Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:05:35, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ТАРАЎДАҒЫ  ХАЛЫҚ КҮТКЕН  ЖАҢАЛАНЫЎЛАР 

Мәмлекетимиздиң ертеңги келешегин жаслар қурайды. Солай екен, бүгинги күнде өсип киятырған жас әўладлардың тәлим-тәрбиясына итибар ҳәм талап жоқары дәрежеге көтерилди.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 28.02.2018 06:41:43

429 мәрте оқылды


мақала

ТЕК ЖҮРГЕН ТОҚ ЖҮРЕР

Инсан өмирин гүзар жолға мегзетсек, әлбетте жолдың гедир-будыр, ойлы-бәленти болғанындай, адам баласының өмири де түрли сынақлардан ибарат. Ҳәр биримиз ҳадал мийнетимиз бенен аўыр сынақларды жеңип, жәмийетке келтирип атырған пайдамыз бенен халықтың қәлбинен ылайықлы орын ийелеўге умтыламыз.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 28.02.2018 06:35:11

339 мәрте оқылды


ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

ЗЫЯНЫҢДЫ  ТИЙГИЗБЕ

Демалыс күни еди. Ербай үйиниң алдындағы узынша тахтай отырғышта қоңсысы Сарыбай менен аннан-мыннан гәп қозғап сөйлесип отырғанында булар­ға тағы бир қоңсысы Мыңбай келип қосылды. Бир мәҳәллери көшеден дигирманның тасындай үлкен-үлкен керсен тасларды үйип тийеген жүдә аўыр жүк машинасы ыңыранып өтти.

Даўамын окыў: ТУРМЫС САБАҚЛАРЫ

Сәне: 28.02.2018 06:28:33

237 мәрте оқылды


ПАТРУЛЬ-ПОСТ ХЫЗМЕТИ

ХАЛЫҚТЫҢ ТЫНЫШЛЫҒЫ  ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПА

Өз өмирин ел-журт тәғдири менен байланыстырған ишки ислер уйымлары хызметкерлери бүгинги тыныш ҳәм парахат турмысымызды көздиң қарашығындай қорғаўда мүнәсип үлес қосып атырғаны ҳаққында қаншелли сөз етсек арзыйды.

Даўамын окыў: ПАТРУЛЬ-ПОСТ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 28.02.2018 06:27:40

240 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

АБЗАЛЛЫҚЛАР ҲӘМ  ЖЕҢИЛЛИКЛЕР  ЖАРАТЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 6-февральдағы «Физикалық шахслар тәрепинен товарларды бажыхана шегарасы арқалы алып өтиўди тәртипке салыў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары  физикалық шахслар тәрепинен бажыхана шегарасы арқалы товарларды алып өтиўди тәртипке салыў, бажыхана рәсмийлестириўинен өткериў шәраятларын жәҳән стандартларына муўапықлығын тәмийинлеў, сондай-ақ, бажыхана шегарасын кесип өтетуғын физикалық шахс­лар ушын және де қолай шәраятларды жаратыў мақсетинде қабылланды.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 28.02.2018 06:26:45

281 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ШЫҒЫНДЫЛАРДЫҢ  ИНСАН  САЛАМАТЛЫҒЫНА ТӘСИРИ

Бүгинги күнде қоршаған орталықтың ҳәр түрдеги зыянлы шығындылар менен патасланыўы нәтийжесинде жүрек-қан тамыр, баўыр, бүйрек, асқазан-ишек, өкпе, нерв ҳәм аллергия кеселликлериниң көбейиўине алып келмекте. Сонлықтан да, бүгинги күнде қоршаған орталықты қорғаў ҳәм оны шығындылардан тазалаў дәўир машқаласына айланып, бул өз гезегинде  инсаният алдына әҳмийетли мәселелерди қоймақта.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 28.02.2018 06:25:37

267 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

ТӘРТИПСИЗЛИКЛЕР   САПЛАСТЫРЫЛМАҚТА

Мәмлекетимизде нызам үстемлигин тәмийинлеў жолында әмелге асырылып атырған барлық ис-илажлар инсаныйлық принциплерге тийкарлан­ған. Инсан ҳуқықлары ҳәм еркинлигин тәми­йинлеў, қәдир-қымбатын жоқары қойыў нызамшылығымызда биринши орында турады.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 28.02.2018 06:24:45

267 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПАМЫЗ —  ӘДИЛЛИКТИ ОРНАТЫЎ

Бәршеге мәлим, суд — жәми­йетте нызам үстинлигин ҳәм әдилликти тәмийинлеўши ғәрезсиз ҳәкимият тармағы есапланады.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 28.02.2018 06:23:56

256 мәрте оқылды


ҚОЙ ҚЫСЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

ҚОҢЫРАЎЛЫ ШЕҢГЕЛЗАРЛЫҚТАҒЫ ҚЫСЛАЎ...

Бәҳәр нәпеси қыс тоқсанның суўығын сындырмаға қарады. Ешкили-қой өреген, «Рәўшан» каналы бойындағы гүпшектей қалың тораңғыллықтың арасында қой соқпақлар сайрап жатыр. Бес-алты жылдан бери аўыл арасындағы қалың қопалықта қой қыслатып  атырған «Тазагүл» фермер хожалығына барыў ушын бираз жол жүриўимизге туўра келди.

Даўамын окыў: ҚОЙ ҚЫСЛАТЫЎ МАПАЗЫНДА

Сәне: 28.02.2018 06:21:18

284 мәрте оқылды


МЕДИАФОРУМ

ЖАС ЖУРНАЛИСТЛЕР МЕНЕН ШЕБЕРЛИК САБАҚЛАРЫ

Өткен күни пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлими, Республика «Жаслар орайы» Қарақалпақстан бөлими ҳәм Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң журналистика кафедрасы менен биргеликте жас журналистлердиң 1-медиафорумы шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: МЕДИАФОРУМ

Сәне: 28.02.2018 06:11:39

274 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН ЕЛШИСИНИҢ РЕСПУБЛИКАМЫЗҒА САПАРЫ  

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев үш күнлик сапар менен  республикамызға келди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 28.02.2018 06:03:00

364 мәрте оқылды


Қарар

2018-ЖЫЛҒЫ НАЎРЫЗ УЛЫЎМАХАЛЫҚЛЫҚ БАЙРАМЫНА ТАЯРЛЫҚ КӨРИЎ ҲӘМ ОНЫ ӨТКЕРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Ана тәбиятты сүйиў ҳәм қәстерлеў, өмир гүлтажы болған инсанды қәдирлеў, Ўатанға муҳаббат ҳәм садықлық сыяқлы ийгиликли идея­ларды өзинде жәмлеген Наў­рыз халқымыздың ең әййемги, тийкарғы миллий байрамы болып табылады. Әсирлер даўамында ел-халқымыздың арзыў-нийетлерин көрсетип киятырған Наўрыз ғәрезсизлик жылларында жаңа мазмунға ийе болып, шын мәнисинде улыў­махалықлық байрамға айланды.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 28.02.2018 06:01:00

304 мәрте оқылды


Из жизни колледжей

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

На основании приказа №60 Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан от 28 февраля 2011 года "О прохождении учебно-производственной практики учащихся медицинских колледжей" учащиеся 3 курса отделения "сестринское дело" Нукусского медицинского колледжа №1 проходили практику в Территориальном перинатальном центре Республики Каракалпакстан. Руководителем практики была назначена главная акушерка центра Гульбахар Джуманиязова.

Даўамын окыў: Из жизни колледжей

Сәне: 27.02.2018 11:17:05

275 мәрте оқылды


Голос молодежи

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ И УСТОЙЧИВОГО РОСТА

В условиях рыночной экономики значение малого бизнеса и частного предпринимательства чрезвычайно велико. Являясь важнейшей структурообразующей частью экономики, этот сектор способствует обеспечению экономического развития страны, эффективному функционированию рынка, удовлетворяя при этом многочисленные потребитель­ские и социально-культурные потребности населения.

Даўамын окыў: Голос молодежи

Сәне: 27.02.2018 11:16:29

294 мәрте оқылды


Спорт

У НАШИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ — «СЕРЕБРО»

В Ташкенте с 12 по 19 февраля  с.г. проходил 1-й чемпионат Узбе­кистана по волейболу среди студентов высших учебных заведений, в котором приняли участие волейболисты 10 вузов Узбекистана, представлявшие Самаркандскую, Бухарскую, Наманган­скую, Ферганскую,  Ташкентскую области, Республику Каракалпакстан и город Ташкент. Нашу республику представляли волейболисты КГУ имени Бердаха, которых тренирует  кандидат в мастера спорта, старший тренер Бахрам Казаков.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.02.2018 11:15:43

289 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF