Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:54:11, 05.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

К Дню памяти и почестей

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЧЕТА И УВАЖЕНИЯ

На основании Указа Президента Республики Узбекистан "О поощрении участников Второй мировой войны" и постановления главы государства "О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню памяти и почестей" от 4 апреля 2017 года в республике проводятся масштабные мероприятия.

Даўамын окыў: К Дню памяти и почестей

Сәне: 19.04.2017 05:07:51

426 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ХАЛЫҚТЫҢ АЛҒЫСЫ — ИНСАННЫҢ ҮЛКЕН ТАБЫСЫ

Ақ рең — пәклик, меҳир-муҳаббат тымсалы. Сонлықтан ақ халатлы шыпакерлерди «өмир периштелери» деп атаймыз. Дәрт келип, дәрман кеткенде олардан мәдет күтемиз. Шийрин сөзи, шыпалы қолы менен аўырыўдан айықтырғанда қандай миннетдаршылық билдириўди билмей қаламыз.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 19.04.2017 04:56:38

410 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК

ЖАЛҒАН ШАҚЫРЫҚҚА АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ!

ЯМАСА ОЙЫННАН ОЙМАҚ ШЫҚПАСЫН

«Еркин Қарақалпақстан» газетасының 30-март санында жарық көрген «Көк кит ылайсаңы ямаса өлим менен ойнамаң» атлы мақаланы оқып, менде де пикирлер туўылды.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК

Сәне: 19.04.2017 04:53:54

447 мәрте оқылды


Семинар

НЫЗАМШЫЛЫҚТАҒЫ СОҢҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР

Нөкис юридика колледжинде «Суд-ҳуқық тараўында әмелге асырылып атырған реформалар, бул бойынша нызамларға киргизилип атырған өзгерислер» темасында оқыў-семинар болып өтти.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 19.04.2017 04:49:15

406 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ ТӘБИЯТ

ЖАСЫЛ ӨСИМЛИКЛЕР — ҮЛКЕМИЗДИҢ СӘНИ

Ҳәр бир адам өзи жасап атырған аймағының абадан және гөззал болыўын қәлейди. Ҳәзирги ўақытта абаданластырыў ҳәм көклемзар­ластырыў жумыслары жүргизилип, ҳәр қыйлы мийўе нәллери егилмекте. Егилген саяманлы дарақлар қала ҳәм елатлы пунктлерди абаданластырыўдың ең әҳмийетли факторларының бири болып есапланады. Олар жердиң микроклиматын жақсылаўы менен бирге санитариялық-ги­гиеналық тазалығын сақлайды ҳәм үлкемиздиң архитектуралық жақтан шырайланыўына үлкен тәсирин тийгизеди.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ ТӘБИЯТ

Сәне: 19.04.2017 04:39:19

449 мәрте оқылды


ҚЫЙТАҒЫҢ ТАЯРМА, ДИЙҚАН!

МӨЛДЕК ЖЕР — ТАБЫС ДЕРЕГИ

Республикамыз пуқаралары үй қапталындағы мөлдек жерлерине баў-бақша дақылларының нәллерин өсириўге үлкен итибар берип келмекте. Нөкис қаласындағы 52-санлы «Нәўбәҳәр» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Муратбек Қалжанов та ҳәр жылы мөлдек жеринде ыссыхана шөлкемлестирип, ондағы егилген помидор, баклажан, болгар бурышы нәллеринен дийдиленгениндей дәрамат алып келмекте. Өткен жылы түбекшеде жетистирген бес мың түп нәлден 1,5 миллионға жақын дәрамат алған ол бы­йылғы жылы сегиз мың түпке жақын нәлди көгертти ҳәм оларға тәрбия жумысларын жүргизбекте.

Даўамын окыў: ҚЫЙТАҒЫҢ ТАЯРМА, ДИЙҚАН!

Сәне: 18.04.2017 11:46:44

529 мәрте оқылды


ЕГИС — 2017

ИСТИҢ ҚЫЗҒАН ПАЙЫТЫ

«Жасмина-Тахта» фермер хожалығының баслығы Азат Аңсатбаев өз исиниң маманы болған аўыл хожалығы хызметкери. Мине, саррас 38 жылдан берли усы тараўда мийнет етип киятыр­ған ол әпиўайы механизаторлықтан баслап фермерликке шекемги барлық басқышларды басып өтти.

Даўамын окыў: ЕГИС — 2017

Сәне: 18.04.2017 11:04:08

439 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ЖЕҢИЛЛИКЛЕР ҲӘМ ҒАМҚОРЛЫҚЛАРДАН РУЎХЛАНЫП...

Пилле ҳасыл жипек боламан дегенше наўқан қуртын бағыў ана сүтиңди аўзыңа татытады. Тараўда таза үйреншик емеспиз, уңқыл-шуң­қылынан хабарлымыз. Наўқан қуртын бағыўда топлаған тәжирийбеме бола қурт­лар уйқыға кетер ҳәм оянар ўақтын қойын дәптершеме жазып жүриў әдетим. Тараўдан хабарсызлар наўқан қуртын бағыўды бир айлық мәўсимлик иске санайды. Айтар аўызға аңсат түйилгени менен мийнетине жараса машақаты аўыр.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 18.04.2017 10:54:52

472 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАСЫХАЛЫҚ ХЫЗМЕТИНДЕ

Бес бармақтың бирдей болмағанындай, өмир де бир тегис емес. Оның бәлент-пәс, гедир-будыр соқпақларында биз өзимиз билмеген, еркимизден тысқары ҳалатларда жүз беретуғын машқалаларға, шешимлерин табыў ҳәптелеп, айлап созылып кететуғын мәселелерге дус келетуғынымыз турмыс шынлығы. Соңғы ўақытларда мине усы бағдардағы жумысларды жөнге салыў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар елимизде инсан мәплери менен ҳуқықларын тәмийинлеўдиң шын мәнисинде жолға қойылып атыр­ғанын тастыйықлайды.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

Сәне: 18.04.2017 10:52:24

509 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

САЛТАНАТЛЫ  ТҮРДЕ  ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 4-апрельдеги «Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы Пәрманы, «Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине таярлық көриў ҳәм оны өткериў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында республикамызда кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ ҲӘМ ҚӘДИРЛЕЎ КҮНИ АЛДЫНАН

Сәне: 18.04.2017 10:50:44

498 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

«ӘДАЛАТ»ТЫҢ ӘДИЛ ЖЕҢИСИ

Республикамызда ҳәр жылы жоқары оқыў орынлары студент-жаслары арасында ҳәр қыйлы таңлаўлар өткериў дәстүрге айланған.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»на ҳәм де Конституциямыздың 24 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалында факультетлер арасында «Тафаккур синовлари» таңлаўы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 13.04.2017 12:04:48

459 мәрте оқылды


ЕГИС — 2017

ЕГИС БАРЫСЫН БИР ТЕГИС УСЛАП...

Бәҳәрдиң ҳәр бир атқан таңында қуяштың жанға жағымлы қызғыш нурлары менен шығыўының таптырмас нәшеси бар. Қайталанбас өмир заңының мәўритлерин кең пахта атызында, қыздың күлкисин еслетип сылдырлап аққан жаптың бойында, бир қәлипте тербелискен тереклер арасында гүзеткенге не жетсин. Быйыл жетпис бир бәҳәрин күтип атырған Султан Романов әтшөк келгеннен ҳәр таңды атыз басында күтип алыўға үйренген.

Даўамын окыў: ЕГИС — 2017

Сәне: 13.04.2017 11:56:16

525 мәрте оқылды


СЕМИНАР

КЛИМАТЛЫҚ ТУРАҚЛЫЛЫҚТЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ­ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕ

Жақында Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң Раўажланыў бағдарламасы, Бейимлесиў қоры ҳәм Өзбекистан Республикасы ҳүкиметиниң биргеликтеги шөлкемлестириўи менен «Өзбекистанның қурғақшылық районларындағы фермер ҳәм дийқан хожалықларында климатлық турақлылықты тәмийинлеў» жойбары тийкарында «Ландшафт дәрежесинде климаттың өзгериўине байланыслы аўыл халқының қатнасыўындағы ийкемлесиў илажларын әмелге асырыўдың тийкарлары» атамасындағы семинар болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 13.04.2017 11:53:41

496 мәрте оқылды


Конференция

ТУРИЗМДИ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ МӘСЕЛЕЛЕРИНЕ  АРНАЛДЫ

Жақында пайтахтымыздағы И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде «Өзбекистан Республикасында (Қарақалпақстан мысалында) туризмди турақлы раўажландырыў» темасында халықаралық конференция болып өтти.

Даўамын окыў: Конференция

Сәне: 13.04.2017 11:22:56

618 мәрте оқылды


ПӘРМАН

ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНЫҢ ЖУМЫС НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН АРТТЫРЫЎ, ЖӘМИЙЕТЛИК ТӘРТИПТИ, ПУҚАРАЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН, ЕРКИНЛИКЛЕРИ МЕНЕН НЫЗАМЛЫ МӘПЛЕРИН ИСЕНИМЛИ ҚОРҒАЎДЫ ТӘМИЙИНЛЕЎДЕ ОЛАРДЫҢ ЖУЎАПКЕРШИЛИГИН КҮШЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Жәмийетте турақлылықты, тынышлық ҳәм татыўлықты орнатыў, инсан ҳуқықлары менен еркинликлерине сөзсиз әмел етилиўин тәмийинлеў, елимизди социаллық-экономикалық жақтан буннан былай да раўажландырыў, халықтың абаданлығын арт­тырыў, ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурыў бойынша әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалардан гөзленген мақсетлерге ерисиўдиң әҳмийетли шәрти есапланады.

Даўамын окыў: ПӘРМАН

Сәне: 13.04.2017 11:09:43

565 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF