Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:50:21, 20.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

НЫЗАМШЫЛЫҚТА «АДАМ САЎДАСЫНА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ» ИЛАЖЛАРЫ

ХХ әсирдиң ақыры ҳәм жаңа әсирдиң басларынан баслап дүньяда техника жедел пәтлер менен раўажланып, инсаният мисли көрилмеген имканиятларға ийе болды. Инсаният жақсы жасаўы, пәраўан турмыс кешириўи ҳәм узақ өмир көриў мақсетинде өзлерине шараят жаратып, сондай-ақ, илим жетискенликлеринен нәтийжели пайдаланыў илажларын көрмекте. Сол қатары Өзбекистан Республикасы да өз ғәрезсизлигине ийе болғаннан баслап халқымызға азат ҳәм еркин жасаў, жақсы турмыс кешириў, еркин мийнет етиўи ушын кең имканиятлар жаратты.

 

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 29.06.2016 11:44:30

303 мәрте оқылды


ЭКСПОРТҚА КЕҢ ЖОЛ

ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ӘҲМИЙЕТЛИ ФАКТОР

Ишки тутыныў базарларын жыл даўамында овощ, картошка, мийўе ҳәм палыз өнимлери менен турақлы тәмийинлеў, сондай-ақ, сыртқы базарларда өтимли ҳәм бәсекиге шыдамлы болған таза мийўе ҳәм қайта исленген мийўе-овощ өнимлерин экспорт етиўдиң көлемин кеңейтиў ҳәм түрлерин көбейтиўде Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 12-апрель күнги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў системасын  жетилистириў ҳақ­қында»ғы қарары айрықша әҳмийетке ийе болды. Қарардың орынланыўын тәмийинлеў бойынша республикамызда бир қатар жумыслар алып барылмақта.

Даўамын окыў: ЭКСПОРТҚА КЕҢ ЖОЛ

Сәне: 29.06.2016 11:42:33

286 мәрте оқылды


ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

БИЗ ҲЕШКИМНЕН КЕМ ЕМЕСПИЗ!

Мен 17 жастаман. Усы ўақытқа шекем бир неше таңлаўларға қатнасып, жеңимпаз атанғанман. Усындай ҳәр бир табысымнан кейин кемпир апамның әңгимелери, бүгинги заманымызға жийи-жийи шүкирлик етип, бул елдиң, усындай имканиятлардың қәдирин билиң, бизлердиң жаслық дәўирлеримизде...  деп басланатуғын басынан өткен қыйыншылықлар, гөне мектеп имаратларындағы шараятлар, жасларға имканиятлардың төмен бол­ғаны ҳаққындағы гүрриңлерин еслейман.

 

Даўамын окыў: ЖАСЛАР СИЯСАТЫ — ӘМЕЛДЕ

Сәне: 29.06.2016 11:41:31

295 мәрте оқылды


Мәденият

ҚАРАҚАЛПАҚ ТЕАТРЫ ТАШКЕНТТЕ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрының пайтахтымызға дөретиўшилик сапары Әлийшер Наўайы атындағы Өзбекистан Мәмлекетлик академиялық үлкен театрында «Тумарис» операсының қойылыўы менен басланды.

Усы мүнәсибет пенен бул театрға кең жәмийетшиликтиң ўәкиллери, мәденият ҳәм көркем өнер ықласбентлери, жаслар келди.

Даўамын окыў: Мәденият

Сәне: 29.06.2016 11:39:52

299 мәрте оқылды


ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

«Пахтакор» футболшыларының

қайғылы тәғдири

Өткен әсирдиң жетписинши жыллары «Пахтакор» футбол командасының даңқы ески аўқам бойлап әпсанаға айлан­ған еди. Олар аўқамлық республикалардың қайсы командасы менен ойнамасын, дерлик көпшилигинде жеңис пенен қайтар, өзбекистанлылар команда ойыншыларының аты-фамилиясын ядқа билер еди.

Әттең... 1979-жыл, 11-август. Усы сәне олардың өмирине соңғы ноқат қойды.

Даўамын окыў: ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

Сәне: 29.06.2016 11:38:52

308 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

«ҚАРАӨЗЕК»  ПОСЁЛКАСЫНДАҒЫ САЙЛАЎ

Республикамыз аўыл-аймақларында өткерилип атырған пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўы кең жәмийетшиликтиң белсене қатнасыўы менен Қараөзек районында да шөлкемлескенлик пенен өтпекте.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:34:05

287 мәрте оқылды


СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ҚӘЎЕТЕРСИЗ ТУРМЫС УШЫН

Бүгинги күнде  елимиздиң ғәрезсизлик жылларында қолға киргизип атырған жетискенликлери дүнья мәмлекетлери тәрепинен тән алынбақта. Әсиресе, мәмлекетимиздеги тынышлық, республикамыздағы ҳәр түрли миллет ўәкиллериниң өз-ара беккем аўызбиршиликте татыў турмыс кешириўлери буның айқын мысалы болады. Сонлықтан да, елимиздиң ҳәр бир пуқарасы тынышлық ҳәм татыўлықтың қәдирин терең аңлап жетпекте.

Даўамын окыў: СЕРГЕКЛИК — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 29.06.2016 11:33:00

308 мәрте оқылды


Семинар

БАЛАЛАРҒА ИТИБАР — КЕЛЕШЕККЕ ИТИБАР

Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары федерациясы Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси тәрепинен мийнеткешлердиң ҳәм олардың шаңарақ ағзаларын саўаландырыў, бос ўақытларын мазмунлы өткериў, саламатлығын беккемлеў бағдарында бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде балалардың жазғы дем алыўын шөлкемлестириў мәселелерине бағышланған аймақлық семинар болып өтти.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 29.06.2016 11:32:05

323 мәрте оқылды


ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

БУЛАРДЫ БИЛИП ҚОЙҒАН МАҚУЛ

Өзбекистан Республикасы өз ғәрезсизлигине ерискеннен ке­йин мәмлекет шегарасын ҳәм халық тынышлығын қорғаў баслы ўазыйпалардың бири болып келмекте. Бүгинги күнде бажыхана уйымлары тәрепинен исленип атырған жумысларды айрықша атап өтиўимизге болады.

Даўамын окыў: ИНСАН ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 29.06.2016 11:31:07

306 мәрте оқылды


ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

ЖЕҢИС СЕРШИЛ

«Рәўшан» хожалығы аймағында жаратылысынан бир көргенин жаздырмай, еситкенлерин умытпайтуғын қатықулақ, артықмаш тәбийғый қәсийетлерге ийе Жеңис Қыстаўбаевтай «Сақпан» лақаплы сершил адам жасайды. Кәсиби шарўа болған соң төрт түлик мал, жер, шөп-шарлар менен «сөйлесе» береди.

Үйиниң алдындағы орпаң топырақлы гүзар жолдан азанда қой-ешкилерди падасы, жылқыларын сүриўи менен айдап өтсе де изден из шығарып, өзине дерегин аңсат айырып алған.

 

Даўамын окыў: ИСЕН, ИСЕНБЕ, ӨЗИҢ БИЛ!

Сәне: 29.06.2016 11:30:05

298 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ОҚЫЎШЫ-ЖАСЛАР ҲӘМ  ОЛАРДЫ КӘСИПКЕ БАҒДАРЛАЎ

Бүгинги жасларымызға жаратылып атырған ғам­қорлықлар, билимлендириў тараўындағы әмелге асырылып атырған реформалар, бәршеси бир мақсет жолында келешек жеткиншеклеримиздиң билимли, сана-сезими, руўхый байлығы раўажланған кәмил инсан болып жетилисиўине хызмет етпекте. Әсиресе, жасларымыздың жәмийеттиң белсенди ағзасы болыў кереклиги, билим алыў, талантын көрсетиў, қәлеўине бола кәсип-өнер таңлаў ҳәм ийелеў сыяқлы ҳуқық ҳәм еркинликлери нызамларымызда белгилеп қойылған. Олардың мектеп дәўиринен соң орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў дәргайларында билим ҳәм кәсип-өнер ийелеўлери ушын кең имканиятлар жаратылған.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 29.06.2016 11:27:39

311 мәрте оқылды


ЖҮЗИМГЕРШИЛИК

СӨЗИ ИСИНЕ САЙ

— «Мақтаўын жеткереди» деп ойлап қалмаң, излеген затларыңыздың барлығы «Оразов Бабаназар» фермер хожалығынан табылады, - деген «Ҳәким ата» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы Қурбанбай  Әметовтың жол баслаўы менен мәнзилимизге жеткенше асықтық.

Ғажжа-ғаж егис, тәрбияның ўақты. 40 гектарлық бир тутас бийдай атызлары дәнлеп, сабағында сарғаймаға қарапты. Бабаназардың өзи «МТЗ-80» тракторында l0 гектарлық овощ-палыз егилетуғын атызларға қарық жарып атыр екен.

Даўамын окыў: ЖҮЗИМГЕРШИЛИК

Сәне: 29.06.2016 11:26:41

335 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

БЕЛСЕНДИЛЕР АНЫҚЛАНДЫ

Бүгинги күнде мәмлекетимизде жаслар турмысында бир қатар жәмийетлик шөлкемлер менен бир қатарда сиясий партиялардың тутқан орны, атқаратуғын хызмети айрықша. Солай екен, Журтбасшымыздың тиккелей басшылығында жасларға қаратылған итибар ҳәм ғамқорлығының нәтийжесинде имканиятлар есиги ҳәр тәреплеме ашылып. олардың ҳәр бир тараўда жетик қәнигелер болып камал табыўына шараятлар жаратылмақта. Өзбекистан миллий тикланиш демократиялық партиясы да  келешегимиз болған жасларды  ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға умтылмақта.

 

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.06.2016 11:25:40

317 мәрте оқылды


СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

САПА МИЛЛИЙ ИНФРАСТРУКТУРАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ

ЖОЛЫНДА

Бүгинги күнде елимиздиң барлық аймақларында өндирис ҳәм санаат кәрханаларының жумысларын және де жетилистириў, сырт ел инвестицияларын тартыў тийкарында заманагөй техника ҳәм технологиялар менен тәмийинлеў бойынша көлемли ислер әмелге асырылмақта. Усы ис-илажлар нәтийжесинде республикамыздағы бир қатар кәрханалар тәрепинен халықаралық стандартлар талабына жуўап беретуғын өнимлер ислеп шығарылып, мәмлекетимиздиң экспорт потенциалы жыл сайын артып бармақта.

Даўамын окыў: СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ СЕРТИФИКАТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 29.06.2016 11:24:43

325 мәрте оқылды


КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ПАРЫЗ

Бүгинги күнде республикамызда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў даўам етпекте. Шымбайдағы «Қамыс­арық» аўыл пуқаралар жы­йыны аймағында да бул әҳмийетли сиясий илаж үлкен көтериңкилик жағдайында өткерилди. Онда ўәкиллер жыйналысына көшелерден сайланған 8l ўәкил қатнасты. Усы илажға байланыслы болып өткен  жыйналысты пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкем­лестириў ҳәм өткериў бо­йынша жумысшы топардың басшысы Қуўаныш Мырзамбетов алып барып, пуқаралар жыйыны ақсақаллығына талабан етип усынылған Есберген Мақулбаев ҳәм Жеңис Пирниязовлардың өмири ҳәм басып өткен мийнет жолы менен кең түрде таныстырды.

Даўамын окыў: КҮШЛИ МӘМЛЕКЕТТЕН — КҮШЛИ ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНЕ ҚАРАЙ

Сәне: 29.06.2016 11:23:27

304 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF