Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:08:03, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

АҢ АЎЛАЎ ҚУРАЛЫН

САҚЛАЎ ЖУЎАПКЕРШИЛИГИ

Ғәрезсиз елимизде турмыс кеширип атырған ҳәр бир пуқараның еркинлиги нызам менен кепилленген. Ҳәр қандай жәмийетте нызамға қайшы келетуғын ҳәрекетлерди келтирип шығар­ғанларға шара көриледи. Нызамды ҳүрметлеў — демократия­лық жәмийеттиң тийкарғы өлшеми.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 19.01.2015 04:39:49

582 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

НОУТБУКТЫ ТЕКСЕРЕМИЗ, ЖОЛАЎШЫ

Өз ғәрезсизлигине ерисип, өзиниң раўажланыў жолын таңлаған мәмлекетимизди бүгинги күни дүнья тән алып, жыл сайын ерисилип атырған жетискенликлерге жоқары баҳа берилмекте. Булардың бәри абат ҳәм азат Өзбекистанда жасап атырған көп миллетли халықтың аўызбиршилиги, келешекке болған үлкен исеними, тынышлықтың жемиси. Усындай табысларды, жетискенликлерди көре алмаўшылар да жоқ емес. Олар өзлериниң жаман ғәрезли нийетлерин, бузғыншы идеяларын ҳәрқыйлы жоллар менен алып кириўге, халқымыздың мийтиндей аўызбиршилигине иритки салыўға урынбақта. Бундай ҳәрекетлер қандай жоллар менен әмелге асады, халқымыздың, әсиресе, жаслардың санасына тәсир етиўши идеяларды нелер менен сиңдириўге ҳәрекет етеди? Қолымыздағы суд ҳүкими бул сораўға белгили дәрежеде жуўап береди деп ойлаймыз.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 19.01.2015 04:37:42

636 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«ДОЛЛАР, ТЕҢГЕ,

РОССИЙСКИЙ АЛАМЫЗ»

Соңғы жыллары исбилерменлик пенен шуғылланыўшы физикалық ҳәм юридикалық тәреплер ушын мәмлекетимиз тәрепинен қаншадан-қанша қолайлықлар жаратылып атыр. Банк тәрепинен берилип атырған жеңилликли кредитлер, салық төлеминдеги жеңилликлер, бажыхана тараўындағы жаратылған қолайлықлардан ақылға уғрас пайдаланып, нызам шеңберинде ис алып барып атырған исбилерменлердиң жыл сайын қолы узайып атырғанлығын көремиз. Бундай исбилерменлер ислеп шығарып атырған өним түрлериниң санын да, сапасын да арттырып, жаңа жумыс орынларын жаратып, халықты, әсиресе, жасларды жаңа жумыс орынлары менен тәмийинлемекте.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 19.01.2015 04:36:10

712 мәрте оқылды


«АРДАҚЛАЎ — 2014»

СЫЙЛЫҚЛАЎ МӘРЕСИМИ БОЛЫП ӨТТИ

Ҳақыйқый дөретиўши инсанлардың бир ңәзик тәрепи бар. Оларды қанша қоллап-қуўатлап, хошаметлеўине итибар қаратсақ, илҳамы тасып, талантының жаңа қырлары ашыла береди. Сонлықтан да, мәмлекетимизде бул бағдардағы жумысларға күшли итибар қаратылып, олар арасында түрли таңлаўлар шөлкемлестирилмекте, мәмлекетлик сыйлықлар инам етилмекте.

Өткен шемби күни Бердақ атындағы мәмлекетлик сазлы теа­трында болып өткен, быйыл биринши мәрте өткерилип атырған «Ардақлаў-2014» сыйлықлаў мәресими де Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Телерадиокомпаниясы тәрепинен шөлкемлестирилип, республикамызда мәденият, көркем өнер, журналистика ҳәм спорт тараўларын раўажландырыўда салмақлы жетискенликлерге ерискен ең белсенди дөретиўшилерди көтериңки руўх­та қоллап-қуўатланыўға, хошаметлеўге бағышланды.

Даўамын окыў: «АРДАҚЛАЎ — 2014»

Сәне: 13.01.2015 05:59:12

680 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

«САҚЛЫҚТА ҚОРЛЫҚ ЖОҚ»

Инсан өзиниң турмыс шараятын өзи жаратады. Солай екен, тепсе темир үзетуғын ғайраты да, қолында өнери де бар ғыршылдаған жас жигитлердиң жумыс излеп «шет»ке шығыўы — бул ҳақыйқатында қуры сылтаў. Себеби, республикамыздың алыс аўылларында жасап ҳәм мийнет етип атырған пуқаралардың аўырын жеңил етип, күн көрисин қалалылар менен теңдей етиў ушын мәмлекетимиз тәрепинен имканият жаратылып, үлгидеги барлық қолайлылықларға ийе имаратлар салынып атыр. Ойлап қарасақ, жумыс ислеймен деген адамға әлбетте имканият табылады.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.01.2015 05:53:15

677 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚӨБИКТЕЙ ҚАЛҚЫП ШЫҚҚАН ҚӘЛБЕКИЛИК

«Суўдың да сораўы бар» деген гәп әйне төмендеги жынаятларды әмелге асырғанларға айтылған шығар деген ойға кетесең.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы «Инжиниринг компаниясы» директоры ўазыйпасын ўақытша атқарыўшы Зинатдин Сейдабуллаев (бурын судланған) 2013-жылдың 25-сентябринен 2014-жылдың 22-июнине шекем ислеп жүрип, жуўапкерли лаўазымда бола турып, бурын судланғанынан тийисли жуўмақ шығармастан, алдын ала жынайый тил бириктирип, бир топар болып, өзине исенип тапсырылған ҳәм өзиниң ықтыярында болған жүдә көп муғдардағы бюджет қаржыларын қәлбекилестириў жолы менен өзлес­тиреди.

 

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.01.2015 05:52:10

668 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҚУРЫЛЫС ТАРАЎЫНЫҢ

«ҚАҲАРМАН»ЛАРЫ

Күнделикли баспасөзде мәмлекет мүлкине зыян келтирген, жеке мәптиң қурбанына айланған гейбир тараў қәнигелери жөнинде материаллар жәрияланып келинбекте. Әсиресе, қурылыс тараўының «қаҳарман»лары жөнинде газетамыздың өткен санларында бир қатар мақалалар жарық көрди. Лекин, булар айырымларға еле де сабақ болмай атыр.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 13.01.2015 05:50:11

686 мәрте оқылды


Мақала

ҚОЙ ЖЫЛЫ НЕЛЕРДИ БОЛЖАЙДЫ?

Ҳәр жылы кирип киятырған таза жылды жаңа нийетлер менен күтип аламыз. Жаңа жылда елимизге тынышлық, абаданшылық, ал, шаңарағымызға аўызбиршилик, молшылық тилеймиз. Өтип баратырған жылдағы барлық ески гийнелерди умытып, келеси жылға уллы мақсетлер менен қәдемлер таслаймыз. Әлбетте, бәршемиз кирип киятырған жаңа жылдың әўметли, пайызлы, несийбели болыўын қәле­й­миз. Усы себепли, биз исене­йик-исенбейик, жулдызлар жылнамасына қарап, келешегимизде не нәрселер жүз бериўи қызықтырыўы тәбийғый. ҳәм ол нәрсе айырымдарымыздың турмысымызға кирип үлгерди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 13.01.2015 05:48:55

653 мәрте оқылды


2015-жыл — КЕКСЕЛЕРДИ ҚӘДИРЛЕЎ ЖЫЛЫ

БӘРШЕГЕ БАХЫТЛЫ ҚАРИЯЛЫҚ НЕСИП ЕТСИН

Жаслар хызмет етип төринде күтер,

Сөйтип азаматлық сынаўдан өтер.

Егер сен аспанды турсаң да тиреп,

Аттан түсип сәлем бермегиң керек.

Сонда ғаррылар қайта туўғандай,

Қуўанар белине белбеў буўғандай.

Уллы шайырымыз Ибрайым Юсуповтың қәлемине тийисли бул қатарлар Президентимиз И.Кәримовтың қарияларды қәдирлеў, иззет-ҳүрметин орнына қойыў, ата-бабаларымыздың қанында бар бул қәсийетти келешек ийелери болған жаслар санасына сиңдирип барыў ҳаққындағы пикирлери менен қаншелли дәрежеде үнлес екенлигине қуўанамыз.

 

Даўамын окыў: 2015-жыл — КЕКСЕЛЕРДИ ҚӘДИРЛЕЎ ЖЫЛЫ

Сәне: 13.01.2015 05:47:25

707 мәрте оқылды


Мақала

Бөлингенди бөри жер…

Аман иним, «бөлингенди бөри жер» дегенди еситиппе едиң?. Ал «жасы қырыкка келсе де нырыкка келмеген» дегенди ше? Әйне сен қусаған ақылы зайылларға айтылған ҳакыйқатлық. Сен жат еллерде бизин елимизге иритки салып, халқымыздың тынышлығын бузбақшы болған кимселердиң пулына сатылып, өз бетиңе қара жағып, ата-анаңды ҳәм жакынларыңың жүзлерин жерге қаратып, оларды жер менен жексен еттиң. Жақында Интернеттен сен ҳаққыңда, сениң жеркенишли қылўаларың ҳаққында оқып, сениң сатқынлығыңнан да бетер иплас екениңди еситип, жағамды усладым. Қандай арсыз, уятсыз нәрсесең! Сени тәрбияламай, тек ғана қызыққа туўып таслаган екен-дә. Өз туўған балдызыңа ислеген зорлығың, кип кишкене баланың өмирин заялап, өзиңниң орныңа тюрьмаға тасламакшы болғанларыңды окып, оның каншелли ырас гәплер екенлигин сорастырып карасақ, бәри ҳакыйқат болып шықты.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 09.12.2014 06:37:47

841 мәрте оқылды


Статьи

Отделившегося волк съест...

Аман, ты слышал, что «отделившегося волк съест». А «хотя и стукнуло сорок, всё равно никудышный». Чётко сказанная правда, как раз про таких полоумных как ты. Находясь на чужбине, из-за грязных денег чужаков ты стараешься мутить и разрушить мирную, спокойную жизнь нашей страны. Очернив своё лицо, ты растоптал и честь своих родителей и близких. Недавно по Интернету прочитав горькую правду о твоих низких и грязных проделках, я чуть ли не потерял дар речи. Какой же ты бесстыжий и бесчувственный, чёрствый тип. Оказывается тебя, невоспитанного родили только для прикола. Оказались правдой и твоё изнасилование родной свояченицы, и что пытался отправить в тюрьму вместо себя совсем ещё молодого и наивного племянника жены. Жуткое зрелище, аж представлять страшно.

 

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 09.12.2014 06:36:31

1246 мәрте оқылды


Выборы-2014

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Состоялось очередное заседание Цент­ральной избирательной комиссии  Республики Каракалпакстан. Вел его председатель Центризбиркома  республики Е.Джуманазаров.

В мероприятии приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, руководители организационно-контрольных групп хакимиятов  городов  и районов.

На повестку дня были вынесены вопросы о регистрации кандидатов в депутаты и организации агитационных работ.

Даўамын окыў: Выборы-2014

Сәне: 01.12.2014 11:35:00

768 мәрте оқылды


Выборы-2014

«ГОЛОСУЮ

ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ»,

— говорит 18-летний Рахат Уразымбетов

— В этом году я впервые буду участвовать в таком важном общественно-политическом событии, как выборы в Олий Мажлис Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, районные и  городские Кенесы народных депутатов.  Радостно осознавать, что мой голос поможет  избрать того депутата, который будет работать на благо нашей Родины. Поэтому я буду голосовать за наше будущее, чтобы оно было еще прекраснее.

Даўамын окыў: Выборы-2014

Сәне: 01.12.2014 11:33:10

740 мәрте оқылды


Статьи

Праздник детства и дружбы

Во Дворце "Истиклол" состоялось чествование победителей республиканского фестиваля детского творчества "Камалак юлдузлари".

Под руководством Президента Ислама Каримова уделяется особое внимание воспитанию высокодуховного, здорового и гармонично развитого поколения, образованию мальчиков и девочек на уровне мировых стандартов, их становлению достойными потомками наших великих предков.

Государственная программа "Год здорового ребенка" и постановление главы государства "О дополнительных мерах, направленных на осуществление в Республике Узбекистан государственной молодежной политики" от 6 февраля 2014 года имеют важное значение в дальнейшем расширении масштаба этой работы.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 01.12.2014 11:28:07

645 мәрте оқылды


НГПИ имени Ажинияза — 80 лет

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Каракалпакский народ имеет богатое историческое и культурное наследие. Его культура формировалась с древних времен и развивалась в средние века. В эту эпоху были построены минареты, башни, караван-сараи, мечети и медресе,  библиотеки, возведенные в мусульманском архитектурном стиле в столичных городах Хорезма и дельте  Амударьи.

В годы независимости пристальное внимание уделяется истокам духовности и культуры, изучается становление и развитие  педагогического образования в северном регионе, организация высшей школы  в Каракалпакстане и в Узбекистане в целом.

Даўамын окыў: НГПИ имени Ажинияза — 80 лет

Сәне: 01.12.2014 11:14:57

1424 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF