Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:09:51, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МАҚАЛА

«МАМЫЙ» ДАЛАСЫНДАҒЫ БАЙРАМ КЕЙПИЯТЫ

Пийшемби күни елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, алымлары, кино ҳәм театр актёрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада қосықшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығының ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардан бир топары Шоманай районында болды.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 24.10.2016 10:59:05

396 мәрте оқылды


«БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

ТӨРТКҮЛЛИ ЖАСЛАР МЕНЕН УШЫРАСТЫ

Республикамызда 17-октябрьден берли даўам етип атыр­ған «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек?» атамасындағы илажда қатнасыўшы Республикалық Руўхый үгит-нәсият орайының ўәкиллери, театр ҳәм кино актёрлары, шайырлар менен жазыўшылар, атақлы эстрада қосықшылары, «Ниҳол» сыйлығының лауреатларынан дүзилген үгит-нәсият топары 19-октябрь күни Төрткүл районына барды.

Даўамын окыў: «БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

Сәне: 24.10.2016 10:57:32

384 мәрте оқылды


«БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

ЕЛ  АРДАҒЫНДАҒЫ  АЗАМАТЛАР  ЕЛЛИКҚАЛАДА

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма бес жыллығы мүнәсибети менен өткерилип атырған мәдений-ағартыўшылық үгит-нәсият илажы қатнасыўшылары республикамызда өзиниң гиреўли орны ҳәм абырайына ийе Елликқала районында да жыллы жүзлилик пенен күтип алынды.

Даўамын окыў: «БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

Сәне: 24.10.2016 10:50:08

443 мәрте оқылды


МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

УСТАЗЛЫҚ  ЕТКЕН  ЖАЛЫҚПАС...

Аўыллық жерде жасаўшылар бир-бирин жақсы танып билгенликтен, күнделикли турмысындағы қуўаныш-кеўилсизликлерин тең бөлисиўге асығатуғын аўызбиршилигине ҳайран қаласаң. Муғаллим ҳәм устазлардың кәсиплик байрамы мүнәсибети менен тәлим-тәрбия тараўында айрықша көзге түсип, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы менен сыйлық­лан­ғанлар қатарында Қанлыкөл аўыл хожалығы кәсип-өнер колледжиниң арнаўлы пән муғаллими Сәрсенбай Назаровтың «Шуҳрат» медалына ылайық деп табылғаны шаңарақ ағзалары, оқыўшылары, кәсиплеслери ҳәм шәкиртлерине шексиз қуўаныш бағышлады.

Даўамын окыў: МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 24.10.2016 10:38:29

378 мәрте оқылды


21-октябрь — Өзбекистан Республикасының «Мәмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилген күн

ТИЛ — МИЛЛЕТ РУЎХЫ

Өзбек тили дүньядағы ең бай ҳәм әййемги жазба үрп-әдетлерге ийе тиллерден есапланады.

Тил — мәмлекет белгиси, мүлки. Тилди асыраў, раўажландырыў — миллеттиң өсиўи демек. Өзбекистан Республикасы Конституциясында мәмлекетлик тилдиң статусы ҳуқықый тәрептен беккемлеп қойылған. Сол себепли өзбек тили ғәрезсиз мәмлекетимиздиң байрағы, герби, гимни қатарында туратуғын, нызам менен қорғалатуғын муқаддес мәмлекет белгисине айланды.

Даўамын окыў: 21-октябрь — Өзбекистан Республикасының «Мәмлекетлик тил ҳаққында»ғы Нызамы қабыл етилген күн

Сәне: 24.10.2016 10:29:16

418 мәрте оқылды


МАҚАЛА

СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖУЎМАҚЛАРЫ

Усы жыл 20-октябрь күни Нөкисте быйылғы жылдың тоғыз айында Қарақалпақстан Республикасын социаллық-экономикалық раўажландырыў жуўмақлары ҳәм быйылғы жылғы экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли ўазыйпаларының әмелге асырылыўын сөзсиз тәмийинлеў илажларына бағышланған мәжилис болып, оған Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик статист­ка комитетиниң баслығы Б.Тураев, Ташкенттен келген бир қатар министрликлер менен шөлкемлердиң, коммерциялық банклердиң басшылары, сондай-ақ, республика ҳүкиметиниң ағзалары, район ҳәм қала ҳәкимлери, минис­трликлер менен ведомстволардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 24.10.2016 10:26:03

366 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ШВЕЙЦАРИЯ  ЕЛШИСИНИҢ РЕСПУБЛИКАМЫЗҒА  САПАРЫ

Усы жыл 21-октябрь күни Швейцарияның Өзбекистан Республикасындағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Штефан Клёцли ҳәм оның зайыбы Клодин Клёцли Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары менен келди.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 24.10.2016 10:16:54

389 мәрте оқылды


«БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

ЖАСЛАРДЫ БИР МАҚСЕТКЕ ЖӘМЛЕЎШИ ИЛАЖ

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма бес жыллығы  мүнәсибети менен елимиз бойлап «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийе­леўимиз керек?» темасындағы үгит-нәсият илажлары болып өтпекте.

Даўамын окыў: «БИЗ КЕШЕ КИМ ЕДИК, БҮГИН КИМ БОЛДЫҚ, ЕРТЕҢ ҚАНДАЙ ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ИЙЕЛЕЎИМИЗ КЕРЕК?»

Сәне: 24.10.2016 10:05:48

421 мәрте оқылды


Люди нашего края

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА НИВЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Беседуя с ней, не замечаешь, как летит время. Это неудивительно, ведь ей есть что рассказать, чем поделиться.

Имя Елены Николаевны Забировой широко известно среди преподавателей начальных классов нашей республики. Ее богатый педагогический опыт помогает многим из начинающих учителей. В разные годы Е.Н.Забирова преподавала в специализированной школе №1, НГПИ имени Ажинияза, но большая часть ее жизни посвящена обучению учителей в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Ее занятия эффективны и результативны. Как человек неравнодушный, Елена Николаевна часто выезжает в районы, присутствует на уроках и делится с педагогами своим мнением. Радует ее тот факт, что  ученики открыли в своих учебных заведениях «Школу молодого педагога», где делятся своим опытом.

Даўамын окыў: Люди нашего края

Сәне: 20.10.2016 06:19:39

407 мәрте оқылды


СПОРТ

СОСТЯЗАНИЯ НА ВОДНОЙ ГЛАДИ

Насыщенным на соревнования по  гребным видам спорта стал сентябрь. В первой декаде месяца в Китае прошел чемпионат Азии по гребным видам спорта, в которых участвовали  спортсмены из 17 стран.  В составе сборной команды Узбекистана в нем приняли участие спортсмены Каракалпакской республиканской  специализированной детско-юношеской спортивной школы по водным видам спорта Исламбек Мамбетназаров и Абубакир Узакбаев.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 20.10.2016 06:12:26

409 мәрте оқылды


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

11 октября этого года в Нукусе состоялась одиннадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. В ней приняли участие ответственные работники Аппарата Президента Республики Узбекистан, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и правительства Республики Каракалпакстан, руководители министерств и ведомств, предприятий и учреждений, правоохранительных органов, представители средств массовой информации.

Даўамын окыў: ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сәне: 20.10.2016 06:05:50

838 мәрте оқылды


ПАМЯТЬ

ЖУРНАЛИСТ, ФРОНТОВИК, ЛЕКТОР

Говорят, человек жив, пока его помнят. Время — неумолимо. Оно стирает в памяти  события, факты, лица. Но есть люди, о которых забывать нельзя никому: ни близким, ни гражданам страны. Необходимо помнить о тех, кто стоял у истоков строительства республики, отстаивал свободу и независимость страны, рисковал жизнью во имя будущих поколений. Одним из  славных сыновей страны является Гали Джайтауов, которому  15 октября 2016 года исполняется 110 лет.

Даўамын окыў: ПАМЯТЬ

Сәне: 20.10.2016 05:59:15

400 мәрте оқылды


Мероприятия

ВСТРЕЧА СПУСТЯ ПОЛВЕКА

Ташкентская медицинская академия (бывший Ташкентский государственный медицинский институт) по праву пользуется высоким авторитетом среди профильных вузов не только нашей страны, но и на пространстве СНГ. Выпускники этого учебного заведения плодотворно трудятся во всех уголках Родины, многих зарубежных странах.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 20.10.2016 05:49:26

422 мәрте оқылды


Человек. Общество. Закон

ПОРЯДОК СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВЕРНОСТИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

Одним  из  самых распространенных нотариальных действий является заверение копий документов.  Ведь очень часто,  люди, собираясь подавать пакет документов в  какую-либо организацию с какой-либо целью, будь то оформление пенсии, трудоустройство,   сталкиваются с требованием указания нотариально заверенной копии свидетельства о рождении,  браке, диплома и т.д., так как копия документа, заверенная нотариусом, имеет такую  же юридическую силу, что и  оригинал документа.

Даўамын окыў: Человек. Общество. Закон

Сәне: 20.10.2016 05:24:52

428 мәрте оқылды


Cтатьи

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Выборы являются неотъемлемым элементом социально-политической жизни демократического общества. В Узбекистане заложены правовые основы многопартийности, развития избирательной системы.

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 20.10.2016 05:07:39

392 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF