Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:26:05, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

БАЙРАМЛАРДЫҢ АҒЛАСЫ

Ҳәр бир пасылдың өзине тән өзгешелиги бар. Әсиресе, байрамларға толы, инсанлар кеўлин қуўанышқа бөлеўши, жаңаланыў ҳәм жасарыў, гөззаллық тымсалы болған бәҳәр мәўсимин бәршемиз сағыныш пенен қарсы аламыз. Миллий үрп-әдетлеримиз ҳәм олардың негизинде жәмленген меҳир-мүриўбет, инсанды улығлаў, тыныш ҳәм парахат турмыс, дослық ҳәм татыўлықты қәдирлеў сыяқлы ийгиликли ислер И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң тийкар­ғы мақсети болып келмекте.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:53:57

416 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БАСЫ ТАСҚА ТИЙСЕ ДЕ...

Дерлик ҳәр күни ғалаба хабар қуралларында нәшебентликтиң жәмийетимизге, инсан саламатлығына келтиретуғын зыянлы аўыр ақыбетлери ҳаққында көрсетиўлер, еситтириўлер, баспасөз бетлеринде ҳәр қыйлы жанрда материаллар берилип, бул иллеттен аўлақ болыўға шақырылмақта. Барлық оқыў орынларында тийисли қәнигелер қатнасында ушырасыўлар өткерилип, үгит-нәсият, түсиндириў жумыслары алып барылмақта. Тилекке қарсы, усындай түсиндириў жумысларының алып барылыўына қарамастан айы­рым жасларымыздың «қара дәри»ниң қызығына түсип, қайта келмес нәўқыран жаслық дәўирин темир тор артында өткерип атырғанына ашынамыз.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:51:44

458 мәрте оқылды


БЫЙЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

БАЛАЛАР ТУБЕРКУЛЁЗИ:

ЖАҢА ЕМЛЕЎ УСЫЛЛАРЫ ЕНГИЗИЛМЕКТЕ

Кеселлик қандай белгилерге ийе болмасын, барлығының да өзине жараса машақаты, емлеў усыллары бар. Туберкулёз өзиниң өткир жуқпалылығы, емлениў дәўириниң даўамлылығы менен басқа кеселликлерден парқ қылады. Бул кеселлик әтирапындағыларға жуғыўы менен оғада қәўипли, ал, әсиресе, жас нәрестелердиң де кеселлениўи жүдә аянышлы жағдай. Ол даўасы бар кеселлик, әсиресе, балаларға жоқары дәрежеде ғамқорлық көрсетиў өз  пайдасын береди. «Шегарасыз шыпакерлер» шөлкеми Қарақалпақстан Республикасы бөлими 2014-жылы «Туберкулёз кеселлиги менен аўырған барлық наўқасларды комплексли түрде емлеў» бағдарламасы шеңберине балаларды емлеў компонентин киргизди.

 

Даўамын окыў: БЫЙЫЛ — САЛАМАТ АНА ҲӘМ БАЛА ЖЫЛЫ

Сәне: 31.03.2016 09:49:52

476 мәрте оқылды


Репортаж

ТЫНЫШЛЫҚ, АБАТЛЫҚ ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҚТЫҢ ЖЕМИСИ

Пайтахтымыздағы «Ашық театр»да өткерилген театрластырылған

музыкалы хореографиялық байрам тамашаларынан репортаж

НӨКИС. Елимизде бәҳәр. Тәбият оянып, ҳәммемиз асығып күткен быйылғы жылғы Наў­рыз әййямы — жаңаланыў ҳәм жасарыў байрамы кирип келди.

20-март. Пайтахтымыздағы «Ашық театр» байрам руўхында безелген. Кең жәмийетшилик ўәкиллери жыйналған байрам салтанаты «Ҳәр күнимиз Наўрыз болсын!» атлы театрластырылған әдебий музыкалы-хорео­графиялық тамашасы менен басланды. Сахнада тәбияттың ояныўын, бәҳәрдиң келиўин, елимиздиң абадан турмысын өзинде сәўлелендирген, жаслар менен кекселерге де бирдей қәдирдан бол­ған нама жаңлады.

Даўамын окыў: Репортаж

Сәне: 31.03.2016 09:47:51

427 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЕСАП-КИТАБЫ ДУРЫС БОЛFАНДА...

Ҳәрқандай мәкеме яки кәрханада есап-китабы дурыс болса ашығы алшы. Қәлеген тексериў келе берсин, қайыл қалып, рахмет айтып кетеди. Ал, кериси болса, ўақты келип қолымыздағыдай суд ҳүкиминде атың аталып, жазаға ҳүким етилесең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:45:31

526 мәрте оқылды


Мақала

НАЎРЫЗ ҚУЎАНЫШЛАРЫ  ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Адамлардың кеўлин қуўаныш сезимлери менен толтырған улыс­тың уллы күни — Наўрыз халқымыздың неше мың жыллардан берли қәстерлеп, ардақлап киятырған гөззал, тәкирарланбас қәдириятларынан саналады.

Ояныў ҳәм жасарыў пасылы, меҳир-мүриўбет ҳәм гөззаллық тымсалы болған Наўрыз әййямы пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс әскерий округиндеги 16-санлы орта билим бериў мектебинде де жоқары көтериңкилик руўхта өткерилди.

Кешеде сөз сөйлеген округтиң басшылары ҳәм байрам мийманлары елимиздиң тынышлығы жолында аянбай мийнет етип киятырған әскерий хызметкерлерди, олардың шаңарақ ағзаларын байрам менен қутлықлады.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:43:53

416 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

КРЕДИТТИ «КЕЛИСТИРГЕН» ЕСАПШЫ

Соңғы жыллары исбилерменлик субъектлери ушын салық төлемлеринен, банк кредитлеринен бир қатар жеңилликлер жаратылған. Әлбетте, жаратылған бундай имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланған исбилерменлер алынған кредитлер есабынан фирма яки кәрханасын заманагөй технологиялар менен толықтырып, өним ислеп шығарыў көлемин кеңейтиў нәтийжесинде қосымша жумыс орынларын жаратып, өзине де, жәмийетке де пайда келтирмекте. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай айырым жуўапкерли лаўазымда ислеўши шахслардың алынған кредит қаржыларын талан-тараж етип атырғанына не дерсең.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:40:48

417 мәрте оқылды


Мақала

АТЫНА САЙ ИМАРАТЛАР

Жас-жубайларды шаңараққа таярлаў ҳәм оларды некеден өткериў бойынша қала ҳәм районларымызда заманагөй «Бахыт үйи» имаратларының пайдаланыўға тапсырылыўы халқымызға юридикалық хызмет көрсетиўдиң сапасын және де жақсылаўға хызмет етпекте. Атап айтқанда, усы күнге шекем пайтахтымыз Нөкис қаласында, Хожели районының Тақыятас қаласында, Қоңырат, Шымбай, Шоманай районларында усындай имаратлар пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 31.03.2016 09:39:58

374 мәрте оқылды


«ТАШАББУС — 2016»

ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕРГЕ ТАЛПЫНДЫРАТУҒЫН ТАҢЛАЎ

Көпшиликке мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылы республикамыз исбилерменлери, фермерлери ҳәм өнерментлериниң қатнасыўында Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус» таңлаўы өткерилип, бул таңлаў киши бизнес ўәкиллериниң  исбилерменлик тараўындағы басламаларын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеўдиң өзине тән бир көриниси болып табылады.

16-март күни пайтахтымызда «Ташаббус-2016» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған усы таңлаўдың районлық ҳәм қалалық бас­қышларында жеңимпаз бол­ған 44 фермер, исбилермен ҳәм өнерментлер қатнасты.

Даўамын окыў: «ТАШАББУС — 2016»

Сәне: 31.03.2016 09:38:59

441 мәрте оқылды


Спорт

ЖАРЫСТАН ТОҒЫЗ МЕДАЛЬ МЕНЕН...

Бир неше жыллардан берли пүткил елимизде жетекшилик етип киятырған қарақалпақ ескек есиў мектебиниң тәрбияланыўшылары өзлериниң бул орнын және бир мәрте дәлилледи. Март айының 11-14-сәнелеринде академиялық ескек есиў бойынша Ташкент ўәлаятында болып өткен Өзбекистан кубогының биринши бас­қышында олар ҳәр қашанғыдай жоқары нәтийжелерди қолға киргизип, улыўмахалықлық Наўрыз байрамы алдынан халқымызға әжайып саўға таярлады.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 31.03.2016 09:36:09

359 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ЎАЗЫЙПАFА  СУЎЫҚҚАНЛЫҚ АҚЫБЕТИ

Қыңыр ис қай ўақытта да көз шығармай қалмайды. Буны «Қарақалпақпахтасанаат» аймақлық акционерлик бирлеспесиниң «Халқабад мамығы» акционерлик жәми­йетиниң басшы лаўазымында ислеп келген Жарылқасын Бердимуратов пенен усы акционерлик жәмийеттиң бас есапшысы Мэлс Халқановтың мысалында көриўимизге болады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.03.2016 09:30:10

376 мәрте оқылды


СПОРТ

«ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ҚЫЛЫШПАЗЛАРДАН ҮМИТИМИЗ КӨП»,

-дейди Өзбекистан сайланды

командасының аға тренери Н.Насыров

Қылышпазлық — спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Сондай-ақ, әййемги Грецияда жас өспиримлерди тәрбия­лаўда қылышласыў бойынша сабақлар жолға қойылған.

Бизиң республикамызға 2014-жылы кирип келген бул спорт түри бойынша бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы республикалық қәнигелестирилген Олимпия резервлери балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы мектеп ҳәм НМПИ жанындағы биринши санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 13.03.2016 08:05:48

432 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАРДЫҢ ИМКАНИЯТЛАРЫ

Бүгинги күни елимизде келешегимиз болған жаслардың тәлим-тәрбия алыўына айрықша итибар қаратылмақта. Соның ишинде илим ҳәм билимлендириў саласына қаратылып  атырған итибар ҳәм ғамқорлықтың нәтийжесинде жасларымыз халықаралық билимлер жарысларында, пән олимпиадаларында үлкен жетискенликлерди қолға киргизип келмекте. Бундай табыслардың тийкары болса, әйне илим ҳәм билимлендириў менен шуғылланып атырған жаслардың илимий-изертлеў жумысларын ҳәр тәреплеме  қоллап-қуўатлаў, оларды хошаметлеў менен де тығыз байланыслы.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 13.03.2016 08:03:26

428 мәрте оқылды


ҮЛКЕМИЗДЕ НАЎРЫЗ

ЯДТА ҚАЛАРЛЫҚТАЙ БАЙРАМ

Наўрыз тәбияттың ояныў паслы, мийрим-шәпәәт әййямы, арзыў-үмитлер елшиси. Халқымызды жақсы нийетлерге баслаўшы байрам. Бәҳәр үлкемизге жылдағыдан өзгеше руўхта қәдем таслады. Асықтай бултсыз ашық аспан, жанға жағымлы қуяшлы ҳаўа-райы, аппақ гүлге бүркенген ериклер байрам жақынласқанынан дәрек береди. Наў­рыз нураныйлар, ҳәттеки, кишкенелерге де ортақ байрам.

Даўамын окыў: ҮЛКЕМИЗДЕ НАЎРЫЗ

Сәне: 13.03.2016 08:02:11

412 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

БАНК ФИЛИАЛЫНДАҒЫ

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТЛЕР

Соңғы жылларда ҳүкиметимиз тәрепинен банк системасына айрықша дыққат қаратылыўының нәтийжесинде елимизде ҳәрекет етип турған мәмлекетлик ҳәм коммерциялық банклер халық хожалығының түрли тараўларында әҳмийетли орын тутып, экономикамыз раўажланыўының исенимли тирегине айланды, десек асыра айтқан болмаймыз. Ҳақыйқатында да, тараўда избе-излилик пенен жүргизилип атырған реформалар, хызмет көрсетиў сапасының түп-тийкарынан жақсыланыўы пуқараларымыз арасында банк хызметине болған талаптың күшейип, олар­ға ҳәр қыйлы мүрәжатлар менен келип атырған қарыйдарлар санының артыўына себеп болмақта.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.03.2016 07:59:08

533 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF