Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:19:32, 15.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЫ

ТАБЫСЛАРҒА ТАЛПЫНҒАН

ТУРДЫБАЙ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде спортты, әсиресе, балалар спортын раўажландырыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Буннан гөзленген мақсет тек мәмлекетимиздиң даңқын дүньяға жаятуғын спортшыларды тәрбиялаў болып ғана қалмастан, бәлким, бүгинги ҳәм ертеңги күнимиздиң шешиўши күши болған нәўқыран әўлад ўәкиллерин ҳәм руўхый, ҳәм физикалық жақтан жетилискен инсан етип камалға келтириўден де ибарат.

Даўамын окыў: СПОРТЫМЫЗ МАҚТАНЫШЫ

Сәне: 14.03.2013 06:22:05

821 мәрте оқылды


Суд залынан

КЕЛЕШЕККЕ БАСЫЛҒАН

ҚАРА ТАМҒА

 

Енди ғана жигирма бес жасты қарсы алған қоңыратлы Нуржан Аймағамбетовтың келешегине жынаятшы деген қара тамғаның басылыўына биринши нәўбетте өз ўазыйпасына болған немқурайдылығы себепши болды.

...Ол «Темиржол жанылғы тәмийнат» басқармасына қараслы Қоңырат бирлескен жанылғы қоймахана хожалығында жанылғы майлаў материаллары бригадири болып ислеп киятыр еди. Ал, оның  тийкарғы ўазыйпасы болса қоймахана хожалығына келген нефть өнимлерин қабыл етип алыў, тарқатыў, есабатларын таярлаў, қол астындағы хызметкерлердиң жумысын қадағалап барыўдан ибарат.

Даўамын окыў: Суд залынан

Сәне: 14.03.2013 06:17:21

697 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

ЖАСАЎ БАХТЫ

(очерк)

АҚСАҚАЛДЫҢ НӘЗЕРИ ТҮСКЕН ПЕРЗЕНТ

Белгили әдебиятшы алым, Қарақалпақстан халық жазыўшысы, марҳум Камал Мәмбетовтың 1996-жылы баспадан шыққан «Мәтеке Жуманазаров» атлы китапшасында мынадай қатарлар бар:

«...Кегейли бурыннан-ақ дийқаншылыққа әбден берилген мийнеткеш елат. Соңғы дәўирде Мәтеке ағаның шәкиртлери сыпатында көп ғана жәмийетлик искерлер, алымлар ҳәм шайырлар өсип шыққан.

 

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 13.03.2013 11:36:28

864 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

«ОЙЛАНБАҒАННЫҢ ТҮБИ ЎАЙРАН»

Халқымызда «айналайын сәллем сеннен, ҳеш ким гүман етпес меннен» деген нақыл бар. Ата-бабаларымыздың неше әсирлик турмыс тәжирийбесинен келип шыққан ҳалда дөреген бул нақыл тийкарынан өзин ҳақтың қулы, обал-саўаптың тәрептары етип көрсетип, айтқан сөзи ислеген исине туўра келмейтуғын молласымақларға қарата айтыл­ған болса да оның мәниси кең болып, бәрше кәсип ийелерине тийисли.

2006-жылдың 25-июнь сәнесинен 2009-жылдың 10-январына шекем Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасының 3-санлы «Районлар аралық дизимнен өткериў ҳәм имтихан алыў бөлими»ниң баслығы, соң 2010-жылдың 2l-сентябрине дейин усы басқарманың баслығы болып ислеген Айтымбетов Ғайратдин Шайхымановичтиң ислеген ислери де жоқарыдағы нақылды еске салады.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 27.02.2013 11:54:16

857 мәрте оқылды


МИЙРАС

ЖУМАБАЙ ЖЫРАЎДЫҢ ЕКИНШИ ӨМИРИ

«Жыраў» деген сөз «жыр», «жырлаў» деген сөзлерден келип шыққан ғой. Яғный қолына қобыз алып қаҳарманлық дәстанларды, тарийхый жырларды жырлап, жыйылған халыққа тамаша бериўши, өз заманының арзыў-әрманын айтыўшы, нақыл, ақыл сөзлер, толғаў, термелерди жырлаўшы сөз шебери хош ҳаўазлы сазенде жыраў есапланады. Олар дәстан, терме, толғаў атқарғанда тамағын қырып, жуўан даўыс пенен жырлайды. Олардың музыкалық әсбабы- қобыз.

Қобыздың пийри- әпсанаўий Қорқыт ата деп есапланады. Ал Қорқыт атаның устазы — Соппаслы сыпыра жыраў деген гәп бар.

Даўамын окыў: МИЙРАС

Сәне: 27.02.2013 10:11:24

991 мәрте оқылды


СУД ЗАЛЫНАН

«ҚУРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»НДАҒЫ

ТАЛАН-ТАРАЖЛЫҚ...

Кейинги жылларда республикамыз көлеминдеги бир қатар билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў ҳәм басқа да социаллық объектлерде бүгинги дәўир талапларына сай алып барылып атырған ири қурылыс, реконструкция яки капитал оңлаў жумыслары нәтийжесинде қала ҳәм районларымыздың келбети жоқары дәрежеде заманагөй көриниске ийе болмақта. Әлбетте, булардың бәршеси халқымыздың ийгилиги жолында әмелге асырылмақта.

...Пайтахтымыздағы «Қарақалпақ көтере саўда» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине қараслы «Қурылыс басқармасы» кәрханасы директоры лаўазымында ислеп келген Хушанов Нуритдин Нуржановичтиң басшылығында да республикамыз аймағындағы бир қатар объектлерге капитал реконструкция жумыслары алып барылып, пайдаланыўға тапсырылғанлығын тилге алсақ арзыйды.

Даўамын окыў: СУД ЗАЛЫНАН

Сәне: 27.02.2013 10:09:35

852 мәрте оқылды


Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик

ТИЙКАРҒЫ МАҚСЕТ — РЕАЛ

СЕКТОРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ

Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин қоллап-қуўатлаў, олардың жумысларын ҳәр тәреплеме жетилистирип барыўға қаратылып атырған айрықша итибар нәтийжесинде усы тараўдың мәмлекетимиз экономикасындағы үлеси, роли ҳәм тәсири жыл сайын артып бармақта. Сонлықтан да, олардың жумысларын еле де жетилистириў, раўажландырыў мақсетинде ҳәр жылы бир қатар жеңилликлер жаратылып берилмекте.

Республикамызда реал сектор ўәкиллерин ҳуқықый жақтан қоллап-қуўатлаў, нызамлы мәплерин қорғаў мақсетинде бир қатар коммерциялық банклер, бизнес инкубаторлар, микрокредит шөлкемлери, аудиторлық, қамсызландырыў, баҳалаў ҳәм брокерлик компания­лары хызмет көрсетип келмекте. Усының менен бир қатарда Өзбекстан Саўда-санаат палатасы тәрепинен де кең көлемли ис-илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик

Сәне: 25.02.2013 12:17:52

902 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

СПОРТ МЕКТЕБИНДЕГИ

КӨЗБОЯМАШЫЛЫҚ

Мәмлекетимизде келешегимиз болған жас өспиримлеримиздиң физикалық жақтан саламат ҳәм нәўқыран әўлад болып жетилисиўи ушын балалар спортын раўажландырыў, спорт мектеплериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў, ең тийкарғысы, елимизде спорттың ғалабалығына ерисиў мақсетинде кең көлемли илажлар әмелге асырылып келинбекте. Өз гезегинде усы бағдардағы жумыслар өзиниң унамлы нәтийжесин көрсетип, бир қанша жасларымыз көплеген халықаралық жарысларда жоқары нәтийжелерге ерисип, елимиздиң абыра­йын жәҳәнге танытпақта.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 25.02.2013 12:12:00

752 мәрте оқылды


Промышленность

 

Оазис в Устюртской степи

В июне прошлого года китайская компания "CITIC Ltd" подписала с ГАК "Узхимпром" контракт на сумму 81, 2 миллиона долларов, направленный на проектирование и поставку оборудования "под ключ" для увеличения добычи известняка на карьере "Джамансай" и технической соли на месторождении "Барсакельмес". Согласно инвестиционной программе в 2013 году планируется освоение 31 миллиона долларов, завершится строительство нового завода в первом полугодии 2015 года.

Запуск нового предприятия позволит вдвое увеличить выпуск продукции УП "Кунградский содовый завод", используемой как в производстве стекла и моющих средств, так и в качестве химических добавок в цветной металлургии, легкой, целлюлозно-бумажной промышленности, в системе водоочистки.

Даўамын окыў: Промышленность

Сәне: 14.02.2013 11:39:35

990 мәрте оқылды


2013 — Год благополучия и процветания

100 МИЛЛИОНОВ —

НА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА

Предприятием высокой культуры производства с гордостью называют сегодня производственный комплекс акционерного общества "Берунийский хлопкоочистительный завод". Выпускники технических вузов и сельских профессиональных колледжей Каракалпакстана считают теперь делом чести получить сюда направление на трудоустройство. Всему этому хлопкоперерабатывающее предприятие обязано успешному завершению крупномасштабного проекта по реконструкции и модернизации производства, где только объем строительно-монтажных работ составил почти 2 миллиарда 450 миллионов сумов.

Даўамын окыў: 2013 — Год благополучия и процветания

Сәне: 14.02.2013 11:37:20

1052 мәрте оқылды


В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

В центре внимания —

интересы женщин

В 2012 году, объявленном по инициативе Президента Республики Узбекистан Годом семьи, особое внимание в деятельности комитетов женщин всех уровней было уделено дальнейшему укреплению и развитию института семьи, повышению на качественно новый уровень работы по поддержке молодых семей, созданию более широких возможностей для женщин, воспитанию физически здорового, духовно зрелого, гармонично развитого поколения. На заседании Комитета женщин Республики Каракалпакстан, посвященном итогам деятельности в 2012 году, с докладом выступила начальник Секретариата по социальной защите семьи, материнства и детства Р.Каландарова.

Даўамын окыў: В Комитете женщин Республики Каракалпакстан

Сәне: 14.02.2013 11:33:41

941 мәрте оқылды


Известные династии

 

Важная составляющая национальной культуры

Двенадцатилетний Анвар мечтает стать ювелиром, его наставник Адиль Тажимуратов уверен, что из юного подмастерья выйдет настоящий уста.

В мастерскую Адиля подросток пришел вместе с другими ребятами с ограниченными возможностями, чтобы не только прикоснуться к прекрасному, но и познать секреты изготовления ювелирных изделий. Сам Адиль обучался этой технике у уста Мехриддина Халикова из Ташкента, научившего его создавать украшения для восточных красавиц.

 

Даўамын окыў: Известные династии

Сәне: 14.02.2013 11:28:27

926 мәрте оқылды


Люди науки

КТО ЖЕ ЭТО ТАМ ГОВОРИТ: «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»?"

В Каракалпакском отделении Академии наук Республики Узбекистан большое внимание уделяется активизации работы молодых ученых и привлечению одаренной молодежи к проведению научных исследований. В этих целях руководством отделения создаются все условия для плодотворной деятельности подающих надежды ученых. Взять, к примеру, хотя бы Захиру Бекбергенову. Вроде бы совсем недавно она успешно прошла курс аспирантуры в Институте биоэкологии по специальности "зоология". И уже вскоре успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Особенности биологии и экологии сосущих вредителей хлопчатника в условиях Хорезмского оазиса".

Даўамын окыў: Люди науки

Сәне: 14.02.2013 11:23:11

900 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

 

ПО ПУТИ

РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

С обретением независимости Республика Узбекистан установила дипломатические отношения со многими государствами ближнего и дальнего зарубежья . Благодаря активной интеграции в мировое сообщество наша страна стала полноправным членом многих авторитетных международных организаций, осуществляет сотрудничество в сферах науки, культуры и искусства, крупных международных экономических и гуманитарных программах и проектах. В связи с этим, с каждым годом возрастает потребность в качественном овладении молодежью иностранными языками.

В свете вышеизложенного актуальное значение приобретает, принятое 10 декабря 2012 года Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков".


Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 14.02.2013 11:11:57

1081 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

ДӘМИККЕННЕН ҚУНЫҚҚАН ЖАМАН

Мақаламыз темасына алып шыққан бул даналық ибара қандайда бир жақсы истиң басына жип таққан яки өзлериниң қайырлы ислери менен кимлергедур жақсылық ислеўге әдетленген адамларға қарата айтылмайтуғынлығын бәршемиз де жақсы билемиз, әлбетте. Сонлықтан, Қоңырат аймақлық темир жол узелине қараслы 14-санлы вагон депосында 2008-жыл июнь айы­нан 2012-жылдың ақырына шекем бас есапшы лаўазымында, соң есапшы болып ислеп келген Клычев Юлдаш Аминовичтиң жынаят иси бойынша көрип шығылған ҳүжжетлерине нәзер таслар екенбиз, ериксиз усы нақыл есимизге түсти.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ЖАЗАСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

Сәне: 04.02.2013 06:47:43

707 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF