Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:13:19, 20.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖОЙБАР ЖАҢАЛЫҒЫ

ЖӘМИЙЕТЛИК ЫҚТЫЯРЛЫЛАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚ ЖЕҢИМПАЗЫ

БМШтың «Арал апатшылығынан жәбирленген халықтың абаданшылығын арттырыў» бирликтеги бағдарламасы тийкарында жумыс алып барып атырған республикамыздағы жәми­йетлик ықтыярлылар БМШтың «Мыңжыллық раўажланыў мақсетлеринде Ықтыярлылық ҳәрекети арқалы ерисиўде узақ мүддетли үлеси» бағдары бойынша  «Халықтың ҳаўазы» сыйлығын жеңип алды. Бул сыйлық жеңимпазлары усы жылдың сентябрь айының ақырларында АҚШтың Нью-Йорк қаласында болып өткен БМШтың Бас Ассамблеясы саммитинде жәрияланды.

Даўамын окыў: ЖОЙБАР ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 14.10.2015 12:22:07

463 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫFЫ

ПАХТАНЫ ТЕРИМ МАШИНАСЫНА ТЕРГИЗ...

Шөлдиң суўырылып аққан суўына мегзес шегеқумларын кәрине келтирмей, жалпақ табаны малпаңлап кәрўан тартқан жоталы түйелердей, кең көлемли атызда тыррыўлас­қан тырналардай сап дүзген 4 дана пахта териў машиналарының айбатлы бункерлери узақтан көзимизге оттай басылды. Шылт жаңа пахта териў машиналары ғаўаша қатар арасына түскени сол, бункерлерге жапалақлап ақ пахта жапқан қардай борады. Арадан бир кесе шай ишер ўақыт өтпестен, бункер ағараңлап баслады.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫFЫ

Сәне: 14.10.2015 12:17:28

415 мәрте оқылды


Мақала

«БАЛАЛАРЫМЫЗ ҲЕШ КИМНЕН КЕМ ЕМЕС»,

-дейди халықаралық таңлаў жеңимпазы Шынар Альжанова

Илим ҳәм техниканың, инсаният сана-сезиминиң тез пәт пенен раўажланыўы, дүнья жүзилик глобаль өзгерислер заманагөй педагогика ўәкиллерине жаңадан-жаңа ўазыйпаларды жүклеп атырғаны бәршеге белгили. Жәҳән жәмийетшилигинен барған сайын тереңирек орын ийелеп атырған ғәрезсиз мәмлекетимизде бул ҳалат айрықша түс алған, десек асыра айтқан болмаймыз. Дәўир, бүгинги күн муғаллимлеринен мектепке келип, тек сабағын оқытып кетиўди ғана емес, ал, оқыўшыларға заманға сай тәлим-тәрбия бериўди, тек булар менен шекленип қалмай, өзлериниң де билим ҳәм педагогикалық көнликпелерин, интеллектуаллық дәрежесин жетилистирип барыўды талап етпекте.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 14.10.2015 12:02:33

403 мәрте оқылды


Хызметлери мүнәсип баҳаланғанлар

САНСЫЗБАЙДЫҢ САНСЫЗ ТАБЫСЛАРЫ

Заманында той палўаны деп ат шығарып, «Шадлы» аўылда жасап атырған Рейимбай бульдозерши жумыс жағдайына бола «Ақмаңғыт» елатына көшип келип, қоныс басқанында улы Сансызбай, жаңа ғана бир жасқа тол­ған еди. Негизинде туўылғанында Қуўанышбай деп ат қо­йылған усы баласының исмине кеўли толыңқырамай жүрген әке баласы бир жасқа толғанында оның атын өзгертип, байлығы көп, сансыз болсын деген ни­йетте Сансызбай деп қояды. Әттең, баласының сансыз байлықлары болған спорттағы табысларын көре алмаған әкеси дүньядан көз жумғанында, Сансызбай алты жастағы кишкене бала еди. Сол жылы Нөкис ра­йонындағы Жийен жыраў атындағы мектепке қәдем қой­ған ол, анасының, жақынларының қушағында ҳеш нәрсеге мүтәж болмай оқып, билим алды.

 

Даўамын окыў: Хызметлери мүнәсип баҳаланғанлар

Сәне: 14.10.2015 11:30:05

521 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ЖАСЛАРЫМЫЗДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

ТУРНИРДЕГИ ТАБЫСЛАРЫ

Бизиң елимизде келешегимиз ийелери болған жасларымыздың ерисип атырған  жетискенликлери биринши нәўбетте ата-ана ҳәм устазлары ушын үлкен бахыт, әлбетте. Мине, усындай өз шәкиртлериниң қолға киргизген табысларын көрип, қуўаныш ҳәм уллы мәртебелерге бөленип атырған устазларды бүгин спорт тараўында да көплеп ушыратыўымызға болады. Себеби, ҳәр жыл сайын өткерилип киятырған спорт жарысларында жасларымыздың чемпион болып, мәмлекетимиз байрағын бәлент шоққыларға көтериў бахтына ерисиўи бул ҳәмме нәрседен де жоқары.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 14.10.2015 11:22:11

415 мәрте оқылды


ЖАЗЫЎШЫЛАР АЎҚАМЫНЫҢ ЖОЛЛАМАСЫ МЕНЕН

ӘЙЙЕМГИ  ЖУРТТЫҢ ПӘРЎАЗЫ

Ана-Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 24 жыллық байрамы қарсаңында Жазыўшылар аўқамының жолламасы менен Нөкиске дөретиўшилик сапарға бардық.

Ташкент халықаралық аэропортында узынлығы 37,6 метр, қанатының кеңлиги 34,1 метр, 25 қатарлы орынлықларда жәми 150 жолаўшыны алып ушатуғын А-320 маркалы ҳаўа кемесинде аспанға пәрўаз еттик. Саатына 850 километр тезликте, 8 мың 600 метр бәлентликте ушып баратырған ҳаўа кемесиниң еки қапталына Өзбекистан Республикасы байрағының көриниси түсирилген. Бул ғәрезсиз Өзбекистанның пәрўазы. Бул Ўатанымыз раўажланыўының пәрўазы. «Өзбекистан ҳаўа жоллары» авиакомпаниясының бундай үлкен самолётлары ана журтымыз тымсалы болып, планетамыз бойлап қаншадан-қанша мәмлекетлерге емин-еркин пәрўаз етпекте.

Даўамын окыў: ЖАЗЫЎШЫЛАР АЎҚАМЫНЫҢ ЖОЛЛАМАСЫ МЕНЕН

Сәне: 29.09.2015 11:03:45

554 мәрте оқылды


Мақала

КИНОКАДР  АРТЫНДАҒЫ  ТАРИЙХ

«Ойыншықлар образы баланың гөдек  көз қарасына мисли бир тас­қа ойылған нағыстай болып мөрленип, оның санасында бир өмир сақланып қалады», деген Президентимиздиң баҳалы пикирин кеўлиңнен өткерер екенсең, ҳақыйқый өмирде буның мәнисин аңлап жетесең. Ақлығымның қолына услап, ойнап жүрген айыў ойыншығын көрип, балалығым ядыма түсип, шийрин қыялға берилдим. Мениң де кишкене ўақтымда айыў қуўыршағым бар еди. Сол ойыншықты тап есимди билгенше жақсы көрип сақлап жүрдим. Қоңсы балаларымның да көзине ысық көринип жүрген «айыўым»ды бир күни олар жасырып алып кеткен. Маған қайтып бериўге қызғанып, таласқанымнан соң көзимниң алдында сындырып, өртеп жиберди.  Бул мениң кеўлимди қатты ренжитти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 11:00:59

466 мәрте оқылды


МӘДЕНИЙ ИЛАЖ

ДЕМ АЛЫЎШЫЛАР КЕЎЛИНЕН ШЫҚПАҚТА

Ғәрезсизлик жылларында халық ийгилиги жолында ҳәр бир тараўда раўажланыўлар гүзетилип, мийнеткеш халқымыздың азат ҳәм пәраўан, еркин ҳәм абат турмыс кешириўи ушын көплеген илажлар исленбекте.

Атап өтетуғын болсақ, түрли тараўларда тынымсыз мийнет етип атырған халқымыздың тәбият қойнында мәдений дем алыўына көмеклесиў бойынша ҳүкиметимиз тәрепинен бирқанша қарарлар қабылланбақта.

 

Даўамын окыў: МӘДЕНИЙ ИЛАЖ

Сәне: 29.09.2015 10:58:22

412 мәрте оқылды


ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНИҢ

МӘПЛЕРИН ҚОРҒАЎ ЖОЛЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 15-майдағы «Жеке мүлк, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм оның тийкарында усы жылдың 20-август күни қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине жеке мүлкти, исбилерменлик субъект­лерин исенимли қорғаўды және де күшейттириўге, оларды жедел раўажландырыў жолындағы тос­қынлықларды сапластырыўға қаратылған өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы исбилерменлик тараўында әҳмийетли норматив ҳүжжетлердиң бири есапланады.

Даўамын окыў: ПӘРМАН ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 29.09.2015 10:57:18

370 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

«САҚЛАНСАҢ САҚЛАЙМАН» ДЕГЕН...

Өзинен алдыңғы әўлад ўәкиллеринен қалған ҳәр қыйлы аў қуралларын өз ўақтында ҳуқық қорғаў уйым­лары ўәкиллерине тапсырмай соңғылығында пушайман болып атырғанлар арамыздан табылып турады.

Солардың бири, Кегейли районы, «Ақтуба» АПЖ аймағында жасаўшы Түўелбай Сапарниязов әкесинен қалған, ҳеш қандай ҳүжжетсиз аў мылтығын ўақтында ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлерине тапсырғанында нызам алдында бас ийип турмас еди.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.09.2015 10:47:07

428 мәрте оқылды


СПОРТ

РЕГБИ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында елимизде дене тәрбиясы ҳәм спортқа айрықша итибар берилип, көплеген спорт түрлерин кеңнен ен жайдырыў мақсетинде көлемли жумыслар алып барылмақта. Солардың ишинде спорттың регби түрин атап өтсек болады.

Хабарыңыз болса, усы жылдың 10-12-сентябрь күнлери Нөкисте регби-7 бойынша ерлер ҳәм ҳаял-қызлар арасында Өзбекистан чемпионаты ҳәм кубок ойынлары болып өткен еди. Биз чемпионат барысында Өзбекистан Регби федерациясының бас хаткери Жасур Артықов пенен сәўбетлесип, өзимизди қызықтырған сораўларға жуўап алдық.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.09.2015 10:45:51

406 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ШЕГАРА БАҚЛАЎСЫЗ БОЛМАЙДЫ

Өзбекистан Республикасының 20.08.1999-жылғы «Өзбе­кистан Республикасының мәмлекетлик шегарасы ҳаққында»ғы 821-1-санлы Нызамының 12-статьясында «Мәмлекет шегарасы арқалы шахслар, транспорт қураллары, товарлар, басқа да мал-мүлк ҳәм ҳайўанатларды өткизиў белгиленген өткизиў пунктлери арқалы әмелге асырылады. Өткизиў пунктлери саны, жайласқан жери сондай-ақ, мәмлекет шегарасы арқалы өткизиў тәртиби Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен белгилениўи», усы Нызамның 15-статья­сында болса «Мәмлекет шегарасын мәмлекет шегарасы арқалы өткизиў пунктлеринен басқа жерден яки өткизиў пунктлери арқалы болса да, лекин, шегараны кесип өтиў қағыйдаларын бузған ҳалда ҳәр қандай усыл менен кесип өткен яки кесип өтиўге ҳәрекет еткен шахс­лар мәмлекет шегарасын бузыўшылар» деп есапланатуғынлығы белгиленген.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 29.09.2015 10:44:17

436 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

АНА ЖУРТ ЫҒБАЛЫ

Президентимиз И.Ә.Кәримовтың «Ана журтымыздың ығбалы ҳәм уллы келешеги жолында хызмет етиў — ең жоқары бахыт» атлы китабы Өзбекистан Либерал-демократиялық партиясының VII съездинде ҳәм Өзбекистан Республикасы Президенти лаўазымына кирисиў салтанатлы мәресимине бағышланған Олий Мажлис палаталарының қоспа мәжилисинде сөйлеген сөзлеринен ҳәм тематикалық мазмунға ийе әғ бөлимнен турады. Оларда журтымыздың ғәрезсизлик дәўиринде басып өткен аўыр ҳәм қурамалы, қыйыншылықларға толы жолы көрсетилиўи менен бирге, бизиң туўры жол таңлағанымыз, ҳәр қандай тосқынлықлар болса да халқымыз оларды бир жағадан бас, бир жеңнен қол шығарып, белди беккем буўып жеңип өткени, буннан ке­йин де белгиленген жолымыз бенен мақсетлеримизди әмелге асырыў ушын оңға да, солға да бурылмай алға илгерилей беретуғынлығымыз анық көрсетип берилген.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.09.2015 10:43:00

435 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

БАЙРАМ КӨТЕРИҢКИ РУЎХТА БЕЛГИЛЕНДИ

Ғәрезсизлигимиздиң халқымызға инам еткен жемислериниң бири — бул миллий қәдириятларымыздың, бурынғы аўқам дәўиринде қадаған етилген үрп-әдет ҳәм салт-дәстүрлеримиздиң турмысымызға қайта енисиўи болды, десек қәтелеспеймиз. Мине, усындай имканиятлардың нәтийжесинде журтласларымыз дин ҳәм ҳүждан еркинлигинен пайдаланған ҳалда мусылманшылық шәртлерин орынлап, жыл сайын жүзлеп пуқараларымыз Ҳажы сапарына барып келмекте. Мусылман дүньясының муқаддес байрамларынан есапланған Қурбан ҳайты байрамы ҳәр жылы көтериңки руўхта белгиленбекте.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 29.09.2015 10:41:00

414 мәрте оқылды


Мақала

FӘРЕЗСИЗЛИК МЕНИҢ ӨМИРИМДЕ

«Fәрезсизлик кимге не берди? Маған-ше?!» деген саўалды өзиме-өзим беремен. Fәрезсизлик маған жоқары оқыў орнында оқыў имканиятын берди. Жоқары мағлыўматлы, белгили бир қәнигелигим бар болғаны ушын өмирден өз орнымды табыўға миясар болдым.

Мен атам менен әжемниң тәрбиясын көбирек алғанман. Атам: «Үш заманды көрдим, балам, бундай тоқшылық, тынышлық заманды көрмегенмен, бул сизлердиң бахтыңыз» дер еди. Жоқары оқыў орнын питкерип, дипломымды алып барып, ең биринши атама көрсеттим.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.09.2015 10:39:29

382 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF