Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:03:09, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БИЛИМЛЕНДИРИЎ

«ХОЖАН АЎЫЛ» БАЛАЛАРЫНА ҒАМҚОРЛЫҚ

ЯМАСА ӨЗБЕКИСТАН ҚАҲАРМАНЫ АЛЛАНИЯЗ ӨТЕНИЯЗОВ САЛҒАН МЕКТЕП ИМАРАТЫНЫҢ ЖАҢА КЕЛБЕТИ ҲАҚҚЫНДА

Нөкис қалалық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлес­тириў бөлимине қараслы 35-санлы улыўма орта билим бериў мектеби пайтахтымыздың «Хожан аўыл» елатында жайласқан. Бул мектеп дәслеп 1996-жылы пидайы инсан, көп жыллар даўамында келешек әўладларға тәлим-тәрбия берген тәжирийбели устаз, Өзбекистан Қаҳарманы, марҳум Алланияз Өтениязов тәрепинен 80 орынға мөлшерленип салынып, аўыл балаларына саўға сыпатында тапсырылған еди.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 09.11.2016 09:50:32

302 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛА

УСТАЗДЫ УЛЫҒЛАЎ ПАРЫЗ

Қарақалпақстан Республикасы медицинасының раўажланыўында түрли емлеў мәкемелеринде ҳәм Таш­ПМИ Нөкис филиалында узақ жыллар даўамында устазлық еткен, ҳәзирги ўақытта мийнет дем алысындағы устазларымыздан бири Матжан Дальжанов ҳаққында толып-тасып айтыў мүмкин.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛА

Сәне: 09.11.2016 09:44:25

404 мәрте оқылды


ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

ГҮЛИСТАН  ИШИНДЕГИ ГҮЛ  ТУЎРАЛЫ  КИТАП

Гүл — адамзат өмириниң ең қәстерли, ең сүйкимли мүлки. Ол адамның кеўил хошын көтеретуғын, кимлигин көрсететуғын нәрсеси. Инсанлар өмирге келген бөбекти гүл менен күтип алып, қатардан кеткен марҳумды гүл менен узатып салады. Бул инсан баласына деген жоқары ҳүрметтиң белгиси.

Даўамын окыў: ОҚЫДЫҚ, ПИКИР АЙТАМЫЗ

Сәне: 09.11.2016 09:41:10

379 мәрте оқылды


ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ

МӘЎСИМ ЖУЎАПКЕРШИЛИКТИ АРТТЫРАДЫ

Қыс мәўсимине таярлық көриў мақсетинде, «Uz-Kоr Gaz Chem8kal» жуўапкершилиги шекленген жәмийети қоспа кәрханасы аймағында жайласқан цех ҳәм участкалардың өртке қарсы жағдайлары бөлимшемиздиң Өрттиң алдын алыў топары инспекторлары тәрепинен тексерилип шығылды. Тексериў барысында объекттиң өртке қарсы жағдайлары, ишки ҳәм сыртқы суў тәмийнатлары, өртке қәўипли орынларға орнатылған автоматикалық өрт өшириў қурылмалары ҳәм өрттен хабарландырыў үскенелериниң сазлығына, оларға техникалық хызметлердиң өз ўақтында өткерилиўине айрықша итибар қаратылды.

Даўамын окыў: ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ

Сәне: 09.11.2016 09:39:03

269 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

ИНТЕРНЕТТЕН ДУРЫС ПАЙДАЛАНАЙЫҚ

Ҳәзирги ўақытта мәлимлеме компьютер технологиясының тез пәт пенен раўажланыў дәўиринде инсаният өз-ара байланысыўды жеңиллетиў мақсетинде ҳәр түрли үскенелер, бағдарламалық тәмийнатлар жаратып келмекте. Буннан тысқары, сымсыз байланыс технологияларының раўажланыўы нәтийжесинде информациялардың тарқалыўы оғада тез әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 09.11.2016 09:37:14

262 мәрте оқылды


ПИКИРЛЕР КЕСИСПЕСИ

ЫРЫСҚЫМЫЗДЫ ЫСЫРАП ЕТПЕЙИК

Ғәрезсизлик шарапаты менен миллий өзлигимизди аңлаў имканияты жаратылып, барлық тараўда жүргизилип атырған реформалар өз нәтийжелерин берип, оны дүнья мәмлекетлери тән алып атыр­ған бир дәўирде ата-бабаларымыздан мийрас болып қалған миллий қәдириятларымыз ҳәм үрп-әдетлеримизди дәстүрлеримизди ҳәзирги заман талапларына муўапық үйлестирип раўажландырыў, қәдирлеп сақлап кейинги әўладларға жеткериў — ҳәр биримиздиң парызымыз ҳәм қарызымыз. Усы тийкарда мен де «Еркин Қарақалпақстан» газетасының 2016-жыл 11-июньдеги санында жәрияланған «Тойлар ҳаққында ойлар» атлы мақаладағы пикирге өзимниң мүнәсибетимди билдирмекшимен.

Даўамын окыў: ПИКИРЛЕР КЕСИСПЕСИ

Сәне: 09.11.2016 09:30:46

306 мәрте оқылды


ПӘРМАН - ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК: КЕҢ  МҮМКИНШИЛИКЛЕР

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябринде «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди.

Даўамын окыў: ПӘРМАН - ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 08.11.2016 11:57:53

337 мәрте оқылды


ЖАҢА НЫЗАМЛАР ҚАБЫЛЛАНДЫ

НЫЗАМЛАР ДӘЎИР ТАЛАБЫНА СӘЙКЕСЛЕНДИРИЛДИ

Көпшиликке мәлим, Олий Мажлис Сенатының быйыл август айы­ның ақырында болып өткен алтыншы жалпы мәжилисинде елимиздиң жәмийетлик-сиясий ҳәм экономикалық турмысының барлық тараўларын басқышпа-басқыш реформалаў ҳәм демократияластырыўға қаратылған бир қатар нызамлар көрип шығылып, мақуллан­ған еди.

Даўамын окыў: ЖАҢА НЫЗАМЛАР ҚАБЫЛЛАНДЫ

Сәне: 08.11.2016 09:46:36

311 мәрте оқылды


УЗБЕКИСТАН — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

РОДИНА — ЕДИНСТВЕННАЯ, РОДИНА — ОДНА

Узбекистан является многонациональной и многоконфессиональной страной, где представители 136 наций проживают в мире и согласии. «Самое большое достояние последних лет, — говорил Первый Президент Узбекистана  Ислам Каримов, — это мир и стабильность, межнациональное и гражданское согласие в нашем общем доме». Понимание этой ценности и ее непреходящего значения с каждым днем растет в сознании наших людей.

Даўамын окыў: УЗБЕКИСТАН — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Сәне: 04.11.2016 10:39:34

927 мәрте оқылды


КОНКУРСЫ

ВНИМАНИЕ  ДЕТСКОМУ  ТВОРЧЕСТВУ

На днях в Каракалпакском государственном музыкальном театре имени Бердаха состоялся Республиканский региональный тур конкурса «Истиклол гунчалари», который уже четвертый раз проводится по Республике Узбекистан среди детских творческих коллективов центров культуры и досуга населении. Организатор конкурса — Совет Федерации профсоюзов  Республики Узбекистан. Целью проведения конкурса является вовлечение  детей в искусство, воспитание  их в духе уважения народным традициям и выявление среди них наиболее  талантливых.  В заключительном туре конкурса приняли участие более 80 детей в возрасте от семи до шестнадцать лет из Бухарской, Навоийской, Хорезмской областей и Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: КОНКУРСЫ

Сәне: 04.11.2016 10:37:54

393 мәрте оқылды


Люди нашего края

ПОСТИГАЯ СУЩНОСТЬ БЕСПРЕДМЕТНОГО

Что влияет на становление творческой личности, проявление таланта? У каждого  мастера своя отдельная история. В большинстве случаев, среда: окружение человека, природа, которые, как катализатор, содействуют развитию способностей, или, наоборот, замедляют процесс. Большую роль играют в этом процессе и личностные качества самого человека, которые, зачастую вопреки всему, способствуют достижению успеха в жизни.

Даўамын окыў: Люди нашего края

Сәне: 04.11.2016 10:25:53

456 мәрте оқылды


Мероприятия

ПРОШЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОДООВОЩНАЯ ЯРМАРКА

На  днях  в  Нукусе прошла I  Региональная плодоовощная ярмарка, в которой приняли  участие около  250   представителей  дехканских и фермерских хозяйств  и  предприятий  агропромышленного сектора Каракалпакстана, экспортеры и заготовители сельхозпродукции. Организаторами ярмарки выступили Совет Министров Республики Каракалпакстан, министерства экономики, внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли республики, холдинг "Узбекозиковкат",  Специализированная торговая компания "Узагроэкспорт" и другие заинтересованные организации.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 04.11.2016 10:15:57

508 мәрте оқылды


Здравоохранение

Профессионалы делятся опытом

Как сообщалось ранее, в нашу республику из Ташкента прибыли известные ученые-медики и специалисты.

В Нукусском филиале  Республиканского специализированного центра хирургии имени Вахидова впервые провели ангиографию    со   стентированием   коронарных артерий. Это стало возможным благодаря работе  бригады высококлассных хирургов во главе с профессором, доктором медицинских наук   Ферузом Назировым. Такой метод оперативного вмешательства - относительно безопасная альтернатива коронарному шунтированию, направленного  на восстановление просветов в "забитых"  артериях.

Даўамын окыў: Здравоохранение

Сәне: 04.11.2016 10:11:04

399 мәрте оқылды


Выборы-2016

ПОДГОТОВКА К ВАЖНОЙ КАМПАНИИ

На основании постановления 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан "Об образовании и утверждении избирательных участков" от 3 октября 2016 г. в Нукусе созданы избирательные участки.

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 04.11.2016 10:08:37

367 мәрте оқылды


Cтатьи

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

27 октября этого года в Нукусе состоялась двенадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В ней приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и правительства Республики Каракалпакстан, руководители министерств, ведомств, предприятий и учреждений, представители  средств массовой информации.

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 04.11.2016 10:05:28

403 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF