Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:07:21, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Дүнья — нәресте күлкиси менен гөззал

Мойнақ қаласындағы Ә.Темур көшесинде жайлас­қан балалар бақшасы 1986- жылы ашылған еди. Заманагөй типтеги 90 орынлық бул бақшада әйне мәҳәлде 4 топарда 75 бала тәрбияланып атыр. Өткен жылы бақшада ири оңлаў жумыслары исленди. Бул мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине Лиза Досжанова бираздан бери басшылық етип келмекте. Оның бул тараўда ислеп киятырғанына 30 жылдың майданы болады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:17:38

467 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Спортшы медик ҳаял-қызлар беллесиўи

«Саламат ана, саламат бала жылы»на байланыслы ҳаял-қызларды спортқа кеңнен тартыў мақсетинде райондағы денсаўлықты сақлаў мәкемелеринде ислеўши қыз-келиншеклер арасында спорттың сегиз түри, атап айтқанда, волейбол, арқанда тартысыў, жүз метрге жуўырыў, эстафета, узынлыққа секириў, шашка, дартс, қол гүреси бойынша қызғын беллесиў болып, оған жәми 108 медик қыз-келиншек қатнасып атыр екен.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:15:41

561 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Компрессор станциясында  жумыс қызғын

Шығыс Бердақ деп аталатуғын жерден жылына 1,0 миллиард кубметр газ, 43,1 мың тонна конденсат, Арқа Бердақ деп аталатуғын орыннан жылына 1,0 миллиард кубметр газ жеткерип бериў қуўатлылығына ийе компрессор станциясының қурылыс жумыслары қызғын пәт пенен жүрип атыр. Бул гигант қурылыс жойбарының жалпы ныр­қы 298,345 миллион долларды қурайды.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:14:30

472 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Ҳәм педагог, ҳәм бағман

«Жигитке жетпис өнер аз» дегенниң мәнисин мойнақлы Нийетбай Әўезовтың мысалында уғынғандай болдық. Ол «Бозатаў» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 10-санлы улыўма билим бериў орта мектебине басшылық етиў менен бирге бағшылық пенен де шуғылланады.

—160 орынлық мектептиң реконструкция жумыслары усы жылдың 4-февралында «Нөкиссервисимарат­қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен қолға алынған еди. Жойбарлық нырқы 547 миллион 793 мың 880 сумлық бул реконструкция жумысларынан бүгинги күнге дейин 535 миллион 12 мың 220 сумлық жумыс көлеми орынланды,-деди өз қуўанышын биз бенен ортақласқысы келген мектеп директоры Н. Әўезов.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:13:04

488 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Мәртлердиң мәрти — Манзура

2004-жылдың 17-июни күни бахытсызлыққа ушырап, бир қол, бир аяғынан айрылған бул қыздың қандай аўыр күнлерди басынан кеширгенлиги айдай рәўшан. Лекин, ол тәғдирдиң бул қатаң сынағын өзиниң темирдей сабыр-төзими, ҳәрекетшеңлиги менен жеңе билди. Физикалық жақтан имканияты шекленгенлигине қарамастан мәртликтиң ҳақыйқый үлгисин көрсетти.

БМШтың раўажланыў бағдарламасының қоллап-қуўатлаўы менен ашылған «Қарақалпақ шебери Манзура» жуўапкершилиги шекленген жәмийети 2013-жылдың  26-ноябри күни өз жумысын баслады. Бүгинги күнде тигиў цехындағы 17 дана тигиў машиналарында 10 ҳаял-қыз жумыс алып бармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:10:45

482 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖҮК  ВАГОНҒА ЖАСЫРЫНҒАН...

Ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурылып, беккем пуқаралық жәмийет қәлиплесип атырған ғәрезсиз мәмлекетимизде халықтың ҳуқықый саўаты, мәденияты жылдан-жылға артып бармақта. Тилекке қарсы, «бес бармақтың бирдей емес»лигиндей, айырым пуқараларымыз ислеп атырған исиниң нызамға қайшы екенлигин биле тура «не қылар дейсең» деп итибарсызлық пенен қарайды. Бул итибарсызлығы күни келип «бас шайқаў»ға себеп болғанда барып пушайман болады. Ақыбетинде қолымыздағы суд ҳүкиминде жаза тайынланған Дүйсенбаев Сапарбай Сәрсенбаевичтей нызам алдында жуўап бериўине мәжбүр болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:02:26

504 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

БАЙ ТАРИЙХҚА ИЙЕ МИЙРАСЛАР

Қайсы тараўды алып қарамайық, ғәрезсизликке ерисилген жылларда не жетискенликлер, не жаңалықлар болды, деген сораўға жуўап излеймиз. Бул сораў археология илимине де ти­йисли. Археология илиминиң жергиликли ўәкиллери тәрепинен үлкемизде жай­ласқан тарийхый естеликлерде жаңадан илимий - изерт­леў жумыслары алып барылмақта. Буның нәтийжесинде бурын илимде белгисиз болған жаңа илимий- ашылыўларға тийкар салынды. Соңғы жылларда Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының Қарақалпақстан бөлими Гуманитар пәнлер илимий - изертлеў институты ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик пединституты илимпазлары тәрепинен Хорезм ўәлаяты, Үстирт даласында, Арал алды дәрья дельтасында турақлы архео­логиялық қазыў жумыслары алып барылды.

 

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 26.07.2016 10:59:49

494 мәрте оқылды


БИЗНЕС-ФОРУМ

ЖАСЛАР ИСБИЛЕРМЕНЛИГИН

РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Өзбекистан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қәўендерлик Кеңесиниң  «Өзбекистан Республикасында 2016-жылда жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар бағдарламасы»нда «Жаслар исбилерменлигин раўажландырыўдың әҳми­йетли мәселелери» атамасында бизнес-форум өткериў белгиленген еди.

Даўамын окыў: БИЗНЕС-ФОРУМ

Сәне: 26.07.2016 10:56:26

516 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖОЛ САЛҒАН САЎАП ДЕЙМИЗ, БИРАҚ...

Ерте дәўирлерде ата-бабаларымыз еллер арасында кең, рәўан жоллар болмағанлықтан баратуғын мәнзиллерине ўақтында жете алмай, көплеген қыйыншылық ҳәм машақатларға жолығып, азап-ақыретлерге ушыраған. Оннан қалаберсе, айырым ел жоқ, журт жоқ сырдандай дала, дүт тоғай ҳәм ойлы-бәлент таўлы орынларда уры-гәззап ҳәм қарақшылар баратырғанның балтасын, киятырғанның кетпенин алып, халық арасында қәўетерли қорқыныш пайда еткен. Сонлықтан болса керек, «Жол азабы — гөр азабы» деген мақал әсирден-әсирге өтип келген.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:52:16

478 мәрте оқылды


АКЦИЯ

ЖАСЛАР БАЙРАМ ҚАРСАҢЫНДА

Ҳәзир республикамыздың барлық орынларында ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығын ылайықлы күтип алыў мақсетинде қызғын таярлық жумыслары алып барылмақта. Пайтахтымызда жайласқан «Жаслар орайы»нда 1-июль күни ғәрезсизлигимиздиң жигирма бес жыллығы мүнәсебети менен «25» акциясы өткерилди.

Даўамын окыў: АКЦИЯ

Сәне: 26.07.2016 10:50:13

444 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МЕДИЦИНАЛЫҚ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ САПАСЫ ЖОҚАРЫ

Халықтың саламатлығын беккемлеў, наўқаслардың дәртине шыпа бериўде Елликқала районлық медицина бирлеспесине қараслы районлық орайлық емлеўханасы, көп тармақлы поликлиника, 19 аўыллық-шыпакерлик пункти, туберкулёзге қарсы гүресиў диспансери шыпакерлери ҳәм мийирбийкелери район халқына медициналық жақтан хызмет көрсетип келмекте.

Айта кететуғын тәрепи, ғәрезсизликтен соң халыққа медициналық хызмет көрсетиў алдынғы дәўирге салыстырғанда пүткиллей унамлы тәрепке өзгерди. Бир ғана аўыллық-шыпакерлик пункт­лерин шөлкемлестириў  қысқа пурсатта әмелге асырылғанлығы алыс аўыл турғынларының машқалаларын әдеўир жеңиллетти.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:47:16

464 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АФРИКА ҚАРА СТРАУСЫН БАҚҚАН ФЕРМЕР ЗУЛЬФИЯ

Жәҳәнниң бир мүйешиндеги узақ Африканың қулазыған мийдей шөлистанлықлары ҳәм қуў далаларының хожейини санап жүрген Африканың қара страусы, яғный, түйеқус Елликқала топырағын өгейсиремей емин-еркин жазылып жүр десе биреў исенсе, биреў исенбес.

Аўа да, исбилерменлер ҳәм фермерлеримиз қол созса алмайтуғын асырымы, тосқынлық етиўге күш табылмайтуғын заманға жетискенимиз тийкары ғәрезсизлик екенлигин жақсы түсинеди. Елликте Африка қара страусын бағып атыр деген елди дүрликтирген хабардың «айыпкери» «Бостан страусы» фермер хожалығы баслығы Зульфия Атамуратованы ул-қызлары менен қусларға жем-суў берип атыр­ған мәҳәлде ушыраттық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:43:21

517 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАЛАНТЛЫЛАР ТАЛПЫНҒАН ДӘРГАЙ

Көркем өнерге ықласлы, халқымыздың бай мийрасын үйрениўге қызығыўшы жас әўладты тәрбиялаўға көрсетилип атырған итибар нәтийжесинде 2014-жыл 28-сентябрь күни пайдаланыўға тапсырылған район ора­йындағы 18-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби қысқа пурсат ишинде талантлылар тал­пын­ған дәргайға айланып үлгергенин оқыўшылардың топарласып киятырғанлығынан сездик. Жазғы дем­алыс болыўына қарамастан, мектеп классларында жәҳән операсы ария­ларын атқар­ған лапызлы ырғақлар, саз намаларының жаңлаўы, дойнағында бар талант ийелериниң қызығыўшылығына тәсийин қалыстық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:38:36

453 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БЮДЖЕТ ҚАРЖЫСЫНА ҚОЛ САЛҒАНЛАР

Өзбекистан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы Елликқала районлық бөлими тәрепинен елимиз Президентиниң 2006-жыл 21-апрельдеги «Финанс-экономикалық, салық тараўындағы жынаятларға ҳәм жынайый хызметтен алынған дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиўди күшейтиў ис-илажлары ҳаққында»ғы, Минис­трлер Кабинетиниң 2001-жыл 6-июль күнги «Экономика ҳәм салық тараўларындағы жынаятларға қарсы гүресиўди күшейттириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарлары талапларын орынлаў бағдарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:30:18

468 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИНСАП ҚАЙДА, ИНСПЕКТОР?

Инсан баласы дүньяға келгеннен кейин ҳадал мийнети менен турмыс кеширип, ийман-инсаптың, обал-саўаптың қәдирине жетип жасаса қандай жақсы! Өзи де тыныш, шаңарағы да қәтержам, дөгерек-әтирапындағылар менен қарым-қатнасы да жақсы, жәмийетте тут­қан орны да мақтаныш етерликтей болады. Әлбетте, бундай тайпадағы адамлар оғада көп. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, өзгениң мүлкине көз алартып, жеңил жол менен табыс табыўға умтылыўшы кимселердиң де табылып қалатуғыны кеўилди бираз қабартады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:29:10

459 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF