Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:14:02, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Қырағылық

ҚӘЛБЕКИ ҲҮЖЖЕТ АБЫРАЙ ӘПЕРМЕЙДИ

Мәмлекетимизде ғәрезсизликке ерискеннен ке­йинги дәўирде сырт мәмлекетлер менен дослық байланыслар күшейди. Рус, қазақ, түркмен, корец, украин  ҳәм басқа да миллет ўәкиллери аўызбиршиликте жасап келмекте. Елимиз жаслары өзлериниң имканиятларына бола шет мәмлекетлерде билим алып, айырым жаслар раўажланған мәмлекетлердиң ис-тәжирийбелерин үйренип қайтыўға миясар болмақта. Бул елимиз экономикасының раўажланыўына, айрықша исбилерменлик пенен шуғылланыўшы пуқараларға кең имканиятлар ашып бермекте. Лекин, сырт мәмлекетлерге барыў ушын белгиленген шегара аймақтан өтиў ҳәм қайтып кириў тәртиплери нызам менен белгиленген. Бул тәртиплерге бойсынбай өз басымшалыққа жол қойғанлар әлбетте, өзлерине ти­йисли жазадан қутылып кете алмайды.

Даўамын окыў: Қырағылық

Сәне: 25.12.2013 06:05:12

716 мәрте оқылды


_

ЖЕМ  САТЫП, «ЖЕМТИК» БОЛҒАНЛАР

Ҳуқық тилинде бир неше адам тәрепинен әмелге асырылған жынаяттың шөлкемлескен жынаят деп аталатуғынын көпшилик билсе керек. Топар болып исленген қылмыслы ислердиң ҳәр қандай жынаяттан қәўипли болатуғыны да бәршеге аян.

«Қоңырат ун заводы» ашық акционерлик жәмийети халқымызға сапалы ун өнимлерин жеткерип бериўге қәнигелестирилген кәрханалардың бири болып, бул жердеги жумыслар бир тегис даўам етип атыр еди. Периштениң алтын көрсе жолдан шығатуғынындай, соңғы жылларда жәмийет жумысына бир топар нәкас кимселер араласып, нызамсыз ис-ҳәрекетлердиң жүз бергенин қолымыздағы суд ҳүкими тастыйықлап турыпты.

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:17:49

743 мәрте оқылды


_

«СОТКА» АРҚАЛЫ НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТ

Бүгинги күни еки адамның биринде қол телефон. Узағымызды жақын, мүшкилимизди аңсат етип турған бул телефон арқалы алыстағы ағайинлеримиздиң, таныс-билислеримиз бенен сөйлесип, хабарымыз болса айтып, аманлығын билип отырамыз. Қандай жақсы, қәне, ҳәммемиз усындай жақсы нийетлерде пайдалансақ...

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:16:40

829 мәрте оқылды


_

«САҚЛЫҚТА  ҚОРЛЫҚ  ЖОҚ»

Елимиз пуқараларының тыныш, пәраўан турмыс кешириўи мәмлекетимизде нызам менен кепилленген. Сақлықта қорлық жоқ, дейди дана халқымыз. Пуқаралардың ҳәр-бир қәдемде тыныш-татыўлығын сақлаў, адам саўдасына қарсы гүресиў, ҳәр қыйлы ағымлардан сергек болыў турмыс талабы. Соның ушын Нызам шеңберинен шыққан ҳәр қандай адам жазасыз қалыўы мүмкин емес.

Темирбек Байжанов республикамыздың Тахта­көпир районында туўылған, енди 30 жасқа толған, бир перзенти бар азамат. Ол өзи туўылып өскен “Қара ой” аўыл пуқаралар жы­йынында үйи әтирапындағы мөлдек жерине мийўе, палыз егинлерин егип тәрбиялап өним алып, бала-шағасын бағып киятыр.

Даўамын окыў: _

Сәне: 07.11.2013 06:15:23

707 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КӨЛДЕНЕҢ ТАБЫСТЫ

ЖЕР АСТЫНАН ИЗЛЕП...

Жердиң үстиңги бетинде көзге көринип турған мәмлекет мүлклерин талан-тараж етемен деп судтың қара гүрсисине  отырғанлар ҳаққында көп мәрте еситкенбиз ҳәм олардың халық алдында шерменде болыў фактларын “көк экран”лар арқалы талай көргенбиз. Ал, көзге тасланбайтуғын, елеспесиз, жер астындағы мЇлклерди урлық жолы менен талан-тараж етиў фактларына не дейсиз?!

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 07.11.2013 06:14:10

798 мәрте оқылды


Хош хабар

ПАЛЎАНЛАР ӨЗИН КӨРСЕТТИ

4-6-октябрь күнлери Болгарияның Бургас қаласында самбо шеберлери арасында жәҳән чемпионаты болып өтти. Дүньяның 32 мәмлекетинен 600 ге шамалас спортшы қатнасқан бул чемпионатқа Өзбекстан сайланды командасы қурамында қатнасқан жерлеслеримиз 1 алтын, 2 қола медаль менен қайтты.

Атап айтсақ, 50-55 жастағы спортшылар арасында 82 кг. салмақта гилемге шыққан ақмаңғытлы нураный спортшы Сансызбай Юсупов дәслеп литвалы, соң россиялы, қазақстанлы, ал финалда украиналы қарсыласлары үстинен жеңиске ерисип, чемпионаттың алтын медалын қолға киргизген  болса, 45-49 жастағы спортшылар арасында 100 кг. салмақта ақмаңғытлы Азамат Юсупов ҳәм Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты дене тәрбиясы факультетиниң оқытыўшысы Амангелди Өтепбергенов +100кг. салмақта қола медалларын жеңип алыўға миясар болды.

Даўамын окыў: Хош хабар

Сәне: 29.10.2013 09:32:26

752 мәрте оқылды


_

НЫЗАМСЫЗ «ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ»

ШЕК ҚОЙЫЛДЫ

Ҳәзирги базар экономикасы дәўиринде бурынғы жатып ишерликтиң ўақты өтип, истиң көзин билген, ҳәрекетшең, исбилермен адамлардың ғана бири еки болатуғынын турмысымыздың өзи дәлиллеп бермекте. Бирақ, исбилерменликтиң де өзиниң тәртип-қағыйдалары, нызамлы тийкарлары бар. Әсиресе, ғәрезсизликтен кейинги жылларда қайсы бағдарда болмасын киши бизнес яки жеке исбилерменлик пенен шуғылланаман деген заманласларымызға бәрше имканиятлар менен қолайлылықлар жаратылып берилди.

Даўамын окыў: _

Сәне: 29.10.2013 09:24:45

695 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ХЫЗМЕТ ЛАЎАЗЫМЫНАН ПАЙДАЛАНЫП...

Турмыс...

Жүдә кең түсиникке ийе болған бул қубылыс, бизиң бәршемизге белгили болғанындай өзине сай тәшўиш ҳәм қуўанышлардан ибарат. Солай екен, оның ҳәр қыйлы сынақлардан ибарат соқпақлары көпшилик ўақытлары инсаннан ақылый жетиклик,  инсап, дия­нат, адамгершилик ҳәм шыдам сыяқлы пазыйлетлерди талап етеди. Солай болса да, гейде адам баласының билип-билмей, яки болмаса басқа себеплерге бола өз қәдемин қыя басып қоятуғын пайытлары да гезлеседи. Дурыс, олардан базылары жол қойған қәтесин түсинип, оннан тийисли жуўмақ шығарыў нийетинде ҳәрекет етеди, ал, енди базылары болса, өзлериниң қыйсық-қыңыр ислерин дүзетиў былай турсын, қайта оның орнына қылмысын жасырып, илажы барынша жуўапкершиликтен қутылыўға ҳәрекет етеди.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.10.2013 09:12:54

796 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

“АЛДЫНFЫ АРБА ҚАЙДАН ЖҮРСЕ...”

Ҳақыйқатында да соңғы ўақытлары ғалаба хабар қуралларында айырым мәкеме   басшыларының ңәпсиси өзине бәле болып жабысып атырғанлықларын оқып отырып, олардан үлги алатуғын қосшылары қалай екен, деген пикирде қаласаң.

Бүгин сөз етпекши болған “қаҳарманымыз”да сондай басшылардың қатарында болғаны, Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бо­йынша мәмлекетлик комитети баслығы лаўазымында ислеп турып, жәмәттеги қосшыларына өзи “үлги көрсеткени” жүдә өкинишли.

Гәпимиздиң дәлили ретинде оның “қазаншының ерки бар, қайдан қулақ шығарса” деген мәнисте ислеген айырым жынайы ҳәрекетлерин көрсетип өтпекшимиз.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 29.10.2013 09:08:01

790 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«ТЕК ЖҮРГЕН — ТОҚ ЖҮРЕДИ»

Халқымыз арасында жийи-жийи қолланылып туратуғын бул даналық сөздиң ҳақыйқатында да турмыслық шынлықтан келип шыққанлығын ҳеш биримиз бийкарлай алмаймыз. Сонлықтан да, ҳәр биримиз нийе­тимизди дурыс тутып, қәдемимизди туўры бассақ турмысымыз тыныш, кеўлимиз тоқ болып жүретуғынлығымызға гүман жоқ...

2009-жылдың январь айы­нан Нөкис қалалық «Кирпичный» почта байланыс бөлими баслығы лаўазымында ислеп келген Турдыбийке Абдимуратова өзиниң хызмет ўазыйпасынан нызамсыз рәўиште пайдаланып, 2013-жыл январь айында пуқара У.Суюндикованың атына жиберилген 127000 сумлық пул жөнелтпесин өз ийесине жеткерип бермеген, бирақ, алдағы ўақытта усы иси себепли жазаға тартылмаслығы ушын пулларды У.Суюндиковаға жеткерилип берилгенлиги ҳаққындағы ҳүжжетлерге алыўшының қол таңбасын қойып, бухгалтерлик есап-санақларды қәлбекилестирген.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 28.10.2013 11:28:50

655 мәрте оқылды


СПОРТ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

На днях на центральном корте города Нукуса прошел чемпионат Каракалпакстана по теннису. В нем приняли участие более 180 мастеров ракетки в четырех возрастных категориях (7-10, 11-14, 15-18 и от 18 и старше) со всех городов и районов республики.

В течение трех дней любители тенниса были свидетелями интереснейших спортивных состязаний, проходивших на центральном корте столицы. Наиболее высоких результатов добились юные теннисисты городов Нукуса и Тахиаташа, Амударьинского, Элликкалинского и Кегейлийского районов. В их числе —  пять воспитанников столичной ДЮСШ Олимпийского резерва, специализирующейся по игровым видам спорта, ставших чемпионами Каракалпакстана в своих возрастных категориях, а еще девять заняли призовые места.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 21.08.2013 06:09:17

870 мәрте оқылды


СПОРТ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА

Как уже сообщалось ранее, в столице открылась ДЮСШ по теннису. В преддверии 20-1 годовщины Конституции Республики Узбекистан прошло первенство Республики Каракалпакстан по теннису среди юношей и девушек 1994-1996 и 1997-1998 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 100 мастеров ракетки со всех городов  и районов республики. В течение двух дней они состязались в ловкости, силе и умении принимать и  отражать удары. В результате в своих возрастных категориях победителями стали Санетулла Кутыбаев, Асаль Есболова, Насиба Есболова — учащиеся Нукусского колледжа легкой и пищевой промышленности.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 21.08.2013 06:07:54

874 мәрте оқылды


Теннис

Настроенные на успех

— У вашей дочери  прекрасные спортивные данные, мы возлагаем на нее большие надежды, — эти слова для отца одиннадцатилетней  Насибы  Куаншыбека Есполова — лучшая награда. Он и сам когда-то  мечтал стать чемпионом, но в его школьные годы такого внимания развитию детского спорта не уделялось. Потому на тренировки в Республиканскую детско-юношескую школу тенниса при Министерстве народного образования Республики Каракалпакстан папа приходит вместе с дочкой.

Даўамын окыў: Теннис

Сәне: 21.08.2013 05:28:53

899 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАСЛАРДЫҢ КЕЛЕШЕГИНЕ

БИЙПАРҚ БОЛМАЙЫҚ

Ҳәзирги заманагөй мәлимлеме технологиялары турмысымыздың барлық тараўларына терең кирип атырған бир дәўирде интернет системасы ғалаба жәмийетлик ҳәм жедел мәлимлеме қуралына айланбақта. Сондай-ақ, мәлимлеме алмасыў оғада тезлескен ҳәзирги шараятта мәнаўий ҳәм идеологиялық қәўиплердиң тәсир етиў шеңбери барған сайын кеңейип атырғаны да сыр емес. Шегара билмейтуғын бул интернет тармағы, яғный, «өрмекши торы» техникалық, мәлимлеме ҳәм билимлендириў тараўларын пайдалы дәреклер менен тәмийинлеп ғана қоймай, бәлким, жоқары мәнаўий қәдириятларға зыян жеткизетуғын иллетлердиң де белсенди үгит-нәсиятшысы екенлигин бийкарлап болмайды.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 24.07.2013 12:10:13

838 мәрте оқылды


АДАМ САЎДАСЫ ГЛОБАЛЬ МАШҚАЛА

ОҒАН  ҚАРСЫ  БИРГЕЛИКТЕ  ГҮРЕСЕЙИК

XXI әсирдиң дәслепки жыллары илим ҳәм техниканың күшли раўажланыўы, мәлимлеме алмасыў системасының түп-тийкарынан жетискенлиги менен инсаният тарийхында өзине тән дәўир болды. Бул процессте дүнья жүзи еллери халық­аралық қатнасықларда регионаллық қәўипсизликти тәми­йинлеўге, экономикалық, илим, билимлендириў салаларында бирге ислесиўге, улыўма инсаныйлық қәдириятлар менен байланыслы машқалаларды биргеликте шешиўге айрықша итибар қаратпақта. Буның нәтийжесинде мәмлекетлер аралық миграция процесслери айтарлықтай күшейди, пуқаралардың мийнет етиў, билим алыў, туризм усаған ҳәр қыйлы мақсетлерде сырт еллерге шығыўы ушын имканиятлары тағы да кеңейди.

Даўамын окыў: АДАМ САЎДАСЫ ГЛОБАЛЬ МАШҚАЛА

Сәне: 24.07.2013 12:07:36

897 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF