Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:58:31, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

ЖАҢАША  ИСЛЕЎ ДӘЎИРИ  КЕЛДИ

Мәмлекетимизде кең көлемде сиясий ҳәм экономикалық реформаларды турмысқа енгизиў және де унамлы тәрепке бағдар алмақта. Атап айтқанда, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң жедел раўажланыўын тәмийинлеў, жеке мүлкти қорғаў ҳәм оның қол қатылмаслық кепилликлериниң ҳуқықый механизмлерин еле де беккемлеў, исбилерменликти раўажландырыў жолындағы бюрократиялық тосқынлықларды сапластырыў, инвестиция ҳәм исбилерменлик шараятын жақсылаў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьдеги «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы исбилерменлерге көрсетилип атырған ғамқорлықтың нышаны.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

Сәне: 24.01.2017 11:03:11

483 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРАСЫНДА

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР  МЕНЕН АШЫҚ  ПИКИРЛЕСИЎ

Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасында Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың 2017-жыл 7-январьда Прокуратура органлары хызметкерлери күни алдынан бир топар тараў хызметкерлери менен ушырасыўында шығып сөйлеген сөзинен келип шығатуғын ўазыйпаларға бағышланған исбилерменлер менен ушырасыў болып өтти. Онда прокуратура органларының жуўаплы хызметкерлери, банк, салық, Саўда-санаат палатасы, хызмет көрсетиўши мәкемелердиң басшылары, исбилерменлик субъ­ект­лериниң, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРАСЫНДА

Сәне: 24.01.2017 11:02:06

399 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ БАҒДАРЛАМАСЫ: ТУРМЫС АБАДАНЛЫҒЫ ҲӘМ ЕЛИМИЗДИҢ ГҮЛЛЕНИЎ ФАКТОРЫ

Халық — қүдиретли, халық — жәмийет тутқасы, мәмлекет ийеси, дана муғаллим, халық — қадағалаўшы. Халықтан бөлекленген ҳәкимияттың өмири қысқа саналады, ал, халық мәпин ҳәмме нәрседен үстин қойып, оның ғамын ойлап, халыққа хызмет етип, оны пәраўан турмысқа баслаған көрегенли ҳәкимият алғысларға миясар. Сонлықтан, халқымыз әсирлер бойы әдил ҳүкимдарды ҳәўес еткен ҳәм ҳәкимияттың барлық буўынларындағы басшылардан мийримлиликти күткен, халықтан бөлекленген басшыларды жақтырмаған.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 24.01.2017 11:01:05

453 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

«ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАЛАРЫ» — ХАЛЫҚШЫЛ, ИНСАНСҮЙИЎШИ СИЯСАТТЫҢ ЕҢ АЙҚЫН КӨРИНИСИ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов өз шығармаларында инсанның ең әзиз ҳәм уллы екенлигин көп мәрте атап өткен. Ол «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» китабында былай жазады: «Инсан өз тымсалында ҳәм материаллық, ҳәм руўхый өзгешелик және пазыйлетлерди жәмлеген кемнен-кем дөретпе, Жаратқанның уллы ҳәм сырлы әжайыбаты болып табылады. Соның ушын да оның ишки дүньясы, оған берилген пазыйлет ҳәм қәсийетлерди ақырына шекем аңлап жетиў, түсиниўдиң өзи де оғада қурамалы бир мәселе.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 24.01.2017 10:59:39

434 мәрте оқылды


МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНДЕ

МАШҚАЛАЛАРДЫ ШЕШИЎ — БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

17-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң үлкен мәжилислер залында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 14-январь күнги «2016-жылда республиканы социал-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы  жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген тийкарғы экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарлары»нан келип шығатуғын алдағы ўазыйпаларға арналған кеңейтилген мәжилис болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Содиқов басқарып барды. Мәжилисте Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик бәсекилик комитетиниң баслығы Д.Ҳидоятов, усы комитет баслығының биринши орынбасары С.Гафаров, Қарақалпақстан Республикасы Монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети баслығы ўазыйпасын атқарыўшы А.Қайратдинов ҳәм басқалар Қарақалпақстан Республикасы бойынша бос турған, қурылысы тамамланбаған объект­лер ҳәм пайдаланылмай турған жер майданларын анықлаў, олар негизинде ислеп шығарыўды шөл­кемлестириў, экономикалық жағдайы төмен, зыян менен ислеп атырған ҳәм кем қуўатлы кәрханаларды қаржыландырыў бойынша бағдарламалар ислеп шығыў, исбилерменлик субъектлериниң машқалаларын шешиў жоллары бо­йынша кең түрде айтып өтти.

Соңғы жыллары республикамыз аймағында ҳүкиметлик нызам-ҳүжжетлерине муўапық жәми 143 мәмлекетлик объектлер меншиклестирилген болса, солардан 86 объект «ноль» баҳада инвестиция киргизиў шәрти менен инвесторларға сатыл­ған. Ал, ҳәзирги ўақытта мәмлекетлик объектлер бойынша инвесторлар тәрепинен қол қойылған әмелдеги шәртнамалар бойынша усы объектлерде қурылыс, капитал оңлаў, реконструкция ҳәм керекли үскенелер алып келиў жумыслары алып барылмақта. Усындай жумыслар нәтийжесинде жаңадан жумыс орынларының жаратылыўы белгиленген.

Илажда тийкарынан инвесторлар алдында инвестиция миннетлемелерин орынлаў дәўиринде тосқынлық етип етип атырған маш­қалаларға итибар берилип, оларды унамлы шешиў бо­йынша тийисли усыныслар берилди.

Илаж соңында мәжилиске қатнасқан министрлик, жергиликли ҳәкимликлер, инвесторлар, исбилерменлик субъектлери ҳәм коммерциялық банклердиң ўәкиллери өзлерин қызықтырған сораўлары бойынша жуўаплар алды.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Сәне: 24.01.2017 10:53:49

400 мәрте оқылды


мақала

ПУҚАРАЛЫҚ ПАСПОРТЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 20-декабрь күнги «Өзбекистан Республикасы пуқаралығына қабыл етиў ҳаққында»ғы пәрманы  менен елимизде бир қатар шахслардың арзалары қанаатландырылып, Өзбекистан Республикасы пуқаралығына қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 10:27:59

372 мәрте оқылды


ҚУТЛЫҚЛАЎ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ А.К.ҲАМРАЕВТЫҢ 14-ЯНВАРЬ— ЎАТАН ҚОРҒАЎШЫЛАРЫ КҮНИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН БАЙРАМ САЛТАНАТЫНДАҒЫ ҚУТЛЫҚЛАЎ СӨЗИ

Ҳүрметли әскер ҳәм сер­жант­лар!

Офицерлер ҳәм Қураллы Күшлердиң нураныйлары!

Әзиз ўатанласлар!

Ең дәслеп, Сизлердиң бәршеңизди елимиз турмысындағы қутлы сәне —Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Қураллы Күшлеримиз дүзилгениниң шерек әсирлик байрамы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаўға рухсат еткейсизлер!

Даўамын окыў: ҚУТЛЫҚЛАЎ

Сәне: 19.01.2017 11:58:26

453 мәрте оқылды


бАЯНАТ

CЫН ТАЛҚЫЛАЎ, ҚАТАҢ ТӘРТИП-ИНТИЗАМ ҲӘМ ЖЕКЕ ЖУЎАПКЕРШИЛИК —

ҲӘР БИР БАСШЫ ЖУМЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛИКЛИ ҚАҒЫЙДАСЫ БОЛЫЎЫ КЕРЕК

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың елимизди 2016-жылы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарларына бағышланған Министрлер Кабинетиниң кеңейтилген мәжилисиндеги баянаты

Ҳүрметли мәжилис қатнасыў­шылары!

Мине, 2016-жыл жуўмағына жетти.

Быйыл Өзбекистан ҳәм оның халқы ушын көп тәрептен қыйын жыл болды. Соңғы бес айда жүз берген ўақыялар буны айқын тастыйықлап тур.

Даўамын окыў: бАЯНАТ

Сәне: 19.01.2017 11:41:35

540 мәрте оқылды


«Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

«МОЙ СЫН — ЗАЩИТНИК РОДИНЫ»

В честь 25-летия создания Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины в столичном Молодежном центре состоялась видеоконференция "Мой сын — защитник Родины", в которой приняли участие солдаты и офицеры Северо-Западного военного округа, солдатские родители.

Даўамын окыў: «Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

Сәне: 18.01.2017 06:04:35

532 мәрте оқылды


«Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С МУЖЧИНАМИ

В этот праздник настоящих мужчин поздравления получают редкие женщины, которые наряду с ними исполняют свой воинский долг. Здесь стерты все гендерные границы и поблажек  женщинам не делают, поэтому и приходится быть наравне с мужчинами, за что так уважают их. На службе слабому полу все по плечу. Привыкшие к военной дисциплине, строгости и порядку, они — связисты, медработники и другие, не чувствуют себя ущемленными и стараются даже превзойти своих сослуживцев-мужчин.

Даўамын окыў: «Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

Сәне: 18.01.2017 05:58:32

479 мәрте оқылды


торжественное собрание

ЗАЩИТА РОДИНЫ — СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

В эти дни по всей стране широко отмечается 25-летие образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Повсеместно проводятся духовно-просветительские, благотворительные, спортивные мероприятия.

Даўамын окыў: торжественное собрание

Сәне: 18.01.2017 05:43:49

453 мәрте оқылды


Медицина

ЗДОРОВАЯ МАТЬ — ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

В целях предупреждения рождения детей с врожденными и наследственными патологиями, рождения инвалидов с детства, в Узбекистане осуществляется Государственная программа "Скрининг матери и ребенка". О проведенной работе за прошедший год,  имеющихся проблемах и планах на будущее рассказывает директор  Нукусского центра  "Скрининг матери и ребенка", заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан Амина Нуруллаевна   Каландарова.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 18.01.2017 05:34:30

513 мәрте оқылды


Археология

АНТИЧНОЕ ГОРОДИЩЕ ЭРЕС-КАЛА

(I В. ДО Н.Э.-III-V ВВ. Н.Э.)

В Турткульском районе Республики Каракалпакстан находится немалое количество исторических памятников разных эпох. Среди них особое значение имеет городище Эрес-кала, расположенное в культурной зоне поливного земледелия. И поныне можно видеть живописные руины этого города, простирающиеся с северо-востока на юго-запад.

Даўамын окыў: Археология

Сәне: 18.01.2017 05:30:25

512 мәрте оқылды


Семинары

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ

Одной из глобальных проблем современности являются климатические изменения. На эту тему ученые и журналисты регулярно выступают на радио и телевидении, публикуют материалы. Роль журналистики в широком освещении данного вопроса неуклонно рас­тет.

Даўамын окыў: Семинары

Сәне: 18.01.2017 05:28:46

534 мәрте оқылды


Экология

СОХРАНИМ ЖИВОТНЫЙ МИР

В нашей республике с первых дней независимости принимаются конкретные, практические меры по рациональному использованию и сохранению чистой природной среды, направленные на охрану окружающей среды, природных ресурсов, оздоровление экологической ситуации в регионе.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 18.01.2017 05:26:03

511 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF