Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:33:10, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПИЙШЕМБИ — ЖЫНАЯТШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛЫЎ ҲӘМ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ТИЙКАРҒЫ МӘСЕЛЕ — ТЫНЫШЛЫҚ ҲӘМ ПӘРАЎАН ТУРМЫСҚА БАҒДАРЛАНҒАН

Арамызда сондай адамлар бар, олар өзлери жынаят ислеп турып та жынаят ислегенин билмейди. Ал, гейпаралар жынаят екенин билип турса да өз мәпин үстин қойғанлықтан жынаятқа қол урады. Қайсы тәрептен алып қарағанымызда да жынаят көшесине кирген пуқаралардың тәрбиясында қандай да бир қәтелик кеткенлигин мойынлаўымыз керек. Буның себебине ой жуўыртсақ, ҳеш ким өзин айыпкер санамайды,  ислеген исин дурыс деп есаплайды. Гейпара жағдайларда пуқаралардың ҳуқықый мәдениятының сайызлығы сезиледи.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ — ЖЫНАЯТШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛЫЎ ҲӘМ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 05.04.2017 05:55:56

456 мәрте оқылды


Ярмарка

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОЙБАРЛАР — РАЎАЖЛАНЫЎ КЕПИЛИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2008-жыл  15-июльдеги «Инновациялық жойбарларды ҳәм технологияларды өндириске енгизиўди хошаметлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық, ҳәр жылы мәмлекетимизде инновациялық идеялар, технологиялар ҳәм жойбарлар республикалық ярмаркаларының өткерилиўи дәстүрге айланған.

Даўамын окыў: Ярмарка

Сәне: 05.04.2017 05:52:59

400 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «ӨЗБЕКЖИПЕКСАНААТ» АССОЦИАЦИЯСЫНЫҢ ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА ТҮСИНИК

Өзбекистанда пиллешилик саласы әййемги тарийхый ҳәм өзиниң көп әсирлик дәстүрлерине ийе.

Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәўирден баслап пиллешилик саласында экономикалық реформаларды буннан былай да тереңлестириў, жаңа өндирислик қуўатлықларды иске қосыў ҳәм қолда барларын модернизациялаў, шет ел инвестицияларын тартыў ушын қолай шараятлар жаратыў, дүнья базарларында бәсекиге шыдамлы таяр өнимлер ислеп шығарыўдың көлемлерин ҳәм оның түрлерин кеңейтиўге қаратылған структуралық өзгерислер әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 05.04.2017 05:47:45

460 мәрте оқылды


ҚАРАР

«ӨЗБЕКЖИПЕКСАНААТ» АССОЦИАЦИЯСЫНЫҢ

ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Республикада пиллешиликтиң азықлық базасын жедел раўажландырыў, наўқан қуртын тәрбиялаў ҳәм пилле жетистириў процесслерин үзликсиз жетилис­тириў, пилле, шийки жипек, жипек сабақ ислеп шығарыў ҳәм оларды терең қайта ислеўдиң нәтийжели усылларын кеңнен енгизиў, жипектен таяр өним ислеп шығарыўды жолға қойыў, тараўдың экспорт потенциалын арттырыў және аўыллық жерлерде халықтың бәнтлигин ҳәм дәраматларының дәрежесин арттырыўды тәмийинлейтуғын бирден-бир ҳәм тутас шөлкемлестириўшилик-технологиялық системаны қурыў тийкарында пиллешилик тармағын комплексли раўажландырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 05.04.2017 05:44:20

487 мәрте оқылды


ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫНДА

ҚАЗАҚДӘРЬЯҒА ЕКИ ПАЯПЫЛ — КӨПИРЛЕР ҚУРЫЛДЫ

Әмиўдәрьяның теңизге қуярлығындағы «Байхожа»дан саға алатуғын Қазақ­дәрья бойлары бүгинги күнде сығасқан елат. Суў нәўпир жыллары арқадан самал ессе толқынларынан жәбир көргенлер «Жалтырбас» қолтығындағы мәкан жайлары, балық заводын таслай-таслай дәрьяны өрлеп, ҳәзирги орнына қоныс өзгертипти. Ҳеш ўақытта ултаны суўсыз болмайтуғын узынлығы 8 километрлик аралыққа жайласқан «Қазақдәрья» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы 501 шаңарақта 5 мыңға жуўық турғынлары аўызбиршиликли жасап, халық хожалығының барлық тараўларында пидәкерли мийнет етеди.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫНДА

Сәне: 05.04.2017 05:31:16

679 мәрте оқылды


АГРОСАНААТ

ҚОРАСЫ МАЛҒА ТОЛЫ...

«Малдың сүти, гөши — тилинде» дегенге қосылса да, негизи нәсилинде екенлигин «Қылшынақ»лы шарўа Баҳадыр Махмудов әллеқашан ашым-айрығына жеткенли берли бираз суўлар ағып өтти. Бастырмалы, ықлаўға қолай қораның күншуўағында гүйис қайтарып жатырған қарамалларын тил-суқтан аман бол­ғайсаң, деп бизди қораға баслады.

Даўамын окыў: АГРОСАНААТ

Сәне: 31.03.2017 08:52:13

506 мәрте оқылды


ПИКИРЛЕР КЕСИСПЕСИ

ӘДЕБИЯТ ТА  ШАРШАЙ МА ЕКЕН!

2016-жылы «Әмиўдәрья» журналының бесинши санында филология илимлериниң докторы, профессор К.Алламбергенов ҳәм шайыр Ш.Аяповлардың «Метафоралық образлар дүньясы» (Сағынбай Ибрагимовтың дөретиўшилик портретине штрихлар) атлы мақаласындаF «Техникада «металлдың шаршаўы» деген түсиник бар. Әдебият жанрларына байланыслы бул түсиникти былай ислетиўге боладыF қайсы бир жанрлар ҳәм усыллар белгили бир дәўир ҳәрекетте болғаннан соң «шаршайды», егер олар жаңартылмаса, оқыўшыға тәсири кемейип кетеди. Мине, бизде дәстан жанры «шаршады», оның орнына заманагөй әдебий жанрлар қәлиплести.

Даўамын окыў: ПИКИРЛЕР КЕСИСПЕСИ

Сәне: 31.03.2017 07:39:58

474 мәрте оқылды


Сергеклик, сергеклик

БИЙПӘРЎАЛЫҚҚА БЕРИЛМЕЙИК

Ғалаба хабар қураллары арқалы жәрияланып атыр­ған мағлыўматларға нәзер салсақ, турмыста жүз берип атырған жынаятлардың көпшилик бөлеги нәшебент­лик пенен байланыслы екенлигин көремиз. Бундай тәшўишли жағдайлар жәми­йетимиздиң ҳәр бир ағзасын итибарсыз қалдырмай, усы иллетке қарсы гүресиўге бағдарлайды.

Даўамын окыў: Сергеклик, сергеклик

Сәне: 31.03.2017 07:38:35

441 мәрте оқылды


Сергеклик, сергеклик

«КӨК КИТ» ЫЛАЙСАҢЫ ЯМАСА ӨЛИМ МЕНЕН ОЙНАМАҢ!

Технологияның жедел раўажланыўы нәтийжесинде дүнья глобал тармақта бир пүтинликке ийе болды. Сол кишкене есик арқалы түрли қәўип-қәтер жапырылып кириўи ҳәм күтилмеген кеўилсизликлерди келтирип шығарыўы ҳеш кимге сыр емес. Баласының қолына ең соңғы маркадағы телефон яки ноутбук, планшет алып берип, өз ўазыйпасын орынладым деп арқайын жүрген ата-аналар перзентин қандай қәўипли қурал менен қуралландырғанын ойлап та көрмейди. Итибарсызлық орны толмас өкинишке алып келиўи анық. Ата-ана күн бойы жумыста болып, бала тәр­биясына жетерлише итибар қарата алмайды. Нәтийжеде бала өзине сырлас дос излеп социаллық тармақларға кириўи ҳәм сол шегарасыз, «әжайыбат»ларға толы дүньядан шыға алмай қалып кетиўи мүмкин.

Даўамын окыў: Сергеклик, сергеклик

Сәне: 31.03.2017 07:37:27

531 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

САЛАМАТЛЫҒЫМЫЗ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Репродуктив саламатлық деп — дүньяға келетуғын баланың ҳәм ата-ананың саламатлығы, руўхый жетискенлиги, социаллық жағдайының пәраўанлығына айтылады. Ер жетиў дәўиринде жас өспиримлерде екилемши жынысый белгилердиң пайда болыўы ишки секреция безлериниң атқарыў функциясына байланыслы. Бул белгилердиң раўажланыўы менен ҳәр бир жынысқа тийисли дене дүзилиси қәлиплесе баслайды ҳәм булар тек сыртқы көриниске қарап емес, ал, минез қулқы, жүрис-турысы, олардың руўхыятында, дүньяға көз-қарасында да гүзетиледи. Жынысый раўажланыўында жасаў орталығы, шаңарақтағы социаллық жағдайы, руўхый ҳәм психологиялық орталық, физикалық шынығыўлар менен шуғылланыўы ҳәм басқа да факторлар тәсир көрсетеди.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 31.03.2017 07:35:41

420 мәрте оқылды


БИР ХАТТЫҢ ИЗИ МЕНЕН

ХАТ ИЗИНДЕ ИНСАНЛАР ТӘҒДИРИ БАР

Газетамыз редакциясына Нөкис қаласы, А.Муўсаев көшеси турғыны Ә.Тилеўовтан өзиниң туўылып өскен ата мәканы Шымбай районы, «Қамысарық» АПЖның «Қарамаңғыт» аўылындағы бир қатар турмыслық машқалалары сәўлеленген ҳәм буларды сапластырыўға жәрдем бериўимизди сорап жазған хаты келип түскен еди. Бул мүрәжат бойынша бизлер Шымбай районы ҳәкимлигине хабарласқанымызда район ҳәкиминиң орынбасары Б.Жуманиязовтан төмендеги мазмундағы жуўапты алдық:

Даўамын окыў: БИР ХАТТЫҢ ИЗИ МЕНЕН

Сәне: 31.03.2017 07:34:06

472 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

СУД  СИСТЕМАСЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР

Бәршемизге мәлим, Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен 2017-жыл 21-февраль күни «Өзбекистан Республикасы суд системасы структурасын түп-тийкарынан жетилистириў ҳәм жумыс нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 31.03.2017 07:32:42

456 мәрте оқылды


Быйыл — ХалыҚ пенен пикирлесиЎ ҲӘМ инсан мәплери жылы

АРАЛЫН САҒЫНҒАН БАЛЫҚШЫНЫҢ ҚЫЗЫ

Мойнақшы Мырзагүл апа ҳаққында еситип, оны үйине излеп бардық. Ишке бирден кирип кетиўди әдепсизлик санап есикти қағып турғанымызда иштен қамыр қоллары менен сыйпаланып бир кемпир шықты. Бизлерге жол баслап барған мойнақшы Мийрихан  апа оның менен аман-есенлик сорасқаннан соң Нөкистен журналист келгенлигин оған түсиндирген болды.

Даўамын окыў: Быйыл — ХалыҚ пенен пикирлесиЎ ҲӘМ инсан мәплери жылы

Сәне: 31.03.2017 07:29:00

471 мәрте оқылды


мақала

МЫЛТЫҚТЫҢ  ҲҮЖЖЕТИ ҚӘНЕ!..

Өткен жыл ноябрь айын­да Қанлыкөл районы, А.Муўсаев елаты, Мақтым­қулы көшеси турғыны Бахытбай Өтепбергеновтың нызамсыз оқ атар қуралынан пайдаланып жүргенлиги анықланды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.03.2017 07:27:47

462 мәрте оқылды


мақала

ПАСПОРТЫҢ — ҚОРҒАНЫҢ

Мәмлекетимиздиң пуқаралық паспортында бул ҳүжжет ийеси Өзбекистан Республикасы тәрепинен қорғалады, деп көрсетилген. Лекин, айырым пуқаралар бул жазыўларға онша итибар берместен әҳми­йетли ҳүжжетке немқурайлы қатнас жасап, орны толмас қәтеликлерге жол қояды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.03.2017 07:26:36

527 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF