Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:25:10, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жаңарыў, жасарыў байрамы келди

БЕРУНИЙ

Бәҳәр ҳәм жаңаланыў пасылының елимизге кирип келиў байрамы Беруний районында да көтериңки кейпиятта күтип алынды. Таң азаннан район орайындағы мәденият ҳәм демалыў бағы халықтың сейили менен басланды. Сейилде өзбек, қазақ, түркмен, қарақалпақ, рус ҳәм кореец миллети ўәкиллери сүмелек қайнап атырған қазан әтирапында биргеликте дослыққа, аўызбиршиликке шақырыўшы қосықлар атқарды.

Даўамын окыў: Жаңарыў, жасарыў байрамы келди

Сәне: 24.03.2017 05:54:59

421 мәрте оқылды


ЖаңарыЎ, жасарыЎ байрамы келди

БАЙРАМЛАРДЫҢ «ГӘЎҲАРЫ»

Наўрызды Шығыс халықлары Жыл басы деп атайды. Себеби, ол тәбият нызамына көре мәўсимлер алмасыўы ҳәм күн менен түнниң теңлесиўине туўра келеди. Топырақтың тоңы жибисип, шөплердиң тамырына «қан» жуўырады. Алыслардан қанаты талып бәҳәрден хошхабар алып дәслепки қарлығашлар ушып келеди.

Ашық аспан, қуяштың ыссы нурлары адамлар кеўлине мийрим уялатады. Қыста муздың қурсаўында қатып жатқан жаплардан ылай суўлар бурқып ағады. Бәрибир, Наўрыздың руўхы өзгеше, оны байрамлардың ишинде бийкарға «гәўҳар»ға теңемеймиз.

Даўамын окыў: ЖаңарыЎ, жасарыЎ байрамы келди

Сәне: 24.03.2017 05:40:57

443 мәрте оқылды


Жаңарыў, жасарыў байрамы келди

ЖУЎСАН ИЙИСИ АҢҚЫҒАН ҮСТИРТТЕГИ НАЎРЫЗ СЕЙИЛИ

Үстирт тегислиги тек бәҳәр паслында емес, ҳәр жаўыннан соң қайта жасарады. Сәўир самалының жүзиңди сүйип қашқаны жағымлы, өткинши қусларға толы аспанына шалқалап қарағанлар басындағы тақыя­лары жерге түскенин билмей қалады. Төсинде төрт түлик малы, узақларда серпилип қашқан кийик, жылқы, түйелери дүбирлессе, қой-ешкилери пытырап жайылған. Дуўтардың қос тарындай тартылған полат ҳәм асфальт жоллар, айқуш-уйқыш тәбийғый газ трубалары, электр бағаналары ендиликте жолаўшыларды адастырмас екен. Ғәрезсизлик перзентлери саналған содашылардың «Елабад», газ-химия комлексине уйыт­қы болған «Қырыққыз» қалашаларының гүлдей қулпырған жамалына пүткил дүнья ҳәўес пенен таңырқанып қарасады.

Даўамын окыў: Жаңарыў, жасарыў байрамы келди

Сәне: 24.03.2017 05:33:42

370 мәрте оқылды


мақала

«ҲӘР КҮНИМИЗ НАЎРЫЗ БОЛСЫН»

Үлкемизде байрам нәпеси ҳәр қашанғыдан да көтериңки. Өйткени, журтымызда абаданшылық ҳәм тынышлық ҳүким сүрмекте.  Усындай гөззал дияр­ға байрамлар жарасады. Наўрыздың көш гезеги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Ҳәр күнимиз Наў­рыз болсын» атамасында театрластырылған әдебий-музыкалық байрам кешеси менен басланды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.03.2017 05:14:37

453 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ЖОҢЫШҚА ҲӘМ ЖҮЗИМ ЕГИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Соңғы жыллары республикамызда мийўе-жүзим, овощь-палыз ҳәм жуғымлы от-жемлик егинлер майданларын кеңейтиўге айрықша итибар қаратылмақта.

Усы мақсетте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2016-жыл 17-декабрь сәнесинде «Қарақалпақстан Республикасы районларында жо­ңыш­қа туқымын жетистириўди енгизиў ҳәм жоңышқа туқымы экспорты бойынша әмелге асырылатуғын ис- илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген болып, бул бойынша бы­йыл республикамыз аймағында 10 мың гектар майданға жоңыш­қа егилиўи режелестирилген.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 24.03.2017 05:09:24

453 мәрте оқылды


ҚУТЛЫҚЛАЎ

Наўрыз улыўма халықлық әййямы мүнәсибети менен халқымызға байрам

ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли ўатанласлар!

Сизлерди күн менен түн теңлесип, кеўиллерге өзгеше қуўаныш, йош ҳәм үмит бағышлап, бәршени және де үлкен дөретиўшилик ислерге руўхландырып атырған уллы әййям, жасарыў ҳәм жаңаланыў пасылы болған Наўрыз байрамы менен қызғын қутлықлаймыз.

Даўамын окыў: ҚУТЛЫҚЛАЎ

Сәне: 23.03.2017 10:53:17

492 мәрте оқылды


ҚУТЛЫҚЛАЎ

ӨЗБЕКИСТАН ХАЛҚЫНА НАЎРЫЗ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Әзийз ўатанласлар!

Ана диярымызға, ҳәммемиз асыға күткен, гөззал ҳәм дилбар пасыл-Наўрыз әййямы кирип келмекте.

Әне усы уллы әййям – шығыс халқының жаңа жылы менен, үлкен-киши барлық ўатанласларымызды, шын жүректен қутлықлайман.

Мине, усы қутлы күнде сиз әзийзлерге, саў-саламатлық, бахыт ҳәм әўмет, шаңарақларыңызға тынышлық-қәтержамлық,  қут-берекет тилеймен.

Даўамын окыў: ҚУТЛЫҚЛАЎ

Сәне: 23.03.2017 09:52:19

426 мәрте оқылды


Выставки

«ХРАНИТЕЛЬ ЭПОСА»

— так называется персональная выставка народного художника Узбекистана Муборака Юлдашева, открывшаяся на днях в Государственном музее искусств имени И.В.Савицкого и посвященная празднику Навруз.

На церемонии открытия выставки выступили директор музея Гульбахар Изентаева, народный художник Республики Каракалпакстан Базарбай Серекеев, заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан Барлыкбай Айтмуратов, родные художника, которые рассказали о творчестве мастера кисти и отметили его необычный стиль и манеру письма. В свою очередь, Муборак Юлдашев поблагодарил за теплый прием.

Даўамын окыў: Выставки

Сәне: 22.03.2017 10:39:35

513 мәрте оқылды


Новости кино

«КОКТЕЙЛЬ»

В эти дни в Каракалпакском государственном кукольном театре идет премьера художественного фильма молодого режиссера из Каракалпакстана Куанышбая Рейимбаева "Коктейль". Эта лента —   дебют нашего земляка. По жанру картина — фантастическая комедия, в ней заняты известные и молодые актеры отечественного кинематографа: Рано Ярашева, заслуженный артист Узбекистана Карим Мирходиев, лауреат премии молодежи Каракалпакстана Лиза Халкназарова, начинающие артисты Йигитали Мамаджанов, Аскар Хикматов, Бахора Арсланова и Азат Бекмуратов.

Даўамын окыў: Новости кино

Сәне: 22.03.2017 10:34:49

531 мәрте оқылды


Образование

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

На основании приказа Министерства высшего и среднего специального образования "Об организации предметной недели во втором полугодии 2016-2017 учебного года" от 3 марта нынешнего года во всех академических лицеях и профессиональных колледжах в эти дни проводятся открытые уроки по всем предметам.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 22.03.2017 10:33:56

464 мәрте оқылды


Культура

КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В детской  школе  музыки и искусства №1 им. Есжан-бахсы сос­тоялся внутришкольный конкурс юных музыкантов. В нем приняли участие тридцать четыре учащихся старших и младших классов. Они  показали свое мастерство исполнения на различных инструментах: трубе, флейте, маримбе, дутаре, афганском рубабе, кашгарском рубабе, рубабе-прима, гитаре.

Даўамын окыў: Культура

Сәне: 22.03.2017 10:29:40

487 мәрте оқылды


статьи

Постановление и его исполнение

В своем докладе, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год,  глава государства Ш.Мирзиђев отметил: "... перед нами стоит важная задача поднять на новый уровень нашу работу по широкому распространению среди молодежи культуры чтения, привитию ей  чувства любви к книге и укреплению иммунитета к чуждым нашему народу идеям".

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 22.03.2017 10:27:37

480 мәрте оқылды


Семинары

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРЫ НА ЛАНДШАФТНОМ УРОВНЕ

На днях в Нукусе состоялся демонстрационный семинар "Изменение климата и  адаптационные меры на ландшафтном уровне в пилотных районах  проекта" совместного проекта ПРООН, Адаптационного фонда и Правительства Республики Узбекистан "Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских  хозяйств, расположенных в засушливых районах  Узбекистана".

Даўамын окыў: Семинары

Сәне: 22.03.2017 10:26:50

571 мәрте оқылды


Здравствуй, Навруз!

Праздник обновления природы

Спросите любого жителя нашей страны о самых теплых и любимых праздниках. И, чаще всего, мы услышим: "Навруз". Почему мы так его любим? Заранее готовимся. Ответ прост — Навруз у нас связан с новыми надеждами и ожиданиями. Каждый из нас связывает с приходом этого яркого, теплого, необычного праздника самые сокровенные желания и мечты. Вот поэтому мы готовимся к нему загодя. Вот и в Ходжейлийском Мехрибанлык уйи начались подготовительные работы к встрече праздника обновления. Весь педагогический коллектив вместе с воспитанниками приняли участие в хашаре.

Даўамын окыў: Здравствуй, Навруз!

Сәне: 22.03.2017 10:22:29

464 мәрте оқылды


статьи

Указ

Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Отметить, что в результате осуществления целенаправленных и последовательных мер по реализации государственных программ реформирования в сфере здравоохранения создана целостная система оказания экстренной неотложной медицинской помощи, обеспечивающая гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь населению.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 22.03.2017 10:03:17

501 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF