Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:54:11, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

МАРҲУМЛАР МИЙНЕТИН ЕСКЕ АЛЫП...

Елимизде халқымыз турмысында өшпес из қалдырған жерлеслеримизди еслеў жақсы дәстүрге айланған. 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни мүнәсибети менен Өзбекистан Көркем-өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сарайында сәнеге бағышланған арнаўлы көргизбе шөлкемлестирилди. Буннан гөзленген тийкарғы мақсет — тамашагөйлерди, әсиресе, қәбилетли жасларды қарақалпақ сүўретлеў өнери тарийхында айрықша орын ийелейтуғын  талант ийелериниң мийнетлери менен жақыннан таныстырыў, дөретиўшилигинен үлги алыў, оларды бурын жасап өткен тараў хызметкерлериниң мийнетлерине ҳүрмет руўхында тәрбиялаў саналады.

 

Даўамын окыў: 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

Сәне: 23.05.2016 12:09:43

453 мәрте оқылды


9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА ҲҮРМЕТ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Екинши жәҳән урысы қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы пәрманы тийкарында республикамызда бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Екинши жәҳән урысы қатнасыўшылары менен майыпларынан республикамызда 66 нураный ҳәм фронт артында мийнет еткен 1522 нураный инсанлар бүгингидей бахытлы ҳәм абадан турмыста жасап атырғанына шүкиршилик етип, халқымыздың ҳүрметине бөленип келмекте.

Даўамын окыў: 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

Сәне: 23.05.2016 12:08:34

442 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПА

Мәмлекетимиздиң барлық қала ҳәм районларындағы сыяқлы әҳмийетли сиясий ўақыя ­ пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларына болатуғын сайлаўларға Елликқала районында да айрықша итибар қаратылды. Халқымыздың келешегине тиккелей байланыслы сайлаўларды ашық-айдын, альтернативалы ҳәм теңлик руўхында өткериў бас ўазыйпа етип алынды.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 23.05.2016 12:06:59

427 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ТАЛАНТЫ  ТОП  ЖАРҒАНЛАР

Таң азаннан себелеп жаўған жаўын жүрегинде йошы бар көркем өнер шайдаларын азмаз ойландырғаны менен райынан қайтара алмады. «Той болса қуў бас жумалайды» дегениндей,  пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театры  әтирапы гүўлеген қосық ықласбентлери менен лыққа толды. Себеби, бул жерде өзиниң қысқа өмири ишинде елимизге танылып үлгерген, көпшиликтиң кеўил төринен орын алған, өлмес ҳәм қайталанбас ҳаўаз ийеси, белгили қосықшы Даўытбай Қайыповтың естелигине бағышланып «Бүлбилзибан» атамасындағы республикалық таңлаўдың жуўмақлаўшы басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 23.05.2016 12:06:01

422 мәрте оқылды


Мақала

ЖАЗЫЎШЫНЫҢ ЛАБОРАТОРИЯСЫНА КИРГЕНДЕ...

Ел ардақлаған әжайып инсан, халқымыздың сүйикли перзенти, жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың дөретиўшилигин, атап айтқанда, публицистикасын көп изертледим, илимий мақалалар жаздым, диссертация жақладым. Ал, оның жеке өзин мен мына бир ўақыя менен де еслеймен.

Ол жыллар мениң аспирантурада оқып, жазыўшының дөретиўшилиги бойынша, жоқарыда айтылған көзқарастан, илимий-изертлеў жумысымды жазыўға керекли мағлыўматлар топлап жүрген жылларым еди.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 23.05.2016 12:04:51

451 мәрте оқылды


ЭССЕ

Кеңес СМАМУТОВ.

ЯДЫМА ТҮСТИ...

Қол менен салынған естелик ўақытша. Арадан айлар, жыллар өтиўи менен жарқырап турған саўлаты тәбият қубылысларының тәсиринен гүңгирт тартып гөнере баслайды, ҳәттеки қулайды. Ал, сөз бенен салын­ған естелик тозбайды, ўақыт тозаңы оған тәсир етпейди. Гөнериўдиң орнына әййемги скиф қорғанларынан табылған сап алтындай жарқырап тура береди.

Даўамын окыў: ЭССЕ

Сәне: 23.05.2016 11:58:45

539 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

ТАЛАНТЫ ТӘСИЙН ҚАЛДЫРҒАН ЖАСЛАР

Жийи-жийи қушағына талантлы жасларды жәмлеген пайтахтымыздағы Өзбекистан көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сарайында усы академия тәрепинен шөлкемлестирилген, ҳәр жылы өткерилиўи дәстүрге айланған «Сүўретлеў ҳәм әмелий қол өнери» атамасындағы фестиваль болып өтти.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 23.05.2016 11:56:27

406 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҲУҚЫҚЫН ҚОРҒАЎДЫҢ

ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Жақында Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез инс­титуты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими мәжилислер залында «Исбилерменлердиң ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўдың әҳмийетли мәселелери» атамасында семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 23.05.2016 11:55:09

417 мәрте оқылды


НӘШЕБЕНТЛИК

«АҚ ӘЖЕЛ» ТАРҚАТЫЎШЫЛАР

Инсан баласы ер жетип, камалға келгеннен соң өзиниң алдына үлкен мақсетлер қойып, әрман еткен кәсип маманы болыўға умтылады. Жақсы нийетлер менен басым көпшилик жасларымыз өмирден өз орнын таўып, келешегимизден үлкен үмитлер күттирип атырғаны жүдә қуўанышлы қубылыс болып табылады.

Деген менен, базы бир қосжақпас, мийнеттен өзлерин алып қашып, жынаят көшесине кирип, байлыққа ийе болыўды қәлеўши, қыйсық жолда не бир ислерге қол урып, соң пушайман болып атырған кимселер де ушыраспақта.

 

Даўамын окыў: НӘШЕБЕНТЛИК

Сәне: 23.05.2016 11:54:01

422 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 20l6

ӨЗ ҚӘЛЕЎЛИСИН САЙЛАЎ

ХАЛЫҚ ЫҚТЫЯРЫНДА

Мәҳәлле — халқымыз турмысында әсирлер даўамында қәлиплескен, дәўирлер сынағынан өткен ең әдил демократиялық бас­қарыў уйымы есапланады. Хал­қымыз әзелден жәмәәт болып жасаў арқалы өзиниң миллий қәдириятларын, өз-ара меҳир-мүриўбет туйғыларын сақлап, келешек әўладларға жеткерип келген.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 20l6

Сәне: 23.05.2016 11:53:08

438 мәрте оқылды


Елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы алдынан

ӨЗБЕКИСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Бурын хабар етилгениндей, өткен үш күн даўамында «Өзбекистан — улыўма үйимиз» фестивалы шеңберинде ҳәр қыйлы илажлар шөлкемлестирилди.

30-апрель күни Ташкент мәлимлеме технологиялары университети Нөкис филиалында «Саламат ана, саламат бала — миллеттиң бахты» атамасында көргизбе және «Миллий ҳәм диний кеңпейиллик — турақлылық факторы» темасында дөгерек сәўбети өткерилди.

Даўамын окыў: Елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы алдынан

Сәне: 23.05.2016 11:52:15

477 мәрте оқылды


Спорт

Муҳаммедқәдир АБДУЛЛАЕВ:

«ҚАРАҚАЛПАҚ БОКСЫНЫҢ КЕЛЕШЕГИНЕ ИСЕНЕМЕН»

Биз жаўынгер самбо ҳәм ветеран самбошылар арасында пайтахтымызда болып өткен Өзбекистан чемпионаты барысында оның ҳүрметли мийманы, атақлы бокс шебери, «Сидней-2000» олимпиадасының алтын медаль ийеси, жәҳән, Азия, бир неше мәрте Өзбекистан чемпионы, жәҳән кубогы ийеси, профессионаллық бокстың WBO жөнелиси бойынша үш мәрте жәҳән чемпионы, Өзбекистан Республикасында хызмет көрсеткен спортшы Муҳаммедқәдир Абдуллаев пенен ушырасып, өзимизди қызықтырған сораўларға жуўап алған едик.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 23.05.2016 11:49:10

484 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҚӘЎИПСИЗЛИК  МӘСЕЛЕСИ  БӘРҚУЛЛА ИТИБАРДА

Жақында Нөкис қаласында мәмлекетимизде өрт қәўипсизлиги қадағалаўын және де күшейтиў, хызметкерлердиң бул бо­йынша билим ҳәм тәжирийбесин арттырыўға бағышланған семинар болып өтти.

Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт Қәўипсизлиги Бас басқармасы тәрепинен шөлкемлес­тирилген илажда Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы ҳәм барлық ўәлаятлар Өрт қәўипсизлиги Бас басқармалары, Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылыс қадағалаўы инс­пекциялары, жойбарлаў шөлкемлериниң жуўапкер хызметкерлери ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 23.05.2016 11:41:49

428 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Алданып қалмаң, адамлар

Өзлериниң жеркенишли мақсети жолында ҳәр қандай пәсликтен қайтпайтуғын айырым кимселер тәрепинен мийнетсиз пул табыў нийетинде сада ҳәм исениўшең пуқараларды көп муғдардағы ис-ҳақы ҳаққындағы ўәделер менен алдап, негизинде болса оларды сырт еллерге апарып сатыў ҳалатлары ашшы болса да бар ҳақыйқат.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 23.05.2016 11:33:10

441 мәрте оқылды


Семинар

КОРПОРАТИВЛИК БАСҚАРЫЎДЫҢ

НӘТИЙЖЕЛИ УСЫЛЛАРЫ

Нөкисте Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитетлери, Қарақалпақстан Республикасы қымбат баҳалы қағазлар базарын муўапық­ластырыў ҳәм раўажландырыў ора­йының шөлкемлестириўинде Корпоративлик басқарыў кодекси — корпоративлик басқарыў стандартларын енгизиўдиң нәтийжели усылы ҳәм усы системаға байланыслы әҳми­йетли мәселелерге бағышланған семинар болып өтти. Оған республикамыздағы акционерлик жәмийетлери бақлаў кеңеси ҳәм атқарыўшы уйымларының ағзалары, бас есапшылары, ишки аудит ҳәм таллаў комиссияларының хызметкерлери, қала ҳәм район ҳәкимлериниң экономика ҳәм социаллық раўажландырыў мәселелери бойынша орынбасарлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 23.05.2016 11:30:13

395 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF