Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:02:52, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

мақала

УСТАЗЛАРҒА ТӘЖИМ, ҲҮРМЕТ ЯМАСА ОЛАРҒА МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Бир аспан астында жасаўшы инсаният не деген қурамалы жаратылған. Бизди бирлестирип турған күш — билим алыўға, жаңаланыўға болған талпыныс есапланады. Сана, ақыл ҳәм бийтәкирар туйғылар себеп әлем гүлтажымыз. Камал табыўымыз ушын жақсы инсанлар, туўрырағы жақсы устазлар жәрдемине ҳәмийше мүтәжлик сеземиз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 11:27:54

400 мәрте оқылды


2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы

ХАЛЫҚТЫҢ ПИКИРИ ТЫҢЛАНБАҚТА

Усы жыл 14-январь күни Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң елимизди 2016-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм 2017-жыл ушын экономикалық ҳәм социаллық бағдарламаның ең әҳмийетли бағдарлары менен тийкарғы ўазыйпаларына бағышланған мәжилисинде шығып сөйлеген Президентимиз өз баянатында ушырасып атырған және шешимин күткен маш­қалаларды, толық жумсалмаған резервлерди терең ҳәм ҳәр тәреплеме додалай отырып, 2017-жылдағы республиканың экономикалық ҳәм социаллық бағдарламасы, ең әҳмийетли стратегиялық ўазыйпалары және тийкарғы бағдарлары бойынша усыныслар киргизген еди. Солардың қатарында «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасын әмелге асырыў шеңберинде халық пенен турақлы және ашық-айдын пикирлесиўди раўажландырыўға, халықтың турмыс дәрежеси менен сапасын, оның материаллық абаданлығын арттырыўға қаратылған социаллық сиясатты белсене даўам еттириў мәселелерине айрықша тоқтап өтти.

Даўамын окыў: 2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы

Сәне: 24.01.2017 11:20:38

385 мәрте оқылды


мақала

ЖУЎМАҚЛАР ШЫҒАРЫЛЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 18-январь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасын 2016-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыў жуўмақлары ҳәм Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тәрепинен Министрлер Кабинетиниң мәжилисинде быйылғы жылға белгилеп берилген ең әҳмийетли ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 11:19:12

357 мәрте оқылды


мақала

2017-ЖЫЛҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ МӘМЛЕКЕТЛИК КӨШПЕС МҮЛКЛЕРДЕН ПАЙДАЛАНЫЎ ИЖАРА ТӨЛЕМЛЕРИНИҢ ЕҢ КЕМ СТАВКАСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

Өзбекистан Республикасының «Ижара ҳаққында»ғы Нызамы Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2009-жыл 8-апрельдеги «Мәмлекет мүлкин ижараға бериў тәртибин жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы 102-санлы қарары талаплары тийкарында, республика аймағындағы бос турған имарат-қурылмалардан мақсетли пайдаланыў, оларға болған мүтәжликти толық тәми­йинлеў ҳәм де күтилип атырған қәрежетлер менен кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң ижара төлеминен түсетуғын түсимлерди тәртипке салыў мақсетинде ҳәм де Өзбекистан Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў мәмлекетлик комитетиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги 377/01-14-санлы усынысы, Өзбекистан Республикасы Экономика минис­трлигиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги 122-санлы ҳәм Өзбекистан Республикасы Финанс министрлигиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги ММ/08-01-32-14/437-санлы «Мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлердиң ең кем ставкасын анықлаў ҳаққында»ғы келисимлерин есапқа алып,  Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 11:17:02

353 мәрте оқылды


мақала

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТКЕ ШЕК ҚОЙЫЛДЫ

Ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң биргеликте алып барған илажлары даўамында бир қатар ҳуқықбузарлықлар анықланып, жүз бериўи мүмкин болған жынаятлардың алдын алыўға ерисилмекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 11:05:18

342 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСАМАН

Ўақыт деп аталған, қамшы сүймес тулпар тынбай шапқылап, 2017-жылдың басланғанына да мине бир неше күн болды. Өзбекистан Республикасының Президенти Ш.Мирзиёевтың усынысы менен елимизде «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп аталған бул жылдың да ғәрезсиз мәмлекетимиз, халқымыз ушын табыслы жыл болатуғыны оның дәслепки күнлеринен-ақ көзге тасланбақта. Әсиресе, пүткил халқымыздың 60 проценттен асламын қурайтуғын жасларымыз­ға болған дыққат-итибардың бурынғыдан да бетер күшейетуғынына гүман жоқ.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 24.01.2017 11:04:11

354 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

ЖАҢАША  ИСЛЕЎ ДӘЎИРИ  КЕЛДИ

Мәмлекетимизде кең көлемде сиясий ҳәм экономикалық реформаларды турмысқа енгизиў және де унамлы тәрепке бағдар алмақта. Атап айтқанда, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң жедел раўажланыўын тәмийинлеў, жеке мүлкти қорғаў ҳәм оның қол қатылмаслық кепилликлериниң ҳуқықый механизмлерин еле де беккемлеў, исбилерменликти раўажландырыў жолындағы бюрократиялық тосқынлықларды сапластырыў, инвестиция ҳәм исбилерменлик шараятын жақсылаў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьдеги «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы исбилерменлерге көрсетилип атырған ғамқорлықтың нышаны.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ ҲУҚЫҚ

Сәне: 24.01.2017 11:03:11

402 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРАСЫНДА

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР  МЕНЕН АШЫҚ  ПИКИРЛЕСИЎ

Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасында Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың 2017-жыл 7-январьда Прокуратура органлары хызметкерлери күни алдынан бир топар тараў хызметкерлери менен ушырасыўында шығып сөйлеген сөзинен келип шығатуғын ўазыйпаларға бағышланған исбилерменлер менен ушырасыў болып өтти. Онда прокуратура органларының жуўаплы хызметкерлери, банк, салық, Саўда-санаат палатасы, хызмет көрсетиўши мәкемелердиң басшылары, исбилерменлик субъ­ект­лериниң, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРАСЫНДА

Сәне: 24.01.2017 11:02:06

319 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ БАҒДАРЛАМАСЫ: ТУРМЫС АБАДАНЛЫҒЫ ҲӘМ ЕЛИМИЗДИҢ ГҮЛЛЕНИЎ ФАКТОРЫ

Халық — қүдиретли, халық — жәмийет тутқасы, мәмлекет ийеси, дана муғаллим, халық — қадағалаўшы. Халықтан бөлекленген ҳәкимияттың өмири қысқа саналады, ал, халық мәпин ҳәмме нәрседен үстин қойып, оның ғамын ойлап, халыққа хызмет етип, оны пәраўан турмысқа баслаған көрегенли ҳәкимият алғысларға миясар. Сонлықтан, халқымыз әсирлер бойы әдил ҳүкимдарды ҳәўес еткен ҳәм ҳәкимияттың барлық буўынларындағы басшылардан мийримлиликти күткен, халықтан бөлекленген басшыларды жақтырмаған.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 24.01.2017 11:01:05

365 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

«ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАЛАРЫ» — ХАЛЫҚШЫЛ, ИНСАНСҮЙИЎШИ СИЯСАТТЫҢ ЕҢ АЙҚЫН КӨРИНИСИ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов өз шығармаларында инсанның ең әзиз ҳәм уллы екенлигин көп мәрте атап өткен. Ол «Жоқары мәнаўият — жеңилмес күш» китабында былай жазады: «Инсан өз тымсалында ҳәм материаллық, ҳәм руўхый өзгешелик және пазыйлетлерди жәмлеген кемнен-кем дөретпе, Жаратқанның уллы ҳәм сырлы әжайыбаты болып табылады. Соның ушын да оның ишки дүньясы, оған берилген пазыйлет ҳәм қәсийетлерди ақырына шекем аңлап жетиў, түсиниўдиң өзи де оғада қурамалы бир мәселе.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 24.01.2017 10:59:39

353 мәрте оқылды


МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНДЕ

МАШҚАЛАЛАРДЫ ШЕШИЎ — БАСЛЫ ЎАЗЫЙПА

17-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң үлкен мәжилислер залында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 14-январь күнги «2016-жылда республиканы социал-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы  жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген тийкарғы экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарлары»нан келип шығатуғын алдағы ўазыйпаларға арналған кеңейтилген мәжилис болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Содиқов басқарып барды. Мәжилисте Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик бәсекилик комитетиниң баслығы Д.Ҳидоятов, усы комитет баслығының биринши орынбасары С.Гафаров, Қарақалпақстан Республикасы Монополиядан шығарыў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети баслығы ўазыйпасын атқарыўшы А.Қайратдинов ҳәм басқалар Қарақалпақстан Республикасы бойынша бос турған, қурылысы тамамланбаған объект­лер ҳәм пайдаланылмай турған жер майданларын анықлаў, олар негизинде ислеп шығарыўды шөл­кемлестириў, экономикалық жағдайы төмен, зыян менен ислеп атырған ҳәм кем қуўатлы кәрханаларды қаржыландырыў бойынша бағдарламалар ислеп шығыў, исбилерменлик субъектлериниң машқалаларын шешиў жоллары бо­йынша кең түрде айтып өтти.

Соңғы жыллары республикамыз аймағында ҳүкиметлик нызам-ҳүжжетлерине муўапық жәми 143 мәмлекетлик объектлер меншиклестирилген болса, солардан 86 объект «ноль» баҳада инвестиция киргизиў шәрти менен инвесторларға сатыл­ған. Ал, ҳәзирги ўақытта мәмлекетлик объектлер бойынша инвесторлар тәрепинен қол қойылған әмелдеги шәртнамалар бойынша усы объектлерде қурылыс, капитал оңлаў, реконструкция ҳәм керекли үскенелер алып келиў жумыслары алып барылмақта. Усындай жумыслар нәтийжесинде жаңадан жумыс орынларының жаратылыўы белгиленген.

Илажда тийкарынан инвесторлар алдында инвестиция миннетлемелерин орынлаў дәўиринде тосқынлық етип етип атырған маш­қалаларға итибар берилип, оларды унамлы шешиў бо­йынша тийисли усыныслар берилди.

Илаж соңында мәжилиске қатнасқан министрлик, жергиликли ҳәкимликлер, инвесторлар, исбилерменлик субъектлери ҳәм коммерциялық банклердиң ўәкиллери өзлерин қызықтырған сораўлары бойынша жуўаплар алды.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Сәне: 24.01.2017 10:53:49

317 мәрте оқылды


мақала

ПУҚАРАЛЫҚ ПАСПОРТЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 20-декабрь күнги «Өзбекистан Республикасы пуқаралығына қабыл етиў ҳаққында»ғы пәрманы  менен елимизде бир қатар шахслардың арзалары қанаатландырылып, Өзбекистан Республикасы пуқаралығына қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 24.01.2017 10:27:59

296 мәрте оқылды


ҚУТЛЫҚЛАЎ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ А.К.ҲАМРАЕВТЫҢ 14-ЯНВАРЬ— ЎАТАН ҚОРҒАЎШЫЛАРЫ КҮНИНЕ БАҒЫШЛАНҒАН БАЙРАМ САЛТАНАТЫНДАҒЫ ҚУТЛЫҚЛАЎ СӨЗИ

Ҳүрметли әскер ҳәм сер­жант­лар!

Офицерлер ҳәм Қураллы Күшлердиң нураныйлары!

Әзиз ўатанласлар!

Ең дәслеп, Сизлердиң бәршеңизди елимиз турмысындағы қутлы сәне —Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Қураллы Күшлеримиз дүзилгениниң шерек әсирлик байрамы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қызғын қутлықлаўға рухсат еткейсизлер!

Даўамын окыў: ҚУТЛЫҚЛАЎ

Сәне: 19.01.2017 11:58:26

382 мәрте оқылды


бАЯНАТ

CЫН ТАЛҚЫЛАЎ, ҚАТАҢ ТӘРТИП-ИНТИЗАМ ҲӘМ ЖЕКЕ ЖУЎАПКЕРШИЛИК —

ҲӘР БИР БАСШЫ ЖУМЫСЫНЫҢ КҮНДЕЛИКЛИ ҚАҒЫЙДАСЫ БОЛЫЎЫ КЕРЕК

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтың елимизди 2016-жылы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарларына бағышланған Министрлер Кабинетиниң кеңейтилген мәжилисиндеги баянаты

Ҳүрметли мәжилис қатнасыў­шылары!

Мине, 2016-жыл жуўмағына жетти.

Быйыл Өзбекистан ҳәм оның халқы ушын көп тәрептен қыйын жыл болды. Соңғы бес айда жүз берген ўақыялар буны айқын тастыйықлап тур.

Даўамын окыў: бАЯНАТ

Сәне: 19.01.2017 11:41:35

455 мәрте оқылды


«Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

«МОЙ СЫН — ЗАЩИТНИК РОДИНЫ»

В честь 25-летия создания Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины в столичном Молодежном центре состоялась видеоконференция "Мой сын — защитник Родины", в которой приняли участие солдаты и офицеры Северо-Западного военного округа, солдатские родители.

Даўамын окыў: «Узбекистан — наша Независимая РОДИНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ армия — нашА гордость!»

Сәне: 18.01.2017 06:04:35

428 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF