Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:39:03, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖЕТИК МЕДИЦИНА ҚӘНИГЕЛЕРИН ТАЯРЛАЎ — БАСЛЫ ЎАЗЫЙПАМЫЗ

Ғәрезсизлигимиздиң теңлеси болған ТашПМИ Нөкис филиалы өткен 25 жыл даўамында раўажланыўды даўам етпекте. Филиал ашылған дәслепки жылы педиатрия қәнигелиги бо­йынша 100 студент қабыл етилген болса, ҳәзирги ўақытта 5 қәнигелик бойынша 1500 ден аслам студентлер тәлим алмақта.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 03.02.2017 05:22:44

500 мәрте оқылды


«ЎЗБЕКИСТОН ҲАВО ЙЎЛЛАРИ» МИЛЛИЙ АВИАКОМПАНИЯСЫНА 25 ЖЫЛ

ПӘРЎАЗЫҢЫЗ БИЙҚӘТЕР БОЛСЫН

Елимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан баслап-ақ, барлық тараўларда түпкиликли өзгерислер, жаңаланыўлар жүз берди. Солар қатары пуқаралық авиация тараўында да нәтийжели реформалар әмелге асырылды. Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримовтың басшылығында 1992-жылы 28-январь күни жаңадан «Ўзбекистон ҳаво йўллари» миллий авиакомпа­ниясы шөлкемлестирилди ҳәм соннан баслап «қумай қус» сәўлеленген самолётларымыз дүньяның барлық тәрепине пәрўаз ете баслады.

Даўамын окыў: «ЎЗБЕКИСТОН ҲАВО ЙЎЛЛАРИ» МИЛЛИЙ АВИАКОМПАНИЯСЫНА 25 ЖЫЛ

Сәне: 03.02.2017 05:15:04

432 мәрте оқылды


ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ

МАШҚАЛАЛАР САПЛАСТЫРЫЛЫП, ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев жақында республикамызға сапары даўамында белсендилер менен болған ушырасыўда аймағымызды жақын келешекте социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, халқымыз ушын мүнәсип турмыс шараятын жаратыў мәселелерине  тоқтап өтиў менен бир қатарда,  қала ҳәм районларымызды үзликсиз электр энергиясы, тәбийғый газ, көмир менен тәмийинлеў, жеткерип берилген ресурслар ушын қарыздарлықты өндириўдеги орын алып атырған кемшиликлерди қатаң сынға алған еди.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ

Сәне: 03.02.2017 05:07:07

442 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

СУЎ — ТИРИШИЛИК АРҚАЎЫ

Адам өмиринде умытылмас ўақыялар, сәнелер көп болады. Әмиўдәрьяның теңизге қуярлығындағы өтмиште, бүгинги күнде де пүткил дүньяда аты даўрық жайған Мойнақта, ели-халқымыздың тәғдири, бүгин менен келешегин бир тутас өмириме айландырып жасағаныма бахытлыман. Ҳәр күни жумысқа көтериңки руўх пенен барып кия­тырғанымда уллы ислердиң дәнекершиси болғаным ушын аўылласларымның жыллы сезимлери байқалады.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 03.02.2017 04:58:15

446 мәрте оқылды


УЛЛЫЛАР ӨЛМЕЙДИ

ХАЛҚЫ  МЕНЕН  МӘҢГИ БИРГЕ  ЖАСАЙДЫ

ӨЗБЕКИСТАННЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ, УЛЛЫ СӘРКАРДА И.Ә.КӘРИМОВТЫҢ ӨЛМЕС ЕСТЕЛИГИНЕ

Ўақыт жылнамашысы есапланған тарийх, өзиниң 2016-жыл 3-сентябри күниниң зербарақ бетлерин толтыра баслаған таңына араласа, қарақалпақстанлылар атынан, бул уллы Инсан менен хошласып, қәбири топырағына өзлеримиздиң жүрек ҳәўиримизден шыққан мәңги миннетдаршылығымызды қосыў ушын Самарқанд аэропортына жетип келдик.

Даўамын окыў: УЛЛЫЛАР ӨЛМЕЙДИ

Сәне: 03.02.2017 04:30:49

423 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

НӘШЕБЕНТЛИК — ГЛОБАЛ МАШҚАЛА

Нәшебентлик — глобал маш­қала болып, оған шек қойыў жолында пүткил инсаният неше мың жыллардан берли гүресип келмекте. Нәшебентлик затлар тек адам денесине емес руўхыятына да кери тәсир көрсетеди, 20  түрдеги қәўипли кеселликлерге алып келиўи мүмкинлиги тастыйықланған. Нәшебентлик зат қабыл еткенде организмниң орайлық нерв системасына тәсир етип, мий ҳәрекетиниң бузылыўына алып келеди. Нәтийжеде руўхый кеселликлердиң белгилери пайда болады. Клеткалардың бир бөлеги зыянланыўы себепли ишки ағзалар искерлиги бузылады. Адамларда нерв, жүрек-қантамыр, өкпе, баўыр циррозы ҳәм рак киби қәўипли кеселликлердиң көбе­йип барыўына, спиртли ишимликлердиң нәсилге зыянлы  тәсири ақыбетинде ҳәмилениң түрли нуқсанлар менен қәлиплесиўи ҳәм туўылыўына себеп болады.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 03.02.2017 04:29:02

421 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ЗАМАНҒА САЙ ӨЗГЕРИСЛЕР

Бүгинги глобалласыў дәўири инсаният турмысында жаңаланыўлар менен өзгерислерди талап етеди.

2016-жылы 23-сентябрьде «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамы қабыл етилген еди. Усыған муўапық жәми­йетлик-сиясий, социаллық-экономикалық ҳәм суд-ҳуқық салаларында әмел етип турған нызам ҳүжжетлерин буннан былай да жетилистириўге қаратылған өзгерислер менен қосымшалар киргизилди. Олардың арасында Өзбекистан Республикасының Жынаят процес­суал Кодекси, Жынаят Кодекси ҳәм Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекслер де бар.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 03.02.2017 04:28:03

394 мәрте оқылды


ИЛИМПАЗ ПИКИРИ

БАСҚА ТИЛДИ ҮЙРЕНИЎДИҢ ТАРИЙХЫЙ ЗӘРҮРЛИГИ

Халықлардың өзиниң ана тилинен басқа тиллерди үйрениўдиң зәрүрлигинде бизиң пикиримизше, улыўма нызамлықлар бар көринеди. Үйренилиўи зәрүр тилдиң ийелериниң саны жағынан көплиги, бул тилдиң ийеси болған халықтың экономикалық, мәдений жақтан басқалардан абзаллығы, сиясий ҳәм идеоло­гиялық жақтан үстемлиги сыяқлы өзгешеликлер себеп болады. Буны биз Батыс ҳәм Шығыс еллериндеги тарийхый мысаллардан көремиз. Адамзат тарийхында жүдә үлкен орынға ийе пүткил жәҳән мәдениятына, илим-билимине, көркем өнерине күшли тәсир жасаған Күн батыс халықлары цивилизациясының ең әййемги — антик дәўиринде Европа халықлары ушын үйрениў зәрүр үлги тил — грек тили болған. Мыңлаған жыл даўамында усы тилде пүткил дүньялық тарийхый әҳми­йетке мәңги қунлыққа ийе илимий, әдебий, мәдений мийраслар дөретилди.

Даўамын окыў: ИЛИМПАЗ ПИКИРИ

Сәне: 03.02.2017 04:26:37

382 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

ТӘРБИЯҒА ТАЛАП КҮШЕЙСЕ...

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының Педагогика факультетинде ҳәзирги ўақытта «Музыкалық тәлим», «Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы» және «Педагогика ҳәм психология» тәлим бағдарлары бойынша 571 студент-жаслар заман талапларына сай билим алып атырған болса, оларға 30 дан аслам педагог хызметкерлер қәнигелик сырларын үйретип атыр.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

Сәне: 02.02.2017 11:57:26

421 мәрте оқылды


Семинар

ТЕАТР — ТУРМЫС АЙНАСЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында үш күн даўамында Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен Өзбекистан Жазыўшылар аўқамы, Мәмлекетлик көркем өнер ҳәм мәденият институты, «Өзбектеатр» дөретиўшилик-өндирислик бирлеспеси менен бирликте шөлкемлестирилген «Театр ҳәм драматургияның раўажланыўында жас дөретиўшилердиң орны» темасында республикалық дөретиўшилик семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 02.02.2017 11:51:43

408 мәрте оқылды


БАЛЫҚШЫЛЫҚ

ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖОЛЫНДА

Өзбекистан Республикасында өткен әсирдиң биринши ярымында балық  аўлаўдың тийкар­ғы объекти Арал теңизи, оның түслик жағалаўлары болып, 1960-жыллардан баслап теңиз суўының кескин азайыўы нәтийжесинде балық аўлаў муғдары кемейди.

Усы жағдайда балық аўлаўды раўажландырыў ушын тәбийғый көллерден басқа жасалма ҳәўизлерди пайда етип, оларда балықшылықты раўажландырыў илажлары әмелге асырылып атыр. Ҳәзир тәбийғый көллер ҳәм суў сақлағышлар 800 мың гектардан аслам майданды қурайды.

Даўамын окыў: БАЛЫҚШЫЛЫҚ

Сәне: 02.02.2017 11:46:25

538 мәрте оқылды


мақала

ИСЕНИМДИ  ЖӘНЕ  ДЕ  АРТТЫРАДЫ

Қыс ярымынан аўды. Бир айға жуўық ўақыттан соң бәҳәр есик қағады. Аржағында дийқан ҳәм фермерлер сынаққа түседи. Қәлипке түскен фермерлер әдетинен аўыспай, қыста қарап жатпай, суўықты бәнелемей егис әнжамын көреди.

Айтажағым, Президентимиз Ш.Мирзиёев дәслепки сапарын Қарақалпақстаннан баслаўы бизге түртки берди. Қуўанарлы тәрепи, ол ҳәрдайым бизиң республикамыз туўралы айрықша меҳир менен толқынланып, пикирин баянлайды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 02.02.2017 11:44:59

423 мәрте оқылды


мақала

РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Усы жыл 24-январь күни Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма бесинши сессиясы болып өтти.

Сессияда шөлкемлестириў мәселеси қаралды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 02.02.2017 11:43:30

367 мәрте оқылды


мақала

ЕСАПТА БАР, ҚЫРМАНДА ЖОҚ ТОННАЛАР

Жынаят ислери бойынша Нөкис районы судының Өзбекистан Республикасы атынан шығарылған бул ҳүкимдеги топар болып нызам бузыўшылық ҳәрекетлерге жол қойған алты пуқараның Балташева Лалахан ҳәм Азат Бектурғановтан басқа төртеўи алдын да Жынаят Кодексиниң тийисли статья­лары менен жынайый жуўапкершиликке тартыл­ған. Буннан тийисли жуўмақ шығарыў орнына...

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 26.01.2017 12:33:32

553 мәрте оқылды


ШЫПАКЕР КЕҢЕСИ

РЕВМАТИЗМ: ОНЫҢ АЛДЫН АЛЫЎҒА БОЛА МА!

Ревматизм — көпшилик жағдайда жүрек-қан тамыр системасы ҳәм буўынларды бирден-бир зыянландырыўшы кеселлик болып есапланады. Халық арасында ревматизм жөнинде толық түсиник аз. Себеби, сизде ямаса балаңызда ревматизм бар десек, оның аўыр кеселлик екенин түсин­бес­тен ҳеш нәрсе емес ғой, деген жуўап аламыз. Бул қәте түсиник.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕР КЕҢЕСИ

Сәне: 26.01.2017 12:32:49

418 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF