Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:25:52, 18.10.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КИТАПҚУМАРЛАР ЖАРЫСЫ

«УЛЛЫ МАҚСЕТЛЕРГЕ УМТЫЛЫЎШЫЛАР»

Быйылғы жылдың 12-январындағы Президентимиздиң «Китап өнимлерин басып шығарыў ҳәм тарқатыў сис­темасын раўажландырыў, китап оқыўды ҳәм китапқумарлық мәдения­тын арттырыў, және де үгит-нәсиятлаў бойынша комиссия дүзиў ҳаққында»ғы бийлигиниң қабыл етилиўи менен республикамыздың барлық оқыў орынларында жасларды китап оқыўға қызықтырыўға қаратылған илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: КИТАПҚУМАРЛАР ЖАРЫСЫ

Сәне: 14.03.2017 09:32:36

328 мәрте оқылды


УШЫРАСЫЎ

«ТЫНЫШЛЫҚ ҚӘДИРИ»

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында ҳуқықый демократиялық мәмлекет тийкарларын беккемлеў, социаллық-руўхый орталықты және де жақсылаў ҳәм жаслар арасында диний экстремизм иллетлерине қарсы гүресиў мәселелерине бағышланған «Тынышлық қәдири» атамасында ушырасыў болып өтти.

Даўамын окыў: УШЫРАСЫЎ

Сәне: 14.03.2017 09:29:12

315 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

ЕЛИМИЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНЫҢ ТИЙКАРЫ

Елимиздиң 2017-2021-жыллар аралығындағы бес жыллық раўажланыўына бағышланған Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи ҳәм турмысымызға енгизилиўи — мәмлекетимиз ҳәм жәмийетимиздиң алға илгерилеўин және де жоқары басқышқа көтереди. Ҳәрекетлер стратегиясының биринши тийкарғы бағдары мәмлекет ҳәм жәми­йет қурылысы системасын жетилистириўди нәзерде тутады. Мәмлекетлик ҳәкимият системасында Олий Маж­лис­тиң ролин күшейтиў, мәмлекеттиң ишки ҳәм сырт­қы сиясатына тийисли әҳмийетли ўазыйпаларды шешиў, атқарыў ҳәкимияты жумысы үстинен парламент қадағалаўын әмелге асырыў бойынша ўәкилликлерин және де күшейтиў белгиленген.  Нызам дөретиўшилиги жумысының сапасын арттырыў, мәмлекет ҳәм жәмийет турмысында сиясий партиялардың ролин күшейтиў, саламат бәсеки орталығын қәлиплестириў менен байланыслы. Бул мәселелер ҳаққында сиясий партиялар халық арасында болып, дөгерек сәўбетлерин шөлкемлестирмекте.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 14.03.2017 07:18:15

319 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

«ГӨЗЗАЛСАҢ, УСТАЗСАҢ, БАХТЫМСАҢ —   АНА»

Бүгинги күнде жәмийетлик турмыстың қайсы бир тараўын алып қарамайық, онда зәбердес ҳаял-қызларымызды ушыратамыз. Шаңарақ аталмыш муқаддес дәргайдың уйтқысы болған олардың мийнеткешлигине, сабыр-тақатлылығына қайыл қалмай илаж жоқ. Өйткени, ошақ басының аўызбиршилиги, берекети де тиккелей ҳаялларға байланыслы. Солай екен, ерлер менен бир сапта ийин тиресип, пидайы мийнет етип атырған ҳаял-қызларымыздың хызметлери бәрқулла ардақланып, ҳүрмет пенен тилге алына береди.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 14.03.2017 07:14:35

292 мәрте оқылды


БАЙРАМҒА АРНАЛҒАН КЕШЕЛЕР

ӨМИРИМИЗ   МАЗМУНЫ

Елимиздиң биринши Президенти Ислам Кәримовтың «Дүньядағы барлық таң қаларлық қүдирет ҳәм гөззаллық, бәркамаллық, және шексиз меҳир-мухаббат тымсалы бол­ған аналармызды, дилбар ҳаял-қызларымызды ардақлаў, керек болса олардың уллылығы алдында бас ийиў ҳәр қандай инсанның әдиўли ўазыйпасы» деп атап өткен еди. Ҳақыйқатында да, мәмлекетимизде ҳаял-қызларға қаратылып атырған итибардың нәтийжесинде олар ҳәр бир тараўда ерлер менен бир сапта турып, өзлериниң белсендилигин көрсетпекте.

Даўамын окыў: БАЙРАМҒА АРНАЛҒАН КЕШЕЛЕР

Сәне: 14.03.2017 07:13:08

310 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТ ҚарарЫНАН СОҢ

БАРЛЫҒЫ БАҚШАДАН БАСЛАНАДЫ

Балалық — инсан өмириндеги ең әзиз, ең умытылмас ҳәм қайталанбас демлер. Оның ҳеш нәрсеге алмастырылмайтуғын, ойын-  заўықлы күнлери, ата-ананың шексиз ғамқорлықларының арқасында ҳеш нәрсени ойламай ержеткенлеримизди еслеп, қайтадан бала болып қалсақ,  деп әрман етемиз.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТ ҚарарЫНАН СОҢ

Сәне: 14.03.2017 07:05:59

338 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИНЕ БӘРШЕ ЖУЎАПКЕР

Елимизде жүргизилип атыр­ған реформалар нәтийжесинде халқымыздың турмыс шараятын абаданластырыўға қаратылған илажлар көлеми кеңейип атыр.

Қала ҳәм аўылларымызда  жаңадан қурылып атырған турақ жайларда, экономикалық объ­ектлерде өрт қәўипсизлигин тәми­йинлеў мақсетинде ҚРИИМ Өрт қәўипсизлиги басқармасы ҳәм оның орынлардағы  бөлимлериниң хызметкерлери тәрепинен  «Өрт қәўипсизлиги айлығы» ҳәм басқа да профилактикалық илажлар өткерилмекте. Оларда халыққа турмыс хызметин көрсетиўши саўда орынларында, фирма ҳәм кәрханаларда өртти болдырмаў, оның алдын алыў бо­йынша түсиник жумыслары алып барылды.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 14.03.2017 07:04:59

344 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ТӘБИЯТҚА  БИЙПӘРЎА  ҚАРАМАЙЫҚ

Бизди қоршап турған орталықтағы экологиялық машқалалар өзлигинен пайда болған емес. Оның бундай аўҳалға келиўи пуқаралардың тәбиятқа бийпәрўа қараўы ақыбетинен десек қәтелеспеймиз. Өйткени, сыртқы орталықты патаслаў әпиўайы  ҳәм елеспесиз көринген затлардан басланады.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 14.03.2017 07:03:02

309 мәрте оқылды


Қарар ҲӘрекетте

САПАЛЫ ЮРИДИКАЛЫҚ ХЫЗМЕТ — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 19-январьдағы «Юридикалық хызмет жумысларын түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарында көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша республикалық аймақлық комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Даўамын окыў: Қарар ҲӘрекетте

Сәне: 14.03.2017 07:01:59

298 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

МАШҚАЛАЛАРДЫ  САПЛАСТЫРЫЎҒА  АРНАЛҒАН  ИЛАЖ

Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети пайтахтымызда жайласқан «Ботаника бағы», «Қутлы қоныс» мәкан пуқаралар жыйынлары аймағында «Физикалық ҳәм юридикалық тәреплерден келип түскен шағым арза ҳәм усынысларды қала ҳәм районлардағы экологиялық машқалалар, тараўға тийисли нызамлардың бузылыўын анықлаў, олардың алдын алыў ҳәм сапластырыў мақсетинде жәми­йетлик шөлкем ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасында 2017-жылдың февраль-март айларында рейдлер өткериў» атамасында экологиялық рейд өткерди.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 14.03.2017 07:00:56

333 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ИСЕНИМГЕ ЕРИСИЎ — УНАМЛЫ ПАЗЫЙЛЕТ

Өтип баратырған ҳәм кирип киятырған жаңа жыл кесиспесинде дийқан да, зыялы да артқа нәзер таслайды. Жыл даўамында исленген жумыслар нәтийжесин есап-шотқа салады. Алдына жаңа режелер дүзеди, анық ўазыйпалар белгилейди.

Президентимиз Ш. Мирзиёев елимизди 2016 - жылы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарларына бағышланған Министрлер Кабинетиниң кеңейтилген мәжилисиндеги «Сын талқылаў, қатаң тәртип-интизам ҳәм жеке жуўапкершилик — ҳәр бир басшы жумысының күнделикли қағыйдасы болыўы керек» атлы баянатындаF «Ең әҳмийетли ўазыйпамыз — елимизде тынышлықты ҳәм абаданлықты беккемлеў, адамларды, халқымызды турмыстан разы етиўден ибарат. Бул ушын ел-журтымыз бәринен бурын биз басшылардың жумысынан разы болыўы керек. Бул ушын ҳәр бир басшы өз арбасын өзи тартыўы, өзиниң тараўындағы жумыслардың жағдайы ушын өзи жеке жуўап бериўи керек. Соннан ке­йин жәмийетимизде өзгерис болады, раўажланыў болады» деп атап өткен еди.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 14.03.2017 06:59:42

321 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ БАНКИНИҢ МӘЛИМЛЕМЕСИ

Өзбекистан  Республикасы Орайлық банкиниң қуны 10000 сум болған пул белгилерин айланысқа шығарыў ҳаққында

2017-жылдың 10-мартынан баслап Өзбекистан  Республикасы Орайлық банки қуны 10000 сум бол­ған банкнот көринисиндеги жаңа пул белгилерин айланысқа шығарады.

Өзбекистан  Республикасы Орайлық банкиниң қуны 10000 сум болған пул белгилери 144 х 78 мм өлшемдеги қорғалған қағазда таярланған.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.03.2017 06:27:48

352 мәрте оқылды


мақала

АНАМА САЎҒА

Жасың үлкейген сайын ата-анаңның қәдири билинип барар екен. Гейде инсан тәбияты усылай жаратылған шығар, деп ойлап қаламан. Сонша шоқлықларым, еркеликлерим кеўлиңизге ҳазар бермеди ме екен, анажаным, деп гүрсинемен. Анам:

­ Аққыз, тез-тез келип турмайсаң, қалалы жерде не жумыс бар?-деп кейисе:

­ Балаларым үлкейсин, шай-аўқатын өзлери писирип жейтуғын болсын. Соннан кейин тез-тез келип тураман,-деймен оған.

­ Балаларың үлкейген сайын тәшўишиң де үлкейеди, балам,- дейди де қояды анам.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:29:57

414 мәрте оқылды


мақала

ҲАЯЛ БАХТЫ ­ ЎАТАН БАХТЫ

«Елимизде ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшилик ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти ҳәм ҳуқықый қорғаўды, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәмийетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлераралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болды, халқымыздың мүнәсип турмыста жасаўы, пуқараларымыздың дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўы ушын зәрүр шараятлар жаратты».

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:14:42

465 мәрте оқылды


мақала

ХОШ ХАБАР

Ҳәр жылы 8-март халықаралық ҳаял-қызлар байрамы кең түрде    байрамы қарсаңында дәстүрий түрде өткерилип киятырған Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың жеңимпазлары анықланатуғын мәўритлерде ҳәммениң кеўлинде ғулғыла оянып, «Быйыл Зульфия сыйлығы кимлерге несип етер екен!» деген сораў туўылады. Быйылғы жылғы ҳәр жылдағыдан өзгеше рәўиште, биринши мәрте Қарақалпақстан Республикасынан еки қыз, Айжамал Караматдинова ҳәм Гўзал Отажоновалар усы мәмлекетлик сыйлыққа мүнәсип табылды. Олардың  әдебият тараўы бойынша лауреат болғанлығы әдебиятымызға болған айрықша итибар, Президентимиздиң қарақалпақстанлы ҳаял-қызларға деген жоқары ҳүрмети ҳәм ғамқорлығының айқын мысалы есапланады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:10:11

393 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF