Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:31:39, 19.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚУРЫЛЫС

МАССИВТИҢ ЖАҢАША КЕЛБЕТИ ЕҢ УЛЛЫ, ЕҢ ӘЗИЗ БАЙРАМ ҚАБАТЫНДА ӨЗГЕШЕ КӨРИНИСКЕ ИЙЕ БОЛАДЫ

Соңғы жыллары ҳәрқыйлы байрам сәнелерин жоқары көтериңкилик руўхында, ылайықлы саўғалар менен күтип алыўға әмиўдәрьялылардың басқаларға өрнек тутарлық ибратлы ислери көп. Халық хожалығының қайсы бир тараўын алып қарамайық, биринши гезекте үлкен аўызбиршиликтиң, жәмлескенлик мийнеттиң, келешекке үлкен исенимниң гүўасы боламыз. Бизиң қыялымызды жол бойындағы үлги жойбарда қурылып атырған турақ жайлардағы қызғын мийнет жәўланы урлады...

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 01.08.2017 09:26:42

352 мәрте оқылды


мақала

ТЕСТКЕ  ТАЯРЛЫҚ  МӘСЕЛЕЛЕРИ  ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде Өзбекис­тан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 20-апрельдеги «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы ҳәм 5-майдағы «2017/2018 оқыў жылында Өзбекистан Республикасының жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы қарарларында көрсетилген ўазыйпаларды орынлаўға бағышланған мәжилис болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 01.08.2017 09:22:54

306 мәрте оқылды


ТУЎҒАН ЖЕРГЕ ТӘЖИМ

ТУЛПАР ШАБЫСЛЫ ТАЛАНТ

Қосық атқарыўшылық өнеринде тийкарғы жоқарғы мектеби Италия болған, қурамалы ҳәм оғада нәзик опера жанрының дүнья мәдениятындағы орны гиреўли болып табылады. Инсанның нәзик кеўил тарларына қозғаў салатуғын бул жанрдың Қарақалпақстанда раўажлана баслағанына елиў жылға шамалас ўақыт бол­ған болса, усы өткен жыллар ишинде бул өнердиң өз алдына мектеби жаратылды. Б.Надиров, И.Хожаметов, М.Хожаниязов, С.Кенжалиева, А.Қаллиев сыяқлы көплеген устаз дөретиўшилер тәрепинен шыншырма-шынжыр даўам етип келмекте.

Даўамын окыў: ТУЎҒАН ЖЕРГЕ ТӘЖИМ

Сәне: 28.07.2017 05:39:46

377 мәрте оқылды


мақала

«ВУЗ»ҒА ОҚЫЎҒА КИРГИЗЕМЕН»

ДЕГЕН ЖАЛАТАЙЛАРДАН АЛДАНЫП ҚАЛМАҢ

Өзлери таңлаған қәнигеликлери бойынша жоқары оқыў орынларына ҳүжжет тапсырған жаслардың билим сынағына түсетуғын күни де жақынласып қалды. Устазларының берген билимлерин қунт пенен үйренген, терең өзлестирген абитуриентлердиң өзлерине исеними күшли. «Мәмлекетлик грант болмағаны менен шәртнама тийкарында анық киремен» деп исеним менен айта алады. Ал, айырым өзлериндеги бар билимге жетерли исенбеген, әсиресе, бир-еки жылдан берли тапсырып «ешеги жорғаламай» атырған жасларымыз түрли өсек гәплерге қулақ түре береди. Усындай өзлерин шоққа да, отқа да урып жүрген айырым жаслар «таўламашы»лардың  «исенимли» гәплерине, жал­ған ўәделерге алданып, шал­қасынан түскенин ке­йин билип қалады.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 28.07.2017 05:34:44

409 мәрте оқылды


ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

КЕСЕЛЛИКТИ ЖЕҢИЎГЕ  БОЛАДЫ

Қантлы диабет кең тарқалып баратырған кеселлик саналып, ол көп жағдайларда майлы аўқатлар, мазалы затларды көп жеў, кем ҳәрекетлик ҳәм ҳәдден тыс ашыўланыў нәтийжесинде пайда болады. Бул кеселликке шалынған адам турмыс тәризине кескин өзгерис киргизбесе, инфаркт, инсульт, қанбасымының көтерилиўи, бүйрек жетиспеўшилиги, аяқларда гангрена раўажланыў қәўпи асады.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕРДИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 28.07.2017 05:33:40

498 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ҒАЎАШАНЫ  ШЫРПЫЎ — ӘҲМИЙЕТЛИ ИЛАЖ

Ғаўаша нәллериниң жақсы өсип-раўажланыўы ҳәм сапалы өним бериўи ушын егислик майданларының өнимдарлығы, төгинлердиң нормасы, азықландырыў ҳәм шырпыў жумысларының әҳмийети үлкен. Ғаўаша тәрбиясындағы ҳәм келешекте алынатуғын зүрәәттиң көлемин арттырыўдағы тийкарғы агротехникалық илажлардың бири — бул ғаўашаны шырпыў болып есапланады.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 28.07.2017 05:32:42

366 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

ТӘКИРАР ЕГИН ЕГИЎ - ӘҲМИЙЕТЛИ ЎАЗЫЙПА

2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкар­ғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында аўыл хожалығын модернизациялаў ҳәм жедел раўажландырыўға айрықша итибар қаратылған.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 28.07.2017 05:30:24

358 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖАРЫС ЖЕҢИМПАЗЫ  БОЛЫП ҚАЙТТЫ

Улыўма орта билим бериў мектеплери оқыўшылары арасында өткерилген «Жасыл шырақ» таңлаўының аймақлық, қалалық, республикалық басқышларында биринши орынды ийелеп, Өзбекис­тан Республикасы басқышына жоллама алған Нөкис қалалық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 43-санлы мектептиң «Жас қадағалаўшылар» командасы жақында Бухара қаласында болып өткен жуўмақлаўшы басқыш беллесиўлеринде де ҳәммеден басым келип, сыйлы биринши орынды жеңип алды.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 28.07.2017 05:29:23

382 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ҲӘКИМШИЛИК СУДЛАРҲУҚЫҚ ҲӘМ ЕРКИНЛИКЛЕР КЕПИЛЛИГИ

Усы жылдың 13-июнь сәнесинде Ташкент қаласында суд уйымлары системасында әдил судлаўды тәмийинлеў бағдарындағы жумыслардың жағдайы, маш­қалалар ҳәм алда тур­ған ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы  әдиллик халқымыз ушын әзел-әзелден тыныш ҳәм абадан турмыс өлшеми, барлық ийгиликли ислердиң дереги болып келгенин, Саҳыпқыран Әмир Темур бабамыздың «Күш — әдилликте» деген ҳикметке әмел етип, мәмлекетлик басқарыўды шөлкемлестириў, ел-журттың тынышлығы ҳәм абатлығын тәмийинлеўге ерискенин айтып, бүгинги күнде елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийетин қурыўда нызам ҳәм әдиллик үстемлигин тәмийинлеў ең әҳмийетли ўазыйпа болып атырғанын атап өткен еди.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 28.07.2017 04:48:13

392 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОЙБАРЛАЎ БАСҚАРМАСЫ СИСТЕМАСЫН ЕНГИЗИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ПӘРМАНЫ

Елимизде экономиканы ҳәр тәреплеме ҳәм жедел раўажландырыў, макроэкономикалық турақлылықты беккемлеў, шет ел инвестицияларын белсене тартыў бойынша кең көлемли жумыслар, сондай-ақ, санаатты модернизациялаў ҳәм заманагөй жоқары техноло­гиялы өндиристи қурыў бо­йынша ири жойбарлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 28.07.2017 04:46:02

355 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

ЖАСЛАР ЖЕТЕКШИСИ САЙЛАНДЫ

Усы жылдың 5-июль күни Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекистан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилген еди. Усы пәрманда белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде жақында Өзбекистан жаслар аўқамы Шымбай ра­йонлық Кеңесиниң кеңейтилген мәжилиси болып өтти.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

Сәне: 27.07.2017 10:17:36

363 мәрте оқылды


Трибуна ученого

Наша культура — в нашей речи

Язык как средство общения и хранения знаний позволил человечеству достигнуть современного высокого уровня развития в науке, образовании, культуре, литературе, воспитании, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, технике, медицине и других областях общественного развития.

Язык и культура неотделимы друг от друга. Общение людей между собой неразрывно связано с культурой речи, культурой каждого человека и всего общества.

Даўамын окыў: Трибуна ученого

Сәне: 26.07.2017 05:49:54

400 мәрте оқылды


Летний отдых-2017

В ЛАГЕРЕ «ЖАС АУЛАД»

С наступлением летних каникул все школьники закончив учебный год, отправляются на отдых. И, конечно, каждый мечтает хорошо провести этот сезон. Для того, чтобы провести лето в благоприятной атмосфере в нашей республике  существует много разных оздоровительных лагерей. Каждый летний сезон лагеря рассчитан на пять смен, в каждом из них отдыхают по 85 мальчиков и девочек. Оздоровительный лагерь "Жас аулад"  города Нукуса принял уже четвертую смену детей.

Даўамын окыў: Летний отдых-2017

Сәне: 26.07.2017 05:49:01

441 мәрте оқылды


Спорт

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ПОБЕДА

В нашей стране большое внимание уделяется развитию спорта, поддержке молодых талантливых спортсменов, созданию достойных условий для совершенствования их мастерства. Завтра эти ребята, занимающиеся в ДЮСШ, будут защищать спортивную честь страны на различных турнирах и соревнованиях.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 26.07.2017 05:42:42

341 мәрте оқылды


Сотрудничество

ПО ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В настоящее время существуют различные программы, цель которых — поддержка процессов модернизации высшего образования в различных странах. Одна из них — Erasmus+, финансируемая Европейским  Союзом,  и направленная на поддержку процессов модернизации высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, Центральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья.

Даўамын окыў: Сотрудничество

Сәне: 26.07.2017 05:40:02

397 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF