Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:17:54, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Добрая весть

ЛУЧШИЕ НА СМОТРЕ

Во Дворце творчества молодежи г.Ташкента состоялся республиканский форум "Самые прилежные девушки махалли", организованный под девизом "12-летнее обязательное образование — для моего счастливого будущего". Команда "Гулайым" из Республики Каракалпакстан заняла первое место.

Даўамын окыў: Добрая весть

Сәне: 11.10.2016 11:00:04

389 мәрте оқылды


Cтатьи

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В эти дни по всей республике проходят мероприятия, посвященные Дню учителей и наставников.

В Нукусе торжественное мероприятие началось с возложения цветов к подножию монумента "Скорбящая мать" передовиками сферы народного образования со всех концов республики.

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 11.10.2016 10:56:48

374 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ДИЙДАР ЯРЫМ ӘСИРДЕН СОҢҒЫ УШЫРАСЫЎ

Елимизде медицина хызметкерлериниң кәсиплик маманлығын ҳәм шеберлигин арттырыў, салада ерисилген алдынғы тәжирийбелерди ен жайдырыў, жоқары ҳәм орта мағлыўматлы қәнигелер таярлаў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Бунда ҳәзирги Ташкент медицина академиясы (бурынғы Ташкент мәмлекетлик медицина институты)ның орны гиреўли.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 11.10.2016 06:41:12

312 мәрте оқылды


НИЙЕТИМИЗ ДЕ, МАҚСЕТИМИЗ ДЕ БИР...

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Ёдгар Саъдиев пенен сәўбет

Гөззаллық пенен руўхыйлықтың тымсалы болған көркем өнер ҳәм мәденият тараўында театр және кино көркем өнериниң тутқан орны оғада әҳми­йетли болып табылады.

Уллы ағартыўшылардың бири Маҳмудхожа Беҳбудийдиң айтқанындай       «Театр бул — ибратхана». Шынында да театр — халықтың айнасы. Өзбек театр ҳәм кино көркем өнеринде өзиниң көп қырлы, әлўан сырлы мийнетлери менен тамашагөйлерге, соның ишинде, өсип киятырған келешек әўладлар­ға турмысымыздан ибрат көрсетип киятырған устаз дөретиўшилер көпшиликти қурайды.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти, актёр, режиссёр Ёдгар Саъдиев солардың бири болып есапланады. Ол усы тараўда жемисли мийнет етип атырған көрнекли инсанлардың бири.

Даўамын окыў: НИЙЕТИМИЗ ДЕ, МАҚСЕТИМИЗ ДЕ БИР...

Сәне: 11.10.2016 05:57:48

401 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ҚОСЫҚТЫҢ КҮШИ...

Дийўалдағы түслери оңып кеткен ғалы-гилемге қыстырыўлы аламойнақ дуўтарға қол тиймей-ақ сәл нәрсениң епкинине дың-дыңласа әжеплене қарадым.

— Қосық айтып, дуўтар шертесиз бе?- дегениме үй ийеси Турғанбай аға терең ойға шүмди.

— Өзим емес, ақлығымның «әў» дегендей қулаққа жағымлы даўысы бар. Сазенде, той саўмағаны менен отырыспа, гештеклерге жан ендирген әкемиздиң «көзи», ең қәдирли мүлкимиз. Дуўтарын қолына алса «Саз бенен сәўбетти жалған демеңлер, Адам ата бинят болғалы бардур» деп йошып кетсе усы ўақыяны еслейди.

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 11.10.2016 05:53:39

332 мәрте оқылды


УСТАЗ ҲӘМ ШӘКИРТ

ЖАСЛАРЫМЫЗ БЕНЕН МАҚТАНАМЫЗ

Жаслар тәрбиясы, олардың мәдениятлы болып жетилисиўинде биз устазлардың орны гиреўли. Ҳәр күни жумысқа асығып келер екенбиз, күнделикли өтетуғын есабатларымызға қоса тәрбияны да қоса үйретип барыў ўазыйпамыз. Бизиң орайымызда бүгинги күни саўатлы, шет тиллерин жақсы билетуғын оқыўшылар жүдә көп. Олар заманагөй технологиялар болған компьютерди де жақсы өзлестирип алған.

Даўамын окыў: УСТАЗ ҲӘМ ШӘКИРТ

Сәне: 11.10.2016 05:51:51

306 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎШЫЛАР ТАБЫСЫ — МИЙНЕТТИҢ ЖЕМИСИ

Устаз-муғаллим келешегимиз болған жас әўладларға билим ҳәм тәлим-тәрбия бериўде оқытыўдың ең сынал­ған усылларын шеберлик пенен меңгере алса, орны айрықша болатуғынлығы тәбийғый. Шәкиртлериниң жақсы нәтийжелерге ерисиўине имкан жаратылады.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 05:50:31

317 мәрте оқылды


ИНСАН ЕСТЕЛИГИ ӘЗИЗ

ОЛАР  ДЕКАН БОЛҒАН  ЖЫЛЛАР...

ямаса белгили устазларды еслеў

Дүньяда сондай адамлар бар ямаса устазларды еслеў өз кәсибине, халқына, Ўатанына ҳәмийше садық болып қалады. Олар дүньядан өтип кетсе де, халқы, шәкиртлери, перзентлери умытпайды. Бүгин мен олардың устазлық еткен дәўирин, жас әўлад тәрбиясын күшейтиўде үлес қосқан бирнеше устазларды еслемекшимен.

Даўамын окыў: ИНСАН ЕСТЕЛИГИ ӘЗИЗ

Сәне: 11.10.2016 05:43:11

250 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ИТИБАР ҲӘМ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎДАН РУЎХЛАНЫП

«Ҳаяллар патшалығы — бул мийирманлық, нәзиклик ҳәм сабырлылық патшалығы дегенди аңлатады» деп жазған еди уллы жазыўшы Жан Жак Руссо. Сол айтқанындай, әжайып пазыйлетлерди өзинде жәмлеген ҳаял-қызларымыз бүгинги күни халық хожалығының түрли салаларында елимиздиң және де гүллеп-раўажланыўы жолында аянбастан хызмет ислеп келмекте. Олардың бундай пидайы ислерин қаншама мақтаныш етсек те арзыйды. Мине, солардың бири Қараөзек ра­йонлық медицина бирлеспесине қараслы «Мәденият» аўыллық-шыпакерлик пунк­ти меңгериўшиси Генжегүл Досбергенова болып табылады.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 11.10.2016 05:39:38

242 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

БОТУЛИЗМ. СЕБЕБИ, АҚЫБЕТИ  ҲӘМ АЛДЫН АЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ

Ботулизм — аўыр токсикоинфекциялық кеселлик болып, организмге қурамында ботулотоксин зәҳәрин сақлаўшы азық-аўқатлық затлар түсиўи нәтийжесинде нерв системасын жарақатлап, тийкарынан узынша ҳәм арқа мийде жайласқан дем алыў, көриў ағзалары жумысын истен шығарыў менен характерлениўши, тез арада өлимге алып келиўши кеселлик.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 11.10.2016 05:32:20

368 мәрте оқылды


МашҚала ҲӘм шешим

ДҮНЬЯ ХАЛҚЫ: БҮГИНГИ ҲӘМ КЕЛЕШЕК ЖАҒДАЙЫ

Бүгинги күнде планетамызда u миллиардтан аслам адам жасамақта. Халық саны күн сайын өсип бармақта. Бирақ, глобал экономика, сиясат ҳәм қәўипсизликке халықтың сан жағынан өзгерислери емес, ал, сапа өзгерислери тәсир көрсетпекте. Жақын он жыллықта жер шарында демографиялық өзгерис изертленип, халықтың өсиўиниң 90 проценти Африка, Азия ҳәм Латын Америкасының үлесине туўры келеди. Экономикасы раўажланған мәмлекетлердиң халқы кексейип, соның менен бирге кемейип кетпекте. Бул жағдай демографиялық кризисти келтирип шығармақта. Демографиялық кризис тек Европада емес, ал, Азиядағы айырым мәмлекетлерде, атап айтқанда экономиканың батыс моделин таңлаған қубла Корея ҳәм Японияда да көзге тасланбақта.

Даўамын окыў: МашҚала ҲӘм шешим

Сәне: 11.10.2016 05:28:02

218 мәрте оқылды


МашҚала ҲӘм шешим

ДҮНЬЯ ХАЛҚЫ: БҮГИНГИ ҲӘМ КЕЛЕШЕК ЖАҒДАЙЫ

Бүгинги күнде планетамызда u миллиардтан аслам адам жасамақта. Халық саны күн сайын өсип бармақта. Бирақ, глобал экономика, сиясат ҳәм қәўипсизликке халықтың сан жағынан өзгерислери емес, ал, сапа өзгерислери тәсир көрсетпекте. Жақын он жыллықта жер шарында демографиялық өзгерис изертленип, халықтың өсиўиниң 90 проценти Африка, Азия ҳәм Латын Америкасының үлесине туўры келеди. Экономикасы раўажланған мәмлекетлердиң халқы кексейип, соның менен бирге кемейип кетпекте. Бул жағдай демографиялық кризисти келтирип шығармақта. Демографиялық кризис тек Европада емес, ал, Азиядағы айырым мәмлекетлерде, атап айтқанда экономиканың батыс моделин таңлаған қубла Корея ҳәм Японияда да көзге тасланбақта.

Даўамын окыў: МашҚала ҲӘм шешим

Сәне: 11.10.2016 05:28:03

240 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ОНЛАЙН МӘЖИЛИСИ

Усы жылы 3-октябрь күни Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын сәўлелендириў бойынша баспасөз орайында Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти. Онлайн тәризинде өткерилген илаж­ға Ташкент қаласындағы ҳәм барлық ўәлаятлардағы окруклик сайлаў комиссиялары қатарында 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясының ағзалары, сиясий партиялардың ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 11.10.2016 05:24:42

286 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

АЗАДА ҚЫЗЛАРЫМЫЗ — БИРИНШИ

Ташкент қаласындағы Жаслар дөретиўшилик сарайында «12 жыллық мәжбүрий билимлендириў — мениң бахыт-ығбалым» сүрени астында өткерилген «Мәҳәллениң азада қызлары» фестивалында республикамыздың «Гүлайым» командасы биринши орынды ийеледи.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 11.10.2016 05:19:58

336 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ҮЛКЕМИЗГЕ БИЛИМ НУРЫН ТАРАТҚАН ДӘРГАЙ

Жыллар, заманлар гүўасы Қарақалпақстанда туңғыш мәрте тырнағы қаланған мектеп бир әсирден аслам ўақытты изге тасласа да тамыры терең шынар дарағы даўылды мисе тутпағанындай, ҳәр жылы дәслепки рет босағасынан атлаған келешек ийе­лерин баўырлаўдан шаршамайды. Жанлы тарийх ийеси бул мектепте билим алыўды қәлеўшилер Төрткүл районында есап-сансыз десек қәтелеспеймиз. Тарийхый дәўирлерди басынан кеширген оқыў орны ғәрезсизлик жылларында жаңаланыўдан жамалын өзгертти.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 11.10.2016 05:15:16

280 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF