Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:27:48, 20.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

ҚУЛҚЫН  ҚУРБАНЛАРЫ

Жәмийетимизде жүз беретуғын жынаятларға гейде сырттан қарағанда жәбирлениўши келбетинде көринетуғын адамлардың себепши болатуғынлығы, өкинишли. Соңғы жыллары өзгениң мал-мүлкине ийелик етиў, ямаса көп муғдарда пул табыў мақсетинде айырым жалатай, айтқан сөзине басқаларды исендиргиш, адамларды алдаўға бейим кимселерден бир неше пуқаралардың материаллық ҳәм руўхый зыян көрип атырғаны ҳеш кимге сыр емес...

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 23.05.2016 12:23:16

408 мәрте оқылды


Конференция

ГЛОБАЛЛАСЫЎ ҚУБЫЛЫСЫ ҲӘМ

ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫНЫҢ ХЫЗМЕТИ

Усы атамада пайтахтымыздағы «Жаслар        орайы»нда Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң шөлкемлестириўинде республикалық илимий-теориялық конференция болып өтти. Илажға Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, Өзбекистан Мәмлекетлик Жәҳән тиллери университетиниң халықаралық журналистика факультетиниң профессор-оқтыўшылары, ҚМУ дың оқытыўшылары ҳәм студент жаслары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Конференция

Сәне: 23.05.2016 12:21:34

383 мәрте оқылды


ШҮКИРШИЛИК

ДОСТЫНЫҢ ИСМИН  ҚАБЫЛЛАҒАН РЕЙИМБАЙ

Пүткил адамзат басына күлпет келтирген фашизм үстинен ерисилген жеңиске 7l жыл толса да, елеге шекем жарақаты, жаңғырығы семе қоймады. Жыллар ҳүкимин жүргизип атыр. «Ушығаның қыйқымындай» жыл сайын қатарлары сийрексиген аталарымыздың ҳәр бири көзге сүрме теберик. Уясы бузылған ҳәррелердиң ашыўлы ызылдысындай төбеңнен зуўылдап ушқан әжелдиң қарақулағы — «қаңғымай оқлар»дан аман қалып, туўылған жерге несийбеси шашылған әскерлердиң ?атан қорғаўдағы мәртликлери умытылмайды.

Даўамын окыў: ШҮКИРШИЛИК

Сәне: 23.05.2016 12:19:39

309 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

МҮНӘСИП ТАЛАБАНЛАР САЙЛАНБАҚТА

Республикамызда пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў басланды. Усы жылдың май-июнь айларында болып өтетуғын сайлаўларда республикамыз бойынша 402 пуқаралар жыйынлары баслығы (ақсақалы) ҳәм олардың 3600 ден аслам кеңесгөйи, соның ишинде, Нөкис қаласында 58 пуқаралар жыйынлары баслығы (ақсақалы) ҳәм олардың 460 тан аслам кеңесгөйин сайлаў нәзерде тутылған.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 23.05.2016 12:18:11

301 мәрте оқылды


Спорт

НӨКИСЛИ ЖАСЛАР ЖЕҢИМПАЗ БОЛДЫ

Усы жылдың 1-6-май күнлери аралығында пайтахтымыздағы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебине қараслы теннис комплексиниң ашық теннис кортында  «2016-жыл — Саламат ана ҳәм бала жылы» ҳәм «9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни» мүнәсибети менен спорттың теннис түри бойынша 1998-2000, 2001-2003 ҳәм 2004-жыллары туўылған ҳәм оннан да киши жастағы жас өспиримлер арасында Нөкис қаласы ашық бириншилиги болып өтти.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 23.05.2016 12:17:10

304 мәрте оқылды


9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

МАРҲУМЛАР МИЙНЕТИН ЕСКЕ АЛЫП...

Елимизде халқымыз турмысында өшпес из қалдырған жерлеслеримизди еслеў жақсы дәстүрге айланған. 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни мүнәсибети менен Өзбекистан Көркем-өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сарайында сәнеге бағышланған арнаўлы көргизбе шөлкемлестирилди. Буннан гөзленген тийкарғы мақсет — тамашагөйлерди, әсиресе, қәбилетли жасларды қарақалпақ сүўретлеў өнери тарийхында айрықша орын ийелейтуғын  талант ийелериниң мийнетлери менен жақыннан таныстырыў, дөретиўшилигинен үлги алыў, оларды бурын жасап өткен тараў хызметкерлериниң мийнетлерине ҳүрмет руўхында тәрбиялаў саналады.

 

Даўамын окыў: 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

Сәне: 23.05.2016 12:09:43

311 мәрте оқылды


9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА ҲҮРМЕТ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Екинши жәҳән урысы қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы пәрманы тийкарында республикамызда бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Екинши жәҳән урысы қатнасыўшылары менен майыпларынан республикамызда 66 нураный ҳәм фронт артында мийнет еткен 1522 нураный инсанлар бүгингидей бахытлы ҳәм абадан турмыста жасап атырғанына шүкиршилик етип, халқымыздың ҳүрметине бөленип келмекте.

Даўамын окыў: 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

Сәне: 23.05.2016 12:08:34

295 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПА

Мәмлекетимиздиң барлық қала ҳәм районларындағы сыяқлы әҳмийетли сиясий ўақыя ­ пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларына болатуғын сайлаўларға Елликқала районында да айрықша итибар қаратылды. Халқымыздың келешегине тиккелей байланыслы сайлаўларды ашық-айдын, альтернативалы ҳәм теңлик руўхында өткериў бас ўазыйпа етип алынды.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 23.05.2016 12:06:59

283 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ТАЛАНТЫ  ТОП  ЖАРҒАНЛАР

Таң азаннан себелеп жаўған жаўын жүрегинде йошы бар көркем өнер шайдаларын азмаз ойландырғаны менен райынан қайтара алмады. «Той болса қуў бас жумалайды» дегениндей,  пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театры  әтирапы гүўлеген қосық ықласбентлери менен лыққа толды. Себеби, бул жерде өзиниң қысқа өмири ишинде елимизге танылып үлгерген, көпшиликтиң кеўил төринен орын алған, өлмес ҳәм қайталанбас ҳаўаз ийеси, белгили қосықшы Даўытбай Қайыповтың естелигине бағышланып «Бүлбилзибан» атамасындағы республикалық таңлаўдың жуўмақлаўшы басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 23.05.2016 12:06:01

264 мәрте оқылды


Мақала

ЖАЗЫЎШЫНЫҢ ЛАБОРАТОРИЯСЫНА КИРГЕНДЕ...

Ел ардақлаған әжайып инсан, халқымыздың сүйикли перзенти, жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың дөретиўшилигин, атап айтқанда, публицистикасын көп изертледим, илимий мақалалар жаздым, диссертация жақладым. Ал, оның жеке өзин мен мына бир ўақыя менен де еслеймен.

Ол жыллар мениң аспирантурада оқып, жазыўшының дөретиўшилиги бойынша, жоқарыда айтылған көзқарастан, илимий-изертлеў жумысымды жазыўға керекли мағлыўматлар топлап жүрген жылларым еди.

 

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 23.05.2016 12:04:51

299 мәрте оқылды


ЭССЕ

Кеңес СМАМУТОВ.

ЯДЫМА ТҮСТИ...

Қол менен салынған естелик ўақытша. Арадан айлар, жыллар өтиўи менен жарқырап турған саўлаты тәбият қубылысларының тәсиринен гүңгирт тартып гөнере баслайды, ҳәттеки қулайды. Ал, сөз бенен салын­ған естелик тозбайды, ўақыт тозаңы оған тәсир етпейди. Гөнериўдиң орнына әййемги скиф қорғанларынан табылған сап алтындай жарқырап тура береди.

Даўамын окыў: ЭССЕ

Сәне: 23.05.2016 11:58:45

386 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

ТАЛАНТЫ ТӘСИЙН ҚАЛДЫРҒАН ЖАСЛАР

Жийи-жийи қушағына талантлы жасларды жәмлеген пайтахтымыздағы Өзбекистан көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сарайында усы академия тәрепинен шөлкемлестирилген, ҳәр жылы өткерилиўи дәстүрге айланған «Сүўретлеў ҳәм әмелий қол өнери» атамасындағы фестиваль болып өтти.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 23.05.2016 11:56:27

276 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҲУҚЫҚЫН ҚОРҒАЎДЫҢ

ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Жақында Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез инс­титуты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими мәжилислер залында «Исбилерменлердиң ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўдың әҳмийетли мәселелери» атамасында семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 23.05.2016 11:55:09

277 мәрте оқылды


НӘШЕБЕНТЛИК

«АҚ ӘЖЕЛ» ТАРҚАТЫЎШЫЛАР

Инсан баласы ер жетип, камалға келгеннен соң өзиниң алдына үлкен мақсетлер қойып, әрман еткен кәсип маманы болыўға умтылады. Жақсы нийетлер менен басым көпшилик жасларымыз өмирден өз орнын таўып, келешегимизден үлкен үмитлер күттирип атырғаны жүдә қуўанышлы қубылыс болып табылады.

Деген менен, базы бир қосжақпас, мийнеттен өзлерин алып қашып, жынаят көшесине кирип, байлыққа ийе болыўды қәлеўши, қыйсық жолда не бир ислерге қол урып, соң пушайман болып атырған кимселер де ушыраспақта.

 

Даўамын окыў: НӘШЕБЕНТЛИК

Сәне: 23.05.2016 11:54:01

275 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 20l6

ӨЗ ҚӘЛЕЎЛИСИН САЙЛАЎ

ХАЛЫҚ ЫҚТЫЯРЫНДА

Мәҳәлле — халқымыз турмысында әсирлер даўамында қәлиплескен, дәўирлер сынағынан өткен ең әдил демократиялық бас­қарыў уйымы есапланады. Хал­қымыз әзелден жәмәәт болып жасаў арқалы өзиниң миллий қәдириятларын, өз-ара меҳир-мүриўбет туйғыларын сақлап, келешек әўладларға жеткерип келген.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 20l6

Сәне: 23.05.2016 11:53:08

285 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF