Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:17:32, 11.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЫЙЛЫҒЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН!

ҚУРЫЛЫСТА СҮЙЕГИ ҚАТҚАН

Имарат қурғанда тырнағын муқыятлап қуйыўға итибарлы халықпыз. Тырнағы беккем имараттың өмири узақ, анаў-мынаў тәбият ҳәм сыртқы күшлер оған қәўип сала алмайды. Қурылыста сүйеги қатқан «Аязқала арнаўлы қурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәми­йети баслығы Максад Сапарбаев қурған имаратларының тырнағына серли қараўды бо­йына сиңирген. Оның Еллик­қаланың жамалын өзгертиўинде мақтанарлық үлеси бар. Аўыл-аймақ, ра­йон орайы Бостанда «жүзикке қас қондырғандай» жарасықлы зәўлим имаратлар қурыўда қатнасқаны кеўлиниң жубанышы.

Даўамын окыў: СЫЙЛЫҒЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН!

Сәне: 06.12.2016 09:48:08

426 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР

ТАБЫСЛАРЫМЫЗДА ТУТҚАН ОРНЫ ГИРЕЎЛИ

Мәмлекетимизде ҳаял-қызлардың белсендилигин арттырыў, олардың руўхый қәдириятларымызды, халқымыздың үрп-әдет, дәстүрлерин сақлаў ҳәм де байытыўда белсенди қатнасыўын тәмийинлеў бағдарында барлық имканиятлар жаратылған болып, бул имканиятлардан нәтийжели пайдалан­ған ҳаял-қызларымыздың жәмийетте өз орнына ийе болып, ийгиликли ислери менен ибрат көрсетип келмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР

Сәне: 06.12.2016 09:43:16

421 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

МИЙНЕТТИ ҲУҚЫҚЫЙ ҚОРҒАЎДЫҢ ЖАҢА БАСҚЫШЫ

Өзбекистан Республикасының 2016-жылдың тоғыз айында социал-экономикалық раўажланыўдың жуўмақлары ҳаққындағы Өзбекистан Республикасы Экономика минис­трлиги, Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик статистика комитетиниң баспа­сөзде жәрия­ланған мағлыўматларына қарағанда, киши бизнестиң жалпы ишки өнимдеги үлеси 54,6 процентти қураған.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 06.12.2016 09:40:51

433 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ПӘРАЎАН ТУРМЫСЫМЫЗ ГИРЕЎИ

Ҳәр қандай жетискенлик аңсат қолға киргизилмегениндей, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң Бас нызамы болған Конституциямызды қабыл етиўде де бир қанша машақатлы жоллар басып өтилди. Буны биз тарийх бетлеринен билип алыўымыз мүмкин. Мине, бүгин ата-бабаларымыздың әрманы, пәраўан турмысымыздың гиреўи болған елимиз Конституциясы қабыл етилгенлигиниң жигирма төрт жыллық байрамын белгилеў қарсаңында турмыз.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:39:10

388 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

БАЙРАМҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Конституция Тийкарғы Нызамымыз болып, мәмлекеттиң келешегин белгилейди. Онда «Ҳуқықый мәмлекеттиң тийкарғы белгиси — барлық пуқаралардың нызам алдында теңлиги, Конс­титуция ҳәм нызам үстинлиги» саналады деп белгиленген. Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин инсан, оның қәдир-қымбаты, ҳуқық ҳәм еркинликлери миллий қәдирият саналып, демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийетин қурыўға айрықша итибар қаратылды. Себеби уллы сәркарда бабамыз Әмир Темур айтқанындай, «Қай жерде нызам үстин болса, сол жерде әдиллик болады.»

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:37:11

402 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ҲУҚЫҚЫЙ МӘМЛЕКЕТ ҚУРЫЎ ТИЙКАРЫ

Конституция — ҳәр қандай мәмлекеттиң баслы нызамы болып, ол мәмлекеттеги пуқаралардың ерк-ықрарын өзинде сәўлелендириўши, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўши, мәмлекет ҳәкимияты уйымлары хызметин тәртипке салыўшы ҳәм жумыс алып барыў принциплерин белгилеўши ең жоқары юридикалық күшке ийе ҳүжжет есапланады.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:35:36

422 мәрте оқылды


8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

ТИЙКАРҒЫ НЫЗАМ — MӘМЛЕКЕТ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ КЕПИЛИ

1992-жыл 8-декабрь күни Өзбекистан Республикасы Олий Кенгашиниң XI сессиясында тарийхый әҳми­йетке ийе болған Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасының Конституциясы заманагөй жәҳән демократия цивилизациясының мақсет ҳәм ўазыйпалары, талаплары тийкарында қабыл етилди.

Даўамын окыў: 8 - ДЕКАБРЬ – ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 06.12.2016 09:30:57

396 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

САЛАМАТЛЫҚ — БӘРШЕГЕ  ДӘРКАР

Адам иммунитети жетиспеўшилиги вирусы инфекциясы тек ғана адамларда ушырасатуғын жуқпалы кеселлик. Бул инфекция адамды ҳәр түрли кеселликлерден қорғайтуғын иммунитет системасын зыянлайды. Оның жасырын дәўири бирнеше жылларға шекем даўам етиўи мүмкин. Бул дәўирде сыртқы көринисинен саў болып кеселликтиң ҳешқандай белгиси сезилмегенликтен жасырын дәўир қәўипли есапланады. Вирусты жуқтырып алған адамлар өзлери билмеген ҳалда кеселликти басқаларға да жуқтырып алыўы мүмкин.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ ­ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК АИЖС КЕСЕЛЛИГИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

Сәне: 06.12.2016 09:27:56

389 мәрте оқылды


1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

ТИЛ — КЕЎИЛ АЙНАСЫ

Быйыл 1-декабрьде қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил  бийлиги берилгенине 27 жыл толады. Усы мүнәсибет пенен республикамыздың барлық орынларында ҳәр қыйлы илажлар ҳәм ушырасыў кешелери өткерилмекте.

Даўамын окыў: 1-ДЕКАБРЬ — ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕН КҮН

Сәне: 06.12.2016 08:30:35

385 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

«ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ САЙЛАЎЫ ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ НЫЗАМҒА КИРГИЗИЛГЕН ӨЗГЕРИСЛЕР ҲӘМ ҚОСЫМШАЛАР

Ҳәзирги ўақытта мәмлекетимиздиң барлық аймақларында усы жылы декабрь айында белгиленген сайлаўға қызғын таярлық жумыслары алып барылмақта. Бул сайлаў мәмлекетимиз тәғдирин ҳәм келешегин белгилеўде, қалаберсе, журтымыздың халықаралық бирге ислесиўдеги абырайын және де жоқарылатыўда үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 06.12.2016 08:27:23

326 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

«НЕКСИЯ»СЫН САТЫП, ВЕЛОСИПЕД МИНГЕН ФЕРМЕР

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы ҳүрметине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары менен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген пахтакеш» атағына миясар болған, «Ташаббус-2016» таңлаўында дийқаншылық тараўы бо­йынша жеңимпаз, районлық Кеңестиң депутаты ҳәм ра­йонлық фермерлер Кеңесиниң баслығы, мийнети менен танымалы Қуўат Өтеков ҳаққында сөз.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 05.12.2016 06:06:41

474 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

УЛЛЫ АТҚА ДАҚ ТҮСИРГЕН ОҚЫТЫЎШЫ

Қайсы заманда, қайсы жәмийетте болмасын, оқытыўшылық, муғаллимшилик кәсибин ийелеп, бала тәрбиясы менен шуғылланғанлар ҳәмийше ел-халықтың ардағында болып, ҳүрмет-иззетке бөленип келген. Себеби, олар өзлериниң пидайы мийнетлери менен тек жас әўлад ўәкиллерин ғана емес, ал, пүткил мәмлекеттиң ертеңги келешегиниң ийелерин тәрбиялайды. Солай екен, ғәрезсизлик жылларында елимизде педагогика тараўының ўәкиллерине айрықша дыққат-итибар қаратылып атыр­ғаны тосыннан емес.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:58:11

458 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК СЕЗИМИН КҮШЕЙТИЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда барлық тараўларда елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов тәрепинен жәрияланған «Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципи тийкарында кең көлемли демократиялық реформалар турмысқа енгизилип атыр.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:55:19

486 мәрте оқылды


ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ХАТАМЖОН АБДУРАХМОНОВИЧ КЕТМОНОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан Халық демокра­тиялық партиясынан Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Хатамжон Абдурахмонович КЕТМОНОВ 1969-жылы Әндижан ўәлаятының Балиқчи районында туўылған.

Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары, 1993-жылы Әндижан мәмлекетлик тиллер педагогикалық институтын тамамлаған.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 05.12.2016 05:36:53

1378 мәрте оқылды


СайлаЎ — 2016

КОНСТИТУЦИЯ ҲӘМ САЙЛАЎ СИСТЕМАСЫ

Санаўлы күнлерден соң 24 жыллығы пүткил халқымыз тәрепинен кең түрде белгиленетуғын Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасы Конститу­циясының 107-статьясында «Өзбекистан Республикасының пуқаралары мәмлекет ҳәкимиятының ўәкилликли уйымларына сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына ийе. Ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, өз ерк-ықрарын билдириў теңлиги ҳәм еркинлиги нызам менен кепиллестириледи», деп белгиленген.

Даўамын окыў: СайлаЎ — 2016

Сәне: 05.12.2016 05:07:28

387 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF