Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:35:23, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

НАЎРЫЗ ҚУЎАНЫШЛАРЫ  ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Адамлардың кеўлин қуўаныш сезимлери менен толтырған улыс­тың уллы күни — Наўрыз халқымыздың неше мың жыллардан берли қәстерлеп, ардақлап киятырған гөззал, тәкирарланбас қәдириятларынан саналады.

Ояныў ҳәм жасарыў пасылы, меҳир-мүриўбет ҳәм гөззаллық тымсалы болған Наўрыз әййямы пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс әскерий округиндеги 16-санлы орта билим бериў мектебинде де жоқары көтериңкилик руўхта өткерилди.

Кешеде сөз сөйлеген округтиң басшылары ҳәм байрам мийманлары елимиздиң тынышлығы жолында аянбай мийнет етип киятырған әскерий хызметкерлерди, олардың шаңарақ ағзаларын байрам менен қутлықлады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:43:53

527 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КРЕДИТТИ «КЕЛИСТИРГЕН» ЕСАПШЫ

Соңғы жыллары исбилерменлик субъектлери ушын салық төлемлеринен, банк кредитлеринен бир қатар жеңилликлер жаратылған. Әлбетте, жаратылған бундай имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланған исбилерменлер алынған кредитлер есабынан фирма яки кәрханасын заманагөй технологиялар менен толықтырып, өним ислеп шығарыў көлемин кеңейтиў нәтийжесинде қосымша жумыс орынларын жаратып, өзине де, жәмийетке де пайда келтирмекте. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай айырым жуўапкерли лаўазымда ислеўши шахслардың алынған кредит қаржыларын талан-тараж етип атырғанына не дерсең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:40:48

538 мәрте оқылды


Мақала

АТЫНА САЙ ИМАРАТЛАР

Жас-жубайларды шаңараққа таярлаў ҳәм оларды некеден өткериў бойынша қала ҳәм районларымызда заманагөй «Бахыт үйи» имаратларының пайдаланыўға тапсырылыўы халқымызға юридикалық хызмет көрсетиўдиң сапасын және де жақсылаўға хызмет етпекте. Атап айтқанда, усы күнге шекем пайтахтымыз Нөкис қаласында, Хожели районының Тақыятас қаласында, Қоңырат, Шымбай, Шоманай районларында усындай имаратлар пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:39:58

497 мәрте оқылды


«ТАШАББУС — 2016»

ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕРГЕ ТАЛПЫНДЫРАТУҒЫН ТАҢЛАЎ

Көпшиликке мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылы республикамыз исбилерменлери, фермерлери ҳәм өнерментлериниң қатнасыўында Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус» таңлаўы өткерилип, бул таңлаў киши бизнес ўәкиллериниң  исбилерменлик тараўындағы басламаларын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеўдиң өзине тән бир көриниси болып табылады.

16-март күни пайтахтымызда «Ташаббус-2016» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған усы таңлаўдың районлық ҳәм қалалық бас­қышларында жеңимпаз бол­ған 44 фермер, исбилермен ҳәм өнерментлер қатнасты.

Даўамын окыў: «ТАШАББУС — 2016»

Сәне: 31.03.2016 09:38:59

559 мәрте оқылды


Спорт

ЖАРЫСТАН ТОҒЫЗ МЕДАЛЬ МЕНЕН...

Бир неше жыллардан берли пүткил елимизде жетекшилик етип киятырған қарақалпақ ескек есиў мектебиниң тәрбияланыўшылары өзлериниң бул орнын және бир мәрте дәлилледи. Март айының 11-14-сәнелеринде академиялық ескек есиў бойынша Ташкент ўәлаятында болып өткен Өзбекистан кубогының биринши бас­қышында олар ҳәр қашанғыдай жоқары нәтийжелерди қолға киргизип, улыўмахалықлық Наўрыз байрамы алдынан халқымызға әжайып саўға таярлады.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.03.2016 09:36:09

463 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЎАЗЫЙПАFА  СУЎЫҚҚАНЛЫҚ АҚЫБЕТИ

Қыңыр ис қай ўақытта да көз шығармай қалмайды. Буны «Қарақалпақпахтасанаат» аймақлық акционерлик бирлеспесиниң «Халқабад мамығы» акционерлик жәми­йетиниң басшы лаўазымында ислеп келген Жарылқасын Бердимуратов пенен усы акционерлик жәмийеттиң бас есапшысы Мэлс Халқановтың мысалында көриўимизге болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:30:10

501 мәрте оқылды


СПОРТ

«ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ҚЫЛЫШПАЗЛАРДАН ҮМИТИМИЗ КӨП»,

-дейди Өзбекистан сайланды

командасының аға тренери Н.Насыров

Қылышпазлық — спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Сондай-ақ, әййемги Грецияда жас өспиримлерди тәрбия­лаўда қылышласыў бойынша сабақлар жолға қойылған.

Бизиң республикамызға 2014-жылы кирип келген бул спорт түри бойынша бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы республикалық қәнигелестирилген Олимпия резервлери балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы мектеп ҳәм НМПИ жанындағы биринши санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 13.03.2016 08:05:48

557 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАРДЫҢ ИМКАНИЯТЛАРЫ

Бүгинги күни елимизде келешегимиз болған жаслардың тәлим-тәрбия алыўына айрықша итибар қаратылмақта. Соның ишинде илим ҳәм билимлендириў саласына қаратылып  атырған итибар ҳәм ғамқорлықтың нәтийжесинде жасларымыз халықаралық билимлер жарысларында, пән олимпиадаларында үлкен жетискенликлерди қолға киргизип келмекте. Бундай табыслардың тийкары болса, әйне илим ҳәм билимлендириў менен шуғылланып атырған жаслардың илимий-изертлеў жумысларын ҳәр тәреплеме  қоллап-қуўатлаў, оларды хошаметлеў менен де тығыз байланыслы.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 13.03.2016 08:03:26

555 мәрте оқылды


ҮЛКЕМИЗДЕ НАЎРЫЗ

ЯДТА ҚАЛАРЛЫҚТАЙ БАЙРАМ

Наўрыз тәбияттың ояныў паслы, мийрим-шәпәәт әййямы, арзыў-үмитлер елшиси. Халқымызды жақсы нийетлерге баслаўшы байрам. Бәҳәр үлкемизге жылдағыдан өзгеше руўхта қәдем таслады. Асықтай бултсыз ашық аспан, жанға жағымлы қуяшлы ҳаўа-райы, аппақ гүлге бүркенген ериклер байрам жақынласқанынан дәрек береди. Наў­рыз нураныйлар, ҳәттеки, кишкенелерге де ортақ байрам.

Даўамын окыў: ҮЛКЕМИЗДЕ НАЎРЫЗ

Сәне: 13.03.2016 08:02:11

537 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БАНК ФИЛИАЛЫНДАҒЫ

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТЛЕР

Соңғы жылларда ҳүкиметимиз тәрепинен банк системасына айрықша дыққат қаратылыўының нәтийжесинде елимизде ҳәрекет етип турған мәмлекетлик ҳәм коммерциялық банклер халық хожалығының түрли тараўларында әҳмийетли орын тутып, экономикамыз раўажланыўының исенимли тирегине айланды, десек асыра айтқан болмаймыз. Ҳақыйқатында да, тараўда избе-излилик пенен жүргизилип атырған реформалар, хызмет көрсетиў сапасының түп-тийкарынан жақсыланыўы пуқараларымыз арасында банк хызметине болған талаптың күшейип, олар­ға ҳәр қыйлы мүрәжатлар менен келип атырған қарыйдарлар санының артыўына себеп болмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.03.2016 07:59:08

656 мәрте оқылды


СПОРТ

БАЙДАРКАШЫЛАР БЕЛЛЕСИП,

КАНОЭШЫЛАР КҮШ СЫНАСТЫ

Ескек есиў республикамызда ең раўажланған спорт түри болып, оның менен шуғылланыўшы көпшилик жасларымыздың тек Өзбекистан көлеминдеги беллесиўлерде ғана емес, ал, халықаралық жарысларда да табыслы қатнасып киятырғанынан көпшиликтиң хабары болса керек. Бурын тек академиялық ескек есиўге күшли итибар қаратылып келинген болса, соңғы жылларда байдарка ҳәм каноэда ескек есиўши жигит-қызларымыз да жоқары нәтийжелерди қолға киргизип келмекте. Быйылғы жылдың өзинде Баҳадыр Дәўлетов Өзбекистан чемпионлығын жеңип алып, жоқары оқыў орнына тест сынақларысыз кириў ҳуқықына ийе болғанлығы пикиримизди тастыйықлайды.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 13.03.2016 07:58:16

549 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ӘЗИЗАНЫҢ ЖОҚАРЫ ЖЕТИСКЕНЛИГИ

Қарақалпақлар әзелден-ақ он бармағынан өнери тамған, сөзге шешен, мәрт, батыр ҳәм гөззал қызлары менен пүткил дүньяға даңқы жайылған, десек асыра айтқан болмаймыз.

Бүгинги жас әўлад Тумаристей мәрт, Гүлайымдай батыр, Қумар аналықтай дана апалары менен орынлы түрде мақтаныш етеди. Ҳәзирги күни де халқымыз арасында усындай ҳаял-қызлар өсип-жетилисип, елимиздиң ҳәр тәреплеме гүллеп-раўажланыўы жолында пидайылық пенен хызмет етпекте.

 

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 13.03.2016 07:57:19

568 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚЫЛМЫСЫНА ЖАРАСА ЖАЗА

«Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы тек республикамыздың емес, ал, Орайлық Азиядағы ири санаат кәрханаларынан бири есапланады. Оның республикамыздың социал-экономикалық жақтан раўажланыўындағы тутқан орнын бийкарлай алмаймыз. Лекин, нәпсин жылаўлай алмаған айырым кимселер тәрепинен әмелге асырылған нызамсыз ислерди көрип, усындай үлкен кәрхананың атына дақ салғанына ашынасаң.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.03.2016 07:56:22

610 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ИСЛАМТАНЫЎШЫ

АЛЫМНЫҢ ЖАҢА КИТАБЫ

Илим ҳәм техника тез пәт пенен раўажланып, глобалласыў процеси барған сайын ҳәўиж алып атырған бүгинги күнде мәлимлеме алыў ҳәм хабар алмасыўдың ең қолайлы қуралы — бул интернет болып табылады. Саламат пикирлейтуғын инсанлар, әсиресе, алдына беккем мақсет қойған, Ўатанының ҳәм өзиниң келешегин ойлайтуғын жасларымыз оның имканиятларынан ақылға уғрас пайдаланып келмекте. Лекин, мағлыўмат тар­қатыў, бизнес ҳәм реклама ушын үлкен аренаға айланған бул глобал тармақта қадағалаўдың улыўма мүмкиншилиги жоқ.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 13.03.2016 07:55:27

593 мәрте оқылды


ДИЙДАР

КЕЎИЛ КЕЎИЛДЕН СУЎ ИШЕР

Халқымызда мынадай әпсана бар. Бир күнлери қосық дүньяны гезип жүрип қарақалпақ журтына қонақ болып келип қалыпты. Бул халықтың миймандослығын, қосыққа, сазға, мәнили сөзге деген ықласын сезип күнде ертең қайтаман, арғы күни қайтаман-деп жүрип қосық қайтыўды да умытып мәңги баўыр басып усы жерде қалып қойыпты-деген аңызлардың ырасында да жаны барға уқсайды. Қосық десе халқымыздың қулағы ербең ете қалады. Және екеўиниң биреўи қосық айтады, үшеўдиң бири саз шертеди.

 

Даўамын окыў: ДИЙДАР

Сәне: 13.03.2016 07:53:03

612 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF