Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:46, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

БАЙДАРКАШЫЛАР БЕЛЛЕСИП,

КАНОЭШЫЛАР КҮШ СЫНАСТЫ

Ескек есиў республикамызда ең раўажланған спорт түри болып, оның менен шуғылланыўшы көпшилик жасларымыздың тек Өзбекистан көлеминдеги беллесиўлерде ғана емес, ал, халықаралық жарысларда да табыслы қатнасып киятырғанынан көпшиликтиң хабары болса керек. Бурын тек академиялық ескек есиўге күшли итибар қаратылып келинген болса, соңғы жылларда байдарка ҳәм каноэда ескек есиўши жигит-қызларымыз да жоқары нәтийжелерди қолға киргизип келмекте. Быйылғы жылдың өзинде Баҳадыр Дәўлетов Өзбекистан чемпионлығын жеңип алып, жоқары оқыў орнына тест сынақларысыз кириў ҳуқықына ийе болғанлығы пикиримизди тастыйықлайды.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 13.03.2016 07:58:16

404 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ӘЗИЗАНЫҢ ЖОҚАРЫ ЖЕТИСКЕНЛИГИ

Қарақалпақлар әзелден-ақ он бармағынан өнери тамған, сөзге шешен, мәрт, батыр ҳәм гөззал қызлары менен пүткил дүньяға даңқы жайылған, десек асыра айтқан болмаймыз.

Бүгинги жас әўлад Тумаристей мәрт, Гүлайымдай батыр, Қумар аналықтай дана апалары менен орынлы түрде мақтаныш етеди. Ҳәзирги күни де халқымыз арасында усындай ҳаял-қызлар өсип-жетилисип, елимиздиң ҳәр тәреплеме гүллеп-раўажланыўы жолында пидайылық пенен хызмет етпекте.

 

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 13.03.2016 07:57:19

443 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚЫЛМЫСЫНА ЖАРАСА ЖАЗА

«Қоңырат сода заводы» унитар кәрханасы тек республикамыздың емес, ал, Орайлық Азиядағы ири санаат кәрханаларынан бири есапланады. Оның республикамыздың социал-экономикалық жақтан раўажланыўындағы тутқан орнын бийкарлай алмаймыз. Лекин, нәпсин жылаўлай алмаған айырым кимселер тәрепинен әмелге асырылған нызамсыз ислерди көрип, усындай үлкен кәрхананың атына дақ салғанына ашынасаң.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.03.2016 07:56:22

478 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ИСЛАМТАНЫЎШЫ

АЛЫМНЫҢ ЖАҢА КИТАБЫ

Илим ҳәм техника тез пәт пенен раўажланып, глобалласыў процеси барған сайын ҳәўиж алып атырған бүгинги күнде мәлимлеме алыў ҳәм хабар алмасыўдың ең қолайлы қуралы — бул интернет болып табылады. Саламат пикирлейтуғын инсанлар, әсиресе, алдына беккем мақсет қойған, Ўатанының ҳәм өзиниң келешегин ойлайтуғын жасларымыз оның имканиятларынан ақылға уғрас пайдаланып келмекте. Лекин, мағлыўмат тар­қатыў, бизнес ҳәм реклама ушын үлкен аренаға айланған бул глобал тармақта қадағалаўдың улыўма мүмкиншилиги жоқ.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 13.03.2016 07:55:27

472 мәрте оқылды


ДИЙДАР

КЕЎИЛ КЕЎИЛДЕН СУЎ ИШЕР

Халқымызда мынадай әпсана бар. Бир күнлери қосық дүньяны гезип жүрип қарақалпақ журтына қонақ болып келип қалыпты. Бул халықтың миймандослығын, қосыққа, сазға, мәнили сөзге деген ықласын сезип күнде ертең қайтаман, арғы күни қайтаман-деп жүрип қосық қайтыўды да умытып мәңги баўыр басып усы жерде қалып қойыпты-деген аңызлардың ырасында да жаны барға уқсайды. Қосық десе халқымыздың қулағы ербең ете қалады. Және екеўиниң биреўи қосық айтады, үшеўдиң бири саз шертеди.

 

Даўамын окыў: ДИЙДАР

Сәне: 13.03.2016 07:53:03

490 мәрте оқылды


2016-жыл — Саламат ана ҳәм бала жылы

ЖАРЫСТЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАСҚЫШЫ

Қарақалпақстан Республикасы кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң шөлкемлестирлиўинде «Саламат шаңарақ!» сүрени астында өткерилип атырған  спорт жарысларының республикалық басқышы болып өтти.  Оған жарыстың қалалық ҳәм районлық басқышларында жеңимпаз болған 28 шаңарақ командасы қатнасты.

Даўамын окыў: 2016-жыл — Саламат ана ҳәм бала жылы

Сәне: 13.03.2016 07:51:54

412 мәрте оқылды


Спорт

ЕҢ  КҮШЛИЛЕРИ  ЖЕҢИМПАЗ  АТАНДЫ

Пайтахтымызда Нөкис қаласы кубоги ушын еркин гүрес бо­йынша 1999-2001, 2004-2005-жыллары туўыл­ған ер балалар ҳәм 1999-2001-жыллары туўылған қызлар арасында өткерилген ашық турнир жуўмақланды.

Еки  күн даўам еткен кескин беллесиўлерде нөкисли Х.Хашимов, А.Сапарниязов, А.Төремуратов, С.Жумабаев, А.Базарбаев, А.Абдунаимов, Г.Жийенбаева, А.Кеўнимжаева, Х.Назимова, Н.Нурабуллаева, хорезмли К.Қурамбаев, Ж.Султанов, Ж.Мадримбаев, С.Розымов, О.Аллаяров, Р.Худайбергенов, Ш.Тураев, Н.Жуманазаров, ташкентли Х.Рихсибаев, Ж.Абдулфаттахов, К.Ҳамидуллаев, Ташкент ўәлаятынан А.Ибрагимов, әндижанлы М.Бабажанов ҳәм Қазақстан Республикасынан К.Тулениевлар өз салмақ категорияларында биринши орынды ийелеп, турнир жеңимпазы болды.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 13.03.2016 07:50:54

355 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

ОҚЫЎ КУРСЫНЫҢ

ДӘСЛЕПКИ ӘНЖУМАНЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2013-жыл 10-октябрьдеги «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары хызметкерлериниң билимин жетилистириў бойынша Оқыў курсларын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарары талапларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанынан усындай Оқыў курсы шөлкемлестирилген еди. Дүзилген дәслепки күнлеринен баслап-ақ, бул Оқыў курсы тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылып келинбекте.

 

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 13.03.2016 07:49:31

377 мәрте оқылды


Әскерий хызмет - әдиўли миннет

АЗАМАТЛЫҚ

ПАРЫЗЫН ӨТЕП ҚАЙТТЫ

Ана-журт тынышлығын, халық турмысының пәраўанлығы ҳәм қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳәр бир Ўатан қорғаўшысының бас мақсети болып табылады. Ал, Қураллы Күшлеримиздиң қүдиретин көрсететуғын, оның ҳәр қандай қыйын жағдай ҳәм аўыр сынақлардан жарық жүз бенен шығыўына тийкар жарататуғын, жаўынгерлик ҳәм әскерий шеберлигин арттыратуғын күш — бул армия қатарында хызмет етип атырған азаматлардың  келбетинен көринеди.

Даўамын окыў: Әскерий хызмет - әдиўли миннет

Сәне: 13.03.2016 07:48:30

408 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЖАМАН ЖОЛДЫҢ ӨМИРИ ҚЫСҚА

Жынаят ислери бойынша Төрткүл районы судының ашық суд мәжилисинде дәслепки тергеў уйымы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 273-статьясы 5-бөлими менен судланыўшылар Аминов Баҳрам Шамшетович, Аразматов Амангелди Жумагелдиевич, Таганов Бабамурат Джумаклычевич ҳәм Төребаев Ниятулла Абдикадировичлерге байланыслы жынаят иси көрип шығылды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.03.2016 07:46:52

454 мәрте оқылды


Бағдарлама орынланыўы менен әҳмийетли

АЎЫЛ БАЛАЛАРЫ

ҚУЎАНЫП ҚАЛДЫ...

Президентимиз Ислам Кәримовтың басшылығында балалардың ҳуқық ҳәм мәплерин тәмийинлеў, оларды күшли социаллық қорғаў мәселелерине ең әҳмийетли ўазыйпа сыпатында итибар қаратылып келинбекте. Балалардың заманагөй, кең мүмкиншиликлерге ийе имаратларда тәлим-тәрбия алыўы ушын барлық имканиятлар иске қосылған. Хожели ра­йонлық халық билимлендириў мәкемелериниң жумысын методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 17-санлы арнаўлы Балалар бақшасының  жаңаланған имаратының пайдаланыўға тапсырылыўы бул бағдардағы ийгиликли ислердиң айқын көриниси болды.

Даўамын окыў: Бағдарлама орынланыўы менен әҳмийетли

Сәне: 13.03.2016 07:45:42

378 мәрте оқылды


Спорт

ВОЗЛАГАЕМ ОГРОМНЫЕ НАДЕЖДЫ

В нашей стране уделяется огромное внимание развитию физической культуры и спорта, в том числе детского. Не только в городах и райцентрах, но и в отдаленных аулах воздвигнуты современные спор­тивные объекты, оснащенные необходимым спор­тинвентарем. В результате юные спортсмены и спортсменки республики все чаще добиваются больших достижений на различных соревнованиях.

В качестве одного из примеров можно привести успехи гандбольной команды КГУ имени Бердаха "Университет". Последние три года она достойно выступает в  высшей лиге чемпионата и на Кубке Узбекистана.

 

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.02.2016 11:22:17

444 мәрте оқылды


2016-ЖЫЛ «САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ»

«АНАЛАР МЕКТЕБИ»НИҢ  АБЗАЛЛЫҒЫ

Президентимиздиң 2014-жыл 1-августтағы «2014-2018-жылларда Өзбекистанда халықтың репродуктивлик  саламатлығын беккемлеў, аналар, балалар ҳәм жас өспиримлердиң денсаўлығын қорғаў бойынша Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында елимизде аналар ҳәм балалар саламатлығын қорғаў, өлимшиликтиң, туўма майыплықтың алдын алыў, шаңарақта саламат баланың туўылыўы ҳәм олардың күтими, халықтың, әсиресе, жас шаңарақлардың өз саламатлығына болған жуўапкершилигин арттырыў, репродуктивлик  саламатлықты,  саламат шаңарақты қәлиплестириў мәселелеринде қәйин енелер менен ер адамлардың  жуўапкершилигин күшейтиўге көмеклесиў  мақсетинде «Аналар мектеби» шөлкемлестирилген еди.

 

Даўамын окыў: 2016-ЖЫЛ «САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ»

Сәне: 26.02.2016 11:20:26

482 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҚОРҒАЎ ЖОЛЫНДА

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаменти Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районы бөлими тәрепинен исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, салық төлеўшилердиң санын көбейтиў, қосымша жумыс орынларын жаратыў бойынша бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 26.02.2016 11:18:51

476 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

СЕМИНАРДА ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ

Ташкент мәмлекетлик аграр университетиниң Нөкис филиалында Өзбекистан Республикасы «Өсимликлер карантини ҳаққында»ғы Нызамы талапларын үйрениўге бағышланған көргизбели әмелий семинар болып өтти.

Оған Қарақалпақстан Республикасы өсимликлер карантини Бас мәмлекетлик инспекциясы хызметкерлери, филиалдың профессор-оқытыўшылары, тараў қәнигелери, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери, студентлер, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 26.02.2016 11:17:43

441 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF