Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:56:08, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖЕКЕ ПИКИР

ҚЫПШАҚТА  БАЛЫҚ НЕГЕ  ҚЫМБАТЎ ЯМАСА ТАРАЎДАҒЫ МАШҚАЛАЛАРДЫ ШЕШИЎ БОЙЫНША УСЫНЫСЛАР

Сентябрь айында жолымыз түсип, бир-еки адам болып балық жеў ушын Қыпшаққа бардық. Үлкен қазан басында турған жас жигит бизлер менен сәлемлесип, отырыў ушын орын көрсетти. Бизлер отырмастан бурын балықтың баҳасын сорағанымызда, ол «40 мың сум» деп жуўап берди ҳәм «балықты узақтан алып келемиз» деп қосып қойды. Растан да қымбат, есаплап қарасақ, бир килограмм балықтың пулына еки килограмм гөш береди екен.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 16.01.2017 11:51:49

314 мәрте оқылды


ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

ГРИППТЕН САҚЛАНЫҢ!

Грипп — жуқпалы вируслы кеселлик болып, халық арасында тез ҳәм аңсат тарқалыўы менен басқа кеселликлерден парықланады. Кеселлик дереги наўқас адам. Бул ҳаўа тамшы жолы арқалы басқа адамларға жуғады. Грипп эпидемиясының жүзеге келиўи жылдың суўық айларына туўра келеди. Кеселлик тосаттан, өткир басланады. Белгилери — қатты бас аўырыўы, бас айланыўы, ҳәлсизлик, мускуллар ҳәм көз, маңлай әтирапларында аўырыў, дем қысыўы. Кеселликтиң биринши саатларында дене уйысып, температура 38-40 дәрежеге көтериледи ҳәм 2-5 күн даўам етеди.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 16.01.2017 11:50:00

282 мәрте оқылды


ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

ӨЗГЕ  ТИЛДИҢ  БӘРИН БИЛ,  ӨЗ  ТИЛИҢДИ...

Мен теңеймен сени жеген наныма,

Уўыз бенен руўхың сиңген қаныма.

(И.Юсуповтың «Ана тилиме» қосығынан)

Тамыры терең тарийхымыз ҳәм өлмес қәди­риятларымыз арасында Ана тилимиздиң орны гиреўли. Тил бар — ел бар. Тилимизди раўажландырыў ҳәм қәстерлеў — ең ағла пазыйлет. Мәмлекетимизде көп миллет ўәкиллери жасайды. Олардың ҳәр бири Өзбекистан, Қарақалпақстанымызды өз Ўатаны деп билип, оның мәпи ушын хызмет етеди. Алға қойған мақсетимиз — миллий идея­мыз­ға садық ҳалда дүнья жүзинде өз абырайымызға ийе болыў.

Даўамын окыў: ТИЛГЕ ИТИБАР — ЕЛГЕ ИТИБАР

Сәне: 16.01.2017 11:48:26

370 мәрте оқылды


мақала

ТЕАТР — МИЛЛЕТИМИЗДИҢ МАҚТАНЫШЫ...

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Райхан Сапарова менен сәўбет

Ҳәр қандай миллетти халық сыпатында танытыўда руўхыйлықтың тымсалы болған көркем өнер ҳәм мәде­нияттың тутқан орны оғада айрықша. Ески дәўирлерден саға ал­ған театр көркем өнериниң ҳәзирги күнимизге шекем пүткил инса­нияттың руўхыйлығын байытыўдағы қосқан үлеси салмақлы болып табылады.

XX әсир басларынан қәлиплескен қарақалпақ театр көркем өнериниң буннан былай да раўажланыўында көплеген дөретиўшилердиң исмлерин атап өтиўимизге болады. Өзбекистанға хызмет көрсеткен ҳәм Қарақалпақстан халық артистлери Халмурат Сапаров ҳәм Сулыў Алламуратовалар мине, усылардың қатарына киреди.

«Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ул өсер» дегениндей, бул көркем өнер шаңарағының даўамшылары, көркем өнеримизде салмақлы орны бар скрипкашы Маккамбай Сапаров, апалы-сиңлили композитор Абадан ҳәм актриса Райхан Сапаровалардың дөретиўшилик мийнетлери де халқымызға, соның менен бирге, қоңсылас еллерге жақсы таныс.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.01.2017 11:40:48

425 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ЖАСЛАРДЫҢ БОС ЎАҚТЫ, ДУШПАННЫҢ ИС ЎАҚТЫ

ЯМАСА ИНТЕРНЕТТЕН ПАЙДАЛАНЫЎ МӘДЕНИЯТЫ ҲАҚҚЫНДА

Бәршемизге мәлим, ҳәзирги дәўирде өмиримизди интернетсиз көз алдымызға келтирип болмайды. Дүнья бойлап интернеттиң тез пәт пенен раўажланыўы нәтийжесинде оннан тек мағлыўматларды қабыл етиў ҳәм тар­қатыў менен шекленип ғана қалмастан, ал, буннан да үлкен ислерди орынлаў имканиятлары туўылды.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 16.01.2017 11:27:00

334 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

НАҚ ПУЛДЫҢ НЫЗАМСЫЗ АЙЛАНЫСЫ

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен Өзбекис­тан Республикасы Президентиниң 2006-жыл 21-апрель күнги «Қаржы-экономикалық, салық тараўындағы жынаятларға ҳәм жынайый ҳәрекеттен алынған дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиўди күшейттириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2001-жыл 6 июль күнги «Экономика ҳәм салық тараўындағы жынаятларға қарсы гүресиўди күшейттириў ис-илажлары ҳаққында»ғы ҳәм 2002-жыл 28-ноябрьдеги «Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салыққа байланыслы жынаятларға қарсы гүресиў Департаментиниң жумысларын жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарлары талапларын орынлаўды тәмийинлеў бағдарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 16.01.2017 11:24:04

317 мәрте оқылды


ШАРЎАШЫЛЫҚ

АЗЫҒЫ МОЛҒА ҚЫС ҚОРҚЫНЫШЛЫ ЕМЕС...

«Ер мийнети менен егиз» дегениндей, «Қазанкеткен» аўыл хожалығы ширкетиниң ағзалары маллар ушын қысқы таярлық жумысларын әлле қашан-ақ баслап, оларды мәўсимнен тоқ ҳәм  шығынсыз алып  шығыўдың барлық илажларын көрди. Атап айтқанда, жаз мәўсиминде қысқы қоралар­ға 1200 тонна от-шөп жыйнап алынып, қоралар қайта оңлаўдан шығарылды. Сондай-ақ, өткен жылы мал шарўашылығы менен қоса дийқаншылыққа да итибар қаратылып, 89 гектарға аўыл хожалық егинлери егилип, олардан дийдиленгендей өним алынды. Соның менен бирге маллар арасында ушырасатуғын жуқпалы кеселликлердиң алдын алыў мақсетинде оларға өз ўақтында шаншыў жумыслары жүргизилди.

Даўамын окыў: ШАРЎАШЫЛЫҚ

Сәне: 16.01.2017 11:14:23

306 мәрте оқылды


ТАРАЎДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ

ХОЖАЛЫҚ СУДЛАРЫ СИСТЕМАСЫНДА РЕГИОНАЛЛЫҚ АПЕЛЛЯЦИЯ СУДЛАРЫНЫҢ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛИЎИ

Елимиз ғәрезсизликке ерискеннен кейин суд-ҳуқық системасын басқышпа-басқыш демократияластырыў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўға қаратылған кең көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Усы дәўирде кассация инстанциясы реформа­ланып: суд ислерин қайта көриўдиң апелляция тәртиби енгизилди. Бул әҳмийетли өзгерис тәреплердиң ҳәм исте қатнасыўшы шахслардың ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўдың әҳмийетли кепиллиги болып, хожалық судларының кемшиликлерин ҳәм нызам бузыўшылықларды тезлик пенен сапластырыў мүм­киншилигин берди.

Даўамын окыў: ТАРАЎДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 16.01.2017 10:55:39

296 мәрте оқылды


БӘнтлик

ЖАҢА ЖУМЫС ОРЫНЛАРЫ КӨБЕЙМЕКТЕ

Елимизде халықтың бәнтлигин тәмийинлеў мәселеси ең әҳмийетли ўазыйпалардың бири сыпатында белгиленип, өткен жылы  бул бағдарда унамлы нәтийжелерге ерисилди. Өткен жылы республикамыз бойынша 49 мың 863 жаңа жумыс орынларын жаратыў белгиленип, бул бойынша режелер барлық бағдарларда, қала ҳәм район кесиминде толығы менен орынланды.

Даўамын окыў: БӘнтлик

Сәне: 16.01.2017 10:53:49

422 мәрте оқылды


ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

АҚЫЛЫ КӘМИЛ, ИЛИМИ ЗОР, БИЛИМЛИ ЕЛ БОЛМАЙДЫ ХОР...

Ислам әлеминдеги ең муқаддес «Қураны кәрим» китабында илимпазлардың анықлаўына қарағанда 74 мыңнан асламырақ сөзлер жумсалған болса, соның ишинде «илим» сөзи 770 мәрте қолланылған екен. Сондай-ақ, «Қуран»нан кейинги екинши орында туратуғын ҳәдислерде де илим-билим үйрениўге айрықша дыққат аўдарылып, бесиктен табытқа шекем илим үйрениўдиң әҳмийети, илимди Шын-машын елине барып болса да ийелеўдиң зәрүрлиги туўралы ҳәдислер берилген.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.01.2017 10:01:27

347 мәрте оқылды


мақала

БИЛИП ТУРЫП БИЛМЕСЛИККЕ АЛҒАН МЕНЕН...

Инсан гейде ислеген исиниң натуўры екенлигин билип турса да «ҳеш нәрсе болмас» деп жынаятқа қол урады. Лекин, гүзе күнде емес, әлбетте, күнинде сынады, бирақ таза қәлпиндегидей болып гүзе ҳеш ўақта қәлпине келмейди, ақыры...

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 11.01.2017 09:59:55

336 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

СӘРБИНАЗ — ӨЗБЕКИСТАНДА ЖЕҢИМПАЗ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010-жыл 7-октябрьдеги «2010-2020-жылларда материаллық емес мәдений мийрас объектлерин қорғаў, сақлаў, үгит-нәсиятлаў ҳәм олардан пайдаланыў Мәмлекетлик бағдарламасын тастыйықлаў ҳаққындағы» қарары талапларының орынланыўын тәмийинлеў, бундай объектлерди үгит-нәсиятлаўшылардың жумысын кең жәмийетшиликке жеткериў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери, Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў, Халық билимлендириў министрликлери, Өзбекистан Көркем академиясы ҳәм «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен ҳәр жылы «Материаллық емес мәдений мийрасларды қорғаўға бағышланған ең жақсы фото ҳәм видеокөринислер» таңлаўы шөлкемлестирилип келинбекте.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 11.01.2017 09:58:52

321 мәрте оқылды


ШАРЎАШЫЛЫҚ

КҮН  СУЎЫҚ БОЛСА ДА  ЖУМЫС ҚЫЗҒЫН

Елимизге қыс мәўсими кирип келиўи менен шар­ўашылыққа қәнигелестирилген хожалықларда қыслатыў мапазы басланып, жумыслар әдеўир артады. Кегейли районындағы «Еркиндәрья» аўыл хожалығы ширкети бүгинги күни республикамыздағы ең ири қарамал өсириўге қәнигелескен хожалықлардың бири болып, бүгинги күни бул жерде 579 бас ири маллар күтимли бағылмақта.

Даўамын окыў: ШАРЎАШЫЛЫҚ

Сәне: 11.01.2017 09:52:45

429 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ПУҚАРАЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚ ҲӘМ ЕРКИНЛИКЛЕРИН ИСЕНИМЛИ ҚОРҒАЎ КЕПИЛЛИГИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-октябрьдеги «Суд-ҳуқық системасын және де реформалаў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы усы тараўдағы мәмлекет сиясатын сапа жағынан жаңа басқышқа көтерип, суд ҳәкимиятының шын мәнидеги ғәрезсизлигин тәми­йинлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейтиў, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арттырыўға қаратылған тийкарғы бағдарларды белгилеп берди.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 11.01.2017 09:51:19

360 мәрте оқылды


8-ЯНВАРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

ЎАТАНҒА ҲӘМ ХЫЗМЕТ ЎАЗЫЙПАСЫНА САДЫҚЛЫҚ

Елимизде демократиялық ҳуқықый мәмлекет, әдалатлы пуқаралық жәмийетин қурыў мақсетинде нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық системасында әмелге асырылып атырған реформалар инсанның ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўдиң тийкарғы кепиллиги болып табылады. Ҳақыйқатында да, ҳуқықый мәмлекетте ҳәр қандай мәселе нызамлар тийкарында әдалатлы шешиледи.

Даўамын окыў: 8-ЯНВАРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 11.01.2017 09:50:07

322 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF