Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:51:16, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

СОДАҒА АЙЛАНҒАН ҲАСЫЛ ДУЗ

Қоңырат сода заводының екинши гезеги табыслы жуўмақланды

Ишки ҳәм сыртқы базарларда Қоңырат сода заводының кальцийнацияланған содасына талап жылдан-жылға артып бармақта. 2012-жылдың 16-ноябриндеги ҳүкиметлик қарарға муўапық, заводтың екинши гезегин қурып, l00 мың тонналық қуўатлылығын 200 мың тоннаға жеткериў жобаластырылды. Жойбар нырқы 104,4 миллион долларлық екинши гезекти қурыўды (биринши гезегин қурып пайдаланыўға берген) Қытайдың «СИТИК» компаниясы өз жуўапкершилигине алып, «Эксимбанк»тен 77,1 миллион долларлық кредит пенен тәмийинледи. Қалған үлеси елимиз пайына, соның ишинде заводтың  өз пайдасы есабынан 6,8 миллион доллар үлесин қосқан.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:29:44

563 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ШЕННЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛАЎЛАНАДЫ

Үлкемизде жетистирилетуғын тийкарғы байлықлардың бири пахта екенлигин ҳәмме тән алады. Жәҳән базарында өзиниң талшығы, сапалылығы менен ажыралып туратуғын пахта өнимин жетистириўде бәршениң мийнети, ҳадал маңлай тери бар екенлиги де ҳәммеге мәлим. Лекин, усындай мийнет пенен жетистирилген өнимниң кимлердиңдур себебинен көз боямашылыққа жол қойылып атырғанын еситкен адамның ғәзеби қайнайтуғыны турған гәп.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:26:16

539 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ШЕБЕРЛЕРДИ ЖӘМЛЕГЕН «РАНО ШЕБЕР»

Тахтакөпир районы аймағында жасаўшы ҳаял-қызлар арасында да қолында өнери барлары көпшиликти қурайды. Жасыратуғыны жоқ, өнери менен ел нәзерине түсип, тийкарғысы шаңарағын көркейтип, мийнетиниң арқасында бала-шағасына, елине пайдасын тийгизип атырғанлары әлбетте, қуўанышлы.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:25:10

490 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАШКЕНТТЕ ЖАҢЛАҒАН «ҲӘЙЙИЎ...»

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамын кең түрде байрамламақшы болып атырған тахтакөпиршилерге «Тойға тойана менен» дегениндей, районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими жанындағы «Мийрас» фольклор-этнографиялық ҳәўескерлер жәмәәти Ташкент қаласында өткерилген «Анам айтқан ҳәййиўлер» фестивалында 2-орынға ылайық деп табылып, саўға ретинде байрам алды аўылласларын үлкен қуўанышқа бөледи.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:24:04

484 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

УЛЛЫ  МӘМЛЕКЕТТИҢ БАХЫТЛЫ  ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ

Бизлер ғәрезсизлик перзентлеримиз. Уллы ҳәм түпкиликли өзгерислер бизлердиң көз алдымызда жүз бермекте. Салыстыратуғын болсақ мағлыўматлар толып атыр. Бизлер есейген бес-алты жылдың өзинде пайтахтымыздың  танымастай дәрежеде жаңаланыўы, гүллениўи, абаданласыўын-ақ алып қарайық. Бундай өзгерислер барлық тараўларда жүз берип атырғанын есап­қа алсақ, мәмлекетимиздиң күш- қүдирети қаншелли екенлигин аңлаў қыйын емес.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 26.07.2016 11:22:47

501 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ  ҚӘЛБЕКИЛЕСТИРГЕН  «АЗАМАТ»ЛАР

Халық хожалығы тараўларының тийкарғы буўыны саналған аўыл хожалығы тараўында жүргизилип атырған реформалар өз нәтийжелерин көрсетип, жетистирилип атырған өнимниң тоқсан проценттен асламы реал сектор­ға, анығырағы, фермер хожалықларының үлесине туўра келеди. Әлбетте, бул бағдарда фермерлерге туўдырылған мүмкиншиликлер, тәмийинлеўши кәрханалар­ға жаратылған қолайлылықлар, олардың төгин, жанармай ҳәм техникалық аўысық бөлеклер жеткериўдеги хызметлери өз алдына. Лекин, айырым тәмийинлеўши кәрханалардың фермер хожалықларына хызмет көрсетиўдеги көзбоямашылықлары кимди болса да тәшўишлендирмей қоймайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:21:38

535 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҲУҚЫҚЫ МӘМЛЕКЕТ ҚОРҒАЎЫНДА

Мәмлекетимизде базар қатнасықларына өтиўдиң басқышпа-басқыш дәўиринде елимиз исбилерменлерин қоллап-қуўатлаў, олардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў, еркин ҳәм турақлы жумыс ислеў ушын барлық шараятлар жаратылып берилмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 11:20:45

552 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Көмек жолы менен үш айда...

Аўыл халқының беккем аўызбиршилигин, той-мерекелериниң ысырапгершиликсиз жыйнақлы өтиўин, кем тәмийинленген шаңарақларды материаллық жақтан қоллап-қуўатлаўды тәмийинлеўде жергиликли ҳәкимият уйымларының тут­қан орны өз алдына.

«Мәдели» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында 2861 адам есапта турады. Жыйын аймағында үш көл, еки жерде аўыллық шыпакерлик пункт, «Әмиўдәрья» балықшылық жуўапкершилиги шекленген жәмийети, «Аққала» жылқышылық ширкет хожалығы, еки улыўма орта билим бериў мектеби, еки жеке меншик аралас затлар дүканы ҳәм бир балалар бақшасы жайласқан.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:19:37

497 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Дүнья — нәресте күлкиси менен гөззал

Мойнақ қаласындағы Ә.Темур көшесинде жайлас­қан балалар бақшасы 1986- жылы ашылған еди. Заманагөй типтеги 90 орынлық бул бақшада әйне мәҳәлде 4 топарда 75 бала тәрбияланып атыр. Өткен жылы бақшада ири оңлаў жумыслары исленди. Бул мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине Лиза Досжанова бираздан бери басшылық етип келмекте. Оның бул тараўда ислеп киятырғанына 30 жылдың майданы болады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:17:38

433 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Спортшы медик ҳаял-қызлар беллесиўи

«Саламат ана, саламат бала жылы»на байланыслы ҳаял-қызларды спортқа кеңнен тартыў мақсетинде райондағы денсаўлықты сақлаў мәкемелеринде ислеўши қыз-келиншеклер арасында спорттың сегиз түри, атап айтқанда, волейбол, арқанда тартысыў, жүз метрге жуўырыў, эстафета, узынлыққа секириў, шашка, дартс, қол гүреси бойынша қызғын беллесиў болып, оған жәми 108 медик қыз-келиншек қатнасып атыр екен.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:15:41

519 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Компрессор станциясында  жумыс қызғын

Шығыс Бердақ деп аталатуғын жерден жылына 1,0 миллиард кубметр газ, 43,1 мың тонна конденсат, Арқа Бердақ деп аталатуғын орыннан жылына 1,0 миллиард кубметр газ жеткерип бериў қуўатлылығына ийе компрессор станциясының қурылыс жумыслары қызғын пәт пенен жүрип атыр. Бул гигант қурылыс жойбарының жалпы ныр­қы 298,345 миллион долларды қурайды.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:14:30

438 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Ҳәм педагог, ҳәм бағман

«Жигитке жетпис өнер аз» дегенниң мәнисин мойнақлы Нийетбай Әўезовтың мысалында уғынғандай болдық. Ол «Бозатаў» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 10-санлы улыўма билим бериў орта мектебине басшылық етиў менен бирге бағшылық пенен де шуғылланады.

—160 орынлық мектептиң реконструкция жумыслары усы жылдың 4-февралында «Нөкиссервисимарат­қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен қолға алынған еди. Жойбарлық нырқы 547 миллион 793 мың 880 сумлық бул реконструкция жумысларынан бүгинги күнге дейин 535 миллион 12 мың 220 сумлық жумыс көлеми орынланды,-деди өз қуўанышын биз бенен ортақласқысы келген мектеп директоры Н. Әўезов.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:13:04

459 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Мәртлердиң мәрти — Манзура

2004-жылдың 17-июни күни бахытсызлыққа ушырап, бир қол, бир аяғынан айрылған бул қыздың қандай аўыр күнлерди басынан кеширгенлиги айдай рәўшан. Лекин, ол тәғдирдиң бул қатаң сынағын өзиниң темирдей сабыр-төзими, ҳәрекетшеңлиги менен жеңе билди. Физикалық жақтан имканияты шекленгенлигине қарамастан мәртликтиң ҳақыйқый үлгисин көрсетти.

БМШтың раўажланыў бағдарламасының қоллап-қуўатлаўы менен ашылған «Қарақалпақ шебери Манзура» жуўапкершилиги шекленген жәмийети 2013-жылдың  26-ноябри күни өз жумысын баслады. Бүгинги күнде тигиў цехындағы 17 дана тигиў машиналарында 10 ҳаял-қыз жумыс алып бармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:10:45

448 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖҮК  ВАГОНҒА ЖАСЫРЫНҒАН...

Ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурылып, беккем пуқаралық жәмийет қәлиплесип атырған ғәрезсиз мәмлекетимизде халықтың ҳуқықый саўаты, мәденияты жылдан-жылға артып бармақта. Тилекке қарсы, «бес бармақтың бирдей емес»лигиндей, айырым пуқараларымыз ислеп атырған исиниң нызамға қайшы екенлигин биле тура «не қылар дейсең» деп итибарсызлық пенен қарайды. Бул итибарсызлығы күни келип «бас шайқаў»ға себеп болғанда барып пушайман болады. Ақыбетинде қолымыздағы суд ҳүкиминде жаза тайынланған Дүйсенбаев Сапарбай Сәрсенбаевичтей нызам алдында жуўап бериўине мәжбүр болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:02:26

473 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

БАЙ ТАРИЙХҚА ИЙЕ МИЙРАСЛАР

Қайсы тараўды алып қарамайық, ғәрезсизликке ерисилген жылларда не жетискенликлер, не жаңалықлар болды, деген сораўға жуўап излеймиз. Бул сораў археология илимине де ти­йисли. Археология илиминиң жергиликли ўәкиллери тәрепинен үлкемизде жай­ласқан тарийхый естеликлерде жаңадан илимий - изерт­леў жумыслары алып барылмақта. Буның нәтийжесинде бурын илимде белгисиз болған жаңа илимий- ашылыўларға тийкар салынды. Соңғы жылларда Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының Қарақалпақстан бөлими Гуманитар пәнлер илимий - изертлеў институты ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик пединституты илимпазлары тәрепинен Хорезм ўәлаяты, Үстирт даласында, Арал алды дәрья дельтасында турақлы архео­логиялық қазыў жумыслары алып барылды.

 

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 26.07.2016 10:59:49

466 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF