Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:05:24, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

БИЗ УШЫН ЕҢ ҚӘДИРЛИСИ ­ ТЫНЫШЛЫҚ

«Маған қатнасы жоқ иске басымды аўыртып не қыламан» деп бийпәрўалық ҳүким сүрген, майда-шүйде көринген, лекин әҳмийетли мәселелерге қол силтеген жерлерде руўхый-ағартыўшылық жумыслары ҳәлсизленип, бослық пайда болады. Керисинше, сергеклик, жанкүйерлик, пида­йылық елге, Ўатанға сүйиспеншилик руўхында үгит-нәсият жумыслары жүргизилсе ҳеш қашан көплик етпей, мәнаўият жеңилмес күшке айланады. Бизиң халқымыз, әзелден аўыл-аймақ қоңсы-қобалар тыныш-татыў, аўызбиршиликте жасап келген. Ҳәр бир баланың тәрбиясына, минез-қулқына итибарлы болған. Тентек, гүдибузарларын ортаға алып, ислеген айыбын мойнына қойып уялтып, туўры жол силтеген. Тап ҳәзирги күнде де усындай қоллаўға ылайық дәстүрлер қәдирин жойытпады.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 20.04.2017 12:05:52

534 мәрте оқылды


ҲӘПТЕЛИК

«РУЎХЫЙ ГӨЗЗАЛЛЫҚ ТЫМСАЛЫ»

XIX әсир қарақалпақ әдебиятының  көрнекли ўәкиллериниң бири Әжинияз Қосыбай улының дөретиўшилиги өз заманласларына қарағанда бирқанша өзгешеликлерге ийе болып, ол араб-парсы ҳәм түркий тиллерди жақсы өзлестирген . Әжинияз  шығыс халықларының уллы шайырлары Хафыз, Саадий, Наўайы, Физулий ҳәм Мақтымқулы мийрасларын халық  арасында тарқатып,  қарақалпақ поэзиясын ғәззел, мухаммес, тәрийп, рубайы жанрлары менен байытыўға, салмақлы үлес қосты.

Даўамын окыў: ҲӘПТЕЛИК

Сәне: 20.04.2017 11:58:01

435 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БАБАМЫЗ РУЎХЛАРЫ ШАД БОЛДЫ

Едигетаныў мәселелери бойынша тюрколог алым сыпатында илимий-жәмийетшиликке кеңнен танылған илимпаз К.Алламбергеновтың «Қарақалпақстан» баспасынан «Әмир Темур ҳәм Ер Едиге (Уллы атланыс)» шығармасы жарық көрди. Бул дөретпе «Едиге» дәстаны ҳәм автордың «Мың-мың жыллық машқала» романының сюжети тийкарында жазылған үш актли, жети картиналы тарийхый музыкалы драмасы саналады. Жазыўшының бул шығармасы Әмир Темур бабамыздың туўылғанының 680-жыллығы ҳәм қарақалпақ халық дәстаны «Едиге»ниң пайда болғанының 625-жыллығына бағышланып жазылған еди.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 20.04.2017 11:56:40

478 мәрте оқылды


ҚОЙ ҚОЗЫЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

ЖАЙЛАЎ КӨРКИ — ҚОЙ-ҚОЗЫ

Үстирттей кең жазық жайлаўына тарыдай шашылып кеткен отарларды қуўалап,   «Қум  қу­лаў»да туўым алып атырған бас шопан Нурлан Ешамановқа ҳармасын айтыў ушын қайырылдық.  Бүгинги күнде шарўаның ертлеўли атына айланған, тақ мотоциклдеги тумлы-тусқа зымырап жүрген баласы Кәмилжан бизлер менен кеўилли сәлемлес­ти.

Даўамын окыў: ҚОЙ ҚОЗЫЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

Сәне: 20.04.2017 11:50:31

559 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

МАШҚАЛАЛАР ШЕШИМИН ТАППАҚТА

Президентимиздиң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түп-тийкарынан жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманының орынланыўы нәтийжесинде шөлкемлестирилген Өзбекистан Республикасы Президентиниң Нөкис районындағы «Халық қабыллаўханасы» районлық Қаржы бөлими имараты жанында ашылып, усы жылдың 1-март айынан баслап өз жумысын баслады. Бул жерде пуқаралар ушын ҳәр тәреплеме қолайлы шараятлар жаратылған болып, онда «Ана ҳәм бала», «Медицина», «Пуқаралардың мүрәжатларын қабыллаў», «Гигиена ҳәм санитария» ханалары халық хызметинде.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 20.04.2017 11:38:22

562 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ЕЛ АРДАҒЫНДА

Қарақалпақ әдебиятында, хал­қымыз қәлбинде уллы ша­йырымыз Ибрайым Юсупов қандай из қалдырған болса, саз әлеминде Нәжиматдин Муҳаммеддинов та ел ардағындағы  инсан дәрежесине жетисти. Себеби, ХХ-ХI әсир әдебиятын Ибра­йым Юсуповсыз көз алдымызға келтире алмағанымыз сыяқлы, усы дәўирдеги көркем өнеримизди де Нәжиматдин Муҳаммеддиновсыз сөз етиў мүмкин емес. Олар халқымыздың тарийхына өзлериниң қайталанбас таланты арқалы әллеқашан алтын сыялар менен жазылған тулғалар.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 20.04.2017 11:29:57

495 мәрте оқылды


САНААТ

«NO’KIS TEXTILE» ҚАРЫЙДАРЫН ТАППАҚТА

Мәмлекетимизде санаат кәрханаларын жедел раўажландырыў, оларды техникалық жақтан жаңалаў ҳәм сырт ел инвестицияларын тартыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Бүгинги күнде республикамыздың барлық аймақлары сыяқлы Арал бойы регионында да импорт орнын басыўшы өнимлер ислеп шығарылмақта. Буны пайтахтымызда жайласқан «No’kis textile» жуўапкершилиги шекленген жәмийети мысалында да көриўимиз мүмкин. Кәрханаға 2012-жылы Швейцария, Түр­кия ҳәм Японияның жип-гезлеме ҳәм де трикотаж өнимлерин ислеп шығарыўға қәнигелестирилген заманагөй технологиялары алып келинип орнатылды. Бул өз нәўбетинде ислеп шығарылған өнимлерге тек ишки базарда емес, ал, сырт еллерде де талаптың артыўына себеп болды.

Даўамын окыў: САНААТ

Сәне: 20.04.2017 11:24:51

495 мәрте оқылды


9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

ЯДНАМА  ШАМШЫРАҒЫ

Тарийх — ибрат мектеби. Оны үйрениўден, сабақ алыўдан мақсет бүгинги тыныш, парахат күнлердиң қәдирине жетиў, жасларды Ўатандысүйиўшилик руўхында тәрбиялаўдан ибарат.

Төрткүл районындағы  халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 23-санлы улыўма билим бериў мектебиниң оқыўшылары Шораханда жасап атырған 93 жасар екинши жер жүзилик урыстың қатнасыўшысы Машарип ата Фармановтың үйине барып, байрам алдынан хабар алды. Урыс қатнасыўшысы оқыўшыларды көрип, олар­ға басынан өткен аўыр күнлерди гүрриң етип берди ҳәм бүгинги парахат күнлердиң қәдир-қымбатына жетиўди айрықша уқтырып өтти.

Даўамын окыў: 9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 20.04.2017 11:23:22

515 мәрте оқылды


Спорт

ЛЮБИМАЯ ИГРА МИЛЛИОНОВ

В новом спортивном зале КГУ имени Бердаха, который соответствует международным требованиям, завершилось первенство по мини-футболу среди преподавателей и сотрудников вуза. Согласно Положению о соревновании, в нем приняли участие  представители девяти факультетов, кроме факультета физического воспитания. Также  в Положении было оговорено, что преподаватели физической культуры не могут принимать участие в этом первенстве.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 19.04.2017 07:08:43

485 мәрте оқылды


Экология

ОХРАНА ПРИРОДЫ — НАШ ДОЛГ

Пришла весна. Все вокруг зеленеет и радует глаз. Состояние окружающей нас природы играет важную роль в жизни человека. Поэтому ее охрана — наш главный долг.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 19.04.2017 06:56:22

546 мәрте оқылды


Память

УЧЕНЫЙ-БИОЛОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

(к 80-летию академика А.Б.Бахиева)

Академик Амин Бахиевич Бахиев — известный ученый, эколог-геоботаник, действительный член Академии наук Республики Узбекистан, профессор, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Каракалпакстан, лауреат Государственной премии Республики Каракалпакстан имени Бердаха.

Даўамын окыў: Память

Сәне: 19.04.2017 06:55:11

536 мәрте оқылды


Искусство

ШЕДЕВРЫ ИЗ НУКУСА В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ

Восток с ХIХ века  притягивал творцов своей неизученностью и загадочностью.  Как Поль Гоген, нашедший свою Полинезию, так и российские и другие  художники-станковисты, одни из них М.Курзин, В.Уфимцев,  обрели свою вторую родину на узбекской земле, которая  в трудные годы  истории, приютила, накормила и обогрела, но главное дала  пищу для творчества, что способствовало созданию уникального "туркестанского искусства" (узбекский авангард).  Возможно, следуя их примеру, И.В.Савицкий также в Нукусе  нашел ту "землю обетованную", которая подвигла его на  творчество, коллекционирование и исследовательскую деятельность, где он  собирал предметы искусства, в том числе и произведения этих художников.

Даўамын окыў: Искусство

Сәне: 19.04.2017 06:48:22

464 мәрте оқылды


В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ — НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

В Комитете женщин Республики Каракалпакстан подведены итоги работы за 1-й квартал текущего года. Отмечено, что на местах проводится целенаправленная работа по социальной защите женщин, решению вопросов их трудозанятости,  вовлечению женской части населения в развитие предпринимательства. Первичными организациями комитетов женщин ведется работа по повышению активности женщин в махаллях и трудовых коллективах, проведению среди них различных конкурсов и спортивных соревнований, предотвращению раннего вступления молодежи в брак, подготовки девушек к семейной жизни, соблюдению чистоты и порядка по месту жительства.

Даўамын окыў: В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

Сәне: 19.04.2017 06:40:54

463 мәрте оқылды


Сотрудничество

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА

По инициативе  Совместной программы ООН  "Укрепление потенциала  жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Много-партнерского фонда по безопасности  человека в регионе" в течение двух дней представители дипломатического корпуса, международных организаций, аккредитованных в Узбекистане,  представители министерств, ведомств,  СМИ совершили ознакомительную поездку в Республику Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Сотрудничество

Сәне: 19.04.2017 06:39:41

460 мәрте оқылды


Мероприятия

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ

На основании гранта Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан Демократической партией Узбекистана "Миллий тикланиш" успешно реализован проект — построена детская площадка во дворе многоэтажных домов в МСГ "Таллы озек" Муйнакского района.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 19.04.2017 06:38:07

458 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF