Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:21:53, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

КНИГИ, ОКРЫЛЯЮЩИЕ  УМ И СЕРДЦЕ

В нашей стране создана система подготовки учебной литературы для образовательных учреждений. Из года в год обновляется материально-техническая база информационно-ресурсных и информационно-библиотечных центров, действуют системы современных электронных библиотек.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 22.11.2017 07:07:58

248 мәрте оқылды


Мероприятия

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ СПОРТСМЕНА

В Нукусе состоялась торжественная церемония вручения члену сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике, заслуженному спортсмену Республики Узбекистан Рустаму Джанабаеву автомобиля "Нексия".

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 22.11.2017 07:07:12

238 мәрте оқылды


мақала

ЖАЛҒАН ИСБИЛЕРМЕНЛИК  СЫРЫ ПАШ БОЛДЫ

Инсан өмиринде туўры жол менен турмыс кеширсе ҳеш қашан жүзи төмен болмайды, жәмийеттеги орны да жоқары болады, ал, наҳақлық пенен байлық арт­тырыўға бел байласа түбинде сыры әшкара болып жазаға тартылатуғынлығы тур­ған гәп.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 21.11.2017 12:02:15

290 мәрте оқылды


КӨРКЕМ-ӨНЕР

ДӘЎИРДИҢ ДҮРЛЕГЕН ҚАҲАРМАНЛАРЫ

«Халқыңа хызмет ет, бирақ, оны минлет етпе, бойдағы бар жигериң, шын ықласың менен елиңе  хызмет етип оны суўға таслай бер, түбинде бир күн жемиси қалқып шығады»,-дейди данышпан халқымыз. Халықтың кеўил тәрезиси ҳеш ўақыт қалпал болмайды, ҳеш ўақыт алжаспайды, ҳәмийше дүзиў болады. Олар сениң мийнетиңди дурыс баҳалайды.

Даўамын окыў: КӨРКЕМ-ӨНЕР

Сәне: 21.11.2017 12:01:04

222 мәрте оқылды


Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына

ХАЛЫҚ ПӘРАЎАНЛЫҒЫНЫҢ ҲУҚЫҚЫЙ НЕГИЗИ

Быйылғы жылы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығы белгиленип атыр­ған Конституциямыз, өзиниң алғы сөзинде жазылғанындай, дүнья жүзи жәмийетшилиги тән алған ең алдынғы тәжирийбелерди өзинде жәмлеген, мәмлекеттиң ҳәзирги ҳәм келешек әўладлар алдында жуўапкершилигин сондай-ақ, социаллық әдиллик идеяларына садықлықты мойынлаған тий­карғы нызамымыз есапланып — бул ғәрезсизлигимиздиң ҳақыйқый жемиси, айдын келешегимиздиң жаратыўшысы болып хызмет етпекте.

Даўамын окыў: Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына

Сәне: 21.11.2017 11:59:47

358 мәрте оқылды


Пәрман

СУЎ ТӘМИЙНАТЫН ҲӘМ СУЎ ШЫҒАРЫЎ ХЫЗМЕТИН КӨРСЕТИЎ ТАРАЎЫНДА  ТӨЛЕЎ ТӘРТИБИН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА 

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы

Елимиз экономикасын жедел раўажландырыў бағдарында әмелге асырылып атырған реформалар ҳәм халық санының өсип барыўы ишимлик суўға жоқары талапты, оннан ақылға уғрас пайдаланыў зәрүрлигин, сондай-ақ, республиканың суў ресурслары шекленген шараятта заманагөй суўды үнемлейтуғын технологияларды енгизиўди талап етеди.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 21.11.2017 11:19:24

232 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

ЖУМЫСЛАРДЫ ЖАҢАША  ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бүгинги глобалласыў дәўиринде ҳәр қыйлы қәўиплер, атап айтқанда, «ғалабалық мәденият», диний экстремизм нықабы астындағы қәўиплер күшейип атыр­ған бир ўақытта тынышлықты сақлаў, социаллық-руўхый орталықтың турақлылығын тәмийинлеў, ҳуқықбузарлық ҳәм жынаятшылықтың алдын алыўда дүньяда теңи жоқ институт — мәҳәлле айрықша әҳми­йетке ийе болмақта.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 21.11.2017 11:16:11

195 мәрте оқылды


Күнниң жаңалығы

РУСТАМ ЖАҢАБАЕВҚА  «НЕКСИЯ» АВТОМАШИНАСЫ  ТАПСЫРЫЛДЫ

Нөкис қаласында халқымыздың мақтанышына айлан­ған спортшы, аўыр атлетика бойынша Өзбекистан сайланды командасы ағзасы, «Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен спортшы» Рустам Жаңабаевқа «Нек­сия» автомашинасы салтанатлы түрде тапсырылды.

Даўамын окыў: Күнниң жаңалығы

Сәне: 21.11.2017 11:09:18

216 мәрте оқылды


мақала

ҚОС ТЫРНАҚ  ИШИНДЕГИ  ҚУРЫЛЫСШЫЛАР

Қала ҳәм аўылларымызға өзгеше келбет, жаңаша шырай инам етип турған заманагөй үлгиде қурылып пайдаланыўға тапсырылған турақ жай имаратларды, ондағы жаратылған барлық қолайлықларды көрип қуўанамыз ҳәм қоллары гүл қурылысшыларға қайта-қайта рахметлер айтамыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 21.11.2017 10:56:32

311 мәрте оқылды


ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

АНАЛАР ДА УРЛЫҚ ЕТСЕ...

Жәмийетимизде жасап атырған адамлар түрлише өмир сүреди. Гейпара инсанлар илимде, өндиристе, дөретиўшиликте жетискенликлерге ерисип, жәми­йетимизде пайдалы тәреплери менен орын ийелесе, ал, гейпара адамлардың ис-ҳәрекетлеринен түңилиўге мәжбүр боласаң. Инсан өмир сүрип изинде еске алғандай жақсылықлар қалдырыўы керек емес пе! Айтайық, дүньяға әкелген перзентлерин тәрбиялы етип камалға келтириўи, жәмийетке пайдалы инсанлар қатарында тәрбиялаўының өзи де үлкен саўап.

Даўамын окыў: ЖЫНАЯТ ҲӘМ ЖАЗА

Сәне: 21.11.2017 10:55:53

277 мәрте оқылды


Баспасөз конференциясы

РУЎХЫЙ ҲӘМ АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ЖУМЫСЛАРЫН  ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАҒДАРЛАНДЫ

Нөкисте Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 28-июльдеги «Руўхый-ағартыў жумысларының нәтийжелилигин арттырыў ҳәм тараўды раўажландырыўды жаңа басқышқа көтериў ҳаққында»ғы қарарының қабыл етилгенлигенине 100 күн толыў мүнәсибети менен баспасөз конференциясы өткерилди.

Даўамын окыў: Баспасөз конференциясы

Сәне: 21.11.2017 10:54:58

256 мәрте оқылды


ШӘКИРТ УСТАЗ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗ ЖОЛЫНА  ИЙЕ БАҚСЫ ЕДИ

Қарақалпақ халқы өзиниң басқа халықлардан ажыралып туратуғын музыкалық саз әсбапларына, бақсышылық өнерине ийе. Көпшиликке танылған усындай өнер атқарыўшыларының бири, өз жолына ийе белгили бақсы ҳәм гиржекши Жалғас Есболғанов болып, ол 1946-жылы 27-декабрьде Кегейли районындағы ҳәзирги «Ақтуба» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы шарўа шаңарағында туўыл­ған.

Даўамын окыў: ШӘКИРТ УСТАЗ ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 21.11.2017 10:54:00

203 мәрте оқылды


ШЫПАКЕР МӘСЛӘҲӘТИ

ДЫҚҚАТЛЫ  БОЛАТУҒЫН МӘСЕЛЕ

Инсан гөдеклигинен неге әдетленсе, сол өмир бойы оған тәрбия дереги  болады. Булай деўимиздиң себеби, нәресте дүньяға келгеннен баслап дене тазалығына, медициналық гигие­на талапларына үйренсе — бул инсанның өмири даўамында саламатлығына үлкен тәсир көрсетеди.

Даўамын окыў: ШЫПАКЕР МӘСЛӘҲӘТИ

Сәне: 21.11.2017 10:51:08

204 мәрте оқылды


ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

БАЛЫҚШЫЛЫҚ ТАРАЎЫ ЖӘНЕ ДЕ РАЎАЖЛАНАДЫ

Президентимиздиң 2017-жыл 1-майдағы «Балықшылық тармағын басқарыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары республикамызда усы тараўды раўажландырыўда әҳмийетли бағдар болмақта. Бул қарар тийкарында «Өзбекбалықсанаат» ассоциациясы, «Қарақалпақбалықсанаат» жуўапкершилиги шекленген жәмийети дүзилген еди.

Даўамын окыў: ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.11.2017 10:50:21

212 мәрте оқылды


ТАЛАПЛЫҒА НУР ЖАЎАР

ПИДАЙЫ  ЖИГИТЛЕРДЕН  БИРИ

2002-жылы Дәўранбек Сейтниязов райондағы «Жаслық» (бурынғы «Юность») демалыс бағына баслық етип тайынланды. Ол қуўанарын яки қапа боларын билмеди, себеби, бул бағ 3 гектар 40 сотых майданды ийелеп, ол жерде машиналарды ремонтлаў цехы, кинофикация, биллиярдхана, мәҳәлле гүзары ҳәм басқа майда-шүйде саўда шақапшалары бар еди. Буннан тысқары, үлкен бағда тек ғана 3 дана аттракцион бар болып, олар да ремонтқа келип тур. Ойланғанға бәри аңсат жумыс емес.

Даўамын окыў: ТАЛАПЛЫҒА НУР ЖАЎАР

Сәне: 21.11.2017 10:49:24

189 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF