Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:53:19, 19.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Қарар ҳәм оның орынланыўы

ТАРАЎ ЎӘКИЛЛЕРИНЕ ИСЕНИМЛИ  ХЫЗМЕТ

Базар экономикасында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң еркин раўажланыўы мәмлекеттиң  раўажланыўына тийкар болады. Ғәрезсизлик жылларында бул бағдарда көлемли жумыслар әмелге асырылып, киши бизнеске кең жол ашылып,  исбилерменлердиң жумыслары қоллап-қуўатланып келинбекте.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 04.11.2016 05:12:40

492 мәрте оқылды


Семинар

КОРРУПЦИЯНЫҢ АЛДЫН АЛЫЎҒА ҚАРАТЫЛДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў  ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры тәрепинен Журналист­лерди қайта таярлаў орайы менен бирликте «Пуқаралардың коррупция ҳалатларының алдын алыў бойынша хабардар болыўы ҳәм ҳуқықый санасын арттырыў мәселелери» темасында дөгерек сәўбети болып өтти. Семинарда жергиликли ғалаба хабар қураллары ҳәм пуқаралық жәмийети инс­титутларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 04.11.2016 05:07:00

494 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК ЖУМЫСЫНЫҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ­ ЕЛИМИЗ ПРОГРЕСИ  ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҒЫНЫҢ ТИЙКАРЫ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың мәмлекетимиз ғәрезсизлигин, оның социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеў ўазыйпаларын шешиў бойынша ислеген шексиз хызметлериниң бири елимизде жеке мүлк ҳәм исбилерменликтиң нормативлик-ҳуқықый тийкарларын, олардың қолқатылмаслығын қорғаў ушын шараятлар ҳәм кепилликлер туўдырып бериўге кең имканиятлар жаратыўдан ибарат болған еди. Тараўдың избе-из даўамы сыпатында усы жыл 5-октябрьде Өзбекистан Республикасы Президенти ўазыйпасын атқарыўшы Ш.Мирзиёев тәрепинен «Исбилерменлик жумысының еле де раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы Пәрманының қабыл етилиўи усы тараўдағы ўазыйпалардың орынланыўында үлкен бағдарлама болмақта.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 04.11.2016 05:02:58

455 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ ГЕЗЕКТЕГИ БАСҚЫШЫ

(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы,

Беруний районының ҳәкими Фархад Эрманов пенен сәўбет)

­ Елимизде экономикалық реформалардың және бир басқышына қәдем қо­йылды, яғный, Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы жәрияланды. Айтыңызшы, усы пәрманның мақсети нелерге қаратылған?

­ Пәрман тийкарынан жеке мүлкти ҳуқықый қорғаўды және де күшейтиў, мәмлекетимиздиң инвестициялық тартымлылығын арттырыў ҳәм усы тараўдағы реформаларды сапа жағынан және де жақсылаў мақсетинде қабыл етилген. Басқаша айтқанда, өз бизнесин жолға қойып, исбилерменлик потенциалын еркин ҳәм нәтийжели көрсетиў тилеги менен жумысын баслаған исбилерменлерге ҳәр тәреплеме таяныш болыў, олардың түрли бюрократиялық тосқынлықларға, қағазпазлыққа дус келиўиниң алдын алыў мақсетлерине қаратылған.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 03.11.2016 12:09:36

503 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

САЙЛАЎҒА ҚАТНАСЫЎ — ПУҚАРАЛЫҚ МИННЕТИМИЗ

Тәжирийбелерден мәлим, сайлаўлар – бул елимизде әмел ететуғын ҳуқықый нормалардың қаншелли демократиялық руўхта екенин көрсететуғын, демократиялық ҳуқықый мәмлекеттиң ажыралмас белгиси болып табылады. Сондай-ақ, ол халықтың өз ықрарын еркин билдириўдиң, пуқаралардың мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик басқарыўға қатнасыўының тийкарғы усылы болып, ең баслы ҳәм шешиўши әҳмийетке ийе мәселе.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 03.11.2016 11:58:29

538 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

БӨЛИМ  ЖАҢА  ИМАРАТҚА  ҚОНЫС  БАСТЫ

25-октябрь — Өзбекистан Республикасы ишки ислер уйымлары хызметкерлери күни мүнәсибети менен Әмиўдәрья районлық ишки ислер бөлиминиң заман талапларына сай қурылған жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 03.11.2016 11:55:21

459 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЕКИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 27-октябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он екинши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 03.11.2016 11:35:07

468 мәрте оқылды


РЕКЛАМА ОРНЫНА

ҲӘММЕГЕ БИРДЕЙ, ИСЕНИМЛИ ҲӘМ ҚОЛАЙЛЫ

Ғәрезсизлик жылларында республикамызда кең көлемли реформаларды әмелге асырыўда экономика, банк мәкемелериниң орны дыққатқа ылайық. Әсиресе, «Агро банк» АКБ хызметиниң жылдан-жылға раўажланып баратырғаны ҳәм қарыйдарларға қолайлылықлар жаратыўы, итибары буның айқын дәлили бола алады.

Даўамын окыў: РЕКЛАМА ОРНЫНА

Сәне: 03.11.2016 11:28:42

436 мәрте оқылды


ЖУРНАЛИСТИКА ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

БАСПАСӨЗ ХЫЗМЕТИ — ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ СИСТЕМАСЫ

Бүгинги күнде елимиздиң социал-экономикалық ҳәм сиясий турмысындағы өзгерислерди ғалаба хабар қуралларысыз көз алдымызға келтириў қыйын. Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки күнлерден баслап-ақ сөз ҳәм мәлимлеме еркинлигин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылып, олардың материаллық-техникалық базасы жыл са­йын беккемленип бармақта.

Даўамын окыў: ЖУРНАЛИСТИКА ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 03.11.2016 11:27:21

453 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҚОРҒАЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Жақында Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими мәжилислер залында «Исбилерменлик хызметин жедел раўажландырыў ҳәм жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўдың әҳмийетли мәселелери» атамасында семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 03.11.2016 11:23:39

497 мәрте оқылды


«БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

БАЙРАМ ИЛАЖЛАРЫ ӨТКЕРИЛДИ

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығы мүнәсибети менен мәмлекетимиз бойлап орынларда «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай шеклерди ийе­леўимиз керек?» атамасындағы үгит-нәсият илажларының жуўмақлаўшы басқышы усы жылдың 17-22-октябрь сәнелеринде Қарақалпақстан Республикасында болып өткен еди. Усы илаж шеңберинде елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, алымлары, кино ҳәм театр актҢрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада қосықшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығының ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардан бир топары Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филалында да мийманда болды.

Даўамын окыў: «БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

Сәне: 03.11.2016 11:21:53

490 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

«ТИЛ —    МИЛЛЕТТИҢ МАҚТАНЫШЫ»

Усындай атама менен  өзбек тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгенине 27 жыл толыўына бағышланып жақында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титуты жанындағы 1-санлы академиялық лицей мәжилислер залында Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси тәрепинен илаж өткерилди.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 03.11.2016 11:15:38

440 мәрте оқылды


УЛЛЫ ИНСАНЛАР ӨЛМЕЙДИ

МӘҢГИ МИННЕТДАРМЫЗ

Бүгинги күни ҳәммениң турмысы абат, елимиздиң аспаны ашық, барлық тараўларда инсанның мийнет етиўине кең шараятлар жаратылып атырған мәмлекетимиз дүньяға танылмақта. Буны бизге буннан бир ярым ай бурын қайтыс болған елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримов жаратып берген еди. Бул уллы инсанның мәртлиги, ержүреклиги, елим деп күйип-жанып жасаўы арқасында усы дәрежеге жетистик. Бүгин елимиз, барлық қала ҳәм аўылларымыз заманагөй жаңаша келбетке ийе болды. Өндирис кәрханалары, илим-билим, мәденият, көркем өнер, спорт имаратлары бой тикледи, халықтың турмыс абаданлығы жақсыланды.

Даўамын окыў: УЛЛЫ ИНСАНЛАР ӨЛМЕЙДИ

Сәне: 03.11.2016 11:13:38

520 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӘМЕЛИЙ СЕМИНАР БОЛЫП ӨТТИ

Усы жылдың 24-октябрь күни Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясы тәрепинен  участкалық сайлаў комиссиялары ағзаларының ҳуқықый мәдениятын буннан былай да арт­тырыў мақсетинде әмелий семинар өткерилди. Семинарға Нөкис қаласындағы барлық участкалық сайлаў комиссияларының ағзалары, участкаларды сайлаўға таярлаўға көмеклесиўши жуўапкер шөлкемлердиң, ғалаба хабар қуралларының  ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 03.11.2016 11:02:23

522 мәрте оқылды


ЭКСПОРТҚА КЕҢ ЖОЛ

АЙМАҚЛЫҚ МИЙЎЕ - ОВОЩ ЯРМАРКАСЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 12-апрельдеги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары талабын орынлаў бағдарында республикамызда мийўе, овощ, палыз ҳәм жүзимгершиликке қәнигелестирилген, соның менен бирге жаңадан шөлкемлестирилген фермер хожалықларының жумысларын еле де жетилис­тириўге, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға айрықша әҳмийет қаратылып,   олар­ға жер майданлары  ажыратып берилмекте.

Даўамын окыў: ЭКСПОРТҚА КЕҢ ЖОЛ

Сәне: 03.11.2016 10:59:44

494 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF