Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:49:53, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПӘРМАН ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖУМЫСЛАР  ЖЕТИЛИСПЕКТЕ

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси ҳәм Минис­трлер Кеңесиниң қарарларын басшылыққа алып, экология тараўындағы қабыл етилген нызам ҳәм пәрман талапларының орынланыўын муўапықластырыў тийкарында мәмлекетлик қадағалаў жумыслары алып барылмақта.

Даўамын окыў: ПӘРМАН ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 27.02.2018 09:55:27

363 мәрте оқылды


КИТАПҚУМАРЛЫҚ

ҚЫЗЫҒЫЎШЫЛЫҚ БАЛАЛЫҚТАН БАСЛАНАДЫ

Китап — тийкарғы билим дереги, ҳақыйқатлық, тилеклеслик, адамгершилик категорияларының шын мағызын шағып, бул билимлерди әўладтан әўладқа жеткерип бериўши даналық ғәзийне. Китап адамларды өмирде бәлент шеклерге жетелейди. Бир сөз бенен айтқанда, китаптың адам өмириндеги әҳмийети шексиз. Китапта адамзаттың гениал тәжирийбелери жәмленген болып, оннан пайдаланыў, азықланыўымыз ушын тек ғана қунт, ықлас керек.

Даўамын окыў: КИТАПҚУМАРЛЫҚ

Сәне: 27.02.2018 07:32:19

255 мәрте оқылды


КИТАПҚУМАРЛЫҚ

«КИТАП ОҚЫҒАН ОЗАДЫ»

Китапты көп оқыйтуғын руўхый жетик инсанлардан ҳеш қашан жаманлық шықпайды. Сонлықтан да, мәмлекетимизде китапқумарлықты арттырыў, адамларда китап оқыўға болған қызығыўшылықты күшейтиўге итибар қаратылып, ҳәрқыйлы илажлар шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: КИТАПҚУМАРЛЫҚ

Сәне: 27.02.2018 07:30:44

270 мәрте оқылды


Турмысымыз жаңаланыў жолында

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎДЕ  ИННОВАЦИЯ ҲӘМ ЖАҢА ИДЕЯЛАР

Ҳәр қандай жәмийет инновациялық раўажланыў жолы менен қүдиретли елге айланады. Сонлықтан ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев: «Инновация болмаса ҳеш бир тараўда раўажланыў болмайды», деп атап өткен еди.

Даўамын окыў: Турмысымыз жаңаланыў жолында

Сәне: 27.02.2018 07:30:07

354 мәрте оқылды


БЫЙЫЛ ­ ЖЕДЕЛ ИСБИЛЕРМЕНЛИК, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАР ҲӘМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ЖЫЛЫ

ИМКАНИЯТ  ДӘРАМАТ  АЛЫП  КЕЛМЕКТЕ

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң айтқанындай, адамлардың қуўанышы, ертеңги күнге деген исеними көпшилик жағдайда шаңарақтағы жасаў шараятына байланыслы. Бизге бул да бола береди, деген пикир менен жасаў ўақты әллеқашан өтти. Үйинде дәрамат тапқан, перзентлерин де мине усындай руўхта тәрбиялаў шаңарақтың пәраўанлығына имкан жаратады.

Даўамын окыў: БЫЙЫЛ ­ ЖЕДЕЛ ИСБИЛЕРМЕНЛИК, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИДЕЯЛАР ҲӘМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ЖЫЛЫ

Сәне: 27.02.2018 07:11:26

273 мәрте оқылды


Қарар

ЭКОНОМИКАНЫҢ БАЗАЛЫҚ ТАРМАҚЛАРЫНДАҒЫ ЖОЙБАРЛАЎ  ЖУМЫСЛАРЫН ҲӘМ ИНЖЕНЕР-ЖОЙБАРЛАЎШЫЛАРДЫ ТАЯРЛАЎ  СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Республика экономикасының базалық тармақларындағы жойбарлаў жумысларының жағдайы қәниге­лес­тирилген жойбарлаў инс­титутларында маман инженер-жойбарлаўшылардың жетиспеўшилигинен, бул тараўда жумысларды шөлкемлестириў заманагөй инновациялық усыллардың енгизилиўи зәрүр дәрежеде емеслигинен ҳәм соның ақыбетинде ислеп шығарылып атырған жойбарлаў ҳүжжетлери сапасының төмен екенлигинен дәрек бермекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 27.02.2018 07:07:21

243 мәрте оқылды


СЕМИНАР

СУЎ — БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Усы жыл 2-февральда Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында болып өткен экологиялық жағдайды жақсылаў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бағдарындағы жумысларды талқылаў, ең әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп алыўға бағышланған мәжилис баянламасынан келип шығып, жақында «Суўшы» жәмийетлик бирлеспеси Өзбекстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлиги, Европа аўқамына қараслы Орайлық Азия аймақлық экология орайы ҳәм оның Өзбекстандағы ўәкилханасы менен биргеликте «Өзбекстанда суў, қоршаған орталық мәселелери бойынша хабардарлықты арттырыў ҳәм бирге ислесиўди раўажландырыў» жойбары шеңберинде семинар болып өтти. Оған усы жойбарды шөлкемлестириўшилер, суў ҳәм экология бағдарында жумыс алып барып атырған қәнигелер, ғалаба хабар қураллары хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 27.02.2018 06:07:43

264 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎДЕ ЖАҢАЛЫҚ

БАСЛАЎЫШ КЛАССЛАРДА  ҲӘПТЕСИНЕ 5 КҮНЛИК ОҚЫЎ

Мәмлекетимиз Президенти Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен билимлендириў тараўының барлық басқышларында реформалар әмелге асырылмақта. Усылардың бири улыўма билим бериў мектеплеринде 11 жыллық оқыў менен бирге баслаўыш классларда ҳәптесине 5 күнлик оқыўдың енгизилиўи болып табылады.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎДЕ ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 27.02.2018 06:02:00

311 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

БЕЛСЕНДИЛЕР  ХОШАМЕТЛЕНДИ

Елимизде пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлери менен нызамлы мәплерин қорғаў, жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин тәмийинлеў, ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў және профилактикасы бойынша ҳуқықый сис­тема жаратылған болып, онда ишки ислер уйымлары әҳмийетли орын ийелейди.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 22.02.2018 10:21:59

295 мәрте оқылды


МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

ЖУМЫСЛАР  НЫЗАМ ТИЙКАРЫНДА

2018-жыл 10-январь күни Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы, Қарақалпақстан Республикасы прокуроры, оның тармақ бойынша биринши орынбасары, Мәж­бүрий орынлаў бюросы коллегия ағзалары ҳәм барлық хызметкерлер қатнасында басқарманың коллегия мәжилиси болып өтти.

Даўамын окыў: МӘЖБҮРИЙ ОРЫНЛАЎ БЮРОСЫ

Сәне: 22.02.2018 10:19:52

375 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ШЕТ ТИЛЛЕРИ ОЙ-ӨРИСИМИЗДИ КЕҢЕЙТЕДИ

Бүгинги глобалласыў дәўиринде, елимиздиң сиясий ҳәм мәдений жасаў интеграциясы, ҳәр қыйлы тараўларда мәмлекетлер аралық байланыслардың беккемлесиўинде шет тиллерин билиў оғада әҳмийетли.  Өйткени, шет тили жәмийеттиң барлық тараўлары менен, сиясат, көркем-өнер, билимлендириў менен тығыз байланыслы. Шет тили мәмлекеттиң менталитети ҳәм мәдениятын сәўлелендиреди, ал, тил мәденияты адамлар саўатлылығының тийкарғы ҳәм ажыралмас бөлеги.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 22.02.2018 10:13:22

306 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

ТАРИЙХЫМЫЗДЫ  ҚӘДИРЛЕЙИК

Ғәрезсиз елимиздиң келешеги болған жас әўлад  тәрбиясында тарийхый қәдириятлардың тутатуғын орны айрықша. Халқымыз  тарийхын қәдирлеп оны  келеси әўладқа жеткерип бериў  ушын илимпазларымыз көплеген жумыслар алып бармақта.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 22.02.2018 10:12:03

320 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ЎАТАНСҮЙИЎШИЛИК  РУЎХТА  ТӘРБИЯЛАЎДЫҢ  ТИЙКАРЫ

Бизиң мәмлекетимиз әййемги тарийхый, мәдений мийраслар, оғада бай тәбийғый ресурсларға ийе ел есапланады. Бүгинги күни Өзбекстанда 7300 ден аслам мәдений мийрас объектлери бар болып, олардың көпшилиги ЮНЕСКОның дизимине киргизилген.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 22.02.2018 10:11:20

267 мәрте оқылды


мақала

ИСЛАМ КӘРИМОВ ЕЛИМИЗДИ  ЕЗИЎШИЛИКТЕН, АЙМАҒЫМЫЗДЫ  АПАТШЫЛЫҚТАН ҚУТҚАРҒАН  УЛЛЫ БАСШЫ ЕДИ

Өзбек халқының уллы перзенти елимизди езиўшилик системасынан азат екен, апатшылық жағасына келип қалған халқымызды қайта тиклеп, аяғынан турғызған, машақатлы аўыр қыйыншылық жағдайда тарийхый қысқа дәўирде Өзбекстанды жеделлилик ҳәм турақлы пәт пенен раўажланып атырған заманагөй әдалатлы демократиялық мәмлекетке айландыр­ған данышпан инсан И.Кәримовтың 80 жыллық мерекесин пүткил Өзбекстан бойлап кең белгилеп атырмыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 22.02.2018 10:10:14

279 мәрте оқылды


ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ҚАЙТА  ТИКЛЕНЕТУҒЫН  ЭНЕРГЕТИКАНЫ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ  ЖОЛЫНДА

Президентимиз басламасы менен қабыл етилген мәмлекетимизди 2017-2021-жылларда раўажландырыўды гөзлеген Ҳәрекетлер стратегиясы терең тал­қыланған, кең көлемли реформаларды өз ишине алатуғын үлкен бағдарлама сыпатында ҳәр биримиздиң жумысымызда жол-жоба хызметин атқарары сөзсиз. Бағдарламаның әҳмийетли тәрепи, онда ҳеш бир тараў шетте қалмағанлығы менен қунлы.

Даўамын окыў: ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 22.02.2018 10:05:19

315 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF