Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:36:08, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жынаят ҳәм жаза

ОҚЫЎFА КИРЕСЕҢ БЕ...?

Елимизде ғәрезсизликке ерискен дәслепки жыллардан баслап-ақ билимлендириў тараўына жаңаша реформалар енгизиўге айрықша итибар қаратылды. Өйткени, келешегимиз болған жаслардың билимли, қәбилетли, ой-өриси кең болып камалға келиўи халық хожалығының барлық тараўларында жаңаша өзгерислердиң, раўажланыўлардың негизине тийкар жаратады. Сонлықтан да, мәмлекетимиздиң жоқары оқыў орынларына қабыл етиў тест сынақлары тийкарында әмелге асырылып кия­тырғанына да жигирма жылдың майданы болып, унамлы нәтийжесин көрсетип келмекте.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:51:27

728 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖУЎАПКЕРЛИ ЖУМЫСТАFЫ ЖУЎАПКЕРСИЗЛИК

Әлбетте, ҳәр бир инсан жуўапкерли лаўазымға отырар екен, жәмийеттиң раўажланыўы, халықтың турмыс дәрежесиниң жақсыланыўы бағдарында пәк ҳүжданы менен ҳадал хызмет атқарыўы ти­йис. Халық сеннен усыны күтеди. Аяғыңды қыя бастың ба, сайызға шығып қалатуғының турған гәп. Адам күнделикли турмыста бир сүрниккеннен кейин етек-жеңин жыйнап, тийисли жуўмақ шығармай ма екен?! Бурын да Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 209-статьясы 2-бөлими «а» бәнтинде ҳәм 207-статьясы 1-бөлиминде нәзерде тутылған жынаятлар бойынша ис ашылып, елимиз ғәрезсизлигиниң 19 жыллық мүнәсибети менен қабыл етилген амнистия ҳаққындағы қарарына тийкар ондиристен қысқартылған. 1969-жылы Шымбай районында туўылған Алланиязов Алламберген Сейтназарович берилген бундай имканияттан тийисли жуўмақ шығармастан «айналайын сәллем сизден, ҳешким гүман етпес бизден»ге барды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:49:51

708 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲҮЖДАН ЕРКИНЛИГИНЕН

ДУРЫС ПАЙДАЛАНБАСА...

Тилимиздиң, динимиздиң өзимизге қайтыўы өзлигимизди танытып, уллы бабаларымызды, қуўдаланған уламаларымызды жарыққа шығарды. Олардың исмлери, иси, жолы улығланып киятыр. Бүгин ким қайсы динге исенемен десе ҳақылы. Кеңес ҳүкимети дәўириндеги партия белсендилери ата-аналары қаза болғанда оқылатуғын намазларға да қатнаса алмайтуғын дәўирлер артта қалды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:35:43

636 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КИТАПТАН КИТАПТЫҢ ПАРҚЫ БАР

Халқымыздың тынышлығы — ең үлкен байлығымыз. Ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери де бул бағдарда  ҳәрқыйлы илажлар, тыныш ҳәм абадан турмысымызды тәмийинлеўде турақлы жумыслар алып бармақта. Усындай өткерилген илажлардың биринде Нөкис қаласы, Кожуров көшеси өў-жайда жасаўшы С.Бабенова өзиниң үйинде нызамсыз рәўиште диний мазмундағы әдебиятларды сақлап қойғанлығы анықланды. Айғақлы зат ретинде алынған бир дана «Вестник проишествия» атлы журнал, бир-бир данадан «В поисках себя», «Киели китап», «Жаңа келисим», «Муқаддес китап», «Мақсетли өмир» атамасындағы китаплар, компьютер мийи, 58 дана СD дисклер, үш дана ҳәрқыйлы маркадағы «Нокиа» қол телефонлары тийисли уйымлар тәрепинен тексерилди.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:34:24

749 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КРЕДИТКЕ ҚЫЛАПЛЫҚ ЕТКЕНЛЕР

Инсан баласы дүньяға келгеннен кейин өзиниң алдына белгили бир мақсет қойып жасайды. Оның балалық ҳәм жас өспиримлик жыллары изде қалып, жаслық дәўирине қәдем қойған соң өмирге деген басқаша көз-қарас қәлиплеседи. Яғный, бурын онша итибар бермей жүрген нәрселерине жуўапкершилик пенен қарап баслайды. Обал-саўапты ойлайтуғын ҳәр қандай саналы инсан ҳадал мийнети менен бала-шағасын асыраў, сол арқалы жәмийетке пайдалы ис пенен шуғылланыўды нийет етеди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:32:46

720 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ӨТИРИКТИҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

Бес бармақтың бирдей болмағанындай, турмыста ҳәр қыйлы характерге, түрли пейил-ықпалға ийе адамларды ушыратасаң. Олардың күн көриў, руўзыгершилик тербетиў усыллары да, жасаў тәризи де бир-биринен парқ етеди. Биреўлер өмиринше ҳадал мийнет етип, тапқанына қанаат етип жасағанды мақул көрсе, басқаларына әўмет күлип бағады. Және сондай тайпадағы адамлар бар, олар инсан тәбиятындағы алдаўшылық, жалатайшылық, өзгелердиң есабынан күн көриў сыяқлы жарамас әдетлерди кәр етип алып, аўырдың үсти, жеңилдиң асты менен жасаўға умтылады. Тилекке қарсы, турмысымызда соңғы тайпадағы адамлардың ушырасып туратуғынлығы сыр емес.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:29:37

735 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ТӘРТИПКЕ БОЙСЫНЫЎ  ШӘРТ

Ҳәрқандай мәмлекеттиң өз тәртиби, өз Нызамы, қағыйдалары бар. Бул талапларға мәмлекеттиң ҳәр бир пуқарасы бойсыныўы шәрт. Ал, бойсынбаған адам ислеген айыбына ылайық жазасын алады.

1973-жылы Хожели ра­йонында туўылған Қалбазар Жапақова Хожели ра­йонының «Әмиўдәрья» аўыл пуқаралар жыйынында жасайды. Түркменстан пуқарасы.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:28:19

663 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

СУЎЫҚ ҚУРАЛ САҚЛАЎДЫҢ АҚЫБЕТИ

Оқ атыў қураллары адам өмири ушын ҳәмме ўақыт қәўипли болып келген. Сонлықтан, оларды нызамсыз түрде сақлаў, алып жүриў ҳәм пайдаланыў нызам тәрепинен қадаған етилген. Тилекке қарсы, соған қарамастан, айырым пуқаралардың оларды үйлеринде нызамсыз сақлаўы ҳәм жабайы аңларға пайдаланыўы өкинишли.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 25.09.2014 06:22:02

683 мәрте оқылды


ХАБАРЫҢЫЗ БАР МА?

ҲҮРМЕТЛИ АТАҚЛАРҒА ТӨЛЕМЛЕР

Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлерди тайынлаў ҳәм әмелге асырыў тәртиби жаңа редакцияда қайта тастыйықланды.

Бул жаңалық көпшиликти қызықтырары тәбийғый. Сонлықтан биз Қарақалпақстан Республикасы ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлердеги өзгерислер туўралы газета оқыўшыларын таныстырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қоры Қарақалпақстан Республикасы бас­қармасы баслығының орынбасары Оңалбай Жақсымбаевты сәўбетке тарттық.

Даўамын окыў: ХАБАРЫҢЫЗ БАР МА?

Сәне: 04.08.2014 10:09:25

809 мәрте оқылды


Интервью

МИЛЛИЙ  МИЙРАСЛАРЫМЫЗДЫҢ  ЖАНКҮЙЕРИ

(ПРОФЕССОР САРЫГҮЛ БАҲАДЫРОВА МЕНЕН СӘЎБЕТ)

Қысқаша мағлыўмат:

Сарыгүл Баҳадырова — филология илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери. Ол 1944-жылы Қараөзек районында туўылған. Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтының тарийх-филология факультетин питкерген. Мийнет жолын Өзбекистан Илимлер академиясы Қарақалпақстан филиалының Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил ҳәм әдебият институтында лаборант хызметинен баслап, 1991-жылдан усы институт директоры лаўазымында ислеген. Ҳәзир ҳүрметли демалыста.

 

— Сиз К.Рерих атындағы халықаралық сыйлықтың лау­реаты, белгили илимпаз, жазыўшы, журналистсиз. Быйыл сизиң жетпис жыллық юбилейиңиз. Өмир — ағар дәрья. Газетамыз оқыўшылары жаңарып барары тәбийғый. Соның ушын, өмир­баяныңыз бенен таныстырсаңыз...

Даўамын окыў: Интервью

Сәне: 04.08.2014 10:06:21

868 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚАРА  БАСТЫҢ  ҒАМЫН  ГӨЗЛЕГЕНЛЕР

Бүгинги күни мәмлекетимизде истиң көзин билетуғын, билимли заманласларымызға жеке фирмалар ашып, жумыс алып барыўлары ушын кең мүмкиншиликлер есиги ашық екенлиги бәршемизге мәлим. Солай болса да өзлерине жүклетилген ўазыйпаларын билип, нызам шеңберинде жумыс алып барып атырған исбилерменлеримизге сөзимиз жоқ-дә, бирақ, базы бир кимселердиң усы шеңберди бузып, өзлеринше бурмалап, туўры баратырған жолларын қыя тәреплерге өзгертип, өз жеке мәплерине пайдаланып атырғанлар да табылады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 10:01:44

757 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ҮЙРЕНГЕН ӘДЕТ ҚАЛА МА...»

Бүгинги күнде мәмлекетимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, бул тараў ўәкиллери елимиздиң социал-экономикалық раўажланыўына, халқымыз турмысының абаданласыўына өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте. Нызам жолы менен ҳәрекет етип атырған көпшилик жеке кәрханалар менен жуўапкершилиги шекленген жәмийетлер, басқа да исбилерменлик субъектлери пуқаралардың турмыс зәрүрлиги ушын керекли болған ҳәр қыйлы өнимлерди ислеп шығарып, халықтың алғыс ҳәм миннетдаршылықларына миясар болмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 10:00:51

702 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲАРАМ ПУЛ ҚАРА ГҮРСИГЕ ОТЫРFЫЗДЫ

Нәпсиқаўлық түбинде басқа бәле болатуғынлығын биреўлер билсе, биреўлер билмейди. Нәпсиқаўлық пенен «жутқан» ҳарам нәрсеси өңешине барып тирелип, «түйилген» гезде ғана пушайманлық гирдабына гирипдар болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 04.08.2014 09:59:36

717 мәрте оқылды


Мақала

Жоғалсын бузғыншылар яки ким өзи Сагидулаев Аман?

Айрым ўақытлары, халқымыздың тыныш ҳәм татыў өмирин көрип кимлердур кеўлинде жаўызлык ҳәм көреалмаўшылық сезимлерин көгертеди. Бундай адамлардын албетте аты-заты, акесинин аты, ҳәмде лакабыда болады. Ондай бәлематлардың бири Аман Сагидуллаев («Аман шортик» лақаблы). Онын кеўлиндеги ҳалқына деген көгерген жаўызлық, көреалмаўшылық, жек көриўшилик сезимлери өсти-өнди ҳәм ол бир адамның ишине сыймайтуғын дәрежеге жетип барып, әтраптағыларғада бул сезимлерди жуқтырып зыян келтириўди баслады. Соның менен ол ашықтан-ашық тәсир етиўден қорқып, өзинин бундай иллетлерин вертуал ислемекте, бул ушын ол «Марип Кунградский» профильин қолланады яки «Алға Қарақалпақстан» топарында пикирлер билдиреди. Солай етип, «Қарақалпақстанның өз алдына мәмлекет болып шығыўы ҳәм Украинадағы болып атырған бузғыншылықлар» сыяқлы биймәни мақалалар пайда болады, бул әлбетте сол аймақ халқының күлкисин келтиреди. Буларға жуўап бериўдиң не кереги бар ҳәм келиспеген, тоқылған гүрринлердиӊ не пайдасы бар!

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 24.07.2014 07:44:08

1423 мәрте оқылды


Вести Каракалпакстана-95

О КОЛЛЕГАХ — С ЛЮБОВЬЮ

Прежде всего, мне хочется поздравить всех, кто  работал и сегодня  работает в  средствах  массовой  информации  и  печати  с их  профессиональным праздником, пожелать  им  удачи, успехов в творчестве, интересных материалов, признания многочисленных  читателей,  зрителей,  слушателей.

Даўамын окыў: Вести Каракалпакстана-95

Сәне: 03.07.2014 10:55:28

1066 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF