Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:29:26, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЭКОЛОГИЯ

ТӘБИЯТҚА  БИЙПӘРЎА  ҚАРАМАЙЫҚ

Бизди қоршап турған орталықтағы экологиялық машқалалар өзлигинен пайда болған емес. Оның бундай аўҳалға келиўи пуқаралардың тәбиятқа бийпәрўа қараўы ақыбетинен десек қәтелеспеймиз. Өйткени, сыртқы орталықты патаслаў әпиўайы  ҳәм елеспесиз көринген затлардан басланады.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 14.03.2017 07:03:02

289 мәрте оқылды


Қарар ҲӘрекетте

САПАЛЫ ЮРИДИКАЛЫҚ ХЫЗМЕТ — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 19-январьдағы «Юридикалық хызмет жумысларын түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарында көрсетилген ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша республикалық аймақлық комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Даўамын окыў: Қарар ҲӘрекетте

Сәне: 14.03.2017 07:01:59

281 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

МАШҚАЛАЛАРДЫ  САПЛАСТЫРЫЎҒА  АРНАЛҒАН  ИЛАЖ

Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитети пайтахтымызда жайласқан «Ботаника бағы», «Қутлы қоныс» мәкан пуқаралар жыйынлары аймағында «Физикалық ҳәм юридикалық тәреплерден келип түскен шағым арза ҳәм усынысларды қала ҳәм районлардағы экологиялық машқалалар, тараўға тийисли нызамлардың бузылыўын анықлаў, олардың алдын алыў ҳәм сапластырыў мақсетинде жәми­йетлик шөлкем ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасында 2017-жылдың февраль-март айларында рейдлер өткериў» атамасында экологиялық рейд өткерди.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 14.03.2017 07:00:56

312 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ИСЕНИМГЕ ЕРИСИЎ — УНАМЛЫ ПАЗЫЙЛЕТ

Өтип баратырған ҳәм кирип киятырған жаңа жыл кесиспесинде дийқан да, зыялы да артқа нәзер таслайды. Жыл даўамында исленген жумыслар нәтийжесин есап-шотқа салады. Алдына жаңа режелер дүзеди, анық ўазыйпалар белгилейди.

Президентимиз Ш. Мирзиёев елимизди 2016 - жылы социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақларына ҳәм 2017-жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳмийетли тийкарғы бағдарларына бағышланған Министрлер Кабинетиниң кеңейтилген мәжилисиндеги «Сын талқылаў, қатаң тәртип-интизам ҳәм жеке жуўапкершилик — ҳәр бир басшы жумысының күнделикли қағыйдасы болыўы керек» атлы баянатындаF «Ең әҳмийетли ўазыйпамыз — елимизде тынышлықты ҳәм абаданлықты беккемлеў, адамларды, халқымызды турмыстан разы етиўден ибарат. Бул ушын ел-журтымыз бәринен бурын биз басшылардың жумысынан разы болыўы керек. Бул ушын ҳәр бир басшы өз арбасын өзи тартыўы, өзиниң тараўындағы жумыслардың жағдайы ушын өзи жеке жуўап бериўи керек. Соннан ке­йин жәмийетимизде өзгерис болады, раўажланыў болады» деп атап өткен еди.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 14.03.2017 06:59:42

302 мәрте оқылды


мақала

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ БАНКИНИҢ МӘЛИМЛЕМЕСИ

Өзбекистан  Республикасы Орайлық банкиниң қуны 10000 сум болған пул белгилерин айланысқа шығарыў ҳаққында

2017-жылдың 10-мартынан баслап Өзбекистан  Республикасы Орайлық банки қуны 10000 сум бол­ған банкнот көринисиндеги жаңа пул белгилерин айланысқа шығарады.

Өзбекистан  Республикасы Орайлық банкиниң қуны 10000 сум болған пул белгилери 144 х 78 мм өлшемдеги қорғалған қағазда таярланған.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.03.2017 06:27:48

333 мәрте оқылды


мақала

АНАМА САЎҒА

Жасың үлкейген сайын ата-анаңның қәдири билинип барар екен. Гейде инсан тәбияты усылай жаратылған шығар, деп ойлап қаламан. Сонша шоқлықларым, еркеликлерим кеўлиңизге ҳазар бермеди ме екен, анажаным, деп гүрсинемен. Анам:

­ Аққыз, тез-тез келип турмайсаң, қалалы жерде не жумыс бар?-деп кейисе:

­ Балаларым үлкейсин, шай-аўқатын өзлери писирип жейтуғын болсын. Соннан кейин тез-тез келип тураман,-деймен оған.

­ Балаларың үлкейген сайын тәшўишиң де үлкейеди, балам,- дейди де қояды анам.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:29:57

395 мәрте оқылды


мақала

ҲАЯЛ БАХТЫ ­ ЎАТАН БАХТЫ

«Елимизде ғәрезсизлик жылларында әмелге асырылған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшилик ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти ҳәм ҳуқықый қорғаўды, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәмийетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлераралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болды, халқымыздың мүнәсип турмыста жасаўы, пуқараларымыздың дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўы ушын зәрүр шараятлар жаратты».

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:14:42

446 мәрте оқылды


мақала

ХОШ ХАБАР

Ҳәр жылы 8-март халықаралық ҳаял-қызлар байрамы кең түрде    байрамы қарсаңында дәстүрий түрде өткерилип киятырған Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың жеңимпазлары анықланатуғын мәўритлерде ҳәммениң кеўлинде ғулғыла оянып, «Быйыл Зульфия сыйлығы кимлерге несип етер екен!» деген сораў туўылады. Быйылғы жылғы ҳәр жылдағыдан өзгеше рәўиште, биринши мәрте Қарақалпақстан Республикасынан еки қыз, Айжамал Караматдинова ҳәм Гўзал Отажоновалар усы мәмлекетлик сыйлыққа мүнәсип табылды. Олардың  әдебият тараўы бойынша лауреат болғанлығы әдебиятымызға болған айрықша итибар, Президентимиздиң қарақалпақстанлы ҳаял-қызларға деген жоқары ҳүрмети ҳәм ғамқорлығының айқын мысалы есапланады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 10:10:11

374 мәрте оқылды


мақала

ТЫНЫШЛЫҚ ҲӘМ БЕРЕКЕТ ТЫМСАЛЫ, ҲАЯЛЛАР!

Дүньяда еки уллы дөретиўши бар: бири – тәбият, бири – ҳаял. Бәҳәр келиўи менен ана тәбият оянып, жер бети қулпы дөнеди. Бул пасыл әйне ҳаял-қызларымыздың байрамы менен басланыўы да бийкарға емес. Ҳаял өзиниң нәзиклиги ҳәм гөззаллығы, муҳаббаты және садықлығы, аналық меҳири менен шын мәнисинде жаратқанның теңи тайы жоқ кәраматы. Кеўилимиздиң периштеси, үйимиздиң шырағы, шаңарағымыздың уйтқысы болған ҳаял келбети халқымыздың көзқарасында әзелден-ақ жақсылық ҳәм пидайылықтың тымсалы болып келмекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 09:54:44

409 мәрте оқылды


қ а р а р

ЗУЛЬФИЯ АТЫНДАҒЫ МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҚ ПЕНЕН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң

қ а р а р ы

Елимизде қәдирдан ҳаял-қызларға мүнәсип ҳүрмет-иззет көрсетиў, олардың жәмийетимиздеги  орнын ҳәм абыройын арттырыў, саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў, өзиниң талант және үлгили мийнетлери менен жасларға өрнек болып киятырған қызларды хошаметлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 1999-жыл 10-июньдеги «Зульфия атындағы Мәмлекетлик сыйлықты шөлкемлестириў бойынша усынысларды қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пәрманына тийкарланып:

Даўамын окыў: қ а р а р

Сәне: 09.03.2017 09:51:28

378 мәрте оқылды


мақала

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ҲҮРМЕТ-ИЗЗЕТКЕ БӨЛЕНДИ

Үлкемизге бәҳәр мәўсими кирип келиўден меҳрийбан аналарымыз, қәдирдан апа-сиңлилеримиз, гөззал қызларымыздың байрамы-Халықаралық ҳаял-қызлар күниниң белгилениўи өзгеше мазмун-мәниске ийе болады. Бул  байрам ҳәр жылы үлкен көтериңкилик пенен кеңнен белгиленеди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 09.03.2017 09:41:25

398 мәрте оқылды


Голос молодых

ВДОХНОВЛЯЯСЬ ТВОРЧЕСТВОМ НАСТАВНИКА

Я с детства увлекаюсь игрой на дутаре. Его звонкие струны, рождающие притягательные мелодии, завораживали меня. Поддерживая мой интерес к искусству, моя мама привела меня в столичную музыкальную детскую школу искусств №12 имени Амета баксы на  отделение национальной музыки.

Здесь я познавала секреты игры на дутаре у своего преподавателя Розы Кабылбековой. В течение четырех лет учебы в музыкальной школе успешно участвовала в различных творческих конкурсах.

Даўамын окыў: Голос молодых

Сәне: 09.03.2017 07:11:55

453 мәрте оқылды


Культура

ВЕЧЕР МУЗЫКИ

В музыкальной школе №12 имени Амета бахсы состоялся вечер классической музыки, посвященный творчеству выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта.  В фойе школы была открыта экспозиция художественных работ учащихся школы, посвященная жизни и творчеству великого композитора. Было отмечено, что многие из  сочинений композитора признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. За недолгую жизнь этот композитор сумел написать множество концертов, опер, симфоний, сонат. Одним из первых произведений был Менуэт до-мажор для клавира, написанный им в 4 года. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации.

Даўамын окыў: Культура

Сәне: 09.03.2017 07:08:40

352 мәрте оқылды


Образование

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Чем займется школьник после уроков? Насколько содержателен будет его досуг? Эти и другие вопросы организации внешкольной деятельности учащихся постоянно находятся в центре внимания специалистов детских центров. С целью их успешного решения ведется целенаправленная работа по организации взаимодействия центров с общеобразовательными учреждениями. В частности, свою эффективность показала организация специалистами центров кружковой работы на базе школ.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 09.03.2017 07:04:02

337 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

Прививать интерес к книге

Как известно,  в докладе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиђева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным  направлениям экономической программы на 2017 год,  была поднята и проблема  культуры чтения, поставлен  ряд  важнейших  задач. В частности, он сказал о необходимости "... устранить имеющиеся проблемы в издании и рапространении книг; создать необходимую атмосферу и условия для широкой пропаганды среди молодежи достижений мировой науки и литературы;  поднять на новый уровень работу по широкому распространению среди молодежи культуры чтения, привитию ей чувства любви к книге  и  укреплению иммунитета к чуждым нашему народу идеям".

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 09.03.2017 06:56:45

363 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF