Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:28:29, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СӨЗ ­ ЗАМАНЛАСЛАРЫМЫЗ ҲАҚҚЫНДА

ИНГЛИС ТИЛИ БОЙЫНША БИРИНШИ ДОКТОР

Инсан тәбияты солай жаратылған. Ол саналы түрде өз қатарлары арасында биринши болыўға тырысады. Лекин, «Жүз­ден жүйрик, мыңнан тулпар шығады» дегендей, тек турмыста бахты күлип, аты озғанларға ғана бириншилик несип етеди. Мәселен, елимиздиң биринши илим докторы Нәжим Дәўқараев, академигимиз Марат Нурмуҳаммедов, бокс бо­йынша Азия ойынлары жеңимпазы Алишер Әўезбаев, муай тай бойынша жәҳән чемпионы Еркинбай Қуты­баевларды халқымыз бәрҳа мақтаныш етеди.

Даўамын окыў: СӨЗ ­ ЗАМАНЛАСЛАРЫМЫЗ ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 06.04.2017 11:14:41

651 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ — ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

ЖАСЛАРҒА ИТИБАР ЖЫНАЯТШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 14-марттағы «Ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, ҳәр  ҳәптениң  пийшемби  сәнеси  жынаятшылықтың  алдын-алыў ҳәм профилактика  күни  деп белгиленген еди. Усы  күни аймақлардағы   прокуратура  ҳәм  ишки  ислер уйымларының  хызметкерлери  жынаятшылықтың  келип  шығыў  себеплери ҳәм ақыбетлери ҳаққында жасларға түсиндириў жумысларын алып бармақта.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ — ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 06.04.2017 11:10:02

524 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

АЛЫМНЫҢ ЖЕТПИСИНШИ БӘҲӘРИ

Халқымызда «илим ийне менен қудық қазғаннан да қыйын» деген гәп бар. Ҳақыйқатында да, илим жолы оғада  аўыр, оның машақатын басынан кеширгенлер ғана жақсы биледи. Илим менен шуғылланыў, оның барлық қыйыншылықларына көнип мийнет етиў ҳәммениң де қолынан келе бермейди. Буның ушын жақсы қәбилет, жоқары билимге қоса беккем ерк-ықрар, күшли сабыр-тақаат керек. Әне, усы қәсийетлерди бойына жәмлегенлер ғана илимниң қыйырман да шыйырман гүзарына тайсалмай түсиўи мүмкин. Усы көзқарастан алып қарағанда, республикамызға белгили алым, аўыл хожалығы илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери Махсуд Юлдашевич Ибрагимовты бул тараўдың ҳақыйқый пидайысы десек, оны билетуғынлар бул пикиримизге қосылады деп ойлаймыз.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 06.04.2017 11:05:28

469 мәрте оқылды


МӘҲӘЛЛЕ ТУРМЫСЫ

ОЛАР АРАЛАСПАЙТУҒЫН МӘСЕЛЕ ЖОҚ...

Халық арасында болып, жақыннан пикирлессек, айырым пуқаралардың қайсы мәкан  пуқаралар жыйынына қарайтуғынлығын, өзлери жасайтуғын жыйын баслығы ким екенлигин билмейтуғынлығы анық болады. Буның себеби неде!

Даўамын окыў: МӘҲӘЛЛЕ ТУРМЫСЫ

Сәне: 06.04.2017 10:57:00

508 мәрте оқылды


ЕГИС ­2017

НӘТИЙЖЕЛИ ИС ­ БӘЛЕНТ ҚЫРМАН ТИЙКАРЫ

Нөкис районының дийқанлары быйылғы жылы да аўыл хожалығында үлкен табысларды қолға киргизиў ушын бәҳәрги егиске таярлық жумысларын шөлкемлескенлик пенен баслап жиберди. Егис ушын зәрүрли болған барлық аўыл хожалығы техникалары толығы менен мәўсимге таяр етилип, жумыслар басқышпа-басқыш әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ЕГИС ­2017

Сәне: 06.04.2017 10:38:37

514 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары ҳәм мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәмийетлик фонды тәрепинен «2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўы үстинен кең жәмийетшилик қадағалаўын орнатыўда ғалаба хабар қуралларының роли» атамасында семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 06.04.2017 10:36:30

506 мәрте оқылды


ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ

РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ  ЖАҢА БАСҚЫШЫ

Бәршеңизге мәлим, мәмлекетимизде алып барылып атырған реформалардың нәтийжелигин және де арттырыў, ҳәр тәреплеме жедел раўажланыўы ушын шараятлар жаратыў, елимизди модернизациялаў ҳәм турмыстың барлық салаларын либералластырыў бойынша тийкарғы бағдарларды әмелге асырыў мақсетинде усы жыл 7-февраль күни Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасын буннан былай да раўажландырыў бойынша ҳәрекетлер стратегиясы ҳаққында» Пәрманы қабыл етилди. Бул Пәрман мәмлекет ҳәм жәмийет турмысының барлық тараўларының баслы бағдарларын белгилеў ҳәм оларды басқышпа-басқыш әмелге асырыў мақсетинде қабыл етилген.

Даўамын окыў: ҲӘРЕКЕТЛЕР СТРАТЕГИЯСЫ

Сәне: 06.04.2017 10:34:52

571 мәрте оқылды


МӘЛИМЛЕМЕ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 4-апрель күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.

Даўамын окыў: МӘЛИМЛЕМЕ

Сәне: 06.04.2017 10:32:12

493 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ЕКИНШИ ЖЕР ЖҮЗИЛИК УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫН ХОШАМЕТЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

9-май улыўмахалықлық байрам — Еслеў ҳәм Қәдирлеў күниниң өткерилиўи, сондай-ақ, 1941-1945-жыллардағы Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңистиң 72 жыллығы белгилениўи мүнәсибети менен және урыс қатнасыўшылары ҳәм майыпларын материаллық хошаметлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 06.04.2017 10:29:40

449 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

САНААТ ЯРМАРКАСЫ ҲӘМ КООПЕРАЦИЯ БИРЖАСЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 4-апрель күни пайтахтымызда XI  аймақлық санаат ярмаркасы ҳәм кооперация биржасы өз жумысын баслады.

Биринши Президентимиз И.Кәримовтың 2007-жыл  12-ноябрьдеги «Ишки тармақ ҳәм тармақлараралық санаат кооперациясын буннан былай да күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық өткерилип атыр­ған илажға тек ғана республикамыздан емес, соның менен бирге, бир қатар ўәлаятлардан кәрхана ҳәм мәкемелер, исбилерменлик субъектлери өз өнимлери менен қатнаспақта.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 06.04.2017 10:24:49

456 мәрте оқылды


ҚАРАР

ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИНЕ ТАЯРЛЫҚ КӨРИЎ ҲӘМ ОНЫ ӨТКЕРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Инсан, миллет ҳәм халық тарийхый еслеў туй­ғысы менен мәңги жасайды. Еслеў — кешеги өтмишти, бабаларымыздың үгит-нәсия­тын, миллий мийрасымызды аңлатып туратуғын — муқаддес китап бетлериндей турмысымызды сәўлелендирип турады. Қәдирлеў — инсанның мәртебесин арттырады, оның жумысына, арзыў-нийетлерине, мақсетлерине уллылық бағышлайды.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 06.04.2017 10:18:25

480 мәрте оқылды


Спорт

Вручены подарки Президента

Более 2 тысячам девушек-учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей Нукуса, регулярно занимающимся спортом, вручены подарки Президента страны — спортивная форма.

На мероприятии по этому поводу отмечалось, что под руководством Президента нашей страны особое внимание уделяется развитию спорта, особенно детского, всесторонней поддержке одаренной молодежи, созданию современных условий для реализации ее талантов и потенциала.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 05.04.2017 11:05:57

485 мәрте оқылды


Консультация юриста

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

31 января 2017 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему расширению и упрощению системы микрокредитования малого и частного предпринимательства".

Согласно документу расширен доступ к микрофинансовым услугам для вновь вступающих на рынок труда выпускников средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений, физических лиц, вернувшихся со срочной военной службы, незанятых граждан, зарегистрированных в органах по труду,  и других слоев населения, нуждающихся в трудоустройстве.

Даўамын окыў: Консультация юриста

Сәне: 05.04.2017 11:00:31

479 мәрте оқылды


Профилактика правонарушений

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Требованием сегодняшнего дня является прямой диалог с народом, непосредственное посещение семей представителями органов государственной власти и общественных институтов, изучение и решение их проблем.

Даўамын окыў: Профилактика правонарушений

Сәне: 05.04.2017 10:58:40

465 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

ИЗБРАННЫЙ ПУТЬ

Айгуль Даходбаева из Караузяка сегодня, когда уже ею сделан первый шаг в искусство, признается, что сбывается ее детская мечта — исполнять песни на дутаре. Часто перед ее глазами встает картина, как бабушка Лала поет народные песни. И в душе девочки уже в те годы, когда она была малышкой, зародилась любовь к национальной музыке.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 05.04.2017 10:57:37

511 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF