Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:19:11, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎШЫЛАР ТАБЫСЫ — МИЙНЕТТИҢ ЖЕМИСИ

Устаз-муғаллим келешегимиз болған жас әўладларға билим ҳәм тәлим-тәрбия бериўде оқытыўдың ең сынал­ған усылларын шеберлик пенен меңгере алса, орны айрықша болатуғынлығы тәбийғый. Шәкиртлериниң жақсы нәтийжелерге ерисиўине имкан жаратылады.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 05:50:31

317 мәрте оқылды


ИНСАН ЕСТЕЛИГИ ӘЗИЗ

ОЛАР  ДЕКАН БОЛҒАН  ЖЫЛЛАР...

ямаса белгили устазларды еслеў

Дүньяда сондай адамлар бар ямаса устазларды еслеў өз кәсибине, халқына, Ўатанына ҳәмийше садық болып қалады. Олар дүньядан өтип кетсе де, халқы, шәкиртлери, перзентлери умытпайды. Бүгин мен олардың устазлық еткен дәўирин, жас әўлад тәрбиясын күшейтиўде үлес қосқан бирнеше устазларды еслемекшимен.

Даўамын окыў: ИНСАН ЕСТЕЛИГИ ӘЗИЗ

Сәне: 11.10.2016 05:43:11

250 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ИТИБАР ҲӘМ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДАН РУЎХЛАНЫП

«Ҳаяллар патшалығы — бул мийирманлық, нәзиклик ҳәм сабырлылық патшалығы дегенди аңлатады» деп жазған еди уллы жазыўшы Жан Жак Руссо. Сол айтқанындай, әжайып пазыйлетлерди өзинде жәмлеген ҳаял-қызларымыз бүгинги күни халық хожалығының түрли салаларында елимиздиң және де гүллеп-раўажланыўы жолында аянбастан хызмет ислеп келмекте. Олардың бундай пидайы ислерин қаншама мақтаныш етсек те арзыйды. Мине, солардың бири Қараөзек ра­йонлық медицина бирлеспесине қараслы «Мәденият» аўыллық-шыпакерлик пунк­ти меңгериўшиси Генжегүл Досбергенова болып табылады.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 11.10.2016 05:39:38

242 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

БОТУЛИЗМ. СЕБЕБИ, АҚЫБЕТИ  ҲӘМ АЛДЫН АЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ

Ботулизм — аўыр токсикоинфекциялық кеселлик болып, организмге қурамында ботулотоксин зәҳәрин сақлаўшы азық-аўқатлық затлар түсиўи нәтийжесинде нерв системасын жарақатлап, тийкарынан узынша ҳәм арқа мийде жайласқан дем алыў, көриў ағзалары жумысын истен шығарыў менен характерлениўши, тез арада өлимге алып келиўши кеселлик.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 11.10.2016 05:32:20

368 мәрте оқылды


МашҚала ҲӘм шешим

ДҮНЬЯ ХАЛҚЫ: БҮГИНГИ ҲӘМ КЕЛЕШЕК ЖАҒДАЙЫ

Бүгинги күнде планетамызда u миллиардтан аслам адам жасамақта. Халық саны күн сайын өсип бармақта. Бирақ, глобал экономика, сиясат ҳәм қәўипсизликке халықтың сан жағынан өзгерислери емес, ал, сапа өзгерислери тәсир көрсетпекте. Жақын он жыллықта жер шарында демографиялық өзгерис изертленип, халықтың өсиўиниң 90 проценти Африка, Азия ҳәм Латын Америкасының үлесине туўры келеди. Экономикасы раўажланған мәмлекетлердиң халқы кексейип, соның менен бирге кемейип кетпекте. Бул жағдай демографиялық кризисти келтирип шығармақта. Демографиялық кризис тек Европада емес, ал, Азиядағы айырым мәмлекетлерде, атап айтқанда экономиканың батыс моделин таңлаған қубла Корея ҳәм Японияда да көзге тасланбақта.

Даўамын окыў: МашҚала ҲӘм шешим

Сәне: 11.10.2016 05:28:02

218 мәрте оқылды


МашҚала ҲӘм шешим

ДҮНЬЯ ХАЛҚЫ: БҮГИНГИ ҲӘМ КЕЛЕШЕК ЖАҒДАЙЫ

Бүгинги күнде планетамызда u миллиардтан аслам адам жасамақта. Халық саны күн сайын өсип бармақта. Бирақ, глобал экономика, сиясат ҳәм қәўипсизликке халықтың сан жағынан өзгерислери емес, ал, сапа өзгерислери тәсир көрсетпекте. Жақын он жыллықта жер шарында демографиялық өзгерис изертленип, халықтың өсиўиниң 90 проценти Африка, Азия ҳәм Латын Америкасының үлесине туўры келеди. Экономикасы раўажланған мәмлекетлердиң халқы кексейип, соның менен бирге кемейип кетпекте. Бул жағдай демографиялық кризисти келтирип шығармақта. Демографиялық кризис тек Европада емес, ал, Азиядағы айырым мәмлекетлерде, атап айтқанда экономиканың батыс моделин таңлаған қубла Корея ҳәм Японияда да көзге тасланбақта.

Даўамын окыў: МашҚала ҲӘм шешим

Сәне: 11.10.2016 05:28:03

240 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОНЛАЙН МӘЖИЛИСИ

Усы жылы 3-октябрь күни Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын сәўлелендириў бойынша баспасөз орайында Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти. Онлайн тәризинде өткерилген илаж­ға Ташкент қаласындағы ҳәм барлық ўәлаятлардағы окруклик сайлаў комиссиялары қатарында 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясының ағзалары, сиясий партиялардың ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 11.10.2016 05:24:42

286 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

АЗАДА ҚЫЗЛАРЫМЫЗ — БИРИНШИ

Ташкент қаласындағы Жаслар дөретиўшилик сарайында «12 жыллық мәжбүрий билимлендириў — мениң бахыт-ығбалым» сүрени астында өткерилген «Мәҳәллениң азада қызлары» фестивалында республикамыздың «Гүлайым» командасы биринши орынды ийеледи.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 11.10.2016 05:19:58

336 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ҮЛКЕМИЗГЕ БИЛИМ НУРЫН ТАРАТҚАН ДӘРГАЙ

Жыллар, заманлар гүўасы Қарақалпақстанда туңғыш мәрте тырнағы қаланған мектеп бир әсирден аслам ўақытты изге тасласа да тамыры терең шынар дарағы даўылды мисе тутпағанындай, ҳәр жылы дәслепки рет босағасынан атлаған келешек ийе­лерин баўырлаўдан шаршамайды. Жанлы тарийх ийеси бул мектепте билим алыўды қәлеўшилер Төрткүл районында есап-сансыз десек қәтелеспеймиз. Тарийхый дәўирлерди басынан кеширген оқыў орны ғәрезсизлик жылларында жаңаланыўдан жамалын өзгертти.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 05:15:16

280 мәрте оқылды


МАҚАЛА

АЛДЫҢЫЗДА ҚАРЫЗДАРМЫЗ

Халқымызда  «Устаз атаңдай уллы», деген гәп бар. Ҳақыйқатында да устаз ҳәммемиз ушын уллы инсан, себеби, ол берген илимниң арқасында жәмийетте  өз орынымызды табамыз. Мәмлекетимиздиң  тийкарғы мақсети — заманға сай билимли, озық ойлы, бәркамал әўладты, ҳәр тәреплеме жетилискен инсан етип тәрбиялап, камалға келтириў болып табылады.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 11.10.2016 05:04:02

212 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ШАШЫН ҚЫРАЎ ШАЛҒАН ЖЫЛЛАР...

Тәбияты гөззал, адамлары қарапайым, мийнеткеш «Қарамаңғыт» аўылына бул хошхабар жетип келгенде Базарбай Жақсымов әдеттегидей екинши үйи есапланған жумыс орнында, яғный, 21-санлы улыўма орта билим бериў мектебинде жаңа оқыў жылына таярлық көриў ислери менен бәнт еди. Сәскеге таман телефон қоңыраўы шалынып, ҳал-аўҳал сорасылғаннан соң «Базарбай аға, көп жыллық педагогикалық мийнетиңиз республика ҳүкимети тәрепинен ылайықлы баҳаланып, сиз «Қарақалпақстан Республикасы халық муғаллими» атағы менен сыйлықландыңыз» дегенде ол өзин қоярға жер таппай, қутлықлаған танысына рахметтен басқа сөз айта алмады.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 11.10.2016 05:01:20

257 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР, ЖАҢА ИМКАНИЯТЛАР

Мектеп дәўиринде ата-анамыз айрықша баҳаларға оқығанын  айтып мақтаныш етеди. Гәпиниң арасында бир муғаллим бир-еки пәнди оқытқанын айтса, айырым оқытыўшылар шет тиллерин жетик билмесе де, оқытып кете беретуғынын айтып, сәл наразылықларын билдирип қояды. Ҳәзир заман өзгерди, мектеп жасындағы оқыўшылар түўе балалар бақшасындағы кишкентайларымыз шет тиллеринен хабардар. Ал, мектеплерде тәлим-тәрбия алып атырған оқыўшылардың көп жетискенликлерге ерисиўи, оқытыўшылардың болса түрли инновациялық жойбарларды әмелге асырып, оқыў усылларына жаңалықлар киргизип атырғанлары  елимизде билимлендириў тараўына дыққат-итибардың күшли екенлигиниң айқын көриниси.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 04:55:11

263 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ЖЫНАЯТТЫҢ ҮЛКЕН-КИШИСИ БОЛМАЙДЫ

Ғәрезсиз елимиздиң ҳәр бир пуқарасы белгили бир динди қабыл етиўге ямаса ҳеш бир динди қабыл етпеўге ҳуқықлы. Басқаларды мәжбүрлеп яки басқа жоллар менен белгили бир динди қабыл еттириўге ҳеш кимниң ҳақысы жоқ.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 11.10.2016 04:49:36

255 мәрте оқылды


Сиясий партиялар турмысы

ТИЙИСЛИ ШЕШИМ ҚАБЫЛЛАНДЫ

Нөкис қаласында Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң гезексиз VII пленумы болып өтти.

Онда ӨзМТДП Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң V Конфе­ренция­сын шақырыў ҳәм оның күн тәртибиндеги мәселелер қаралып, билдирилген пикир-усыныслар тийкарында тийисли шешим қабыл етилди.

Даўамын окыў: Сиясий партиялар турмысы

Сәне: 11.10.2016 04:44:41

229 мәрте оқылды


МАҚАЛА

САЛТАНАТЛЫ МӘЖИЛИС БОЛЫП ӨТТИ

Бүгинги күнде республикамыздың билимлендириў мәкемелеринде 30 мыңнан аслам устаз ҳәм муғаллимлер келешегимиз болған жас әўладтың тәрбиясы менен шуғылланбақта. Ҳү­киметимиз тәрепинен олардың тынымсыз мийнетлерин ҳәр тәреплеме материаллық ҳәм руўхый жақтан хошаметлеўге де үлкен итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 10.10.2016 11:58:51

320 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF