Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:12:04, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БИЗНЕС-ФОРУМ

ЖАСЛАР ИСБИЛЕРМЕНЛИГИН

РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Өзбекистан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қәўендерлик Кеңесиниң  «Өзбекистан Республикасында 2016-жылда жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар бағдарламасы»нда «Жаслар исбилерменлигин раўажландырыўдың әҳми­йетли мәселелери» атамасында бизнес-форум өткериў белгиленген еди.

Даўамын окыў: БИЗНЕС-ФОРУМ

Сәне: 26.07.2016 10:56:26

495 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖОЛ САЛҒАН САЎАП ДЕЙМИЗ, БИРАҚ...

Ерте дәўирлерде ата-бабаларымыз еллер арасында кең, рәўан жоллар болмағанлықтан баратуғын мәнзиллерине ўақтында жете алмай, көплеген қыйыншылық ҳәм машақатларға жолығып, азап-ақыретлерге ушыраған. Оннан қалаберсе, айырым ел жоқ, журт жоқ сырдандай дала, дүт тоғай ҳәм ойлы-бәлент таўлы орынларда уры-гәззап ҳәм қарақшылар баратырғанның балтасын, киятырғанның кетпенин алып, халық арасында қәўетерли қорқыныш пайда еткен. Сонлықтан болса керек, «Жол азабы — гөр азабы» деген мақал әсирден-әсирге өтип келген.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:52:16

460 мәрте оқылды


АКЦИЯ

ЖАСЛАР БАЙРАМ ҚАРСАҢЫНДА

Ҳәзир республикамыздың барлық орынларында ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығын ылайықлы күтип алыў мақсетинде қызғын таярлық жумыслары алып барылмақта. Пайтахтымызда жайласқан «Жаслар орайы»нда 1-июль күни ғәрезсизлигимиздиң жигирма бес жыллығы мүнәсебети менен «25» акциясы өткерилди.

Даўамын окыў: АКЦИЯ

Сәне: 26.07.2016 10:50:13

426 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МЕДИЦИНАЛЫҚ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ САПАСЫ ЖОҚАРЫ

Халықтың саламатлығын беккемлеў, наўқаслардың дәртине шыпа бериўде Елликқала районлық медицина бирлеспесине қараслы районлық орайлық емлеўханасы, көп тармақлы поликлиника, 19 аўыллық-шыпакерлик пункти, туберкулёзге қарсы гүресиў диспансери шыпакерлери ҳәм мийирбийкелери район халқына медициналық жақтан хызмет көрсетип келмекте.

Айта кететуғын тәрепи, ғәрезсизликтен соң халыққа медициналық хызмет көрсетиў алдынғы дәўирге салыстырғанда пүткиллей унамлы тәрепке өзгерди. Бир ғана аўыллық-шыпакерлик пункт­лерин шөлкемлестириў  қысқа пурсатта әмелге асырылғанлығы алыс аўыл турғынларының машқалаларын әдеўир жеңиллетти.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:47:16

445 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АФРИКА ҚАРА СТРАУСЫН БАҚҚАН ФЕРМЕР ЗУЛЬФИЯ

Жәҳәнниң бир мүйешиндеги узақ Африканың қулазыған мийдей шөлистанлықлары ҳәм қуў далаларының хожейини санап жүрген Африканың қара страусы, яғный, түйеқус Елликқала топырағын өгейсиремей емин-еркин жазылып жүр десе биреў исенсе, биреў исенбес.

Аўа да, исбилерменлер ҳәм фермерлеримиз қол созса алмайтуғын асырымы, тосқынлық етиўге күш табылмайтуғын заманға жетискенимиз тийкары ғәрезсизлик екенлигин жақсы түсинеди. Елликте Африка қара страусын бағып атыр деген елди дүрликтирген хабардың «айыпкери» «Бостан страусы» фермер хожалығы баслығы Зульфия Атамуратованы ул-қызлары менен қусларға жем-суў берип атыр­ған мәҳәлде ушыраттық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:43:21

499 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАЛАНТЛЫЛАР ТАЛПЫНҒАН ДӘРГАЙ

Көркем өнерге ықласлы, халқымыздың бай мийрасын үйрениўге қызығыўшы жас әўладты тәрбиялаўға көрсетилип атырған итибар нәтийжесинде 2014-жыл 28-сентябрь күни пайдаланыўға тапсырылған район ора­йындағы 18-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби қысқа пурсат ишинде талантлылар тал­пын­ған дәргайға айланып үлгергенин оқыўшылардың топарласып киятырғанлығынан сездик. Жазғы дем­алыс болыўына қарамастан, мектеп классларында жәҳән операсы ария­ларын атқар­ған лапызлы ырғақлар, саз намаларының жаңлаўы, дойнағында бар талант ийелериниң қызығыўшылығына тәсийин қалыстық.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 10:38:36

434 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БЮДЖЕТ ҚАРЖЫСЫНА ҚОЛ САЛҒАНЛАР

Өзбекистан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы Елликқала районлық бөлими тәрепинен елимиз Президентиниң 2006-жыл 21-апрельдеги «Финанс-экономикалық, салық тараўындағы жынаятларға ҳәм жынайый хызметтен алынған дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиўди күшейтиў ис-илажлары ҳаққында»ғы, Минис­трлер Кабинетиниң 2001-жыл 6-июль күнги «Экономика ҳәм салық тараўларындағы жынаятларға қарсы гүресиўди күшейттириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарлары талапларын орынлаў бағдарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:30:18

446 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИНСАП ҚАЙДА, ИНСПЕКТОР?

Инсан баласы дүньяға келгеннен кейин ҳадал мийнети менен турмыс кеширип, ийман-инсаптың, обал-саўаптың қәдирине жетип жасаса қандай жақсы! Өзи де тыныш, шаңарағы да қәтержам, дөгерек-әтирапындағылар менен қарым-қатнасы да жақсы, жәмийетте тут­қан орны да мақтаныш етерликтей болады. Әлбетте, бундай тайпадағы адамлар оғада көп. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, өзгениң мүлкине көз алартып, жеңил жол менен табыс табыўға умтылыўшы кимселердиң де табылып қалатуғыны кеўилди бираз қабартады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 10:29:10

442 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

ЖӘМИЙЕТ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ҚӘЎИПЛИ ИЛЛЕТ

Өзбекистан Республикасында коррупцияға қарсы гүресиўге бағдарланған бир қанша әҳмийетли илажлар көрилмекте. Әсиресе, нызамшылық базаларын жетилистириў, мәмлекет ҳәм ҳуқық қорғаў уйымлары хызметиниң ашық-айдынлығы, мәлимлемениң жәриялылығын тәмийинлеў ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў саласында халық­аралық бирге ислесиўди беккемлеў бойынша көплеген ислер әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 10:27:08

489 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

ТЕГИН ПАЙДАНЫҢ ЖУҒЫМЫ БОЛМАЙДЫ...

Күнделикли турмыста ҳәр ким өз түсиниги менен жасағысы келеди. Жақсы исине алғыс, жаман ислерине ғарғыс еситерин биле тура  қыңыр жоллардың соқпағын таңлағанына ҳайрансаң.

Жеңилдиң асты, аўырдың үсти менен жүрип, нобай пайда таппақшы болған Турсынбай Бекбергенов «Жүзим бағ» аўыл-пуқаралар жыйыны аймағындағы өз үйине аўыз жаласып жүрген Оңғарбай Асановқа ти­йисли болған жуўазын қурады. Жуўаз — халқымыздың ерте заманлардан бери гүнжи, басқа да өсимликлерден май шығаратуғын күн-көрисине жарап келген әсбап-үскенелериниң бири.

 

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 10:25:35

442 мәрте оқылды


Мақала

ЖАСЛАР КЕЛЕШЕГИ БИЙПАРҚ ҚАЛДЫРМАЙДЫ

Президентимиз И.Кәримовтың жаслар тәрбиясын мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтериўи олардың бүгинги жетискенликлери менен көзге тасланбақта. Елимизде билим аламан, изленемен, кәсип ийелеймен, заманның озық ойлы инсаны болып жетилисемен, деп мақсет еткен жасларға барлық имканиятлар есиги ашық. Саўлатлы, заман талабындағы мүмкиншиликлерге ийе оқыў орынларында билим алып атырған ҳәм имканиятлардан утымлы пайдаланып, жетискенликлерге ерисип атырған оларды көрип кимниң болса да ҳәўеси келеди. Ал, бул жаслар ертеңимиз, әдиўли перзент­леримиз екенлигин аңласақ, кеўлимизде мақтаныш сезимлери уялайды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.06.2016 06:35:42

577 мәрте оқылды


27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

ЫҚЛАСБЕНТЛЕРИ КӨП ГАЗЕТА

Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының органы есапланған «Қарақалпақ әдебияты» газетасының басып шығарыла баслағанына енди ғана алты жыл болды. Лекин, усы қысқа мүддеттиң ишинде газета ықласбентлер итибарын тартыўға үлгерди. Тек шайыр ҳәм жазыўшылар ямаса әдебиятшы, сыншы илимпазлар ғана емес, ал, зыя­лылардың да қызығып оқыйтуғын басылымларының бирине айланды, десек қәте болмайды.

Даўамын окыў: 27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 30.06.2016 06:34:49

787 мәрте оқылды


27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

УСТАЗЛАР ИСЕНИМИ АКЛАНДЫ

Шақаманның орпаң жолларында қамшысын төбесине былғап, машина-тракторлар менен жарысып ат шаўып, бирде аўыл балаларын жыйнап, қызларды әдираспан моншақларына безеп қосық айтыўды үйреткен, бирде образларға кирип ертек айтқанда кишкене балалар тығыларға тесик таппай турғанларына ҳәз ететуғын, аўылласларының тили менен айтқанда, Қыдырбай агрономның дүўден бас қызы ержете келе сол ҳәрекетлеринен узақласып ҳеш қайда кетпепти. Ол бүгин Қарақалпақстан телевидениесиниң мине деген режиссёрларының бири болып жетилисти. Ташкенттеги Островский атындағы театр ҳәм сүўретшилик институтының музыкалық драма ҳәм комедия актёрлығы факультетин питкерип, Бердақ атындағы мәмлекетлик сазлы театр­ға келгенде аты шыға шаўып, бирден бас рольлер тийискен менен тәғдир өз билдигине көндирген Дәмегүл Алламуратова өз жолын телережиссёрлықтан тапты.

Даўамын окыў: 27-ИЮНЬ — БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 30.06.2016 06:33:50

723 мәрте оқылды


Жеке пикир

БЕЛГИЛИ  ЖАС  АТҚАРЫЎШЫЛАР ЖАНЛЫ  ҲАЎАЗДАН

ҚОРҚА  МА?

ЯМАСА ТАҢЛАЎДАН СОҢҒЫ ОЙЛАР

Биз өмиримизди музыка намаларсыз, әжайып қосықларсыз көз алдымызға келтире алмаймыз. Қулаққа жағымлы, кеўилге қонымлы, өз мәнисине ийе қосықлар бизиң жан дүньямызға заўық бағышлайды..

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги ҳәр жылы жас атқарыўшылардың талантларын жетилистириў, оларға дурыс бағдар бериў, Ўатансүйиўшилик сезимлерин өз дөретпелери арқалы ен жайдырыўы ушын жас атқарыўшылар арасындағы  бир қанша жанлы ҳаўаздағы таңлаўларды шөлкемлестирип келмекте.

Даўамын окыў: Жеке пикир

Сәне: 30.06.2016 06:32:54

535 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ОРЫНБАЙ ҚАҚПАНШЫНЫҢ СЫРЫ МЕНЕН ЖЫРЫ КӨП...

«Қыран қусты күннен асып ушады» демеклик ништердей нурларына көзин жумбастан тик қарағанына бола айтылар екен. Дүзде жасаған адамның ең жақын досты — ийтине «жаман көз» бенен қарағанлар тийсин, тиймесин жети жини...

Аңшы менен қақпаншылардың сыйынған пири, қоңыратлы Орынбай қақпаншының қулағын шыңлатып, сөз басласақ танып-билгенлер аўыз ашпай қалмайды.

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕН БЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 30.06.2016 06:31:46

521 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF