Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:39:57, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрный сектор

НА ЗАЩИТЕ  ИНТЕРЕСОВ ФЕРМЕРОВ

В успешном развитии аграрной отрасли страны, обеспечении продовольственной безопасности, изобилия дастархана каждой семьи важную роль играют фермерские хозяйства. В годы независимости фермерское движение получило широкое развитие.

О состоянии дел в этой сфере рассказывает руководитель Совета фермеров Республики Каракалпакстан С.Сейтназаров:

Даўамын окыў: Аграрный сектор

Сәне: 18.01.2017 05:25:12

500 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ САҚШЫЛАРЫ

Миллий армиямыз — ғәрезсизлигимиздиң, тыныш ҳәм пәраўан турмысымыздың беккем тийкары.

Ислам Кәримов.

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап, мәмлекетимиз қорғаныў системасын күшейттириў мәмлекетимиз сиясатының ең тийкарғы жөнелислеринен бири сыпатында белгилеп алынды. Биринши Президентимиздиң 1991-жыл 6-сентябрдеги «Қорғаныў ислери министрлигин шөлкемлестириў ҳаққында»ғы Пәрманы бул бағдардағы ийгиликли ислерге тийкар жаратты.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 17.01.2017 12:11:24

465 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

АЗАМАТЛЫҚ ПАРЫЗ

Елимиздиң тыныш ҳәм пәраўан турмысын, шегараларымыздың қол қатылмаслығын тәми­йинлеўде, тынышлығымыздың исенимли тирегине айланған миллий армиямыздың дүзилгенине быйыл 25 жыл толады. Усы байрам мүнәсибети менен пайтахтымыздағы әскерий гарнизонда болғанымызда ол жердеги командирлер, қатардағы әскер жигитлеримиздиң хызмет ўазыйпалары менен жақыннан танысыўға миясар болдық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 17.01.2017 11:31:37

440 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

ЕРЛЕР МЕНЕН БИР САПТА...

Халық хожалығының қайсы бир тараўын алып қарамайық, оларда хызмет етип атырған ҳаял-қызларымыздың мәртлик ислерин қанша мақтаныш етсек те арзыйды.

Ерлер менен бир сапта турып, өз өмирин ел-журт тәғдири менен байланыстырып, Ўатан қорғаўшысындай әдиўли кәсип жолын таңлаған Саломат Аллая­рованы гарнизонда әскерлердиң саламатлығын көзден өткериўде қолында медициналық аптечкасы менен асығыслы жүрип баратырғанда ушыратып, байрам менен қутлықладық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 17.01.2017 11:20:57

452 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

ӘСКЕРЛЕРГЕ ЙОШ БАҒЫШЛАП

Арқа-Батыс әскерий округиниң мәде­ният сарайына кирип келиўимизден бул жерде округтиң әскерий оркестр жәмәәти байрам­ға қызғын таярлықлар алып барып атыр­ған екен. Оркестр жәмәәтиниң ағзасы, киши сержант Хамид Бердимуратовты сәўбетке тартық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 17.01.2017 11:10:19

465 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

БЕЛСЕНДИ ТОПАР КОМАНДИРИ

Округтиң жуўаплы хызметкери бизлерди оқшылар взводына алып барды. Бул жерде Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери арасында өткерилетуғын «Ең жақсы сержант» таңлаўының жеңимпазы, «Садық хызметлери ушын» медалының ийеси болған Жеңис Алланиязовты ушыраттық. Жеңистиң турпаты нағыз шыныққан, ҳақыйқый әскерий инсан екенлигинен дерек берер еди.

Киши сержант Ж.Алланиязов 1985-жылы Қараөзек районында туўылған. Балалығынан спорттың бир қатар түрлерине қызығып, шынығыўлар алып барған. Кейин әскерликке шақырылып, Ташкент ўәлаятында өзиниң әдиўли миннетин атқарып қайтады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 17.01.2017 11:05:15

460 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

ЎАТАН  ТӘНҲА, ЎАТАН  ЖАЛҒЫЗ

Ўатан...

Бул сөздиң биринши мәрте қайсы халықтың тилинде жаңлағанын билмеймен. Лекин, бизлер «Ўатан» деген сөзди тилге алғанда, ақ сүт берген анамызды, гейде шаппат урып, гейде басымызды сыйпалаған әкемизди, дас­турханымыздағы порсылдаған нанымызды түсинемиз. Бул сөз және, қараталға байланған әткөншекти, ең болмағанда, бәҳәрдиң келиси, жыртқышлардың шақырысын, палапанларына аўзында суў тасыған қарлығашларды ҳәм адамларды жақсылыққа шақыратуғын ертекши ғаррыны еслетеди.

Тарийх сүргинлерине бойсынбай мәртликтиң үлгилерин көрсетип, дәстан жырларда улығланып келинген халық Ўатанымызды өзимиздиң мәмлекетшилигимизди тикледик. Жаңаша мәденият жараттық. Тилимиздиң, динимиздиң қәдир-қымбатына жеттик. Өзлигимизди белгилейтуғын ҳәм адамларды инсап-қәнәәтке шақыратуғын Конституциямызға, байрағымызға, гимнимизге, миллий армиямызға ийемиз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗ ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ БЕККЕМ ҚОРҒАНЫ

Сәне: 16.01.2017 12:20:12

464 мәрте оқылды


Бала тәрбиясы әҳмийетли мәселе

ОЙЫНШЫҚ ПЕНЕН ОЙЛАСҚАН БАЛА

Кишкенелеримиздиң қолындағы қәдди-қәўмети келискен, жүдә сулыў, қыпша бел, соңғы модадағы тар көйлектеги қуўыршақлар бәршемизге мәлим. Аңлаған болсаңыз бул — Барби қуўыршағы. Бир қарағанда, қәўетерге салатуғын ҳеш нәрсе жоқтай. Бирақ бундай ойыншықлар жәҳән базарына түсип, олар менен қызлар ойнай баслағаннан-ақ, балалар психологлары қатты күйинип, мынандай пикирлерди билдирген еди: «Оның сулыўлығы кишкенелердиң итибарын өзине тартпай қоймайды. Қызларымыз сулыўлыққа умтылып, Барбиге еликлейди...»

Даўамын окыў: Бала тәрбиясы әҳмийетли мәселе

Сәне: 16.01.2017 12:05:39

465 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

САНИТАРИЯ  ШЫПАКЕРИНИҢ ЎАЗЫЙПАСЫ  НЕДЕН  ИБАРАТ!

Көплеген кеселликлердиң қоршап турған экосистеманың, анығырағы, социал орталықтың инсан организмине кери тәсирлеринен келип шығатуғынлығы әййемги заманлардан-ақ мәлим. Бирақ, ол узақ ўақыт өз тастыйығын таппай келген. Себеби, сыртқы орталықтың адам организмине көрсеткен кери тәсирлерин дәлиллеў ушын топланған тәжирийбелер болғаны менен оны түсиндирип бериўши арнаўлы медициналық илим усыллары ҳәм қәнигелер жоқ, ал, сол заманларда бар болған медицинаның хирургия, терапия ҳәм басқа да тараўлары бул мәселе менен шуғылланбас еди. ХIХ әсирдиң 60-70-жылларына келип медицинаның жаңа тармағы гигиена илим сыпатында қәлиплесип, инсан денсаўлығын сақлаўға кирис­ти. «Гигиена» термини грек тилиндеги ­ «hygieinos» сөзинен алынған болып, «даўалаўшы, дәртти емлеўши, саламатлық келтириўши» деген мәнислерди билдиреди.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 16.01.2017 12:04:48

462 мәрте оқылды


Сергеклик — дәўир талабы

ДОС НЫҚАБЫНДАҒЫ ДУШПАН

ямаса миссионерлик ҳәм оның ақыбетлери ҳаққында

Өзбекистан — көп миллетли мәмлекет. Бүгинги күни елимизде 130дан аслам миллет ўәкиллери татыўлықта жасап атыр. Олардың ҳәр бири өзлериниң тилине, динине, миллий үрп-әдет ҳәм салт-дәстүрлерине ийе.

Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларынан баслап-ақ елимизде миллий қәдириятларымызды қайта тиклеўге, миллетлер ҳәм динлер аралық дослықты, татыўлықты беккемлеўге айрықша итибар қаратылды.   Нәтийжеде ата-бабаларымыздан бизге мийрас болып киятырған салт-дәстүр, үрп-әдет, миллий байрамларымыз қайта тикленди. Елимизге динге еркинлик берилип, бул бағдарда бир қанша ийгиликли жумыслар да әмелге асырылды. Барлық тараўларда алға илгерилеўлер, раўажланыўлар көзге тасланды. Ғәрезсиз мәмлекетимиз қысқа ўақыт ишинде дүнья кең жәмийетшилигинде өз орнына ҳәм абырайына ийе болды.

Даўамын окыў: Сергеклик — дәўир талабы

Сәне: 16.01.2017 12:02:34

399 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

ЖАҢА ЖЫЛДА ЖАҢА МАҚСЕТ ҲӘМ ЎАЗЫЙПАЛАР

Ҳәр қашанғыдай быйылғы жыл да аўыл хожалығы тараўы хызметкерлерине оғада жуўапкершиликли ўазыйпаларды жүклемекте. Әсиресе, жыл басы есаплан­ған январь айында дийқан-фермерлеримиз бенен арнаўлы қәнигелер өз-ара бас қосып, өткен жыл жуўмағы ҳәм алдағы режелер жөнинде пикирлесип, кеңеседи ҳәм ис-жобалар дүзеди. Қулласы, қыс мәўсиминиң де дийқанларымыз ушын өзине сай гәшти, машақаты ҳәм орны бар. Газетамыздың арнаўлы хабаршысы Әдилбай Оразовтың Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығының бас қәнигеси Оралбай Қалханов пенен сәўбети тараўдағы соңғы жетискенликлер ҳәм алда турған ўазыйпалар ҳаққында болды.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

Сәне: 16.01.2017 12:01:34

442 мәрте оқылды


ЖЕКЕ ПИКИР

ҚЫПШАҚТА  БАЛЫҚ НЕГЕ  ҚЫМБАТЎ ЯМАСА ТАРАЎДАҒЫ МАШҚАЛАЛАРДЫ ШЕШИЎ БОЙЫНША УСЫНЫСЛАР

Сентябрь айында жолымыз түсип, бир-еки адам болып балық жеў ушын Қыпшаққа бардық. Үлкен қазан басында турған жас жигит бизлер менен сәлемлесип, отырыў ушын орын көрсетти. Бизлер отырмастан бурын балықтың баҳасын сорағанымызда, ол «40 мың сум» деп жуўап берди ҳәм «балықты узақтан алып келемиз» деп қосып қойды. Растан да қымбат, есаплап қарасақ, бир килограмм балықтың пулына еки килограмм гөш береди екен.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 16.01.2017 11:51:49

436 мәрте оқылды


ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

ГРИППТЕН САҚЛАНЫҢ!

Грипп — жуқпалы вируслы кеселлик болып, халық арасында тез ҳәм аңсат тарқалыўы менен басқа кеселликлерден парықланады. Кеселлик дереги наўқас адам. Бул ҳаўа тамшы жолы арқалы басқа адамларға жуғады. Грипп эпидемиясының жүзеге келиўи жылдың суўық айларына туўра келеди. Кеселлик тосаттан, өткир басланады. Белгилери — қатты бас аўырыўы, бас айланыўы, ҳәлсизлик, мускуллар ҳәм көз, маңлай әтирапларында аўырыў, дем қысыўы. Кеселликтиң биринши саатларында дене уйысып, температура 38-40 дәрежеге көтериледи ҳәм 2-5 күн даўам етеди.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 16.01.2017 11:50:00

404 мәрте оқылды


ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

ӨЗГЕ  ТИЛДИҢ  БӘРИН БИЛ,  ӨЗ  ТИЛИҢДИ...

Мен теңеймен сени жеген наныма,

Уўыз бенен руўхың сиңген қаныма.

(И.Юсуповтың «Ана тилиме» қосығынан)

Тамыры терең тарийхымыз ҳәм өлмес қәди­риятларымыз арасында Ана тилимиздиң орны гиреўли. Тил бар — ел бар. Тилимизди раўажландырыў ҳәм қәстерлеў — ең ағла пазыйлет. Мәмлекетимизде көп миллет ўәкиллери жасайды. Олардың ҳәр бири Өзбекистан, Қарақалпақстанымызды өз Ўатаны деп билип, оның мәпи ушын хызмет етеди. Алға қойған мақсетимиз — миллий идея­мыз­ға садық ҳалда дүнья жүзинде өз абырайымызға ийе болыў.

Даўамын окыў: ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

Сәне: 16.01.2017 11:48:26

493 мәрте оқылды


мақала

ТЕАТР — МИЛЛЕТИМИЗДИҢ МАҚТАНЫШЫ...

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Райхан Сапарова менен сәўбет

Ҳәр қандай миллетти халық сыпатында танытыўда руўхыйлықтың тымсалы болған көркем өнер ҳәм мәде­нияттың тутқан орны оғада айрықша. Ески дәўирлерден саға ал­ған театр көркем өнериниң ҳәзирги күнимизге шекем пүткил инса­нияттың руўхыйлығын байытыўдағы қосқан үлеси салмақлы болып табылады.

XX әсир басларынан қәлиплескен қарақалпақ театр көркем өнериниң буннан былай да раўажланыўында көплеген дөретиўшилердиң исмлерин атап өтиўимизге болады. Өзбекистанға хызмет көрсеткен ҳәм Қарақалпақстан халық артистлери Халмурат Сапаров ҳәм Сулыў Алламуратовалар мине, усылардың қатарына киреди.

«Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ул өсер» дегениндей, бул көркем өнер шаңарағының даўамшылары, көркем өнеримизде салмақлы орны бар скрипкашы Маккамбай Сапаров, апалы-сиңлили композитор Абадан ҳәм актриса Райхан Сапаровалардың дөретиўшилик мийнетлери де халқымызға, соның менен бирге, қоңсылас еллерге жақсы таныс.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.01.2017 11:40:48

564 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF