Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:11:51, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

«ҚАРАӨЗЕК»  ПОСЁЛКАСЫНДАҒЫ САЙЛАЎ

Республикамыз аўыл-аймақларында өткерилип атырған пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўы кең жәмийетшиликтиң белсене қатнасыўы менен Қараөзек районында да шөлкемлескенлик пенен өтпекте.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:34:05

429 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ҚӘЎЕТЕРСИЗ ТУРМЫС УШЫН

Бүгинги күнде  елимиздиң ғәрезсизлик жылларында қолға киргизип атырған жетискенликлери дүнья мәмлекетлери тәрепинен тән алынбақта. Әсиресе, мәмлекетимиздеги тынышлық, республикамыздағы ҳәр түрли миллет ўәкиллериниң өз-ара беккем аўызбиршиликте татыў турмыс кешириўлери буның айқын мысалы болады. Сонлықтан да, елимиздиң ҳәр бир пуқарасы тынышлық ҳәм татыўлықтың қәдирин терең аңлап жетпекте.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 29.06.2016 11:33:00

457 мәрте оқылды


Семинар

БАЛАЛАРҒА ИТИБАР — КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары федерациясы Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси тәрепинен мийнеткешлердиң ҳәм олардың шаңарақ ағзаларын саўаландырыў, бос ўақытларын мазмунлы өткериў, саламатлығын беккемлеў бағдарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде балалардың жазғы дем алыўын шөлкемлестириў мәселелерине бағышланған аймақлық семинар болып өтти.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 29.06.2016 11:32:05

495 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

БУЛАРДЫ БИЛИП ҚОЙҒАН МАҚУЛ

Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен ке­йин мәмлекет шегарасын ҳәм халық тынышлығын қорғаў баслы ўазыйпалардың бири болып келмекте. Бүгинги күнде бажыхана уйымлары тәрепинен исленип атырған жумысларды айрықша атап өтиўимизге болады.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 29.06.2016 11:31:07

448 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ЖЕҢИС СЕРШИЛ

«Рәўшан» хожалығы аймағында жаратылысынан бир көргенин жаздырмай, еситкенлерин умытпайтуғын қатықулақ, артықмаш тәбийғый қәсийетлерге ийе Жеңис Қыстаўбаевтай «Сақпан» лақаплы сершил адам жасайды. Кәсиби шарўа болған соң төрт түлик мал, жер, шөп-шарлар менен «сөйлесе» береди.

Үйиниң алдындағы орпаң топырақлы гүзар жолдан азанда қой-ешкилерди падасы, жылқыларын сүриўи менен айдап өтсе де изден из шығарып, өзине дерегин аңсат айырып алған.

 

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 29.06.2016 11:30:05

447 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎШЫ-ЖАСЛАР ҲӘМ  ОЛАРДЫ КӘСИПКЕ БАҒДАРЛАЎ

Бүгинги жасларымызға жаратылып атырған ғам­қорлықлар, билимлендириў тараўындағы әмелге асырылып атырған реформалар, бәршеси бир мақсет жолында келешек жеткиншеклеримиздиң билимли, сана-сезими, руўхый байлығы раўажланған кәмил инсан болып жетилисиўине хызмет етпекте. Әсиресе, жасларымыздың жәмийеттиң белсенди ағзасы болыў кереклиги, билим алыў, талантын көрсетиў, қәлеўине бола кәсип-өнер таңлаў ҳәм ийелеў сыяқлы ҳуқық ҳәм еркинликлери нызамларымызда белгилеп қойылған. Олардың мектеп дәўиринен соң орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў дәргайларында билим ҳәм кәсип-өнер ийелеўлери ушын кең имканиятлар жаратылған.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 29.06.2016 11:27:39

462 мәрте оқылды


ЖҮЗИМГЕРШИЛИК

СӨЗИ ИСИНЕ САЙ

— «Мақтаўын жеткереди» деп ойлап қалмаң, излеген затларыңыздың барлығы «Оразов Бабаназар» фермер хожалығынан табылады, - деген «Ҳәким ата» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы Қурбанбай  Әметовтың жол баслаўы менен мәнзилимизге жеткенше асықтық.

Ғажжа-ғаж егис, тәрбияның ўақты. 40 гектарлық бир тутас бийдай атызлары дәнлеп, сабағында сарғаймаға қарапты. Бабаназардың өзи «МТЗ-80» тракторында l0 гектарлық овощ-палыз егилетуғын атызларға қарық жарып атыр екен.

Даўамын окыў: ЖҮЗИМГЕРШИЛИК

Сәне: 29.06.2016 11:26:41

505 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

БЕЛСЕНДИЛЕР АНЫҚЛАНДЫ

Бүгинги күнде мәмлекетимизде жаслар турмысында бир қатар жәмийетлик шөлкемлер менен бир қатарда сиясий партиялардың тутқан орны, атқаратуғын хызмети айрықша. Солай екен, Журтбасшымыздың тиккелей басшылығында жасларға қаратылған итибар ҳәм ғамқорлығының нәтийжесинде имканиятлар есиги ҳәр тәреплеме ашылып. олардың ҳәр бир тараўда жетик қәнигелер болып камал табыўына шараятлар жаратылмақта. Өзбекистан миллий тикланиш демократиялық партиясы да  келешегимиз болған жасларды  ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға умтылмақта.

 

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.06.2016 11:25:40

472 мәрте оқылды


СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

САПА МИЛЛИЙ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ

ЖОЛЫНДА

Бүгинги күнде елимиздиң барлық аймақларында өндирис ҳәм санаат кәрханаларының жумысларын және де жетилистириў, сырт ел инвестицияларын тартыў тийкарында заманагөй техника ҳәм технологиялар менен тәмийинлеў бойынша көлемли ислер әмелге асырылмақта. Усы ис-илажлар нәтийжесинде республикамыздағы бир қатар кәрханалар тәрепинен халықаралық стандартлар талабына жуўап беретуғын өнимлер ислеп шығарылып, мәмлекетимиздиң экспорт потенциалы жыл сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 29.06.2016 11:24:43

486 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ПАРЫЗ

Бүгинги күнде республикамызда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў даўам етпекте. Шымбайдағы «Қамыс­арық» аўыл пуқаралар жы­йыны аймағында да бул әҳмийетли сиясий илаж үлкен көтериңкилик жағдайында өткерилди. Онда ўәкиллер жыйналысына көшелерден сайланған 8l ўәкил қатнасты. Усы илажға байланыслы болып өткен  жыйналысты пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкем­лестириў ҳәм өткериў бо­йынша жумысшы топардың басшысы Қуўаныш Мырзамбетов алып барып, пуқаралар жыйыны ақсақаллығына талабан етип усынылған Есберген Мақулбаев ҳәм Жеңис Пирниязовлардың өмири ҳәм басып өткен мийнет жолы менен кең түрде таныстырды.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:23:27

458 мәрте оқылды


Мақала

ДҮНЬЯДАҒЫ ЕҢ ҮЛКЕН КОМПЛЕКСЛЕРДИҢ БИРИ

ПҮТКИЛ ХАЛҚЫМЫЗҒА ҚУТЛЫ БОЛСЫН...

Елимиздиң батыс тәрепинде, Қарақалпақстанды Түркменстан ҳәм Қазақстан Республикасы менен байланыстырып турған Үстирт тегислиги әсирлер даўамында үлкен бир байлықты жасырып жатқан, қабағы үйиңки дәўдей булдырап көринер еди. Арғы төринде «Барса келмес», адам аяқ басыўға қәўипли, жабайы ҳайўанлар жайлаған шөлистанлық.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.06.2016 11:20:48

523 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ӨНИМНИҢ КӨПШИЛИГИ ЭКСПОРТҚА

Президентимиздиң басламасы менен елимизде шет ел инвес­торларын кеңнен тартыў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, сол арқалы импорт орнын басатуғын өнимлер ислеп шығарыўға айрықша әҳмийет қаратылмақта.

Бул бағдарда соңғы жыллары Әмиўдәрья районында әмелге асырылып атырған илажлар дыққатқа ылайық. Бүгинги күни ра­йонда Уллыбритания, Россия, Вьетнам, Қытай мәмлекетлери менен бирликтеги шет ел ҳәм қоспа кәрханалар ҳәрекет етип тур.

 

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 29.06.2016 11:18:16

482 мәрте оқылды


ЯДНАМА

ЖУЎМАҒЫНА ЖЕТПЕГЕН НОТА

ЯМАСА ДОСТЫМ, КОМПОЗИТОР ҚӘДИР ҲИЛАЛОВТЫ ЕСЛЕП...

Туўылыўдың ҳақ болғанындай, өлимди де ҳеш ким бийкарлай алмайды. Бул жарық дүньяның түңлигин шырқырап ашқан ҳәр қандай бенде бир күн келип аманатын тапсырады. Бул ҳәм тәбийғый, ҳәм илаҳий жақтан заңлы қубылыс. Лекин, әжел деген сум наймыттың бийўақыт келип, ҳәммесин бир пул ететуғыны бар-дә.

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 29.06.2016 11:17:16

641 мәрте оқылды


Эссе

Шарап УСНАТДИНОВ

Жазыўшы, Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист

 

МӘРИПАТҚА БАЙ, ӘДАЛАТЛЫ УСТАЗЫМ

Белгили журналист Әжибай Муртазаевтың 90 жыллығына

Бүгин, ол арамызда бол­ғанда, мени шәкирт ретинде қабыл етип, мен де оған қатты қуўанған болар едим. Көзиниң тирисинде бул ҳаққында сөйлеспек түўе, ойлап та көрген жоқпан.

Нөкиске келип, жаслар газетасында әдебий хызметкер болып ислеп атырғаныма жаңа бир ярым жылға толған ўақлары, сол дәўирдеги атақлы ша­йырлардың бири Хожабек Сейтов мени телефон арқалы шақырды. Ол кисиниң узақ жыллар радиокомитет, соңынан жазыўшылар аўқамының баслығы болғанын билгенлигимнен, ҳәзир де үлкен лаўазымда ислейтуғын шығар деп ойлайтуғын едим.

 

Даўамын окыў: Эссе

Сәне: 23.05.2016 12:43:52

691 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ  ТЫНЫШЛЫҒЫН ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Быйыл халқымыз елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығын салтанатлы жағдайда белгилейди. Тарийхый көзқарастан қысқа, бирақ, оғада әҳмийетли болған бул дәўир ишинде республикамызда жаңадан-жаңа ҳәм үлкен табыслар, жетискенликлер қолға киргизилди.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 23.05.2016 12:42:03

697 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF