Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:07:01, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«101» ХАБАРЛАЙДЫ

БЕЛСЕНЕ  ҚАТНАСАЙЫҚ

Итибарсызлық нәтийжесинде қәпелимде жүз беретуғын өрт апатшылығынан ҳеш ким де қамсызландырылмаған. Бүгинги күнде Кегейли районында пайда болып атырған өртлердиң 95 проценттен асламы пуқаралардың турақ жайларында жүз бермекте. Ең ашынарлысы, өртлердиң келип шығыўына пуқараларымыздың өрт қәўипсизлиги қағыйдаларын билмеўи, билсе де бийпәрўалыққа жол қойыўы себепши болмақта. Пайда болған өртлер ақыбетинде турақ жайлардың ҳәм жыллар даўамында жыйнаған байлықларының жарамсыз ҳалға келиўи, қала берсе, алынған дене жарақатлары пуқаралар ушын қымбатқа түспекте.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 31.03.2017 07:25:56

528 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚЫРАҒЫЛЫҚТЫ ЕСТЕН  ШЫҒАРМАЙМЫЗ

Тилсиз жаў болған өрт қәпелимде келип шықса оның қандай ақыбетлерге алып келетуғыны бәршеге аян. Медицинада «кеселликти емлегеннен көре оның алдын алған абзал» деген ибара бар. Бул гәпти өртке қолланса да болады, яғный, өртти өширгеннен, келтирген зыянына бас шайқағаннан көре оның алдын ал­ған, қәўипсизлик қағыйдаларына қатаң әмел еткен мақул. Буған тек өрт өшириў хызметкерлериниң ғана емес, ал, бәрше пуқараларымыздың ўазыйпасы деп қараў керек.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 31.03.2017 07:24:35

510 мәрте оқылды


БАЛЫҚШЫЛЫҚ

ЎАҚЫТША ҚАДАҒАНЛЫҚ ОРНАТЫЛДЫ

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 55-статьясында жер, жер асты байлықлары, суў ҳәм өсимлик дүньясы ҳәм басқа да тәбийғый запаслар улыўма миллий байлық болып, оннан ақылға уғрас пайдаланыў зәрүрлиги ҳәм олардың мәмлекет қорғаўында екенлиги анық көрсетилген.

Даўамын окыў: БАЛЫҚШЫЛЫҚ

Сәне: 31.03.2017 07:23:30

480 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ЖОЙБАР ШЕҢБЕРИНДЕГИ ИЛАЖ

Соңғы жылларда республикамыз басылымлары Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик фонды тәрепинен өткерилип атырған бир қатар таңлаўларға белсене қатнасып келмекте. Кейинги еки жыл ишинде «Жеткиншек», «Гүлайым», «Ақмаң­ғыт таңы», «Ғәзийне», «Тараққиёт кўзгуси» ҳәм «Кегейли турмысы» газеталарының, сондай-ақ, Елликқала районлық телевидениесиниң усы таңлаўларда жеңимпаз болып, мәмлекетлик грант ийелерине айланыўы бул пикиримизди тастыйықлайды.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 31.03.2017 07:22:09

449 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ ОРАЙЫ АШЫЛДЫ

Нөкис қаласында ҳәр жылы абаданластырыў, қурылыс тараўында жүз берип атырған жаңалықлар, пайтахтымыз жамалының көркейиўине үлес қоспақта. Әсиресе, елимизде ҳәр қандай байрам салтанатлары қарсаңында барлық тараўларда жаңадан имаратлар қурыў ямаса жумыс орынларын жаратыў дәстүрге айланып бармақта. Буның ай­қын мысалы — жақында қаланың кирер дәрўазасы есапланған қубла автовокзал тәрепинде Автотранспорт қуралларына қысыл­ған газ ушын газ баллонларын орнатыў ҳәм сервис хызметин көрсетиў орайы пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 31.03.2017 07:07:22

482 мәрте оқылды


ЕГИС — 2017

САПАЛЫ ЕГИС, ТОЛЫҚ НӘЛМОЛ ЗҮРӘӘТ ГИРЕЎИ

Мийнетке деген заўқыңды оятатуғын сәўир самалы менен көктеги қуяштың қүдиретли күши өз алдына. Өткен жылы «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген пахтакеш» ҳүрметли атағына миясар болған Қуўат Өтековтың жетекшилигиндеги фермер хожалығы быйылғы жылы шигит егисин районда биринши баслап берди. Мапазға бағышланған көргизбели семинар-кеңеске қатнасыўшылар арғы басы менен берги басы муқыят тегисленген 4,5 гектарлық атызда оқтай дүзиў қатар шығарып шигит сепкен экипаж басқарыўшысы Полат Қудайбергенов пенен сеялкашы Музаффар Қуббатовлардың епкинли ислерин көзден өткерди.

Даўамын окыў: ЕГИС — 2017

Сәне: 31.03.2017 06:32:11

548 мәрте оқылды


Қарар

2017-2019-ЖЫЛЛАР АРАЛЫҒЫНДА ДИЙҚАН БАЗАРЛАРЫН РЕКОНСТРУКЦИЯЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ АЙМАҒЫНДА ЗАМАНАГӨЙ САЎДА КОМПЛЕКСЛЕРИН ҚУРЫЎ БА­ДАРЛАМАСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Соңғы жылларда республиканың жумыс алып барып атырған дийқан базарлары ҳәм саўда комплекслери аймақларында бир қатар қурылыс ҳәм реконструкциялаў жумысларының әмелге асырылыўы себепли сатыўшы және тутыныўшылар ушын қолайлы шараятлар жаратылып, санитариялық жағдайын жақсылаў, жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм өрт қәўипсизлигин тәмийинлеў бағдарында унамлы нәтийжелерге ерисилди.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 31.03.2017 06:28:03

475 мәрте оқылды


ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ — ЖОҚАРЫ МӘРТЕБЕ

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ИШИНЕ ТЕРЕҢИРЕК КИРИП БАРЫЎ ҲӘМ ОЛАР МЕНЕН АШЫҚ-АЙДЫН ПИКИРЛЕСИЎДӘЎИ ТАЛАБЫ

Соңғы жыллары елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў, халықтың турмыс дәрежесин және де жақсылаў, саламатлығын беккемлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған ислер ҳәр биримиздиң келешекке болған исенимимизди және де арттырады. Әлбетте, бүгинги пуқаралар буннан 10-15 жыл бурынғы адамлар емес, олардың көзқарасы, пикирлеў дүньясы жаңаша. Бул виртуал қабыллаўханаға келип түсип атырған мүрәжатлар мысалында да өзиниң айқын көринисин таппақта. Ең тийкар­ғысы, халқымыздың мәмлекетлик ҳәкимиятқа ҳәм елимиздеги нызам үстинлигине болған исеними барған сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ — ЖОҚАРЫ МӘРТЕБЕ

Сәне: 31.03.2017 06:18:27

446 мәрте оқылды


қарары

БЕЛГИЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ҒАЙРАТКЕР ҲӘМ ЖАЗЫЎШЫ ШАРАФ РАШИДОВТЫҢ 100 ЖЫЛЛЫҒЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Республикамызды оғада қыйын ҳәм аўыр жылларда басқарып, елимиздиң раўажланыўы жолында пидәкерлик пенен мийнет ислеген, жәмийетлик ҳәм дөретиўшилик жумысы менен миллий әдебиятымыздың ҳәм мәдениятымыздың раўажланыўына үлкен үлес қосқан белгили мәмлекетлик ғайраткер, көрнекли жазыўшы Шараф Рашидовтың жарқын естелигин улығлаў және оның туўылғанының 100 жыллығын мүнәсип белгилеў мақсетинде:

Даўамын окыў: қарары

Сәне: 30.03.2017 11:39:32

405 мәрте оқылды


Выставки

ПОСВЯЩЕНА ПРАЗДНИКУ

На днях в Выставочном зале Каракалпак­ского отделения Академии художеств Узбекистана открылась выставка "Здравствуй, Навруз!".

На открытии выставки присутствующих тепло поздравили с праздником и пожелали художникам творческих успехов  заслуженный наставник молодежи Узбекистана Ж.Лепесов, известный писатель, редактор журнала "Саният" А.Султанов, директор ГМИ Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого Г.Изентаева и другие. В торжественной обстановке народному художнику Республики Каракалпакстан С.Байбосинову была вручена серебряная медаль Академии художеств Узбекистана. В эти дни в Ташкенте проходит его персональная выставка, приуроченная к 60-летию мастера кисти.

Даўамын окыў: Выставки

Сәне: 28.03.2017 10:34:07

490 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

СМЯГЧИТЬ ОСТРОТУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

На осушенном дне Аральского моря лесомелиорация входит в комплекс мер, направленных на оздоровление экологической обстановки. Аральское море начало высыхать со второй половины 60-х годов прошлого столетия и сейчас площадь осушенного дна составляет около 6 млн.га, из которых в воздух подымается более 150 млн.тонн соли, пыли и песка.  Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий (особенно бури и ветры с увеличивающейся частотой и силой), а также то, что соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде. На космических снимках видно, что "грязевые" шлейфы, заполненные пылью и солью Арала, проникают на 800-1000 км вглубь густонаселенных оазисов.

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 28.03.2017 10:29:40

527 мәрте оқылды


Навруз-2017

МОТИВЫ РАДОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ

Всенародный праздник Навруз в этом году отмечен в Нукусе очень широко. На пяти площадках города проходили праздничные мероприятия с выступлениями артистов, музыкой и танцами. Мне посчастливилось попасть на концерт симфонического оркестра музыкального театра имени Бердаха.  В зале собралось много молодежи, женщины в ярких нарядах, семьи с детьми.

Даўамын окыў: Навруз-2017

Сәне: 28.03.2017 10:28:32

509 мәрте оқылды


Навруз-2017

ПОДАРОК ЮНЫХ ГРАЦИЙ К ПРАЗДНИКУ

В праздничный день в парке культуры и отдыха "Истиклол" было многолюдно, что  не протолкнуться. Излюбленное мес­то всех детей в такие дни собирает рекордное  количество семей. Концертная программа, аттракционы, ярмарка, музей под открытым небом, где  можно потрогать миниатюрные памятники архитектуры Узбекистана и сфотографироваться на их фоне, и многое другое — все это заманивало детвору. Расположенная  здесь же  Республиканская специализированная  детско-юношеская  спортивная школа  также подготовила свой подарок  к Наврузу для всех посетителей.

Даўамын окыў: Навруз-2017

Сәне: 28.03.2017 10:27:24

518 мәрте оқылды


Навруз-2017

В каждом сердце поет весна

В столице нашей республики весенний праздник встречали на пяти площадях — импровизированные  сцены, ярмарки и выставки были развернуты рядом с  Каракалпак­ским государственным музеем искусств имени Савицкого, железнодорожным вокзалом "Нукус", Центром молодежи, НГПИ имени Ажинияза и детским парком культуры и отдыха "Истиклол".

Даўамын окыў: Навруз-2017

Сәне: 28.03.2017 10:23:54

524 мәрте оқылды


Год диалога с народом и интересов человека

ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА МИР И СПОКОЙСТВИЕ

В русле реализации задач Государственной программы "Год диалога с народом и интересов человека" установление каждого четверга недели днем предупреждения и профилактики преступности накладывает огромную ответственность на правоохранительные органы.

Даўамын окыў: Год диалога с народом и интересов человека

Сәне: 28.03.2017 10:22:52

485 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF