Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:49:57, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

КОРТТАҒЫ БЕЛЛЕСИЎЛЕР

25-март күни Нөкис қалалық 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебине қараслы теннис спорт комплексиниң ашық теннис кортларында «Саламат ана ҳәм бала жылы», халықаралық Наўрыз байрамына бағышланып 1998-2000, 2001-2003, 2004 ҳәм оннан киши жыллары туўыл­ған балалар ҳәм қызлар арасында мектеп ашық бириншилиги өткерилди.

— Елимизде спортқа, әсиресе, балалар спортына бол­ған дыққат-итибар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип келмекте. Өткерилип атырған ашық бириншилик жарыслары жас ракетка усталарына тәжирийбе арттырыў мектеби болды десек қәтелеспеймиз.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.03.2016 10:01:56

509 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ДӘМЕГӨЙЛИКТИҢ  ДУЗАFЫНДАFЫ  ДӘЎРАНБЕК

Қам сүт емген бендемиз. Айырым ўақытлары барын базар, шүкиршилик етиўди умытып, қулқынымызды тыя алмай, шайтан азғырғаннан кейин барып пушайман боламыз. Болмаса, 1980-жылы Нөкис районында туўылған, төрт перзенттиң әкеси Майлыбаев Дәўранбек Дүйсенбаевич те дәмегөйлик жолы менен мәп көриўге урынбағанда жынаятлы айып қо­йылып, суд ҳүкими оқылмаған болар ма еди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:58:13

618 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

НАЎРЫЗ ӘЙЙЯМЫ СҮННЕТ ТОЙЫНА УЛАСТЫ

Үлкемизде Наўрыз байрамы салтанатлары даўам етип атырған бир пайытта Хожели районы «Тақыятас Балалар үйи»ниң бес тәрбияланыўшысының сүннет тойы болып өтти.

Илаж быйылғы Саламат ана ҳәм бала жылында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызметиниң басламасы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңесиниң, бир қатар министрликлер менен шөлкемлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының­ қәўендерлигинде өткерилди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 31.03.2016 09:56:19

572 мәрте оқылды


Мақала

БАЙРАМЛАРДЫҢ АҒЛАСЫ

Ҳәр бир пасылдың өзине тән өзгешелиги бар. Әсиресе, байрамларға толы, инсанлар кеўлин қуўанышқа бөлеўши, жаңаланыў ҳәм жасарыў, гөззаллық тымсалы болған бәҳәр мәўсимин бәршемиз сағыныш пенен қарсы аламыз. Миллий үрп-әдетлеримиз ҳәм олардың негизинде жәмленген меҳир-мүриўбет, инсанды улығлаў, тыныш ҳәм парахат турмыс, дослық ҳәм татыўлықты қәдирлеў сыяқлы ийгиликли ислер И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң тийкар­ғы мақсети болып келмекте.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:53:57

500 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БАСЫ ТАСҚА ТИЙСЕ ДЕ...

Дерлик ҳәр күни ғалаба хабар қуралларында нәшебентликтиң жәмийетимизге, инсан саламатлығына келтиретуғын зыянлы аўыр ақыбетлери ҳаққында көрсетиўлер, еситтириўлер, баспасөз бетлеринде ҳәр қыйлы жанрда материаллар берилип, бул иллеттен аўлақ болыўға шақырылмақта. Барлық оқыў орынларында тийисли қәнигелер қатнасында ушырасыўлар өткерилип, үгит-нәсият, түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, усындай түсиндириў жумысларының алып барылыўына қарамастан айы­рым жасларымыздың «қара дәри»ниң қызығына түсип, қайта келмес нәўқыран жаслық дәўирин темир тор артында өткерип атырғанына ашынамыз.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:51:44

544 мәрте оқылды


БЫЙЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

БАЛАЛАР ТУБЕРКУЛЁЗИ:

ЖАҢА ЕМЛЕЎ УСЫЛЛАРЫ ЕНГИЗИЛМЕКТЕ

Кеселлик қандай белгилерге ийе болмасын, барлығының да өзине жараса машақаты, емлеў усыллары бар. Туберкулёз өзиниң өткир жуқпалылығы, емлениў дәўириниң даўамлылығы менен басқа кеселликлерден парқ қылады. Бул кеселлик әтирапындағыларға жуғыўы менен оғада қәўипли, ал, әсиресе, жас нәрестелердиң де кеселлениўи жүдә аянышлы жағдай. Ол даўасы бар кеселлик, әсиресе, балаларға жоқары дәрежеде ғамқорлық көрсетиў өз  пайдасын береди. «Шегарасыз шыпакерлер» шөлкеми Қарақалпақстан Республикасы бөлими 2014-жылы «Туберкулёз кеселлиги менен аўырған барлық наўқасларды комплексли түрде емлеў» бағдарламасы шеңберине балаларды емлеў компонентин киргизди.

 

Даўамын окыў: БЫЙЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

Сәне: 31.03.2016 09:49:52

570 мәрте оқылды


Репортаж

ТЫНЫШЛЫҚ, АБАТЛЫҚ ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҚТЫҢ ЖЕМИСИ

Пайтахтымыздағы «Ашық театр»да өткерилген театрластырылған

музыкалы хореографиялық байрам тамашаларынан репортаж

НӨКИС. Елимизде бәҳәр. Тәбият оянып, ҳәммемиз асығып күткен быйылғы жылғы Наў­рыз әййямы — жаңаланыў ҳәм жасарыў байрамы кирип келди.

20-март. Пайтахтымыздағы «Ашық театр» байрам руўхында безелген. Кең жәмийетшилик ўәкиллери жыйналған байрам салтанаты «Ҳәр күнимиз Наўрыз болсын!» атлы театрластырылған әдебий музыкалы-хорео­графиялық тамашасы менен басланды. Сахнада тәбияттың ояныўын, бәҳәрдиң келиўин, елимиздиң абадан турмысын өзинде сәўлелендирген, жаслар менен кекселерге де бирдей қәдирдан бол­ған нама жаңлады.

Даўамын окыў: Репортаж

Сәне: 31.03.2016 09:47:51

510 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЕСАП-КИТАБЫ ДУРЫС БОЛFАНДА...

Ҳәрқандай мәкеме яки кәрханада есап-китабы дурыс болса ашығы алшы. Қәлеген тексериў келе берсин, қайыл қалып, рахмет айтып кетеди. Ал, кериси болса, ўақты келип қолымыздағыдай суд ҳүкиминде атың аталып, жазаға ҳүким етилесең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:45:31

622 мәрте оқылды


Мақала

НАЎРЫЗ ҚУЎАНЫШЛАРЫ  ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Адамлардың кеўлин қуўаныш сезимлери менен толтырған улыс­тың уллы күни — Наўрыз халқымыздың неше мың жыллардан берли қәстерлеп, ардақлап киятырған гөззал, тәкирарланбас қәдириятларынан саналады.

Ояныў ҳәм жасарыў пасылы, меҳир-мүриўбет ҳәм гөззаллық тымсалы болған Наўрыз әййямы пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс әскерий округиндеги 16-санлы орта билим бериў мектебинде де жоқары көтериңкилик руўхта өткерилди.

Кешеде сөз сөйлеген округтиң басшылары ҳәм байрам мийманлары елимиздиң тынышлығы жолында аянбай мийнет етип киятырған әскерий хызметкерлерди, олардың шаңарақ ағзаларын байрам менен қутлықлады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:43:53

499 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КРЕДИТТИ «КЕЛИСТИРГЕН» ЕСАПШЫ

Соңғы жыллары исбилерменлик субъектлери ушын салық төлемлеринен, банк кредитлеринен бир қатар жеңилликлер жаратылған. Әлбетте, жаратылған бундай имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланған исбилерменлер алынған кредитлер есабынан фирма яки кәрханасын заманагөй технологиялар менен толықтырып, өним ислеп шығарыў көлемин кеңейтиў нәтийжесинде қосымша жумыс орынларын жаратып, өзине де, жәмийетке де пайда келтирмекте. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай айырым жуўапкерли лаўазымда ислеўши шахслардың алынған кредит қаржыларын талан-тараж етип атырғанына не дерсең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:40:48

505 мәрте оқылды


Мақала

АТЫНА САЙ ИМАРАТЛАР

Жас-жубайларды шаңараққа таярлаў ҳәм оларды некеден өткериў бойынша қала ҳәм районларымызда заманагөй «Бахыт үйи» имаратларының пайдаланыўға тапсырылыўы халқымызға юридикалық хызмет көрсетиўдиң сапасын және де жақсылаўға хызмет етпекте. Атап айтқанда, усы күнге шекем пайтахтымыз Нөкис қаласында, Хожели районының Тақыятас қаласында, Қоңырат, Шымбай, Шоманай районларында усындай имаратлар пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:39:58

456 мәрте оқылды


«ТАШАББУС — 2016»

ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕРГЕ ТАЛПЫНДЫРАТУҒЫН ТАҢЛАЎ

Көпшиликке мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылы республикамыз исбилерменлери, фермерлери ҳәм өнерментлериниң қатнасыўында Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус» таңлаўы өткерилип, бул таңлаў киши бизнес ўәкиллериниң  исбилерменлик тараўындағы басламаларын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеўдиң өзине тән бир көриниси болып табылады.

16-март күни пайтахтымызда «Ташаббус-2016» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған усы таңлаўдың районлық ҳәм қалалық бас­қышларында жеңимпаз бол­ған 44 фермер, исбилермен ҳәм өнерментлер қатнасты.

Даўамын окыў: «ТАШАББУС — 2016»

Сәне: 31.03.2016 09:38:59

528 мәрте оқылды


Спорт

ЖАРЫСТАН ТОҒЫЗ МЕДАЛЬ МЕНЕН...

Бир неше жыллардан берли пүткил елимизде жетекшилик етип киятырған қарақалпақ ескек есиў мектебиниң тәрбияланыўшылары өзлериниң бул орнын және бир мәрте дәлилледи. Март айының 11-14-сәнелеринде академиялық ескек есиў бойынша Ташкент ўәлаятында болып өткен Өзбекистан кубогының биринши бас­қышында олар ҳәр қашанғыдай жоқары нәтийжелерди қолға киргизип, улыўмахалықлық Наўрыз байрамы алдынан халқымызға әжайып саўға таярлады.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.03.2016 09:36:09

436 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЎАЗЫЙПАFА  СУЎЫҚҚАНЛЫҚ АҚЫБЕТИ

Қыңыр ис қай ўақытта да көз шығармай қалмайды. Буны «Қарақалпақпахтасанаат» аймақлық акционерлик бирлеспесиниң «Халқабад мамығы» акционерлик жәми­йетиниң басшы лаўазымында ислеп келген Жарылқасын Бердимуратов пенен усы акционерлик жәмийеттиң бас есапшысы Мэлс Халқановтың мысалында көриўимизге болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:30:10

471 мәрте оқылды


СПОРТ

«ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ҚЫЛЫШПАЗЛАРДАН ҮМИТИМИЗ КӨП»,

-дейди Өзбекистан сайланды

командасының аға тренери Н.Насыров

Қылышпазлық — спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Сондай-ақ, әййемги Грецияда жас өспиримлерди тәрбия­лаўда қылышласыў бойынша сабақлар жолға қойылған.

Бизиң республикамызға 2014-жылы кирип келген бул спорт түри бойынша бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы республикалық қәнигелестирилген Олимпия резервлери балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы мектеп ҳәм НМПИ жанындағы биринши санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 13.03.2016 08:05:48

519 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF