Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:31:38, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МИЙРИМ-ШӘПӘӘТ

ҒАМҚОРЛЫҚТЫҢ ӘМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

Елимизде ҳәр бир инсанға ҳүкиметимиз тәрепинен ғамқорлық көрсетилип, халқымыздың абадан турмысын тәмийинлеў ушын қолайлы шараятлар жаратыў сыяқлы саўаплы ислерге айрықша дыққат аўдарылмақта.

Шымбай «Мүриўбет» майыплар ушын ер адамлардың интернат үйинде ири оңлаў жумыслары алып барылып, заманагөй қолайлықларға ийе имарат қурылысының питкерилгени елимиздеги социаллық қорғаў бағдарында әмелге асырылып атырған илажлардың тағы бир айқын көриниси болды.

18-июль күни усы имаратты пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

Даўамын окыў: МИЙРИМ-ШӘПӘӘТ

Сәне: 30.07.2015 12:14:01

495 мәрте оқылды


Мақала

«БАЛАЛАР ҮЙИ» ИМАРАТЫНЫҢ ЖАҢАША КЕЛБЕТИ

Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилген мәселелерден бири — бул келешек ийелерине қаратылып атырған итибарда өзиниң көринисин таппақта.

Мине, усындай мақсет пенен жасар екенбиз, ең дәслеп жәрдемге мүтәж балаларға тәлим-тәрбия бериў ҳәм оларды даўалаў — жоқары инсаныйлық парызымыз саналады.

Бүгинги күнде елимиз Ғәрезсизлигиниң 24 жыллық байрамы алдынан барлық қала ҳәм районларымызда үлкен дөретиўшилик жумыслары әмелге асырылып, бир қатар объектлер халқымыз ийгилигине тапсырылмақта.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 12:09:31

478 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

МҮДДЕТИНЕН

БУРЫН  ПИТКЕРМЕКШИ

Тахтакөпир районлық халық билимлендириў мәкемелериниң хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлимине қараслы 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде тәрбияланып атырған 130 дан аслам кишкенелер еки-үш айдан соң өзлериниң қәдирдан бақшасына айланып келсе, оны танымай қалатуғыны турған гәп. Бул жерде алып барылып атырған реконструкция ислери оларды көрген адамда усындай пикир оятады.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 30.07.2015 12:03:06

469 мәрте оқылды


ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПОРТ ФЕСТИВАЛЫ

СПОРТ  МАЙДАНЫНДА

ҮЙ  БИЙКЕЛЕРИ

Ғәрезсизлик жылларында елимизде өмиримиздиң даўамшысы, шаңарақларымыздың уйытқысы болған ҳаял-қызларымызға, аналықты ҳәм балалықты қорғаўға дыққат-итибар ҳәр қашанғыдан да күшейип, бүгинги күнде олар ерлер менен бир сапта турып, жәмийетимиздиң раўажланыўы, мәмлекетимиздиң экономикалық потенциалының беккемлениўинде белсене хызмет етпекте. Ҳаял-қызлар арасында ҳәр қыйлы спорт жарысларының шөл­кемлестирилиўи олардың бос ўақытларын мазмунлы өткерип ғана қоймай, денсаўлықларының беккемлениўине, ең баслысы, ҳәр тәреплеме жетилискен, саламат әўладтың дүньяға келетуғынына тийкар жаратары сөзсиз.

Даўамын окыў: ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПОРТ ФЕСТИВАЛЫ

Сәне: 30.07.2015 12:02:01

481 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК

ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ҲӘМ

ТЕРРОРИЗМ ­ ЖӘМИЙЕТ ДУШПАНЫ

Ҳәзирги ўақытта диний экс­тремизм ҳәм терроризм дүнья халқының қәўипсизлигине қатаң қәўип салып атырғаны көпшиликке сыр емес. Жаўыз нийетли диний экстремистлик ҳәм терроршы ағымлардың тәрепдарлары хал­қымыздың тыныш-татыў  өмирине қәўип салыўға, әсиресе, келешегимиз ийелери бол­ған жасларымызды жолдан аздырыўға ҳәрекет етпекте.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК

Сәне: 30.07.2015 12:00:28

499 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ҚЫРАҒЫЛЫҚ ҲӘММЕГЕ ТИЙИСЛИ

Соңғы ўақытларда Ирак ҳәм Сирия мәмлекетлери аймағында жүзеге келген ИШИМ («Ирак ҳәм Шам ислам мәмлекети») терроршылық шөлкеминиң жаўызлық ҳәрекетлери тек олардың әтирапындағы мәмлекетлерге ғана емес, ал, пүткил дүнья жүзине қәўип салмақта.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 30.07.2015 11:58:28

486 мәрте оқылды


Мақала

БЕЛГИЛЕНГЕН

ТӘРТИПКЕ БОЙСЫНЫЎ ШӘРТ

Қолымыздағы Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық суды тәрепинен Өзбекистан Республикасы атынан шығарылған суд ҳүкимине көз жуўыртар екенбиз, және ғәрезсиз мәмлекетимиздиң шегарасынан нызамсыз жоллар менен кириўге урынған пуқараның қылмыслы ҳәрекети ҳаққында. Негизинде ҳәрқандай нызамсыз ҳәрекетлер ҳәм оның ақыбетлери ҳаққында пуқараларға сабақ болыўы ушын газета бетлеринде қаншадан-қанша материаллар жәрияланып атыр. Тилекке қарсы...

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 11:57:18

463 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ КЕҢ ЖОЛ

АЎЫЛ ХАЛҚЫНА

САПАЛЫ ХЫЗМЕТ

Қараөзек районындағы «Қарабуға» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында халыққа турмыс хызметин көрсетиў орайы қурып питкерилип, пайдаланыўға тапсырылды.

«Аббаз-Бердақ» жуўапкершилиги шекленген жәмийети тәрепинен қурылып питкерилген орайда 500 орынлық  «Алпамыс» тойханасы, азық-аўқат дүканы, тигиў цехы, шаштарезхана, монша болып, аўыл халқының аўырын жеңил, узағын жақын етпекте. Акционерлик-коммерциялық «Өзсанаатқурылысбанк»тиң  Қарақалпақстан регионаллық филиалы тәрепинен алынған 375 миллион сум кредит орай қурылысының қысқа мүддетте питкерилиўине айрықша жәрдем болды. Аўыл көркине-көрик қосып турған бул жерде жәми 25 адам, соның ишинде 10 кәсип-өнер колледжи питкериўшиси турақлы жумыс орны менен тәмийинленди.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ КЕҢ ЖОЛ

Сәне: 30.07.2015 07:07:37

531 мәрте оқылды


Мақала

АЙЛАНБА ЖОЛДАН

ӨТЕМЕН ДЕП...

Мәмлекет шегарасын нызамсыз рәўиште бузып өтип, белгиленген нызамшылық бойынша жазаларға тартылып атырғанлар жөнинде баспасөз бетлеринде бир қанша материаллар жәрияланып келинбекте. Тийисли ҳүжжетлерсиз, гейбир кимселердиң алдаўларына исенип, пушайман болып қалғанлардың қатарында Оралбай Бердекеев те бар.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 07:04:46

431 мәрте оқылды


Мақала

ГИЯБЕНТЛИКТИҢ

АҚЫБЕТИ  АЯНЫШЛЫ

Гейде қылмыс жасын тезлигинде бирден жүз береди. Ол дәслеп тамызыққа түскен ушқынға мегзеп әсте-әсте алысып, кейин үлкен жалынға айланады. Ал, лаўлаған жалынның қандай ақыбетлерге алып келетуғыны айт­паса да түсиникли...

Мине, усы айтқандай, Беруний ра­йонының «Беруний» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасап келген Раджапбай Матчанов та дүнья-байлық арт­тырыўдың бирден-бир жолы — гия­бент­лик затлар саўдасы деп билип, бундай нәрселерди айланысқа түсириў қадаған екенлигин биле тура кендир өсимлигин егип жетистирип, нәшебент­лик жынаятының келип шығыўына ҳәм бундай әдет көп адамды қамтыўына себепши болды.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 06:45:11

433 мәрте оқылды


Мақала

«АМАНКЕЛДИ, АМАН КИЯТЫРСАҢ БА?»

Жынаят ислери бойынша Шымбай районлық суды тәрепинен Өзбекистан Республикасы атынан 1999-жыл 20-август күнги «Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик шегарасы ҳаққында»ғы Нызамы ҳәм Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1995-жыл 6-январь күнги 8-санлы қарары менен тас­тыйықланған «Өзбекистан Республикасы пуқараларының шет елге шығыўы ҳәм Өзбекис­тан Республикасы аймағына кириўи Тәртиби» талапларын бузғанлықта айып­ланған Булеков Аманкелди Түркменбаевичтиң қарсысына ҳүким шығарылды ҳәм оқылды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 06:37:37

436 мәрте оқылды


Мақала

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТКЕ НЫЗАМЛЫ ЖАЗА

Буныңдай жынайы ҳәрекетлерге қол урып, ақыбетинде нызам алдында жуўап берип атырған пуқаралар ҳаққында басқаларға сабақ болыў мақсетинде баспасөз бетлеринде жазылып та, айтылып та атыр. Тилекке қарсы, тепсе торды үзетуғын айырым жаслардың «не қылар дейсең!»ге берилиўи ҳәммемизди тәшўишке салмақта. Болмаса, 1978-жылы Қоңырат районында туўылған, шаңарақлы, еки перзентти камалға келтирип атырған Куатов Мухтар Сагимбаевичтиң бурын Қазақстан Республикасы Жынаят Кодексиниң тийисли статьясы менен жазаға тартылыўынан жуўмақ шығармағанлығына не деўге болады?

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 30.07.2015 06:31:31

430 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

ӘЙЙЕМГИ ҚАЛА ЖАҢАЛАНЫЎ ПАСЛЫНДА

Неше әсирлерди басынан кеширген Беруний ра­йонына тек ғана Ғәрезсизлик жылларында қут-берекет нәзерин салды. Тарийхый «Уллы Жипек жол»ы бойлап шөллер аса сегбир тартқан түйелер кәрўаны ески Қыят қаласында  тоқтап өткенде, оннан бери келе Шаббаз деп ат шығарған заманларда да, ҳәзирги күнлердегидей заманагөй архитектуралық үлгидеги имаратлар бой тиклемегенлигине өтмиш гүўа. Қысқа жигирма төрт жыллық Ғәрезсизлик байрамы босағасында Беруний районы айдан-айға, жылдан-жыл­ға көркемлесип баратыр. Қурылыс майданына айланған әййемги қала қайта жаңарыў қушағында.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҚУРЫЛЫСЛАРЫ

Сәне: 30.07.2015 06:24:36

421 мәрте оқылды


ГИЯБЕНТЛИК — ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

БУЛ ИЛЛЕТТЕН АЎЛАҚ БОЛАЙЫҚ

Пүткил дүнья жүзи халықларының машқаласына айланған бул иллетке қарсы гүресиў, оның алдын алыў менен байланыслы илажлар мәмлекетимизде кең түрде әмелге асырылып келинбекте. Әлбетте, ең дәслеп жаслардың белсендилигин арттырыў, оларды ана-Ўатанға садық инсанлар етип тәрбия­лаў арқалы ҳәр қыйлы унамсыз тәсирлерден қор­ғаймыз.

Пайтахтымыздағы Амфи­театрда «Биз гия­бентликке қарсымыз» атамасында өткерилген акция республикамыз жасларын бир жерге жәмлеп, гиябент­ликке қарсы биргеликте гүресиўге бағдарлады.

Даўамын окыў: ГИЯБЕНТЛИК — ӘСИР МАШҚАЛАСЫ

Сәне: 30.07.2015 06:22:26

431 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА

ЭЛЕКТРИК  БИР

МӘРТЕ  АЛЖАСАДЫ

Инсан өмири ҳәмме нәрседен үстин. Сол себепли ҳәр бир исши-хызметкер жумыс ислеп атырғанда техника қәўипсизлиги қағыйдаларын қатаң сақлаўы ҳәм оның талапларын орынлаўы шәрт.

Электр үскенелеринде жумыс ислеў оғада қәўипли болғаны ушын мәмлекетлик энергия қадағалаў инспекциясы тәрепинен арнаўлы техника қәўипсизлиги қағыйдасы тастыйықланған. Усы қағыйдалардың орынланбаўының нәтийжесинде Өзбекистан Республикасы энергосистемасында өткен жылы 28 бахытсыз ҳәдийсе жүз берди.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА

Сәне: 30.07.2015 06:19:50

435 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF