Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:43:10, 22.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БӘРҚУЛЛА ЯДЫМЫЗДА

ШЫҒАРМАЛАРЫ — ЖОЛ КӨРСЕТИЎШИ ЖУЛДЫЗ

Ғәрезсиз мәмлекетимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов тирилигинде-ақ өзине мәңги естелик орнатып кеткен заманымыздың уллы шахсларының бири болды. Оның ғәрезсизлигимиздиң әҳмийети ҳәм мазмун-мағанасы, турмысымыздың түрли тараўлары, оларды раўажландырыў ҳаққында жазылған, терең философиялық пикирлер менен суўғарылған шығармалары халқымыз ушын әсирлер даўамында жол көрсетиўши жулдыз болатуғынына гүман жоқ.

Даўамын окыў: БӘРҚУЛЛА ЯДЫМЫЗДА

Сәне: 23.09.2016 10:57:37

421 мәрте оқылды


Паралимпиада

ӨЗБЕКИСТАНЛЫ ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР КҮШЛИЛЕР ҚАТАРЫНДА

Көпшиликтиң хабары болса, усы күнлерде Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында XV Паралимпиада ойын­лары өткерилмекте. 7-сентябрь күни басланып, ертең жуўмақланатуғын бул ойынларда дүньяның 176 мәмлекетинен 4350 спортшы қатнасып, спорттың 22 түри бо­йынша 528 медальлар ком­плекти ушын гүрес жүргизбекте.

Қуўанарлы тәрепи, быйыл­ғы Паралимпиадада Ўатанымыз спортшылары жоқары нәтийжелерди көрсетпекте.

Даўамын окыў: Паралимпиада

Сәне: 23.09.2016 05:33:01

408 мәрте оқылды


ЖАҢАЛЫҚ

«КӨШЕМИЗДЕН  ГҮЗЕ  ТАБЫЛДЫ...» ДЕП РЕДАКЦИЯМЫЗҒА ХАБАРЛАҒАН ҚОҢЫРАТЛЫЛАРДЫҢ ҚУЎАНЫШЫН БӨЛИСКЕНДЕ

Күнделикли тиришилик ғалма-ғалы, район орайындағы «Түркистан» елатлық пуқаралар жыйынының аймағы, жетинши санлы киши көшеде жасаўшы Әлий Ильясов суўық түспестен бурын үйине суў тармақларын тарт­пақшы болады. Үлкен көшедеги суў қубырынан үйине дейинги он бес метр аралыққа пластик труба жат­қарыў ушын «Белорусь» тракторында 2,5 метр тереңликте траншея қаздырған. Еки ҳәптеге шамалас ўақыт өткен соң түни менен нөсер жаўын жаўып шығады. Ертелеп, аўыр жүк машинасында жумысқа баратырса траншеяның топырағы үйилген дүмпешиги менен ишиндеги домалап жатыр­ған нәрселер азанғы қуяш нурына жалт-жулт етискен.

Даўамын окыў: ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 23.09.2016 05:15:03

422 мәрте оқылды


РУЎХЫЙЛЫҚ

МУЗЕЙЛЕР  ҲӘПТЕЛИГИ

Ҳәр бир халықтың  тарийхынан дерек бериўши музейлерде сақланып атыр­ған  экспонатлар  келешегимиз  болған  жас әўладларға  мийрас  болып қалады. Себеби,  өтмиште сәўлеленген ҳәр қандай қубылыс  ҳақыйқатында  да, тарийх бетлерине мөрленеди.

Бүгинги күнде   Қарақалпақ  мәмлекетлик  үлкетаныў  музейи  кең жәмийетшиликке   ийе бол­ған  илимий-мәдений ҳәм  руўхый-ағартыўшылық  орай болып есапланады.

Даўамын окыў: РУЎХЫЙЛЫҚ

Сәне: 23.09.2016 05:02:50

418 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ЭЛЕКТР ҮСКЕНЕЛЕРИНЕН ДУРЫС ПАЙДАЛАНАЙЫҚ

Соңғы жылларда республикамыз аймағында жүз берип атырған өртлердиң келип шығыў себеплерин таллайтуғын болсақ, олардың шама менен үштен бир бөлими электр тармақларындағы насазлықлар ямаса электр әсбапларынан надурыс пайдаланыўдың ақыбетинде келип шығып атыр­ғанын көремиз. Бундай өртлер тийкарынан төмендеги еки жағдай себепли жүзеге келеди; 1) электр әсбапларынан пайдаланыў пайытында өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел етпеў; 2) электр тармақлары ҳәм электр әсбапларының насазлығы ямаса надурыс пайдаланылыўы.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 23.09.2016 04:56:09

429 мәрте оқылды


16-сентябрь — Халықаралық озон қатламын қорғаў күни

ПЛАНЕТАМЫЗДЫҢ ҚАЛҚАН  ҚАТЛАМЫ

Пайтахтымыздағы Автомобиль жол ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер колледжинде Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети Қарақалпақстан аймақлық бөлими ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети тәрепинен «Озон қатламы планетамыздың қалқаны» атамасында дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди.

Оған оқытыўшылар, оқыўшы жаслар, тийисли шөлкемлердиң хызметкерлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: 16-сентябрь — Халықаралық озон қатламын қорғаў күни

Сәне: 23.09.2016 04:43:18

403 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

ИСТИҢ КӨЗИН БИЛИП...

Ғәрезсизлик жылларында ўатанлас­ларымыздың исбилерменликке қызығыўшылығы бурын көрилмеген дәрежеде артып бармақта. Бүгинги күнде олардың ерисип атырған жетискенликлерине нәзер тасласақ, мәмлекетимиз таўсылмас байлықлар кәни, тек жаңа ис баслар алдында өз имканиятларыңды жети өлшеп бир кесип, жигер менен мийнет етиў керек екенлигин терең уғынғандай боласаң. Буны берунийли жас исбилермен Үмит Ғапбаровтың мысалында айқын көриўге болады.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 23.09.2016 04:34:13

344 мәрте оқылды


ГҮЗЛИК БИЙДАЙ ЕГИСИ

ЕРТЕ  ЕККЕН  УТАДЫ

Нөкис районының фермер хожалықлары ҳәр жылы республикамыздың ғәлле қырманына 10 мың тоннаға шамалас бийдайы менен үлес қосып келмекте. Аймақ дийқанлары бийдайдың зүрәәтлилигин арттырыў мақсетинде бийдай ушын топырақ дүзилиси ҳәм де қунарлылығы жақсы, жер асты изей суўлары төменде жайласқан, бозтабырақ жер майданларын таңлап, бул исте агротехника илими жетискенликлерин кең түрде қолланбақта.

Даўамын окыў: ГҮЗЛИК БИЙДАЙ ЕГИСИ

Сәне: 22.09.2016 10:34:33

419 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА САЛЫ СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕРИ   ҲӘМ  МАШҚАЛАЛАРЫ

Салы дүньяның  көпшилик еллеринде егиледи. Соның ишинде  бизиң мәмлекетимизде  ең баҳалы азық-аўқат  егини есапланады. Гүриштиң адам организимине  сиңиўшилиги 95.9 процентке, ал, қуўатлылығы болса 3590 калорияға  тең. Оның қурамында фосфор, марганец, цинк, калий, кальций сыяқлы микроэлементлер ҳәм минераллар болып, В топарына тийисли Е, РР витаминлерине бай.  Илимпазлардың дәлиллеўлерине қарағанда, адам организимине басқа азық-аўқатлар менен кирген зәҳәрли бирикпелерди сорып алыў қәсийетине ийе. Статистикалық мағлыўматларға қарағанда, мәмлекетимимизде гүриштен пайдаланыў жан басына бир жылда 30 килограмм­ды қураған.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 22.09.2016 10:14:59

382 мәрте оқылды


ГРАНТ ҚАРЖЫЛАРЫ ҲӘРЕКЕТТЕ

«МОНШАҚЛЫ»ДА  ЖАҢА  БАЛАЛАР  МАЙДАНШАСЫ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде өсип кия­тырған жас әўладқа ҳәр тәреплеме шараят жаратып бериў, оларға ғамқорлық көрсетиў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Буның нәтийжесинде исленген жумыслар миллионлаған кишкенелеримиздиң шадлы күлкилери менен қуўанышларына себепши болмақта.

Елимиздиң ең уллы, ең әзиз байрамының 25 жыллығы белгиленип атырған усы күнлерде Шоманай районында бул бағдарда қуўанышлы ўақыя жүз берди.

Даўамын окыў: ГРАНТ ҚАРЖЫЛАРЫ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 22.09.2016 10:03:45

433 мәрте оқылды


ФОРУМ

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР БЕЛСЕНДИЛИГИН АРТТЫРЫЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Ҳәзирги ўақытта жәми­йетимизде ҳаял-қызлардың тутқан орнын ҳәм жәмийетлик-сиясий белсендилигин асырыў, ҳәм олардың арасында саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаў сыяқлы әҳмийетли ўазыйпалар Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының дәстүрий мақсет-ўазыйпаларында өз сәўлелениўин тапқан. Бул бойынша партия «Ҳаял-қызлар қанаты» басламасы менен шөлкемлестирилип атырған илажлар ҳаял-қызлардың  ҳуқықый ҳәм кәсип көнликпелерин беккемлеў, сиясий  билим ҳәм мәдениятын және де асырыў, интеллектуал потенциалға  ийе ҳаял-қызларды хошаметлеўге қаратыл­ғаны менен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: ФОРУМ

Сәне: 22.09.2016 09:52:23

375 мәрте оқылды


БӘРҲӘМА ЯДЫМЫЗДА

ЕЛИМИЗДИ ЖӘҲӘНГЕ ТАНЫТҚАН ЕДИ

2016-жылы 2-сентябрь күни дүньяға белгили сиясий ғайраткерлердиң бири, ғәрезсиз Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Абдуғаниевич Кәримовтың дүньядан өткенин еситкен елимиздиң ҳәр пуқарасының төбесинен муздай суў қуйғандай болғаны сыр емес. Ол тек халқымыздың ғана емес, ал, пүткил прогрессив адамзаттың қәдирли ҳәм ҳүрметли азаматы еди.

Даўамын окыў: БӘРҲӘМА ЯДЫМЫЗДА

Сәне: 22.09.2016 06:42:09

468 мәрте оқылды


Народные ценности

МАГИЯ ТРАДИЦИЙ

В традиционной культуре каракалпаков сохранились различные представления, обычаи и обряды, связанные с одеждой и украшениями. Отдельные предметы одежды, по представлениям каракалпаков, наделялись сакральной силой, которая могла противостоять злым силам, способствовать сохранению здоровья и благополучия.

Существовала система представлений, где предметы одежды выполняли защитные функции. С помощью различных магических действий, как верили каракалпаки, можно было обеспечить продление рода, защиту от болезней и несчастий.

Даўамын окыў: Народные ценности

Сәне: 21.09.2016 06:23:21

503 мәрте оқылды


Год здоровой матери и ребенка

«Городок счастья»

В махаллинском сходе граждан "Моншаклы" Шуманайского района  открылась  детская площадка — маленький парк отдыха  с различными аттракционами. На площадке также  созданы все условия для занятий игровыми видами спорта и физической культурой. "Городок счастья", — как его называют жители, появился благодаря государственному гранту, выделенному   сходу граждан как победителю  4-го  конкурса "Поддержка проектов институтов  гражданского общества, направленных на воспитание физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого поколения", объявленного Общественным фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Год здоровой матери и ребенка

Сәне: 21.09.2016 06:19:26

447 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

ЕЕ БУДУЩЕЕ СВЯЗАНО С ИСКУССТВОМ

Дильбар верит в это, и уже начала путь к своей мечте. Каждый ребенок талантлив по-своему. И у Дильбар в детстве проявились способности к музыке. Еще учась в столичной общеобразовательной школе №29, она впервые взяла в руки дутар. Заметив интерес дочери, ее родители —  Гульжахан и Марат —   решили отдать девочку в детскую школу музыки и искусства имени Амета бахсы.

Так начались постоянные занятия юного музыканта в классе Розы Кабылбековой. Во время учебы Дильбар Абдираманова активно  участвовала в различных конкурсах и праздничных торжествах. Она постоянно работает над собой, совершенствуя свое исполнительское мастерство. Несмотря на то, что музыка отнимает много времени, Дильбар находит время для литературы. На страницах республиканских изданий публикуются ее статьи на темы, касающиеся искусства.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 21.09.2016 06:11:59

495 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF