екенлиги анықланған жағдайда бундай пуқаралар тийисли тәртипте жуўапкершиликке тартылады. Ал, бундай оқ атар қуралларды тийисли уйымларға өз қәлеўи менен тапсырған пуқаралар бундай жуўапкершиликтен азат етилип, керисинше, материаллық жақтан хошаметленеди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.06.2017 09:37:31

624 мәрте оқылды


СПОРТ

НӨКИСЛИ ОҚЫЎШЫЛАР — БИРИНШИ

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен елимизде дин ҳәм ҳүждан еркинлигине кең жол ашылып, бүгинги күнде журтымызда онлап диний билим бериўге қәнигелестирилген оқыў орынлары ҳәрекет етип киятырғанынан көпшиликтиң хабары болса керек. Онда тәлим алып атырған жасларымыз теологиялық (диний) билим алыў менен бир қатарда дүньялық илимлерди де меңгерип, азат ҳәм абат Ўатанымыздың раўажланыўына, елимиздеги тыныш ҳәм татыў турмыстың буннан былай да беккемлениўине салмақлы үлес қосып келмекте.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 05.06.2017 09:36:27

457 мәрте оқылды


КӨРКЕМ ӨНЕР

САХНАДА  ҚАЙТА  ТУЎЫЛҒАН  «АЙЖАМАЛ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театры быйылғы жылы өзиниң 90 жыллық юбилейин белгилейди. Театр усы жыллар ишинде жергиликли драматур­гиядан тартып, қаншадан-қанша дүнья жүзи дүрдана шығармаларын сахналастырып, өз ықлас­бент­лерине инам етти ҳәм бул жетискенликлери менен олардың жүрек төрлеринен жыллы орын ийелеўге миясар болды. Бул сахналық шығармалардың ишинде опера менен балеттиң тутатуғын орны айрықша. Себеби, бул екеўи көркем өнер шығармаларының ең бийик шыңлары есапланады. Театрдың қәлиплесип усындай академиялық дәрежесине жетиўинде, әлбетте, ҳәзирги талантлы актёрлар менен бир қатарда көркем өнер тараўында өшпес из қалдырып, сахна өнериниң жарқын жулдызларына айланған устаз-актёрлардың да гиреўли орны бар.

Даўамын окыў: КӨРКЕМ ӨНЕР

Сәне: 05.06.2017 09:28:05

515 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҲӘМ ТУРМЫС

ШАҢАРАҚ БЕККЕМ  БОЛСА ЖӘМИЙЕТ ТЕ БЕККЕМ БОЛАДЫ

Нешше мың жыллық турмыс тәжирийбесиниң көрсеткениндей, инсан саламатлығы ҳәм оның мәнаўиятлы болып жетилисиўи жәмийеттиң тийкар­ғы буўыны болған шаңарақтан басланады. Ғәрезсиз мәмлекетимиз Конституциясында шаңарақ қурыў мүддетлери ер балалар ушын 18, ал, қыз балалар ушын 17 жас деп белгиленген. Тийкарғы нызамымыздағы бул норма әйне усы жаста турмыс қурыў дегенди аңлатпайды, әлбетте. Себеби, көпшилик жасларымыз бул дәўирде шаңарақ қурыўға ҳәм бала тәрбиясына толық таяр болмайды. Сонлықтан да ерте некениң алдын алыў, жасларды турмыс қурыўға ҳәр тәреплеме таярлап барыў бүгинги күнде мәмлекетимиз сиясатының тийкарғы бағдарларының бирине айланған.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҲӘМ ТУРМЫС

Сәне: 05.06.2017 09:26:55

521 мәрте оқылды


мақала

БАЙРАМ  КЕШЕСИ

Елимизде халықты социаллық жақтан қорғаў, кекселер ҳәм имканияты шекленген шахсларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаўды күшейтиў, оларды жәмийеттиң белсенди ағзалары сыпатында мәмлекетлик ислерге тартыўда бир қатар әмелий илажлар көрилмекте. Олар да өз гезегинде жәмийетти раўажландырыўда мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер менен биргеликте өзлериниң белсендилигин көрсетпекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.06.2017 09:25:38

495 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

УСТАЗЛАРЫ  ИСЕНИМИН АҚЛАҒАН ОҚЫЎШЫЛАР

Мектеп оқыўшылары ҳәр жылы асыға күтетуғын күн, олар ушын умытылмас байрам —соңғы қоңыраў кешеси келешек әўлад ийелери, устазлар, ата-аналар ушын қымбатлы. Енди, оқыўшылар жыл бойы алған билимлерин сынақтан өткереди.

Мәмлекетимиздеги улыўма билим бериў мектеплери қатарында бизиң 64-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма орта билим бериў мектеби Төрткүл районындағы «Шорахан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан. Оқыўшыларымыздың тыянақлы билим ийелеўи ушын барлық шараятлар жаратылған.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 05.06.2017 09:24:32

457 мәрте оқылды


Зыярат

НУРАНЫЙЛАРДЫҢ САМАРҚАНДҚА САЯХАТЫ

Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси ҳәм Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қорының Қарақалпақстан бөлими биргеликте республикамыздың халық хожалығының түрли тараўларында узақ жыллар жемисли мийнет еткен, ҳәзир ҳүрметли демалыста болып атырған нураный аға-апаларымыздың үлкен бир топарының Самарқанд қаласына саяхатқа барып келиўин шөлкемлестирди.

Даўамын окыў: Зыярат

Сәне: 05.06.2017 09:20:26

543 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ СИСТЕМАСЫН ТЕРЕҢЛЕСТИРИЎ ЖОЛЫНДА

Биз мәмлекетлик жаслар сиясатын ҳеш босаңлатпастан, қатаң даўам еттиремиз. Тек ғана даўам еттирип қоймай, ал, бул сиясатты ең үстин ўазыйпамыз сыпатында бүгинги дәўир талап етип атырған жоқары дәрежеге көтеремиз.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 05.06.2017 09:19:23

651 мәрте оқылды


ҚАРАР

ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫ ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ БӨЛИМЛЕРИНИҢ ЖУМЫСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Ғәрезсизлик жылларында елимизде избе-из әмелге асырылған комплексли илажлар нәтийжесинде халықтың турмысы ҳәм саламатлығын, мәмлекетлик мүлкти, физикалық ҳәм юридикалық шахслар мүлкин исенимли қорғаўды тәмийинлейтуғын бир пүтин өрт қәўипсизлиги системасы қәлиплестирилди.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 02.06.2017 11:39:56

550 мәрте оқылды


ПӘРМАН

МИЛЛЕТЛЕРАРАЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ ҲӘМ ШЕТ ЕЛЛЕР МЕНЕН ДОСЛЫҚ БАЙЛАНЫСЛАРДЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап кеңпейиллик ҳәм инсаныйлық мәдениятты раўажландырыў, миллетлер­аралық ҳәм конфессиялараралық аўызбиршиликти, жәмийетте пуқаралардың татыўлығын беккемлеў, барлық пуқараларға миллетине және диний исенимине қарамастан, теңдей ҳуқықлар менен имканиятлар жаратыў, жас әўладты ўатансүйиўшилик, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятларға ҳүрмет, Ўатанға сүйиспеншилик ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаў Өзбекистанда мәмлекетлик сиясаттың әҳмийетли бағдарларынан бири етип белгиленген.

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 02.06.2017 11:37:37

627 мәрте оқылды


МЕКТЕПЛЕРДЕ СОҢҒЫ ҚОҢЫРАЎ

БАЛАЛАР ЫНТЫҒА КҮТЕТУҒЫН ТАҢ

Тынық аспан, Шығыстан бой көрсеткен қуяш нурлары көшелеримизди, үйлеримизди жарытып жиберди. Буларға қосылып кеўлимиз де жар­қырап кеткендей. Бүгинги таңда көшелерди үлкенлерден алдын балалар толтырды. Кийген кийимлери бойларына жарасып, қолында бир дәсте гүл, қәдирдан мектебине қарай асығыс қәдем таслап баратыр. Ҳәзир оларға дүнья бир пәлек. Ой-қыялы әл аспанда, байрам кейпиятын жайнаған жүзинен сезсе болады...

Даўамын окыў: МЕКТЕПЛЕРДЕ СОҢҒЫ ҚОҢЫРАЎ

Сәне: 02.06.2017 10:46:26

538 мәрте оқылды


Спорт

ЖАСЛАРЫМЫЗҒА ӘЎМЕТ ТИЛЕЙМИЗ!

Мине, бир неше жыллардан берли елимиздиң түрли қалаларында «Бәркамал әўлад» спорт ойынлары өткерилип келинбекте. Бул жарысларда Қарақалпақстан жаслары да мүнәсип қатнасып жоқары орынларды ийелеп, жақсы нәтийжелерди қолға киргизип келмекте.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 02.06.2017 10:43:16

524 мәрте оқылды


Духовные ценности

ОБЫЧАЙ, СКРЕПЛЯЮЩИЙ РОДСТВО

Одним из интересных элементов в традиционной обрядности каракалпаков является "мурындык". Когда молодые женятся, по обычаю, для них назначают мурындык ата и мурындык ене (далее просто мурындык), которые являются для них вторыми родителями.

Даўамын окыў: Духовные ценности

Сәне: 02.06.2017 10:05:34

532 мәрте оқылды


Спорт

НАЧАЛО БОЛЬШОГО УСПЕХА

В нашей стране особое внимание уделяется развитию спорта: строятся спортивные школы, площадки даже в отдаленных сельских населенных пунктах. И молодые спортсмены на такую заботу государства отвечают успехами на различных спортивных аренах, становясь победителями не только республиканских, но и международных состязаний. Вот всего один пример.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 02.06.2017 09:48:55

576 мәрте оқылды


Спорт

ПУТЬ К СПОРТИВНОЙ ВЕРШИНЕ

Как известно, спортивные рекорды мирового уровня — это удел сильных. А самым наглядным проявлением человеческой силы является тяжелая атлетика. Именно в этом виде спорта и проявил свои лучшие физические и духовные качества талантливый спортсмен Рустам Джангабаев. За свои неполные 24 года он сумел подняться на самую вершину спортивного Олимпа, заслуженно став чемпионом Азии по тяжелой атлетике. А начиналось все в маленьком городке Тахиаташ, где 25 августа 1993 г. родился будущий чемпион.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 02.06.2017 09:47:53

529 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF