Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:16:41, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИ

ХАЛҚЫМЫЗ ТЫНЫШЛЫҒЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ — БАСЛЫ МАҚСЕТИМИЗ

Азат ҳам абат журтымызда жасап ҳәм мийнет етип атырған халқымыздың тыныш-татыў турмысын тәми­йинлеўдей ийгиликли ўазыйпа Өзбекистан Республикасы ишки ислер уйымларына үлкен жуўапкершилик жүклейди. Тараў хызметкерлери пуқараларымыздың тыныш ҳәм абадан турмыста жасаўын тәмийинлеў менен бир қатарда жынаятшылыққа ҳәм ҳуқықбузарлықларға қарсы гүресиў, жәмийетлик тәртипти сақлаў, сондай-ақ, басқа да әҳмийетли ўазыйпаларды әмелге асырыўда белсендилик пенен хызмет етип киятыр. Ғәрезсизлик жылларында елимиздиң ишки ислер уйымларын жазалаўшы, қадағалаўшы уйымнан халықты, жәмийетти ҳәм мәмлекет мәплерин қорғайтуғын структураға айландырыў бойынша нәтийжели жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 25.04.2017 11:05:24

484 мәрте оқылды


мақала

ШАҢАРАҚТЫ БЕККЕМЛЕЎ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Шаңарақ — жәмийеттиң тийкарғы буўыны болып, әййемги заманлардан муқаддес дәргай есапланып келген.

Ҳақыйқатында да, инсан өмирин шаңарақсыз көз алдымызға келтириў мүмкин емес, себеби, ол өмири даўамында шаңарақтың тәсирин сезип турады, дәслеп ата-анасының шаңарағында, соң өзи қурған шаңарақта турмыс кеширеди. Ҳәр еки жағдайда да шаңарақ инсанның шахс сыпатында қәлиплесиўине айрықша тәрбиялық тәсир көрсетеди. Инсанның шахс сыпатында турмыслық пазыйлетлери шаңарақта қәлиплеседи. Бул жерде ол ана тилинде сөйлеўди үйренеди. Халқының үрп-әдетлерин, дәс­түрлерин, улыўма инсаный қәдириятларды өзлестиреди, дүньяға көзқарасы, пикирлеў дүньясы жетилиседи.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 25.04.2017 11:03:47

427 мәрте оқылды


ДӨРЕТИЎШИЛИК

ИМАРАТ ТИКЛЕГЕН ЕЛ ҚҮДИРЕТЛИ

Бүгин елимиздеги уллы дөретиўшилик ислер қала ҳәм аўылларымыз жамалына шырай қосып, журтымызды абат үлкеге айландырмақта. Әсиресе, республикамыз аймақларында соңғы жыллары салынып атырған имаратлар миллий өзгешеликте қурылып атыры­лғанлығы менен әҳми­йетли.

Даўамын окыў: ДӨРЕТИЎШИЛИК

Сәне: 25.04.2017 11:01:38

439 мәрте оқылды


БИЙДАЙ ТӘРБИЯСЫ

ШАРАПАТ ИСЕНИМДИ АҚЛАМАҚТА

«Алламурат-Тахта» фермер хожалығы баслығы Шарапатдин Султанов пенен 2013-жылдан берли таныспыз. Сол гезлери ол усы хожалықты аўыл ақсақалларының өтинишине бола 104 миллион сумлық кредитор қарызы болыўына қарамастан өз жуўапкершилигине алып, жаңа ғана жумысты баслап атырған еди. Оның менен гүрриңлесип, фермер хожалығының бундай қыйын жағдайда екенлигин еситкенимде, бул қарыздан қалай қутылар екен, деп қәўетерленгенимди бүгин жасырмайман.  Лекин, көпти көрген жасыүлкенлердиң Шарапатқа деген исеними арадан жыллар өтип, өзин толық ақлапты. Бунда фермер ҳәм оның изине ерген жигитлердиң күн-түн демей истиң көзин билип мийнет етиўи менен бирге Шарапаттың әкеси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген аўыл хожалығы хызметкери Пир­нияз Султановтың да жасыүлкенлик жол-жоба ҳәм мәсләҳәтлери айрықша болды деп толық айта аламыз.

Даўамын окыў: БИЙДАЙ ТӘРБИЯСЫ

Сәне: 25.04.2017 10:59:39

447 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

МАЛ ДА, ТАЎЫҚ ТА БАҚҚАНҒА ПИТЕДИ

Беруний районы орайында жайласқан «Гүлистан» мәкан пуқаралар жыйынына жолыңыз түссе, әлбетте, қуўанышлы хабар еситесиз ямаса жаңалықтың үстинен шығасыз. Бул жердиң адамлары мийнет етиўге  бир ата жақын, қолы ашық сақый, жаңалыққа қумар. Мөлдек жеринен помидор, гешир, пияз, картошка дейсиз бе, ишип-жемеге керек затларын өндиргеннен соң, базарға шаба бермейди. Ебин тапқанлары саўын саўып, қысы-жазы ағарғаннан арылмайды.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 25.04.2017 10:55:36

535 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎЛАР

НУРАНЫЙЛАР ЖАСЛАР  АРАСЫНДА

Узақ жыллар даўамында ел-халқының ийгилиги ушын пидайы хызмет етип, туўылып өскен үлкесиниң социал-экономикалық раўажланыўына салмақлы үлес қосқан мийнет нураныйларының басып өткен ибратлы өмир жолы өсип киятырған жас әўлад ушын ҳәр қашан да үлги болары анық. Олар менен ушырасып, мазмунлы сәўбетлерин тыңлаған жаслардың келешеги айдын болып, өмир жолының мазмунлы кешетуғыны турған гәп.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎЛАР

Сәне: 25.04.2017 10:26:28

455 мәрте оқылды


ҚАРАР

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

2011-2016-жылларда Жоқары билимлендириў мәкемелериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм жоқары маманлықтағы қәнигелерди таярлаўдың сапасын түп-тийкарынан жақсылаў илажлары бағдарламасын әмелге асырыў шеңберинде 25 жоқары билимлендириў мәкемесиниң 202 объектинде жаңа қурылыс, ири оңлаў ҳәм реконструкциялаў жумыслары орынланғанын атап өтиў керек.

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 25.04.2017 09:58:26

592 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «ЖоҚары билимлендириЎ системасын буннан былай да раЎажландырыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына  ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары жоқары билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилистириў, елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарындағы тийкарғы ўазыйпаларға сәйкес ҳалда, кадрлар таярлаўдың мазмун-мәнисин түпкиликли қайта көрип шығыў, халықаралық стандартлар дәрежесинде жоқары маманлықтағы қәнигелер таярлаў ушын зәрүр шараятлар жаратыў мақсетинде қабыл етилген.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 09:56:09

535 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ ЖАНЫНДА ИШИМЛИК СУЎЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚАДАҒАЛАЎ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК ИНСПЕКЦИЯНЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республика халқын сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеўди түп-тийкарынан жақсылаў, суў тәмийнаты ҳәм канализация системасы объектлерин нәтийжели эксплуатациялаў, ишимлик суўы ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў, сондай-ақ, ишимлик суўынан пайдаланыўды мәмлекет тәрепинен қадағалаўдың бирден-бир системасын жаратыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 25.04.2017 09:53:08

558 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанында Ишимлик суЎынан пайдаланыЎды ҚадаҒалаЎ бойынша мӘмлекетлик инспекцияны шӨлкемлестириЎ ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда халықты сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеўди жақсылаў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылды. Елимизде ишимлик суўы тәмийнаты системасын раўажландырыўға байланыслы әҳмийетли бағдарламалардың ҳәм жойбарлардың турмысқа избе-из енгизилиўи қала ҳәм районларда, соның ишинде, аўыллық жерлерде орайластырылған суў тәмийнаты жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў имканиятын берди.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 09:50:46

476 мәрте оқылды


9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

КЕКСЕ  ЖАЎЫНГЕРГЕ  ҲҮРМЕТ

Быйыл XX әсирдиң биринши ярымында пүткил дүньяны ләрзеге салып, өзиниң қорқыныш искенжесинде услап турған фашизм иллетиниң тамырына балта урылып, жеңис дабылы қағылғанына 72 жыл толады. Лекин, оның аңсатлық пенен қолға киргизилмегенине, буның ушын миллионлап инсан өмириниң зая болғанына тарийх гүўа. Солай екен, өзлериниң жаслық жылларын келешек әўладтың, яғный, бизлердиң азатлығымызды қорғаўға арнаған, қатары күн сайын сепсип баратырған урыс қатнасыўшыларына қанша ҳүрмет-иззет көрсетсек те арзыйды.

Даўамын окыў: 9-МАЙ — ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 25.04.2017 09:44:50

491 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ТУРАҚ ЖАЙ КОММУНАЛЛЫҚ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ СИСТЕМАСЫН БАСҚАРЫЎДЫ БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республика халқының сапалы турақ жай коммуналлық хызметлери менен қамтып алыныўын түп-тийкарынан жақсылаў, турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў саласында барлық шөлкемлердиң өз-ара бирге ислесиўи, үйлескен технологиялық байланысты қәлиплестириў тийкарында турақ жай фондынан пайдаланыў системасын буннан былай да жетилистириў, көп квартиралы жайлардың сақланыў талапларына әмел етилиўи үстинен техникалық қадағалаўдың нәтийжели системасын жаратыў, сондай-ақ, жеке меншик турақ жай мүлк ийелери ширкетлериниң жумыс сапасын арттырыў ҳәм қаржы-экономикалық турақлылығын тәмийинлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 25.04.2017 07:13:23

531 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «ТураҚ жай коммуналлы хызмет кӨрсетиЎ системасын басҚарыЎды буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Халықтың барлық қатламларының турмыс дәрежеси ҳәм жәмийетимиздеги социаллық орталық үлкен социаллық әҳмийетке ийе болған турақ жай коммуналлық хызмет саласының нәтийжели жумыс ислеўине байланыслы. Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда коммуналлық хызметлер көрсетиў бойынша заманагөй базарды қәлиплестириўге қаратылған кең көлемли реформалар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 25.04.2017 06:57:05

493 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

ЖУМСАЛҒАН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНА ШЕГИРМЕ ҲӘМ ҮСТЕМЕ ТӨЛЕЎ ТӘРТИБИ

Ҳәзирги күнде пүткил дүнья жүзинде жанылғы-энергетика ресурсларын тежеў ҳәм оннан үнемли пайдаланыў, кем қаржы есабына көп муғдарда сапалы өним ислеп шығарыў ең әҳми­йетли мәселелерден бири саналады. Солай екен, ҳәр қандай ири қуўатлылықта өним ислеп шығарыў ҳәм оған теңлестирилген кәрханаларда жоқарыдағы келтирилген ўазыйпаларды орынлаўда, пайдаланылған электр энер­гиясы ушын төлемлер де мине усыннан келип шығып әмелге асырылады. Негизинде, электр энергиясы тутыныўшылары он тариф топарына бөлинеди. Сонлықтан да, тийисли тариф топарларына киретуғын реактив энергия ҳәм қуўатлылық орнын толтырыўшы электр энергиясы пайдаланыўшыларына өз алдына шегирме ҳәм үстеме тарифлер тийкарында ҳақы төлеў белгиленген.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 20.04.2017 12:08:14

597 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

УШЫРАСЫЎ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ АРНАЛДЫ

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёев өзиниң «Сын талқылаў, қатаң тәртип-интизам ҳәм жеке жуўапкершилик — ҳәр бир басшы жумысының күнделикли қағыйдасы болыўы керек» атлы баянатында «Турмыстың өзи ҳәм халықтың талаплары бизиң алдымызға әмелий шешимин табыў лазым болған жаңа ҳәм және де қыйын ўазыйпаларды қоймақта» деген еди.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ ПРОФИЛАКТИКА КҮНИ

Сәне: 20.04.2017 12:06:59

531 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF