Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:33:16, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

БЕЛСЕНДИЛЕР АНЫҚЛАНДЫ

Бүгинги күнде мәмлекетимизде жаслар турмысында бир қатар жәмийетлик шөлкемлер менен бир қатарда сиясий партиялардың тутқан орны, атқаратуғын хызмети айрықша. Солай екен, Журтбасшымыздың тиккелей басшылығында жасларға қаратылған итибар ҳәм ғамқорлығының нәтийжесинде имканиятлар есиги ҳәр тәреплеме ашылып. олардың ҳәр бир тараўда жетик қәнигелер болып камал табыўына шараятлар жаратылмақта. Өзбекистан миллий тикланиш демократиялық партиясы да  келешегимиз болған жасларды  ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға умтылмақта.

 

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.06.2016 11:25:40

442 мәрте оқылды


СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

САПА МИЛЛИЙ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ

ЖОЛЫНДА

Бүгинги күнде елимиздиң барлық аймақларында өндирис ҳәм санаат кәрханаларының жумысларын және де жетилистириў, сырт ел инвестицияларын тартыў тийкарында заманагөй техника ҳәм технологиялар менен тәмийинлеў бойынша көлемли ислер әмелге асырылмақта. Усы ис-илажлар нәтийжесинде республикамыздағы бир қатар кәрханалар тәрепинен халықаралық стандартлар талабына жуўап беретуғын өнимлер ислеп шығарылып, мәмлекетимиздиң экспорт потенциалы жыл сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 29.06.2016 11:24:43

449 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ПАРЫЗ

Бүгинги күнде республикамызда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў даўам етпекте. Шымбайдағы «Қамыс­арық» аўыл пуқаралар жы­йыны аймағында да бул әҳмийетли сиясий илаж үлкен көтериңкилик жағдайында өткерилди. Онда ўәкиллер жыйналысына көшелерден сайланған 8l ўәкил қатнасты. Усы илажға байланыслы болып өткен  жыйналысты пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкем­лестириў ҳәм өткериў бо­йынша жумысшы топардың басшысы Қуўаныш Мырзамбетов алып барып, пуқаралар жыйыны ақсақаллығына талабан етип усынылған Есберген Мақулбаев ҳәм Жеңис Пирниязовлардың өмири ҳәм басып өткен мийнет жолы менен кең түрде таныстырды.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:23:27

428 мәрте оқылды


Мақала

ДҮНЬЯДАҒЫ ЕҢ ҮЛКЕН КОМПЛЕКСЛЕРДИҢ БИРИ

ПҮТКИЛ ХАЛҚЫМЫЗҒА ҚУТЛЫ БОЛСЫН...

Елимиздиң батыс тәрепинде, Қарақалпақстанды Түркменстан ҳәм Қазақстан Республикасы менен байланыстырып турған Үстирт тегислиги әсирлер даўамында үлкен бир байлықты жасырып жатқан, қабағы үйиңки дәўдей булдырап көринер еди. Арғы төринде «Барса келмес», адам аяқ басыўға қәўипли, жабайы ҳайўанлар жайлаған шөлистанлық.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.06.2016 11:20:48

475 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ӨНИМНИҢ КӨПШИЛИГИ ЭКСПОРТҚА

Президентимиздиң басламасы менен елимизде шет ел инвес­торларын кеңнен тартыў, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, сол арқалы импорт орнын басатуғын өнимлер ислеп шығарыўға айрықша әҳмийет қаратылмақта.

Бул бағдарда соңғы жыллары Әмиўдәрья районында әмелге асырылып атырған илажлар дыққатқа ылайық. Бүгинги күни ра­йонда Уллыбритания, Россия, Вьетнам, Қытай мәмлекетлери менен бирликтеги шет ел ҳәм қоспа кәрханалар ҳәрекет етип тур.

 

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 29.06.2016 11:18:16

449 мәрте оқылды


ЯДНАМА

ЖУЎМАҒЫНА ЖЕТПЕГЕН НОТА

ЯМАСА ДОСТЫМ, КОМПОЗИТОР ҚӘДИР ҲИЛАЛОВТЫ ЕСЛЕП...

Туўылыўдың ҳақ болғанындай, өлимди де ҳеш ким бийкарлай алмайды. Бул жарық дүньяның түңлигин шырқырап ашқан ҳәр қандай бенде бир күн келип аманатын тапсырады. Бул ҳәм тәбийғый, ҳәм илаҳий жақтан заңлы қубылыс. Лекин, әжел деген сум наймыттың бийўақыт келип, ҳәммесин бир пул ететуғыны бар-дә.

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 29.06.2016 11:17:16

616 мәрте оқылды


Эссе

Шарап УСНАТДИНОВ

Жазыўшы, Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист

 

МӘРИПАТҚА БАЙ, ӘДАЛАТЛЫ УСТАЗЫМ

Белгили журналист Әжибай Муртазаевтың 90 жыллығына

Бүгин, ол арамызда бол­ғанда, мени шәкирт ретинде қабыл етип, мен де оған қатты қуўанған болар едим. Көзиниң тирисинде бул ҳаққында сөйлеспек түўе, ойлап та көрген жоқпан.

Нөкиске келип, жаслар газетасында әдебий хызметкер болып ислеп атырғаныма жаңа бир ярым жылға толған ўақлары, сол дәўирдеги атақлы ша­йырлардың бири Хожабек Сейтов мени телефон арқалы шақырды. Ол кисиниң узақ жыллар радиокомитет, соңынан жазыўшылар аўқамының баслығы болғанын билгенлигимнен, ҳәзир де үлкен лаўазымда ислейтуғын шығар деп ойлайтуғын едим.

 

Даўамын окыў: Эссе

Сәне: 23.05.2016 12:43:52

658 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ  ТЫНЫШЛЫҒЫН ТӘМИЙИНЛЕЙИК

Быйыл халқымыз елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығын салтанатлы жағдайда белгилейди. Тарийхый көзқарастан қысқа, бирақ, оғада әҳмийетли болған бул дәўир ишинде республикамызда жаңадан-жаңа ҳәм үлкен табыслар, жетискенликлер қолға киргизилди.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 23.05.2016 12:42:03

661 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

«ПРЕЗИДЕНТ ШЫҒАРМАЛАРЫ БИЛИМДАНЫ»

Жақында Бердақ миллий музейиниң мәжилислер залында Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси тәрепинен «Президент шығармалары билимданы — 2016» атамасындағы эсселер таңлаўының жуўмақлаўшы бас­қышы ҳәм оның жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 23.05.2016 12:40:49

561 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМДИ АҚЛАҒАН АҚСАҚАЛ

Ғәрезсизлик жылларында  Президентимиз басшылығында мәмлекетимизде өзин-өзи басқарыў уйымларына айрықша итибар қаратылып келинбекте. Мәкан пуқаралар жыйынларының жәмийетимиздеги тутқан орны, абырайы артты ҳәм ол халықтың әҳмийетли мәселелерин шешиўши, ҳәкимият органлары менен байланыстырыўшы уйымға айланды.

 

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 23.05.2016 12:39:46

556 мәрте оқылды


ФЕСТИВАЛЬ

«ТАҢ НУРЫ» — ФИНАЛЛЫҚ БАСҚЫШТА

Газетамыздың өткен санында студентлер театр студиялары фестивалының республикалық басқышы ҳаққында хабар берген едик. Өткен жума күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында усы фестивальдың аймақлық бас­қышы болып, онда өз аймақларында жеңимпаз болған Ташкент информациялық технологиялар университети Нөкис филиа­лының «Таң нуры» театр студиясы менен Үргениш мәмлекетлик университетиниң «Зыя» театр студиясы жәмәәтлери өз-ара күш сынасты.

Даўамын окыў: ФЕСТИВАЛЬ

Сәне: 23.05.2016 12:37:03

541 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ҚАРА ДӘРИ» — «ҚАРА ГҮРСИ»ГЕ ЖЕТЕЛЕЙДИ

Бүгингидей тыныш ҳәм абадан турмыстың қәдирине жетип, өзлерине жаратылып атырған мүмкиншиликлерден утымлы пайдаланып, өзлериниң ҳәм елимиздиң ертеңги келешеги жолында пидайылық көрсетип атырған жасларымызды көрип қуўанамыз, ҳәўес етемиз. Ал, өмирде бир мәрте берилетуғын жаслық дәўирин бий­ҳуўда өткерип, ҳәр қыйлы нызамбузыўшылық ҳәрекетлерге қол урған жасларымызға ашынамыз.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 23.05.2016 12:35:38

537 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

«ҚЫЗЫЛӨЗЕК»ТЕ ЖАҢА АҚСАҚАЛ САЙЛАНДЫ

Пүткил мәмлекетимиз бойлап өткерилип атырған пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў мапазы Шымбай районында да шөлкемлескенлик пенен болып өтпекте. Жақында усындай сиясий илаж аймақтағы ең ири елатлы пунктлердиң бири есапланған «Қызылөзек» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында да өткерилди.

 

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 23.05.2016 12:34:20

557 мәрте оқылды


Социаллық шериклик

ЖӘМИЙЕТЛИК КОМИССИЯНЫҢ МӘЖИЛИСИ

16-май күни Нө­кис­­те Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жанындағы Социаллық шериклик бо­йынша Жәмийетлик комиссияның мәжилиси болып өтти.

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң комитет баслығы, усы комиссияның баслығы Б.Нурабуллаев кирис сөз бенен ашты ҳәм бас­қарып барды.

Даўамын окыў: Социаллық шериклик

Сәне: 23.05.2016 12:31:41

543 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН-КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

САЙЛАЎ ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ЖАҒДАЙДА ӨТПЕКТЕ

Республикамызда пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў даўам етпекте. Бул илажлар Қанлыкөл районында да шөлкемлескенлик жағдайында өтпекте.  Усы жылдың май-июнь айларында болып өтетуғын сайлаўларда район бойынша 1 посёлка, 3 мәкан ҳәм 7  аўыл пуқаралар жыйынлары баслығы (ақсақалы) ҳәм олардың 100 ден аслам кеңесгөйин сайлаў нәзерде тутылған.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН-КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 23.05.2016 12:28:07

560 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF