Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:27:47, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ

Указ

Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Отметить, что за годы независимости были созданы необходимые условия для возрождения богатого культурного наследия народа, всемерного развития имеющей многовековые истоки высокой духовности, национальной самобытности и народных традиций, всестороннего воспитания и формирования общества гармонично развитых, физически здоровых и духовно зрелых личностей.

Даўамын окыў: Указ

Сәне: 21.02.2017 10:22:43

392 мәрте оқылды


Указ

Указ

Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В целях формирования эффективной системы управления дорожным хозяйством на основе комплексного подхода при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений, совершенствования системы их финансирования, создания полноценной службы заказчика, способствующей повышению качества проектных и дорожно-строительных работ:

Даўамын окыў: Указ

Сәне: 21.02.2017 10:19:33

319 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

ХАЛҚЫМЫЗ АРДАҒЫНДАҒЫ ИНСАНЛАР

Елимизде барлық тараўлар қатары мәденият, көркем өнер, ғалаба хабар қураллары, спорт салаларында да айтарлықтай нәтийжели өзгерислер, жаңаланыўлар жүз бермекте. Бул тараўлардағы жетискенликлерге мүнәсип үлес қосып, табысларға ерисип атыр­ған инсанлар, әлбетте, ел ардағында болады. Халық — тәрези.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 21.02.2017 10:15:09

343 мәрте оқылды


МӘРТЛИК МӘҢГИЛИК

КӨЗЛЕРДИ  ЖАСЛАҒАН  КЕШЕ

1979-жылы басланған Аўғанс­­­тан урысы кимниң болса да жүрегин сызлатады. Бул урыс атаны перзентинен, перзентти атасынан, кимдидур қостарынан, жақынынан айырды. 1979-1988-жыллары Қарақалпақстан Республикасынан Аўғанстанға 2816 азамат атланған болса, соннан 88 и дүньядан көз жумған. Олар үмит ушқынлары ҳәм күш-ғайраты тасып турған 18-20 жаслар аралығындағы нәўқыран жигитлер еди. Олардың елге аман-саў оралыўын үлкен үмитлер менен күтип отырған ата-аналар, туўған-туўысқанлар, дос-яранлар аўҳалы бәршемизге бирдей мәлим.

Даўамын окыў: МӘРТЛИК МӘҢГИЛИК

Сәне: 21.02.2017 10:11:25

389 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

МЕҲРИ ДӘРЬЯ, ҚӘЛБИ ҚУЯШ ШЫПАКЕР

Халық арасында «Мийнет инсанды бахытқа бөлейди»  деген гәп бар. Ҳақыйқатында да солай. Инсан камалға келип, кәсип ийелеп, Ўатан алдындағы перзентлик парызын жуўапкершилик пенен өтесе, бир күн келип оның жемисин татады.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 21.02.2017 10:08:09

313 мәрте оқылды


ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

МЕДИЦИНАЛЫҚ ХЫЗМЕТ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНАДЫ

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм оның аймақлық бөлимлери тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 31-октябрьдеги «Халықты дәри-дәрмақ қураллары ҳәм медициналық буйымлар менен тәмийинлеўди және де жақсылаўға байланыслы ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары талапларын орынлаў бойынша орынларда ушырасыўлар ҳәм дәрихана сатыўшылары менен жеке сәўбетлесиўлер өткерилип, қарардың мазмун-әҳмийети түсиндирилип келинбекте.

Даўамын окыў: ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.02.2017 10:05:04

339 мәрте оқылды


2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы

МАШҚАЛАЛАР  ТЫҢЛАНЫП,  ШЕШИМИ  ҚАДАҒАЛАЎҒА  АЛЫНДЫ

Президентимиз тәрепинен быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп белгилениўи мүнәсибети менен орынларда халық пенен ушырасыўлар өткерилип, аймақларда орын алып атырған маш­қалалар үйренилип шығылмақта.

Даўамын окыў: 2017-жыл — Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы

Сәне: 21.02.2017 10:04:09

338 мәрте оқылды


СЕНАТОР ПИКИРИ

ҲУҚЫҚЫЙ ҮГИТ-НӘСИЯТТЫ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ БАСҚЫШЫ

Мәмлекетимиз басшысының Пәрманы менен тас­тыйықланған 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкар­ғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында алып барылып атырған реформалардың нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыў, мәмлекет ҳәм жәмийеттиң ҳәр тәреплеме жедел раўажланыўын тәмийинлеў ушын шараятлар жаратыў, мәмлекетти модернизациялаў ҳәм барлық тараўды еркинлестириў менен байланыслы әҳмийетли ис-илажлар белгиленген.

Даўамын окыў: СЕНАТОР ПИКИРИ

Сәне: 21.02.2017 10:03:02

314 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Илимлер академиясыныҢ жумысын, илимий-изертлеЎ жумысларын шӨлкемлестириЎ, басҚарыЎ ҲӘм ҚаржыландырыЎды буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистан Республикасында илимий-изертлеў жумысын шөлкемлестириўдиң, басқарыўдың ҳәм қаржыландырыўдың турақлы системасы жаратылды. Елимизде жоқары потенциаллы илимий мектеплер жаратылды, илимий лаборато­риялар ҳәм кафедралар, жоқары билимлендириў ҳәм илимий-изерт­леў мәкемелери, минис­трликлер менен ведомстволар және республика көлеминдеги илимий-техникалық ҳәм эксперт кеңеслери түриндеги көп тармақлы илимий-шөлкем­лестириўшилик инфраструктура жумыс алып бармақта.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 21.02.2017 10:01:28

327 мәрте оқылды


ҚАРАР

ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ЖУМЫСЫН, ИЛИМИЙ-ИЗЕРТЛЕЎ

ЖУМЫСЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ, БАСҚАРЫЎ ҲӘМ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎДЫ

БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Экономиканың инновациялық раўажланыўында академиялық илимниң әҳмийетин буннан былай да арттырыў, Илимлер академиясының абырайын күшейтиў ҳәм оның жумысын жетилистириў, илимий-изертлеўди ҳәм инновациялық жумысты басқарыў ҳәм тәртипке салыўдың бирден-бир системасын қәлиплестириў, сондай-ақ, Өзбе­кистан Республикасын социаллық-экономикалық раўажландырыўда илимниң орнын арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: ҚАРАР

Сәне: 21.02.2017 09:59:14

295 мәрте оқылды


БАҒДАРЛАМА — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖОЛАЎШЫЛАРҒА ЖАРАТЫЛҒАН ЖЕҢИЛЛИКЛЕР

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың 2017-жыл 18-январьдағы «2017-2021-жылларда Аралбойы регио­нын раўажландырыў Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2731-санлы қарары тийкарында республикамыз халқына қолайлы турмыс шараятларын жаратып бериў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Усындай жеңилликлердиң бири транспорт хызметин көрсетиў тараўына да енгизилген болып, жолаўшылардың төмендеги категорияларына самолёт ҳәм поезд билетлери ушын жеңилликлер жаратылды.

Даўамын окыў: БАҒДАРЛАМА — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.02.2017 09:57:19

309 мәрте оқылды


БӘНТЛИК БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖАС ИСБИЛЕРМЕН — ЕЛГЕ ЖӘРДЕМШИ

Елимизде исбилерменлик пенен шуғылланыўшылар ушын жаратылып атырған жеңилликлер, олардың өз жумысларын баслаўы ушын тийисли уйымлардың қәнигелери тәрепинен кең түрде түсиник жумыслары алып барылмақта. Әсиресе, кәсип-өнер колледжин питкериўши жаслар ушын ҳәр қыйлы жеңилликлер жаратылған болып, бул оларды жумысқа тартыўда, өз исбилерменлик жумысын баслаўында үлкен жәрдем беретуғыны анық. Сонлықтан да, ҳәзирги ўақытта барлық кәсип-өнер колледжлеринде келешегимиз болған жасларды исбилерменликке тартыў, колледжди питкергеннен соң өз бизнесин жолға қойыўы мақсетинде түрли илажлар өткерилмекте.

Даўамын окыў: БӘНТЛИК БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.02.2017 06:52:01

321 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

БИЗНЕС СУБЪЕКТЛЕРИНЕ КЕҢ ЖОЛ АШЫЛМАҚТА

Республикамызда әмелге асырылып атырған реформалардың тийкарғы бағдарларының бири — киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў, мүлк ийелери қатарын кеңейтиў ҳәм олар ушын қолайлы шараятлар жаратыўдан ибарат.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.02.2017 06:46:47

305 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «МӘденият ҲӘм спорт саласында басҚарыЎ системасын буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы пӘрманына ТҮСИНИК

Өзбекистан халқына мийнет сүйгиш ҳәм ағартыўшы бабаларымыздан көр­кем дөретиўшилик, архитектуралық ҳәм өнерментшиликтиң әййемги мектеплерине ҳәм дәстүрлерине ийе бийбаҳа және өзине тән мәдений мийрас қалған. Бизге шекем жетип келген тек ғана миллий емес, ал жәҳән мәдений мийрасының ажыралмас бөлеги болған бийбаҳа көркем, сүўретлеў, әмелий, архитектуралық көр­кем өнер дөретпелери ҳәм естеликлери, халық қосықлары, аяқ ойынлар, спорт ойынлары және түрлери буны айқын дәлиллейди.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 21.02.2017 06:45:00

345 мәрте оқылды


ТҮСИНИК

ЖОЛ ХОЖАЛЫ­ЫН БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ БОЙЫНША НОРМАТИВЛИК-ҲУҚЫҚЫЙ ҲҮЖЖЕТЛЕРГЕ ТҮСИНИК

Жол хожалығы саласының социаллық ҳәм экономикалық жақтан үлкен әҳмийетке ийе екени оның әҳмийетли өзгешелиги есапланады. Экономиканың улыўмалық раўажланыўы, халықтың барлық қатламларының турмыс сапасы әне усы системаның нәтийжели жумыс алып барыўына байланыслы.

Даўамын окыў: ТҮСИНИК

Сәне: 21.02.2017 06:42:35

284 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF