Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:35:33, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚӘЎИПСИЗЛИК ҚАҒЫЙДАЛАРЫНА ӘМЕЛ ЕТЕЙИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 23-май күнги «Ишки ислер уйымлары өрт қәўипсизлиги бөлимлериниң жумысын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, ҳәр ҳәптениң сәршемби сәнеси «Өрт профилактикасы күни» деп белгиленген еди. Усы мүнәсибет пенен белгиленген талапларды әмелге асырыў мақсетинде «Тақыятас ЫЭС» акционерлик жәмийети басшылығы менен келисип, ти­йисли илажлар ислеп шығылды.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 31.12.2017 05:53:15

268 мәрте оқылды


мақала

ФОТОАППАРАТҚА  ӨШ  ЖИГИТ

Елимизде соңғы ўақытларда жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыўға қаратылған кең көлемли илажлар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип, бундай иллетлердиң азайыўына ерисилгени сыр емес. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арамызда жеңилдиң асты, аўырдың үсти менен жүрип, өзгелердиң мал-мүлкине көз алартатуғынлар да ушырасып туратуғыны өкинишли жағдай.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.12.2017 05:52:28

314 мәрте оқылды


мақала

НӘПСИН ЖЫЛАЎЛАЙ АЛМАЙ...

Жоқары мағлыўматлы, билимлендириў тараўында бирнеше жыллық ис-тәжирийбеге ийе З.Абдуллаева өзи басшылық еткен мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси хызметкерлери ҳақысына қыянет етпегенинде, бүгинги күнге келип өзине ҳәм басқаларға да тәшўиш арттырмаған болар еди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.12.2017 05:49:40

297 мәрте оқылды


мақала

ТУРАҚ ЖАЙҒА БОЛҒАН ҲУҚЫҚ ҲӘМ МИННЕТЛЕМЕЛЕР

Өзбекистан Республикасы Турақ жай кодексиниң 32-статьясында мүлк ийеси шаңарақ ағзаларының, сондай-ақ, оның менен турақлы жасап атырған пуқаралардың ҳуқық ҳәм миннетлемелери көрсетилген болып, онда жай, квартира мүлк ийесиниң шаңарақ ағзалары, сондай-ақ, оның менен бирге турақлы жасап киятырған пуқаралар, егер оларды көширип әкелген пайытта жазба рәўиште басқаша жағдай белгиленген болмаса, жайдағы, квартирадағы ханалардан ийеси менен теңдей пайдаланыўға ҳақылы.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.12.2017 05:43:31

311 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

СУДЛАНҒАНЛАРДЫ КЕШИРИЎ:

ИНСАНЫЙЛЫҚ ПРИНЦИПИН ӘМЕЛГЕ  АСЫРЫЎДЫҢ ТИЙКАРҒЫ ДЕРЕГИНИҢ БИРИ

Өзбекистан Республикасында нызамшылықты жетилистириў, нызам үстемлигин тәмийинлеў жолында әмелге асырылып атырған барлық ис-илажлар инсаныйлық принциплерге тийкарланған. Инсан ҳуқықлары ҳәм еркинлигин тәми­йинлеў, қәдир-қымбатын жоқары қойыў нызамшылығымызда биринши орында турады.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 31.12.2017 05:42:41

236 мәрте оқылды


мақала

ЖЕР  ИЖАРАСЫ  ШӘРТНАМАСЫ

Мәмлекетимизде жер ижарасын ҳуқықый тәртипке салыў мәселесине айрықша итибар берилмекте. Жерден пайдаланыўда хожалық жүргизиўши субъектлер (исбилерменлер) ушын қолайлы болған түрлери ҳәм шәртлери енгизилмекте. Бунда Өзбекистан Республикасы Президенти ҳәм Минис­трлер Кабинети тәрепинен қабыл етилип атыр­ған пәрман ҳәм қарарлар айрықша әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 31.12.2017 05:13:35

275 мәрте оқылды


2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

«БИР АЙНА» ИСБИЛЕРМЕНЛЕР КӨМЕКШИСИ

Елимизде исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын қорғаў мәмлекетлик сиясат дәрежесине айланбақта. Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 28-сентябрьдеги «Исбилерменлик субъектлерине «Бир айна» тәртибинде мәмлекетлик хызметлер көрсетиў тәртибин және жеделлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў бойынша бир қанша жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ ­ ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ

Сәне: 31.12.2017 05:11:22

209 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ӘДИЛЛИК —  БАСЛЫ  УРАНЫ

Инсан қайсы кәсипти таңласа да елимиздиң раўажланыўына, халыққа шын кеўилден ҳадал хызмет етсе, әлбетте, сый-ҳүрметин алады, жәмәәти арасында абырайға ериседи. Ҳуқық қорғаў тараўында көп жыллық мийнети менен ҳүрметке ерискен инсанлардың бири әдиллик мәсләҳәтшиси Кәримбай Қалниязов. 

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 31.12.2017 05:09:25

245 мәрте оқылды


Қарар

2018-2022-ЖЫЛЛАР АРАЛЫҒЫНДА БАЛАЛАРДА ТУЎМА ҲӘМ НӘСИЛЛИК КЕСЕЛЛИКЛЕРДИ ЕРТЕ АНЫҚЛАЎ МӘМЛЕКЕТЛИК БАДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Республикада саламат балалардың туўылыўы, ҳәмиледар ҳаялларда ҳәм нәрестелерде патологияны ерте анықлаў ушын зәрүр шараятларды тәмийинлейтуғын заманагөй перинатал орайлар және «Ана ҳәм бала скрининг» орайлары тармағы жаратылды, туўыўға жәрдем беретуғын ҳәм педиатрия мәкемелериниң материаллық-техникалық базасы менен кадрлар потенциалы беккемленди, туўма ҳәм нәсиллик кеселликлерге диагноз қойыў, емлеў және олардың профилактикасына заманагөй усыллар енгизилди.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 31.12.2017 05:05:27

236 мәрте оқылды


ЖЫЛДЫҢ СОҢҒЫ САНЫНА НОҚАТ

ЯКИ ИЗГЕ СӘЛ ШЕГИНИС
Ҳеш бир нызамды мисе тутпайтуғын, тек бир ғана тәбият нызамына бойсынатуғын ЎАҚЫТ өз изине ертип сизиң менен бизди, ҳәммемизди, пүткил тиришилик дүньясын және бир жылдың жуўмағына жеткермекте. Халқымыз үлкен аўызбиршиликте жоқары кейпият, мол табыс ҳәм жетискенликлер менен Жаңа — 2018-жылды жаңаша үмитлер менен күтип алыўға қызғын таярлықлар көрмекте.

Даўамын окыў: ЖЫЛДЫҢ СОҢҒЫ САНЫНА НОҚАТ

Сәне: 31.12.2017 05:03:40

242 мәрте оқылды


Памяти Первого Президента

СКВОЗЬ СОБЫТИЯ И ГОДЫ

В жизни каждой страны есть личности, определяющие ее судьбу и будущее. Именно таким  человеком был для Узбекистана Первый Президент — Ислам Абдуганиевич Каримов. В следующем году ему  исполнилось бы  80 лет.

Даўамын окыў: Памяти Первого Президента

Сәне: 25.12.2017 10:25:01

347 мәрте оқылды


СӨНБЕС ЖУЛДЫЗ

БҮЛБИЛЛЕР  БОСТАНЫНЫҢ  БҮЛБИЛИ ЕДИ

Өзиңде бар ҳаўазың ҳәм меҳриңди берип қосық айтсаң, журтшылық ҳеш қашан умытпайды. Қарақалпақ хал­қының бүлбилзибан қосықшысы Даўытбай Қа­йыповтың туўылғанына быйыл 70 жыл толды. Усы мүнәсибет пенен Қарақалпақ мәмлекетлик қуўыршақ театрында оны еслеў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: СӨНБЕС ЖУЛДЫЗ

Сәне: 25.12.2017 10:23:49

278 мәрте оқылды


ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

НӘТИЙЖЕЛЕР  ҚАНААТЛАНДЫРАРЛЫ  ДЕП БОЛМАЙДЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң басшылығында усы жылдың 15-ноябринде елимизде ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў бағдарында белгиленген ўазыйпалардың орынланыўына бағышланған видеоселекторында мәмлекетимиз Басшысы тараўдағы жол қойылған кемшиликлерди кескин сынға алған еди.

Даўамын окыў: ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

Сәне: 25.12.2017 10:19:56

355 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКИСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  РАЎАЖЛАНЫЎ  БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК  БАҒДАРЛАМАЛАРЫН  ҚӘЛИПЛЕСТИРИЎДИҢ  ҲӘМ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎДЫҢ  ЖАҢА  ТӘРТИБИН  ЕНГИЗИЎ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде ири инфраструктуралық жойбарларды әмелге асырыў, заманагөй жоқары технологиялы өндирислик объектлерди қурыў мақсетинде экономиканы тез пәт пенен раўажландырыў, шет ел инвестицияларын жедел тартыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 25.12.2017 10:18:45

370 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКИСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  РАЎАЖЛАНЫЎ  БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК  БАҒДАРЛАМАЛАРЫН  ҚӘЛИПЛЕСТИРИЎДИҢ  ҲӘМ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎДЫҢ  ЖАҢА  ТӘРТИБИН  ЕНГИЗИЎ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде ири инфраструктуралық жойбарларды әмелге асырыў, заманагөй жоқары технологиялы өндирислик объектлерди қурыў мақсетинде экономиканы тез пәт пенен раўажландырыў, шет ел инвестицияларын жедел тартыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 25.12.2017 10:17:30

331 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF