Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:40:26, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕРГЕКЛИК

СЕКТАЛАРДАН АБАЙЛЫ БОЛЫӉ

Өзбекистанда демократия самалы есип, жәриялылық кең ен жайғаннан кейин адамлар көплеген ҳуқық ҳәм еркинликлерге, соның ишинде, динге сыйыныў еркинлигине де ийе болды. Олар Тийкарғы Нызамымыз — Конституциямызда белгилеп өтилген. Бирақ, соған қарамастан, ҳүжданы таза емес бир кимселер Қарақалпақстан аймағына гүманлы секталарды жөнетти. Олар республика ўдиллик министрлигинен рәсмий түрде рухсат алмастан өз хызметин жүргизиўге ҳәрекет етпекте.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК

Сәне: 22.10.2014 05:20:10

637 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ТЕГИН ПАЙДА,

ЖАЙҒАСАДЫ ҚАЙДА?!

Ғәрезсизликке ерисип, өзиниң раўажланыў жолын таңлаған елимизде халық хожалығының барлық тараЎларында жаңаша реформалар енгизилип, унамлы нәтийжелерин көрсетпекте. Исбилерменлик пенен шуғылланаман деген инсанларға да барлық қолайлы мүмкиншиликлер жаратылып, банк­тен жеңилликли кредитлер ажыратылып, салық төлемлеринде де бирқатар жеңилликлер туўдырылған. Бундай қолайлықлардан ақылға уғрас пайдаланып, нызамға сай ис алып барып атырған исбилермен субъектлер өзи де мәпленип, жәмийеттиң раўажланыўына да пайда келтирмекте. Тилекке қарсы, бес бармақтың бирдей болмағанындай, айырым исбилерменлеримиздиң аЎырдың асты, жеңилдиң үсти менен жүриўге урынып атырғанлығы ашынарлы жағдай. Буннан да асып түсерлиги, айырым заманласларымыздың алдын да басы тасқа тийип, суд тәрепинен тийисли жазасын алса да, және де нызамсыз ҳәрекетлерге қол урғанына не деўге болады?

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 10:13:21

695 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИСЕНИМГЕ ҚЫЯНЕТ

Соңғы жылларда елимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликке кең жол ашылып, бул тараў ўәкиллерине ҳәм енди жумыс баслап атырған жас исбилерменлерге мүмкиншиликлердиң жаратылыўы ақырғы жуўмақта мәмлекетимиз экономикасының көтерилиўине, халқымыздың турмыс пәраўанлығының артыўына алып келмекте. Экономикамыздың жетекши буўыны болған банклерден кредитлер алып, өзлериниң жумысларын жанландырып атырған заманласларымыз қанша дейсиз? Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арамызда ажыратылған кредит шәртнамаларын орынламай, бул шәртнамаларда көрсетилген талапларды билқастан бузып, кредит пулларын нызамсыз жумсаўды ҳәм ҳүжжетлерди қәлбекилестириўди кәр етип алған заманласларымыздың да ушырасып туратуғыны сыр емес.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 10:08:14

639 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

ЖАСЛАРҒА  ӘЖАЙЫП

САЎҒА  БОЛАДЫ

Ҳәзир Нөкистиң қай жерине барсаң да абаданластырыў ҳәм қурылыс ислериниң гүўасы боласаң. Биринен соң бири қәд көтерип атырған заманагөй үлги жойбардағы турақ жайлар, спорт комплекслери, турмыс хызметин көрсетиў объектлери ҳәм аўқатланыў орынлары, «Дослық» каналының еки бойындағы жүргизилип атырған қызғын ислер және бир неше жылдан соң пайтахтымыздағы ең сулыў қалалардың бирине айланатуғынынан дәрек береди.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 20.10.2014 10:06:54

673 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИТИБАРСЫЗЛЫҚ ЖАЗАДАН

ҚУТЫЛЫЎҒА ТИЙКАР БОЛМАЙДЫ

Ҳәзирги күнде көпшилик жасларымыз қысқа ўақытта мол  дәрамат табаман деп сырт еллерге кетип жумыс ислеп атырғанлығы ҳеш кимге сыр емес. Бирақ, мол табыстың изинен қуўып, бир неше айлап, ҳәтте жыллап сырт еллерде жүрип ҳеш нәрсе арттыра алмай қайтып келип атырған пуқаралар да аз емес. Және бир ашынарлы тәрепи — сырт еллерде жүрген айырым заманласларымыз ҳәр қыйлы бузғыншы шөлкемлерге, ағымларға қосылып кетип атырғанлығы да турмыс ҳақыйқатлығы. Нәтийжеде олар өзлериниң таңлаған жолларының надурыс екенлигин билмеген ҳалда ҳәр түрли диний әдебиятлар яки басқа да олардың ҳәрекетлерин үгит-нәсиятлаўшы электрон үскенелерди республика­мызға алып келиўге ҳәрекет етиўи ашынарлы жағдай.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 10:02:28

628 мәрте оқылды


АДАМ САЎДАСЫ — ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

ИНСАН ҚӘДИРИ БӘРИНЕН ЖОҚАРЫ

Ўақыт арғымағы тынбай шапқылап, инсанияттың үшинши мың жыллыққа қәдем қойғанына да мине он төрт жылдан асып баратыр. Ҳақыйқатын айтыў керек, бул жыллар дүнья еллериниң халықаралық қатнасықларында регионаллық қәўипсизликти тәмийинлеўге, санаат, экономика, мәде­ният, спорт, илим ҳәм билимлендириў тараўларында тығыз бирге ислесиўге, улыўма инсаныйлық қәдириятлар менен байланыслы болған машқалаларды биргеликте шешиўге айрықша итибар қаратылған дәўир болды. Бундай илажлардың нәтийжесинде мәмлекетлер аралық миграция процес­с­лери айтарлықтай күшейип, пуқаралардың мийнет етиў, билим алыў, туристлик саяхат мақсетлеринде сырт еллерге шығыўы ушын имканиятлар есиги кеңейди.

 

Даўамын окыў: АДАМ САЎДАСЫ — ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

Сәне: 20.10.2014 10:01:07

672 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА

ҮНЕМШИЛ ЛАМПАЛАРДАН ПАЙДАЛАНАЙЫҚ

Бүгинги күнде республикамыздың барлық тараўлары қатарында энергетика саласында да жаңадан-жаңа өзгерислер, жаңаланыўлар жүз бермекте.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2011-жыл 2-июньдеги «Энергияны тежейтуғын лампаларды ислеп шығыў ҳәм олардан пайдаланыўға басқышпа-басқыш өтиў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде бир қанша жумыслар әмелге асырылып келинбекте. Атап айтқанда, республикамыз аймағындағы мәкеме ҳәм кәрханаларда орнатылған накал лампалар энергия тежеўши лампаларға алмастырылмақта.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА

Сәне: 20.10.2014 09:59:37

600 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НЕГЕ ДЕКЛАРАЦИЯДА КӨРСЕТПЕДИҢ, АFАЙИН?..

Әзелден ислам динимиз инсанды пәкликке, ҳүрмет-иззетке, дослыққа, меҳир-мүриўбетликке, жақсылыққа бағдарлаў сыяқлы адамгершиликтиң жоқары пазыйлетлеринде тәрбиялап келген ҳәм келмекте. Лекин, айырым заманласларымыздың муқаддес динимизди нықап етип, ҳәрқыйлы ағымларға қосылып, тыныш-татыў турмысымызға иритки салыўдай ҳәрекетлер ислеп атырғанлығы ҳәммемизди тәшўишке салмақта. Сонлықтан да, ҳәр бир атқан қәдемимизде сергек, итибарлы болмағымыз лазым. Бир ғана итибарсызлығымыз ақыбетинде жүзимизге дақ түсип, там-тумлап арттырған абырайымыз бир пулға қымбат болары турған гәп.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 09:57:41

613 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТКЕ НЫЗАМЛЫ ЖАЗА

Ғәрезсизликтен ке­йинги жылларда мәмлекетимизде бәрше миллет ўәкиллери тили, дини, социаллық келип шығыўына қарамай, теңдей ҳуқыққа ийе екенлиги тийкарғы нызамымыз болған Конс­титуциямызда өз алдына көрсетилип өтилген. Усының менен бир қатарда ҳәр бир пуқараның қайсы динниң жолын тутып, исенемен десе еркинлик жаратылып берилди.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 09:56:45

639 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖЫНАЯТТЫҢ ЖОЛЫ ҚЫСҚА

Мәмлекетимизде жасларымыздың кәсип-өнер ийелеўи, өзлери таңлаған тәлим бағдарлары бойынша билим ийелеўлери ушын барлық имканиятлардың жаратылып берилип атырғанлығы бәршемизге мәлим. Әсиресе, ғәрезсиз Өзбекистанның жаслар тәрбиясына қаратып атыр­ған итибары, олардың айдын келешегин тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған ис-илажлар бүгин пүткил жәҳән мәмлекетлери тәрепинен тән алынып, жоқары дәрежеде баҳаланбақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 09:55:37

584 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ИТИБАРЛЫЛЫҚ ЖУЎАПКЕРШИЛИКТИ АРТТЫРАДЫ

Ҳүждан еркинлиги ҳүким сүрип турған ғәрезсиз мәмлекетимизде алдынғы дүзим сиясаты менен шекленген бир қатар миллий мийрасларымыз, диний үрп-әдет ҳәм дәстүрлеримизге қайта жан енип, күнделикли турмысымызда өз көринисин таппақта. Лекин, бүгинги тыныш ҳәм абадан турмысымызды көре алмаўшы айырым пуқаралардың усы дин нықабы астында намақул ҳәрекетлерге қол урып атырғанлығынан ҳәрдайым сергек болмағымыз тийис. Әлбетте, бундай ҳәрекетлерге билип-билмей қосылып қалыўымызға белгили дәрежеде қадаған етилген диний әдебиятлардың тәсириниң болатуғынлығын да мойынламасқа илажымыз жоқ. Сонлықтан да, ҳәр биримиз жүдә итибарлы болыўымыз, болмаса...

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 20.10.2014 09:54:24

485 мәрте оқылды


Промышленность

Обеспечивая энергетическую независимость страны

С первых дней независимости   Узбекистана  ускоренное  развитие  нефтегазовой  отрасли  было принято как  приоритетное направление  государственной политики, что было связано с необходимостью   обеспечения  энергетической  независимости  республики.  Уже  в  середине  90-х   эта задача практически была выполнена. Для закрепления полученных результатов в  последующие  годы  необходимо  было  форсировать  наращивание добычи  промышленных  запасов  углеводородов  и, прежде  всего,  жидких за  счет   открытия  новых  месторождений  в  перспективных  районах. Одним  из  таких  районов  является  Устюртский  регион — самый  большой  по  площади,  но  с  низкой  освоенностью    ресурсов  и  неравномерной  степенью  изученности.

Даўамын окыў: Промышленность

Сәне: 30.09.2014 06:15:16

770 мәрте оқылды


Социальное обеспечение

Пенсия: оформляем документы

 

В продолжение темы пенсии,  которая волнует  многих, мы вновь обратились к начальнику отдела анализа и мониторинга по назначению  пенсии Управления внебюджетного Пенсионного фонда Республики Каракалпакстан Нагмету  ГАНИЕВУ.  Сегодня он подробно отвечает на вопрос, какие документы необходимо подготовить для оформления пенсии.

Для оформления пенсии по возрасту необходимо подготовить заявление и приложить к нему документ, подтверждающий стаж работы, в том числе специальный стаж работы;  справку о фактическом заработке и  накопительную пенсионную книжку заявителя.

Даўамын окыў: Социальное обеспечение

Сәне: 30.09.2014 06:09:59

649 мәрте оқылды


В Год здорового ребенка

Достигая цели

Новый учебный год начали  в обновленных школах республики свыше 10 тыс. учащихся. В соответствии с основными задачами  Государственной программы "Год здорового ребенка"  капитальная реконструкция осуществлена в 11 общеобразовательных школах республики, капитальный ремонт — в 14 школах. Общая сумма затраченных на эти цели средств составила 13 млрд. 880 млн. сумов. На ремонт 9 районных образовательных учреждений выделено 1 млрд. 50 млн. сумов.

Даўамын окыў: В Год здорового ребенка

Сәне: 30.09.2014 06:07:45

696 мәрте оқылды


Спорт

ОСОБЫЙ ПОЧЕТ УЧАСТНИЦЕ ОЛИМПИАДЫ

Как мы уже сообщали, с 16 по 28 августа нынешнего года в городе Нанкин (Китайская Народная Республика) проходили II Юношеские Олимпийские игры. В них приняли участие около 4 тысяч юношей и девушек из 204 государств, в том числе 28 юных спортсменов из Узбекистана, которые по итогам игр завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная Узбекистана заняла 27 место. Успешное выступление атлетов нашей страны стало достойным подарком независимости Узбекистана.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 30.09.2014 06:06:04

740 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF