Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:33:37, 19.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨТЕРИҢКИ  КЕЙПИЯТ  БАҒЫШЛАП...

Быйылғы ғәрезсизлик байрамы алдынан шөлкемлестирилип атырған салтанатлы илажлардың пүткил республика көлеминде ҳәр жылдағыдан өзгеше екенлигин айрықша атап өтиўимиз керек.

Усындай байрам илажларының бири жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы теа­трында  болып өтти. Онда шегара әскерлери бөлими қосық ҳәм ойын ансамбли, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының халық артисти О.Назарбеков, «Ниҳол» сыйлығының ийеси М.Эгамбердиева ҳәм республикамыздың көркем-өнер шеберлериниң атқарыўындағы қосық ҳәм аяқ ойын концерт бағдарламасы республикамыздың шегара әскерий бөлиминиң хызметкерлерине, олардың шаңарақ ағзаларына ғәрезсизлик байрамы мүнәсибети менен инам етилди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:55:16

704 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

АЙДЫН ЖОЛЛАР ­ ЕЛ ҲӘМ КЕЎИЛЛЕР АБАТЛЫҒЫ ТЫМСАЛЫ

Ҳәзир қайсы тараўды алып қарасақ та жаңаланыўлар, алға илгерилеўлер көзге тасланады. Соның ишинде жол қурылысы тараўында да усындай раўажланыўларды көриўимизге болады. Ғәрезсизлик жылларында бурынғы ески жолларымыз қайта оңлаўдан шығып, айдын ҳәм пәраўан жолларға айландырылды.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:53:11

475 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ЖЕРИ  БАЙДЫҢ  ЕЛИ  БАЙ...

Бийғәрез елимиздиң ҳәр күни жаңаланыўлар менен жаңалықларға толы. Жақында ғана ели-халқымызды үлкен қуўанышқа бөлеп, «Сүргил» газ кәни негизинде Корея Республикасы менен бирликте «Үстирт газ-химия» комплекси қурылысы табыслы жуўмақланғаны ҳәм салтанатлы рәсмий ашылыўына бағышланған мересим болып өткенде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамына сыйлы саўға ретинде қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 27.07.2016 04:51:57

454 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

КӨШ БАСЫНДАҒЫ ҚУРЫЛЫСШЫЛАР

Күн бир жаўса, теректиң еки жаўғанындай тас төбемиздеги шыжғырған қуяшта «Ақшолақ»тың қурлысларында көш басында жүрген қурылысшылардың көшпели темир үйин қыз­ған тандырдай лаплатқан ыссылық термометрде 42,5 градусқа шықты.

­ Төбеге 3 куб бетон керек,- деп қол телефоны ар­қалы буйыртпа берген участка баслығы Муратбай Камалов қол орамалы менен тершиген маңлайын қайта-қайта сыпырмаса суў болып ағып кетежақ.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:41:39

353 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

НӘРЕСТЕСИН  БАЎЫРЫНА  АЛҒАН АНАНЫҢ  РАХМЕТИН  ЕСИТИЎ  БАХТЫ...

«Гүлбәҳәр апа операцияда» деп қысқа жуўап қайтар­ғанның телефон трубкасын жаўғанына өкпелемедим. Кешеги ис режемиз бойынша туўыў үйиниң бас шыпакери Гүлбәҳәр Сапарбаева менен азанғы пайытта ушырасыўымыз керек еди. Биразға шекем «операция қалай өтти, ана менен баласының денсаўлығы қалай екенs» деп бийтақатланып, оның менен гезлескенше асықтым.

­­ Ул бала дүньяға келди, туңғышы қыз екен. Қан басымы жоқары, биринши баласы ҳәм операция жолы менен туўылып еди. Ҳәзир денсаўлығы жақсы, өзине келген соң баласын емизиўге бердик,-деп Гүлбәҳәрдиң жүзлери қуўаныштан жадырады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:38:15

346 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

СОДАҒА АЙЛАНҒАН ҲАСЫЛ ДУЗ

Қоңырат сода заводының екинши гезеги табыслы жуўмақланды

Ишки ҳәм сыртқы базарларда Қоңырат сода заводының кальцийнацияланған содасына талап жылдан-жылға артып бармақта. 2012-жылдың 16-ноябриндеги ҳүкиметлик қарарға муўапық, заводтың екинши гезегин қурып, l00 мың тонналық қуўатлылығын 200 мың тоннаға жеткериў жобаластырылды. Жойбар нырқы 104,4 миллион долларлық екинши гезекти қурыўды (биринши гезегин қурып пайдаланыўға берген) Қытайдың «СИТИК» компаниясы өз жуўапкершилигине алып, «Эксимбанк»тен 77,1 миллион долларлық кредит пенен тәмийинледи. Қалған үлеси елимиз пайына, соның ишинде заводтың  өз пайдасы есабынан 6,8 миллион доллар үлесин қосқан.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:29:44

401 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ШЕННЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛАЎЛАНАДЫ

Үлкемизде жетистирилетуғын тийкарғы байлықлардың бири пахта екенлигин ҳәмме тән алады. Жәҳән базарында өзиниң талшығы, сапалылығы менен ажыралып туратуғын пахта өнимин жетистириўде бәршениң мийнети, ҳадал маңлай тери бар екенлиги де ҳәммеге мәлим. Лекин, усындай мийнет пенен жетистирилген өнимниң кимлердиңдур себебинен көз боямашылыққа жол қойылып атырғанын еситкен адамның ғәзеби қайнайтуғыны турған гәп.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:26:16

414 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ШЕБЕРЛЕРДИ ЖӘМЛЕГЕН «РАНО ШЕБЕР»

Тахтакөпир районы аймағында жасаўшы ҳаял-қызлар арасында да қолында өнери барлары көпшиликти қурайды. Жасыратуғыны жоқ, өнери менен ел нәзерине түсип, тийкарғысы шаңарағын көркейтип, мийнетиниң арқасында бала-шағасына, елине пайдасын тийгизип атырғанлары әлбетте, қуўанышлы.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:25:10

358 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАШКЕНТТЕ ЖАҢЛАҒАН «ҲӘЙЙИЎ...»

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамын кең түрде байрамламақшы болып атырған тахтакөпиршилерге «Тойға тойана менен» дегениндей, районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлими жанындағы «Мийрас» фольклор-этнографиялық ҳәўескерлер жәмәәти Ташкент қаласында өткерилген «Анам айтқан ҳәййиўлер» фестивалында 2-орынға ылайық деп табылып, саўға ретинде байрам алды аўылласларын үлкен қуўанышқа бөледи.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:24:04

349 мәрте оқылды


ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

УЛЛЫ  МӘМЛЕКЕТТИҢ БАХЫТЛЫ  ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ

Бизлер ғәрезсизлик перзентлеримиз. Уллы ҳәм түпкиликли өзгерислер бизлердиң көз алдымызда жүз бермекте. Салыстыратуғын болсақ мағлыўматлар толып атыр. Бизлер есейген бес-алты жылдың өзинде пайтахтымыздың  танымастай дәрежеде жаңаланыўы, гүллениўи, абаданласыўын-ақ алып қарайық. Бундай өзгерислер барлық тараўларда жүз берип атырғанын есап­қа алсақ, мәмлекетимиздиң күш- қүдирети қаншелли екенлигин аңлаў қыйын емес.

Даўамын окыў: ЖАСЛАР ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 26.07.2016 11:22:47

370 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ  ҚӘЛБЕКИЛЕСТИРГЕН  «АЗАМАТ»ЛАР

Халық хожалығы тараўларының тийкарғы буўыны саналған аўыл хожалығы тараўында жүргизилип атырған реформалар өз нәтийжелерин көрсетип, жетистирилип атырған өнимниң тоқсан проценттен асламы реал сектор­ға, анығырағы, фермер хожалықларының үлесине туўра келеди. Әлбетте, бул бағдарда фермерлерге туўдырылған мүмкиншиликлер, тәмийинлеўши кәрханалар­ға жаратылған қолайлылықлар, олардың төгин, жанармай ҳәм техникалық аўысық бөлеклер жеткериўдеги хызметлери өз алдына. Лекин, айырым тәмийинлеўши кәрханалардың фермер хожалықларына хызмет көрсетиўдеги көзбоямашылықлары кимди болса да тәшўишлендирмей қоймайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 26.07.2016 11:21:38

393 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҲУҚЫҚЫ МӘМЛЕКЕТ ҚОРҒАЎЫНДА

Мәмлекетимизде базар қатнасықларына өтиўдиң басқышпа-басқыш дәўиринде елимиз исбилерменлерин қоллап-қуўатлаў, олардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў, еркин ҳәм турақлы жумыс ислеў ушын барлық шараятлар жаратылып берилмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 26.07.2016 11:20:45

405 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Көмек жолы менен үш айда...

Аўыл халқының беккем аўызбиршилигин, той-мерекелериниң ысырапгершиликсиз жыйнақлы өтиўин, кем тәмийинленген шаңарақларды материаллық жақтан қоллап-қуўатлаўды тәмийинлеўде жергиликли ҳәкимият уйымларының тут­қан орны өз алдына.

«Мәдели» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында 2861 адам есапта турады. Жыйын аймағында үш көл, еки жерде аўыллық шыпакерлик пункт, «Әмиўдәрья» балықшылық жуўапкершилиги шекленген жәмийети, «Аққала» жылқышылық ширкет хожалығы, еки улыўма орта билим бериў мектеби, еки жеке меншик аралас затлар дүканы ҳәм бир балалар бақшасы жайласқан.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:19:37

350 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Дүнья — нәресте күлкиси менен гөззал

Мойнақ қаласындағы Ә.Темур көшесинде жайлас­қан балалар бақшасы 1986- жылы ашылған еди. Заманагөй типтеги 90 орынлық бул бақшада әйне мәҳәлде 4 топарда 75 бала тәрбияланып атыр. Өткен жылы бақшада ири оңлаў жумыслары исленди. Бул мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине Лиза Досжанова бираздан бери басшылық етип келмекте. Оның бул тараўда ислеп киятырғанына 30 жылдың майданы болады.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:17:38

299 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Спортшы медик ҳаял-қызлар беллесиўи

«Саламат ана, саламат бала жылы»на байланыслы ҳаял-қызларды спортқа кеңнен тартыў мақсетинде райондағы денсаўлықты сақлаў мәкемелеринде ислеўши қыз-келиншеклер арасында спорттың сегиз түри, атап айтқанда, волейбол, арқанда тартысыў, жүз метрге жуўырыў, эстафета, узынлыққа секириў, шашка, дартс, қол гүреси бойынша қызғын беллесиў болып, оған жәми 108 медик қыз-келиншек қатнасып атыр екен.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 26.07.2016 11:15:41

391 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF