Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:45:28, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

«АНАША»ҒА АҢСАРЫ АЎҒАН АХМЕТ

Жынаят ислери бо­йынша Беруний районы суды ашық суд мәжилисинде жынаят ислери көрип шығылған А.Ниязов, А.Абдуллаев ҳәм Н.Султановлардың үшеўи де ҳеш жерде жумыс ислемейди. Қалаберди алдынғы екеўи бурын да ислеген қылмысларына жараса жазаны өтеген. Әлбетте, бүгингидей кең имканиятлар жаратылған абат журтымызда белгили бир кәсиптиң басына «жип тақпаған» адамнан не үмит, не қайыр. Және бир таңланатуғын жеримиз бәри де шаңарақлы, ҳәр бири үш-төрт перзенттиң әкеси. Сонда қазан қаяқтан қайнайды, ишип-жемей ме, киймей ме, мереке-мейлиске, қулласы...

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 30.06.2016 06:30:49

601 мәрте оқылды


Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетине қарай

ЖОҚАРЫ ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ЖАҒДАЙЫНДА ӨТТИ

Бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы Конституциясының 105-статьясы, «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­лары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 23-статьясы және «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 8, 10, 11-статьяларына муўапық, сондай-ақ, пуқаралар жы­йынларының баслықлары  (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң ўәкиллик мүддети усы жылдың май-июнь айларында тамамланыўына байланыслы пуқаралар жы­йынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңес­гөйлериниң гезектеги сайлаўын усы жылдың май-июнь айларында өткериў ҳаққында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы  усы жыл 5-март­тағы қарарына муўапық Республикамызда усы жылдың 5-май — 9-июнь күнлери аралығында тастыйықланған кесте тийкарында пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлериниң сайлаўлары өткерилди.

Даўамын окыў: Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетине қарай

Сәне: 30.06.2016 06:30:02

515 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

ЖАТ ИЛЛЕТЛЕРГЕ ҚАРСЫМЫЗ

Ҳәзирги ўақытта орынларда жас өспиримлердиң ҳуқық ҳәм еркинликлерин, нызамлы мәплерин қорғаў, жынаятшылық пенен ҳуқықбузарлықларды болдырмаў, адам саўдасынан ҳәм жәмийетимизде ҳәр қыйлы жат ағымлар тәсиринен қорғаў, жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў мақсетинде мәпдар тараў қәнигелериниң қатнасыўында ата-аналар менен ушырасыўлар, мәжилислер ҳәм дөгерек сәўбетлери өткерилмекте.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

Сәне: 30.06.2016 06:27:37

566 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

БОСТАНҒА АЙЛАНЫП АТЫРҒАН САҲРА

Ўатан! Инсанның киндик қаны төгилген топырақ, өзи, перзентлери, шаңарағы жасап атырған муқаддес жер! Бул топырақ ҳаққында  толқынланбай жаза алмайман...

Бул әййемги үлкениң басынан нелер кешпеди, дейсиз! Әсирлер асып өтмишке нәзер салсаңыз, бул топырақты қорғаў ушын гүрескенлер — Тумарис, Гүлпаршын, атын усы топырақ ушын қамшылаған Алпамыс, Гүлайымлар көринеди. Уллы Әмир Темур, Жалалиддин Мангуберди бабаларымыз усы топарықтың азатлығы ушын ат салысты. Ўақыт өткинши, топырақ болса бир орында қатып қалғандай сезиледи. Негизинде олай емес...

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 30.06.2016 06:20:53

512 мәрте оқылды


СПОРТ

САМАРҚАНДТАН ЖАҚСЫ НӘТИЙЖЕЛЕР МЕНЕН...

Соңғы жыллары спорттың спорт гимнастикасы түри республикамызда жақсы раўажланып, жаслар арасында кең ен жаймақта. Бүгинги күнде елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт пенен турақлы түрде шуғылланып, республикамыз спортшылары  бир қатар халықаралық ареналарда мәмлекетимиз байрағын бәлентлерге көтерип келмекте.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 30.06.2016 06:18:23

523 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

ПУШКИН ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ АРНАЛДЫ

Өз дөретпелери арқалы инсаният рухиятына унамлы тәсир жасаған рус хал­қының белгили шайыры Александр Сергеевич Пушкин поэзиясы өлмес дүрданалар қатарында жасап келмекте. Оның кишкенелеримизге арнап жазылған ертеклери бәршемизди жақсылыққа, ҳадаллыққа, сабырлылыққа, мийнеткешликке тәрбиялайды.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 30.06.2016 06:17:27

534 мәрте оқылды


ПУБЛИЦИСТИКА

ҚАЛАЙ  МУҚАДДЕС ДЕМЕССЕҢ, АНА-ЎАТАНДЫ...

Бүгин тыныш ҳәм абат журтымызда атып атырған ҳәр бир таң өзгеше жаңаланыўларға, ийгиликли мақсет жолындағы жаратыўшылық ислерге толы болмақта. Әлбетте, мисли көрилмеген бул раўажланыўлар биринши гезекте ғәрезсизликти еле де беккемлеў жолындағы хал­қымыздың беккем аўызбиршилигиниң, келешекке үлкен исеним менен қолға-қол усласып мийнет етиўиниң арқасында екенлигин ҳәммемиз мойынлаймыз. Сонлықтан да, ғәрезсизлик күни елимизде ең уллы байрам сыпатында тән алынып, халқымыз ҳәр жылы жоқары кейпиятта, үлкен жетискенлик ҳәм табыслар менен байрамлаў ушын аўызбиршиликли түрде ат салысады.

Даўамын окыў: ПУБЛИЦИСТИКА

Сәне: 30.06.2016 06:15:45

590 мәрте оқылды


ЖУРНАЛИСТ ОЙ САЛАДЫ

ПӘТИЯНЫ КИМ БЕРИЎИ КЕРЕК?

ТУРМЫСЫМЫЗДА ОРЫН АЛЫП АТЫРҒАН АЙЫРЫМ ЕРСИ ӘДЕТЛЕР ҲАҚҚЫНДА

Ата-бабаларымыздан кия­тырған жақсы дәстүрлер, үрп-әдетлер халқымыз турмысында өз қунын жойт­пастан киятыр. Олардың ҳәр бириниң төркининде тәр­биялық әҳмийет бар. Солардың бири еткен хызмети, көрсеткен сый-ҳүрмети, саўаплы иси ушын оған да жақсылық тилеўи, бул тилеклерге әтирапындағылардың бәри қол жайып тилеклеслигин билдириўи болып, «алтын алма  дуўа ал, дуўа алтын емес пе?» деп, алған дуўа пәтияның қунын ҳәр қандай материаллық байлықтан зыят қояды.

Даўамын окыў: ЖУРНАЛИСТ ОЙ САЛАДЫ

Сәне: 30.06.2016 06:14:32

566 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ЫЛАЙЫҚЛЫЛАР  САЙЛАНБАҚТА

Ҳәзир мәмлекетимизде қайсы пуқара табысқа ерисип жақсы ат көтерсе де жасайтуғын аймағының абырайы көтериледи, унамсыз ҳәрекетке қол урса да сол аймақтын аты биринши айтылады. Жергиликли ҳәкимият деп аталатуғын мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жы­йынлары бүгинги күнге келип сол аймақта жасаўшы пуқара­ларға тийисли барлық мәселелерде олардың сүйенишине айланбақта.

 

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 30.06.2016 06:12:54

482 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БАЗАРДА  ТАБЫСЫП ТУРҒАН  ЖИГИТЛЕР

«Уры урыны қараңғыда табады» дейтуғын болсақ, бул наркотик өниминиң нызамсыз алды-саттысы менен шуғылланыўшы жигитлер табысыў орнына базарды таңлаған. Ҳәрдайым «базарда көрискенше» деп тар­қасқан жигитлер бүгинлиги «темир тор» артында көрисип отыр.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 30.06.2016 06:11:59

473 мәрте оқылды


ТЕННИС

БАЙРАМҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Соңғы жыллары спорттың теннис түри республикамызда жақсы раўажланып атырғанлығы, ғалабалығы менен кең ен жайып бармақта. Бүгинги күнде елимиздиң көплеген жаслары бул  спорт түри менен турақлы түрде шуғылланыў имканиятларына ийе болды.

1-2-июнь күнлери Әмиўдәрья ра­йоны 1-санлы академиялық лицейдиң ашық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы» ҳәм 1-июнь — «Халықаралық балаларды қорғаў күни»не бағышланып 2001-2002, 2003-2004, 2005 ҳәм оннан киши жыллары туўылған балалар ҳәм қызлар арасында ра­йон ашық бириншилиги өткерилди.

Даўамын окыў: ТЕННИС

Сәне: 30.06.2016 06:11:00

486 мәрте оқылды


5-июнь ­— «Дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни»

АНА ТӘБИЯТЫМЫЗДЫ ҚОРҒАЎ — БӘРШЕМИЗДИҢ МИННЕТИМИЗ

Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң 1972-жылы Стокгольм қаласында өткерилген конференциясында ҳәр жылы июнь айының 5-сәнеси «Пүткил дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни» деп белгиленди. Усы ўақыттан баслап ҳәр жылы бул сәне үлкен байрам сыпатында белгиленеди.

Қоршаған орталық ҳаққында сөз етер екенбиз, тәбияттың гөззаллығына жететуғын сулыўлық жоқ десек асыра айтқан болмаймыз.

 

Даўамын окыў: 5-июнь ­— «Дүнья жүзилик қоршаған орталықты қорғаў күни»

Сәне: 30.06.2016 05:53:38

481 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖАЛҒАН МАҒЛЫЎМАТТЫҢ ЖАЗАСЫ

З.Таңирбергенов, Б.Розумбетов, И.Нурумов, У.Туребаев ҳәм Б.Султанбаевтан ибарат жерлеслеримиз өзлериниң ислеген қылмысларына ылайық судтың қара гүрсисине отырды… Неге?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 30.06.2016 05:49:55

515 мәрте оқылды


ЭССЕ

Шарап УСНАТДИНОВ,

жазыўшы, Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист.

ҲАҚЫЙҚЫЙ ДОСЛЫҚ ТЫМСАЛЫНЫҢ ҚАҲАРМАНЫ

ШАЙЫР, ИЛИМПАЗ БАБАШ

ИСМАЙЛОВТЫҢ 90 ЖЫЛЛЫҒЫНА

И.БАБАШҚА

Ақыл-парасатлы, ғошшақ азамат,

Болсын өзиңнен де бир қәдем зыят.

Ол ҳәм сеннен алсын йош пенен қуўат,

Асқар таў айбатың — бир достың болсын.

Ибрайым ЮСУПОВ,

«Жигиттиң соныңдай бир досты болсын»

1969-жыл февраль.

Халқымыз тарийхында еллер арасындағы, уллы инсанлар арасындағы ҳақыйқый дослық, бир-бирине садықлық, «тамырынан қан берген, керегинде жан берген» инсаныйлық пазыйлетлер туўралы аўыздан аўызға өтип келген әпсаналардан, жазба дереклерден, көркем шығармалардан оқып, билип келгенбиз.

Даўамын окыў: ЭССЕ

Сәне: 30.06.2016 05:48:10

491 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМ ҮЛКЕН ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖҮКЛЕЙДИ

Бүгинги күни пуқаралар жы­йыны баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм өткериўдиң тийкарғы принциплерине сай сайлаў процесин жоқары дәрежеде өткериўдиң барлық илажлары көрилип, бул өз гезегинде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының, мәҳәллениң пуқаралық жәмийети институтлары шеңбериндеги орнын және де беккемлемекте. Өткерилип атырған сайлаўлардың демократиялық принциплерге сай, ашық-айдын, жәрия­лылық пенен өтип атыр­ғанлығы халқымыздың сиясий саўатының, мәдениятының әдеўир артқанлығын көрсетеди.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН ­ КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:59:04

444 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF