Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:04:45, 17.01.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР

БАХЫТСЫЗ ҲӘДИЙСЕЛЕРДЕН САҚЛАНАЙЫҚ

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен жаз мәўсиминде балалардың демалысын мазмунлы ҳәм қәўипсиз өткериў мақсетинде  Қарақалпақстан Республикасының қала ҳәм районларында жайласқан, сондай-ақ, республикамыз аймағындағы колледж, академиялық лицей, мектеплер ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде кең түрде түсиндириў жумыслары алып барылмақта.

Даўамын окыў: АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР

Сәне: 22.06.2017 07:06:01

661 мәрте оқылды


26-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НӘШЕБЕНТЛИККЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

НӘШЕБЕНТЛИК ҲӘМ ОНЫҢ АЎЫР АҚЫБЕТЛЕРИ

Нәшебентлик әсир әжели болып, оған қарсы ғалаба гүресиў талап етиледи. Нәшебентлик затлар­ға героин, көкнар, кокаин, наша, метадонлар киреди. Оларды қабыл етиў ақыбетинде ашыўшақлық, кейпияттың өзгериўи, сезиў, еслеў, пикирлеў қәбилетиниң пәсейиўи ҳәм жоғалыўы гүзетилип, бир-еки мәрте қабыл еткенниң өзинде инсанда руўхый ҳәм физикалық ғәрезлилик келип шығады.

Даўамын окыў: 26-ИЮНЬ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НӘШЕБЕНТЛИККЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ

Сәне: 22.06.2017 07:04:58

596 мәрте оқылды


КОЛЛЕДЖЛЕР ТУРМЫСЫНАН

КИТАП ОҚЫҒАН  КЕМ БОЛМАС

Мәмлекетимиз басшысының миллий, руўхый кәди­риятларымызға ҳүрмет-иззет пенен қараў, муқаддес динимиз ҳәм үрп-әдетлеримиз, бийбаҳа тарийхый мийрасымызды қәстерлеп-сақлаў ҳәм раўажландырыў жолында бизге қарата айтқан ҳәр бир сөзинде терең мәни бар. Солар қатарында жаслар арасында китапқумарлықты арттырыў мақсетинде әмелге асырылып атырған ислер олардың тәрбиясында үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: КОЛЛЕДЖЛЕР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 22.06.2017 07:02:49

568 мәрте оқылды


АБИТУРИЕНТ — 2017

ТЕСТ СЫНАҚЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢА ӨЗГЕРИСЛЕР

Тест сынақлары елимизде жылына бир мәрте болып өтетуғын, жаслардың келешегин белгилеўде айрықша из қалдыратуғын мапаз. Себеби, инсанның уқыбына бола кәсип таңлаўы, билим алыўы — өмирде өз орнын табыўдағы дәслепки қәдем — тийкарғы тырнақ, десек қәтелеспеймиз. Мәмлекетимизде жыллар даўамында топланған тәжирийбелерге бола барлық имканиятларды иске сал­ған ҳалда тест сынақларының әдалатлы өтиўи ушын жаңадан-жаңа өзгерислер киргизилмекте. Перзентлериниң келешеги ушын жан күйдиретуғын ҳәр бир ата-ананы, бәрше жасларды, жуўапкерли хызметкерлерди  тест сынақларына енгизилген өзгерислер ҳаққында мағлыўматлар қызықтыратуғынлығы тәбийғый.

Даўамын окыў: АБИТУРИЕНТ — 2017

Сәне: 22.06.2017 07:00:39

751 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ҒАЎАШАНЫ АЗЫҚЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ СУЎҒАРЫЎҒА ИТИБАР БЕРЕЙИК

1. АЗЫҚЛАНДЫРЫЎ  АГРОТЕХНИКАСЫ

Ғаўаша тәрбиясында алып барылатуғын тийкарғы агротехникалық илажлардан бири өсимликлерди минерал ҳәм басқа да төгинлер менен азықландырыў болып табылады. Дийқаншылықта минерал төгинлерден басқа жергиликли ҳәм бактериал төгинлерден пайдаланылады.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 22.06.2017 06:59:27

566 мәрте оқылды


ҒӘЛЛЕ — 2017

ОРЫМҒА ЖУМЫЛА КИРИСКЕН ФЕРМЕР

«Бақаншақлы» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы фермерлер 987 гектар майданға гүзлик бийдай туқымын сеўип, бир тегис нәл алыўға еристи. Усы өнип шыққан бийдайларға агротехникалық тәрбия жумыслары жүргизилиўи нәтийжесинде бүгинги күнге келип атызда мол өним топланды.

Даўамын окыў: ҒӘЛЛЕ — 2017

Сәне: 22.06.2017 06:58:32

621 мәрте оқылды


СӨЗ — КӘСИПЛЕСИМИЗ ҲАҚҚЫНДА

ТУРМЫС  СОҚПАҚЛАРЫНДА  ШЫҒЛАНҒАН  ЖУРНАЛИСТ

Бүгинги күни халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында мийнет етип атырған мәкеме, кәрхана басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларында қәлем тербетип киятырған журналистлер өз кәсибиниң пидайысы болған Кеңесбай Сейдановты жақсы таныйды. Себеби, бул журналисттиң республикамызда бармаған аўылы, жазбаған темасы шенде-шен десек асыра силтеген болмаймыз. Кишкенелигинен көркем әдебият ҳәм тарийхқа қызығыўшылығы басым ол оқыўшылық дәўиринен баслап-ақ бул машақатлы тараўға араласып, Қарақалпақстан радио ҳәм телеканалында диктор, республикалық газеталар жанындағы жас хабаршылар университетиниң тыңлаўшысы болып, оларға өзиниң дәслепки хабар, гүрриң, сүўретлеме, қосық ҳәм жаңылтпашлары менен турақлы түрде қатнасып келди.

Даўамын окыў: СӨЗ — КӘСИПЛЕСИМИЗ ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 22.06.2017 06:41:41

562 мәрте оқылды


КӨРКЕМ ӨНЕР

«НӨКИС ҒӘЗИЙНЕСИНИҢ» МОСКВАДАҒЫ КӨРГИЗБЕСИ

Соңғы пайытлары Өзбекистан ҳәм Россияның мәдений-гуманитарлық салалардағы өз-ара бирге ислесиўи избе-из раўажланып бармақта. Еки елдиң халықлары бир-бириниң әдебияты менен көркем өнерине жоқары ҳүрмет пенен қарайды. Усы жерде Москва  қаласында уллы өзбек шайыры ҳәм ойшылы Әлишер Наўайы ҳәм Ташкент қаласында Пушкин естеликлериниң бой тиклегени пикиримизди айқын дәлиллейди.

Даўамын окыў: КӨРКЕМ ӨНЕР

Сәне: 22.06.2017 06:40:44

610 мәрте оқылды


Қарар

РАМАЗАН ҲАЙЫТЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Мүбәрек Рамазан ҳайытының руўхый турмысымыздағы уллы пазыйлетлерди, шүкиршилик, мийрим-шәпәәт, аўызбиршилик сыяқлы жақсы қәдриятларды беккемлеў бағдарындағы орнын ҳәм әҳмийетин итибарға алып, миллий-диний дәстүрлеримизди қәстерлеп сақлаў және улығлаў мақсетинде ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Ораза ҳайытын дем алыс күни деп жәриялаў ҳаққында»ғы 1992-жыл 27-марттағы ПП-368-санлы Пәрманына муўапық:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 22.06.2017 05:20:37

542 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНА 2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТИЎДИ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Денсаўлықты сақлаўды реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларының әмелге асырылыўы нәтийжесинде жоқары технологиялы қәнигелестирилген медициналық жәрдем көрсетиўдиң принципиаллық жақтан жаңа системасы шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 22.06.2017 05:16:34

548 мәрте оқылды


Пәрман

БИЗНЕСТИҢ НЫЗАМЛЫ МӘПЛЕРИ МӘМЛЕКЕТ ТӘРЕПИНЕН ҚОРҒАЛЫЎЫНА ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛИК ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Әмелге асырылып атырған реформалар нәтийжесинде Өзбекистанда ғәрезсизлик жылларында жеке меншик ийелериниң ҳуқықлары менен нызамлы мәплериниң қорғалыўын тәмийинлеп атырған беккем нызамшылық базасы жаратылғаны, мәмлекетлик хызмет көрсетиўдиң тиккелей байланыссыз заманагөй интерактив түрлери енгизилип атырғаны, мәмлекет пенен исбилерменлер арасында системалы байланыс жолға қойылғаны, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң орта класын қәлиплестириў, елимиз экономикасын турақлы раўажландырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў ҳәм халықтың дәраматларын арттырыўдың ең әҳмийетли факторы сыпатында киши исбилерменликти жедел раўажландырыў ушын исенимли ҳуқықый кепилликлер жаратылғаны атап өтилсин.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 22.06.2017 05:14:40

549 мәрте оқылды


Стандартизация, метрология, сертификация

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Покупая продукцию пищевого или строительного назначения, текстиль или медицинские препараты, хочется быть уверенным в том, что она соответствует заверенным ей качествам. Чтобы не допустить поступления  на рынок продукции, не соответствующей требованиям стандартов, должностные лица производства должны контролировать технологический процесс на всех его стадиях. Для контроля соблюдения  физико-химических, органолептических показателей и показателей безопасности на предприятиях создается испытательная лаборатория.

Даўамын окыў: Стандартизация, метрология, сертификация

Сәне: 20.06.2017 09:50:47

595 мәрте оқылды


Месячник техники безопасности

СМОТР ПРОВОДЯТ ЭНЕРГЕТИКИ

Предприятия по производству и передаче электрической энергии потребителю относятся к категории особо опасных для жизни обслуживающего персонала. Поэтому в предприятиях энергетики первостепенное значение придается вопросам создания безопасных условий работающим в электроустановках рабочим и специалистам. Для этого, в свою очередь, необходимо решить ряд сложнейших вопросов, требующих высокой квалификации и глубоких знаний обслуживающим персоналом, строжайшего соблюдения требований правил техники безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании подстанции и линиях электропередач.

Даўамын окыў: Месячник техники безопасности

Сәне: 20.06.2017 09:49:51

522 мәрте оқылды


Ко Дню работников печати и средств массовой информации

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

Ее часто можно застать за пультом в студии записи в окружении диктора, редактора и оператора. Все вместе они обсуждают план передачи, какую музыку подобрать, чтобы она лучше дополнила материал. И вот так уже 26 лет ежедневно проходят будни режиссера радиоканала Каракалпакской телерадиокомпании Халжан Дощановой. Она работает рядом с известными радиожурналистами Нурсулу Бегимовой, Дильбар Рахмановой, Зиядой Таджимуратовой, Музаффаром Тореевым, Улмекен  Пиржановой и другими, которые являются авторами передач "Постановление и его исполнение", "Диалог с народом", "Требование и  ответственность", "Ибрат", "Каракалпакстан".

Даўамын окыў: Ко Дню работников печати и средств массовой информации

Сәне: 20.06.2017 09:48:39

537 мәрте оқылды


В неправительственных организациях

УТВЕРЖДАЯ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Каракалпакское отделение Ассоциации поддержки детей и семей Узбекистана в течение ряда лет проводит целенаправленную работу по  реализации государственных программ в области социальной защиты и поддержки детей и семей, содействует консолидации усилий общества по восстановлению и укреплению семьи, повышению уровня воспитательного потенциала родителей, улучшению психологической среды в семье.

Даўамын окыў: В неправительственных организациях

Сәне: 20.06.2017 09:45:09

581 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF